IPPP3/4512-313/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż mieszanki przekompostowanych zrębków drzewnych oraz przekompostowanej kory sosnowej jako nawozu naturalnego, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%
IPPP3/4512-313/15-2/ISinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. nawozy roślinne
  3. stawka preferencyjna
  4. stawki podatku
  5. technologia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży mieszanki przekompostowanych zrębków drzewnych i ogrodniczej kory sosnowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży mieszanki przekompostowanych zrębków drzewnych i ogrodniczej kory sosnowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się pielęgnacją drzew. Przy tego rodzaju działalności powstają odpady w postaci zrębków drzewnych rozdrobnionych urządzeniem zwanym rębakiem do gałęzi. Powstałe zrębki przechodzą następnie okres kompostowania (4-6 m-cy), są pryzmowane i poddawane działaniu nawozów azotowych, doprowadzane do odpowiedniej wilgotności. Dzięki temu następuje proces rozkładu mechanicznego oraz mikrobiologicznego.

Wnioskodawca kupuje z tartaku korę sosnową. Następnie kompostuje korę przez okres około 3-4 m-cy, łączy przekompostowane zrębki drzewne z korą sosnową przekompostowaną w stosunku 1:1, dokonuje mielenia powstałej mieszanki i powstały produkt konfekcjonuje w worki foliowe lub inne np. bigbagi w zależności od zamówienia. Powstała mieszanka służy do poprawy warunków powietrznych i wodnych gleby, jest używana do mieszania z glebą pod rośliny jako nawóz organiczny polepszający strukturę gleby. Przekompostowana mieszanka po zmieszaniu z podłożem dalej rozkłada się powodując dalszy proces humifikacji związków organicznych w glebie. Dodatek nawozów azotowych (mocznika) powoduje odkwaszanie gleby.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanego wyrobu w postaci mieszanki przekompostowanych zrębków drzewnych i kory sosnowej ogrodniczej będącej naturalnym polepszaczem gleby powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Według Wnioskodawcy należy przyjąć, iż sprzedaż wyrobu w postaci mieszanki 1:1 przekompostowanej kory sosnowej jako nawozu naturalnego powinna być opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8%. Wymienioną mieszankę Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU 20.15.80.0 jako nawozy naturalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.)

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto w poz. 64 sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”.

Z przedstawionego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się pielęgnacją drzew. W rezultacie prowadzenia tego typu działalności, Wnioskodawca wytwarza również przekompostowaną mieszankę zrębków drzewnych i kory sosnowej ogrodniczej. Przedmiotowa mieszanka jest uzyskiwana z odpadów w postaci zrębków drzewnych rozdrobnionych urządzeniem zwanym rębakiem do gałęzi. Powstałe zrębki przechodzą następnie okres kompostowania, są pryzmowane i poddawane działaniu nawozów azotowych, doprowadzane do odpowiedniej wilgotności. Dzięki temu ulegają procesowi rozkładu mechanicznego oraz mikrobiologicznego. Drugi składnik mieszanki - korę sosnową - Wnioskodawca kupuje z tartaku i kompostuje. Przekompostowane zrębki drzewne i kora sosnowa są mieszane w stosunku 1:1. Następnie Wnioskodawca dokonuje mielenia powstałej mieszanki. Powstały produkt jest konfekcjonowany w worki foliowe i przygotowywany według zamówień do sprzedaży. Sprzedawana mieszanka służy do poprawy warunków powietrznych i wodnych gleby. Jest używana do mieszania z glebą jako nawóz organiczny polepszający strukturę gleby. Wyrób w postaci mieszanki wnioskodawca klasyfikuje do grupowania 20.15.80.0.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż mieszanki przekompostowanych zrębków drzewnych oraz przekompostowanej kory sosnowej jako nawozu naturalnego, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU. W związku z powyższym, tut. Organ odniósł się w wydanej interpretacji wyłącznie do klasyfikacji podanej przez Zainteresowaną we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.