IPPP3/4512-177/16-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla usług produkcji platform parkingowych wraz z montażem w pomieszczeniach garażowych obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym
IPPP3/4512-177/16-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo społeczne
 2. garaż
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 4 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla usług produkcji platform parkingowych wraz z montażem w pomieszczeniach garażowych obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla usług produkcji platform parkingowych wraz z montażem w pomieszczeniach garażowych obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Wnioskodawcy prowadzi główną działalność gospodarczą w zakresie produkcji konstrukcji metalowych. Ponadto Wnioskodawca jest producentem platform parkingowych. Spółka od 2015 roku podjęła produkcję dwóch rodzajów platform parkingowych: tj. platformy parkingowe zależne i platformy parkingowe niezależne.

Oba rodzaje platform składają się z:

 1. stałej konstrukcji metalowej przymocowanej na stałe do posadzki betonowej - podłoża w pomieszczeniach garażowych budynku,
 2. podestów (miejsc parkingowych dla samochodów osobowych) podnoszonych siłownikami hydraulicznymi na tej stałej konstrukcji. Całe urządzenie platformy parkingowej za pomocą śrub i kotew jest przymocowane do podłoża betonowego (montaż) w obiektach budowlanych, posiadających wyodrębnione powierzchnie garażowe. Platforma zależna posiada jeden podnoszony siłownikami hydraulicznymi podest do parkowania pojazdu (miejsce parkingowe). Po podniesieniu podestu wraz z pojazdem do góry, pod tak podniesiony podest może zaparkować drugi pojazd. Pojazd zaparkowany na podniesionym podeście może zjechać lub wjechać ponownie na ten podest po uprzednim opuszczeniu danego miejsca parkingowego przez pojazd zaparkowany pod podestem.

Platforma parkingowa niezależna posiada podesty ruchome na wspólnej ramie stałej konstrukcji, na których parkowane są po jednym samochodzie. Wjeżdżanie i zjeżdżanie pojazdów na (lub z) podest (u) z górnego lub dolnego odbywa się bez konieczności usuwaniu pojazdu z podestów. Każde urządzenie platformy parkingowej wymaga dołączenia do niej instalacji elektrycznej i hydraulicznej znajdującej się w budynku. Wymienione urządzenia parkingowe po zamontowaniu wymagają uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczenie do użytkowania urządzenia.

Spółka Wnioskodawcy posiada całkowitą dokumentację zarówno platformy, jak i dokumentację branżową podłączenia do instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Miejsca montażu wskazywane są przez inwestora (generalnego Wykonawcę) na planie rzutu pomieszczenia garażowego.

Produkcja platform parkingowych wykonywana jest w zakładzie produkcyjnym Wnioskodawcy. Elementy platform są dostarczane do miejsca montażu. W miejscu montażu brygada monterów dokonuje instalacji platform (przymocowanie do betonowego podłoża) w miejscach wskazanych na rzucie pomieszczenia garażowego. We wskazanym miejscu montowany jest agregat hydrauliczny, służący do zasilania siłowników hydraulicznych platform. Wszystkie urządzenia platform podłączane są do punktów poboru energii elektrycznej w obiekcie budowlanym. Podłoże betonowe w miejscu instalacji - według wskazówek Wnioskodawcy - przygotowuje na swój koszt zamawiający. Jako wykonawca Wnioskodawca dokonuje jedynie montażu platform parkingowych i nie otrzymuje dokumentacji projektowo-budowlanej obiektu.

Spółka Wnioskodawcy zawiera umowy na kompleksową produkcję i montaż platform parkingowych w obiektach budowlanych. W uzgodnieniu z zamawiającym, Wnioskodawca reprezentuje także inwestora (użytkownika obiektu) w postępowaniu przed UDT w sprawie uzyskania dopuszczenia do użytkowania. Przedmiotem umowy jest produkcja wraz z montażem od kilku do kilkudziesięciu platform parkingowych, w zależności od potrzeb zamawiającego. Umowa stanowi, że wykonaniem umowy jest produkcja wraz z montażem platform parkingowych we wskazanym miejscu, a odbiór zamówionych platform parkingowych potwierdza pozytywna decyzja UDT o dopuszczeniu do użytkowania.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy przysługuje łączne wynagrodzenie, obejmujące zarówno wyprodukowanie platform parkingowych, jak i ich montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz ewentualne koszty postępowania przed UDT.

Za wykonany i odebrany przedmiot umowy wystawiane są faktury obejmujące w jednej wartości całość wykonanej usługi wraz z podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Koszty produkcji platform w zależności od rodzaju platform, stanowią ok 70-90% całkowitego wynagrodzenia za produkcję i montaż platform parkingowych. Pozostałe koszty są kosztami montażu Na powyższych zasadach Spółka wnioskodawcy zamierza zawrzeć ze spółką realizującą budowę budynek wielomieszkaniowy w ramach społecznego programu mieszkaniowego, umowę na produkcję i montaż platform parkingowych zależnych wraz ze zgłoszeniem do UDT. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego, który dokonany będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej platformy parkingowe do użytkowania. Za cały przedmiot umowy ustalone będzie jedno łączne wynagrodzenie płatne na podstawie faktur: zaliczkowej i częściowej w oparciu o stan zaawansowania robót rozliczonych fakturą końcową przy odbiorze końcowym, potwierdzonym decyzją o dopuszczenie do użytkowania urządzeń przez UDT. Zamawiający złożył oświadczenie pisemne do umowy, że budynek wielomieszkaniowy, w którym będzie realizowany montaż platform parkingowych, objęty jest społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz, 1054 ze zm), zwanej dalej także „ustawą”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2016 r. dla usługi obejmującej produkcję platform parkingowych oraz montaż tych platform wraz z koniecznymi instalacjami elektryczną i hydrauliczną w pomieszczeniach garażowych obiektu budowlanego objętego społecznym projektem mieszkaniowym - Wnioskodawca powinien stosować na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT w wysokości 8%...
 2. Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie, podstawę zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% przez Wnioskodawcę, będącego podwykonawcą, może stanowić pisemne oświadczenie zamawiającego - Generalnego Wykonawcy do umowy, o realizacji budynku w ramach społecznego projektu mieszkaniowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dla usług przedstawionych w opisie stanu faktycznego, które realizowane są w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym jako usług modernizacji tych obiektów należy na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stosować obniżoną stawkę 8% podatku VAT. Wszystkie usługi związane z realizacją społecznego programu mieszkaniowego, w tym usługi podwykonawców lub poddostawców, służą realizacji wymienionego programu i powinny korzystać ze stosownego wsparcia, co uzasadnia zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT 8% także przez podwykonawcę dostarczającego usługi na tę budowę. Wynika to z poniższych przepisów prawa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., stawka podatku VAT wynosi 23%. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku VAT dla tych towarów i usług wynosi 8%.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekt budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 -wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b oraz z art. 2 pkt 12 ustawy który określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W świetle powołanych wyżej przepisów w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Przedmiotowe platformy parkingowe montowane są na stałe do elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego. Platformy zależne montowane są śrubami i kotwami do podłogi w pomieszczeniach garażowych, a platformy niezależne montowane są w ten sam sposób do podłogi na dodatkowych fundamentach. Same platformy parkingowe bez przymocowania na stałe do konstrukcji budynku nie mogłyby funkcjonować. Istotą usługi jest zatem kompleksowe wykonanie wszystkich czynności objętych umową. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdza protokół końcowy odbioru platform, który może być sporządzony po uzyskaniu decyzji UDT o dopuszczeniu wszystkich platform do użytkowania. Przedmiotowe czynności wykonywane w ramach umowy stanowią zatem usługę kompleksową. Istotne staje się określenie, które elementy (dostawa towarów, czy inne czynności) mają charakter dominujący. Elementem dominującym (co najmniej równorzędnym) w opisanym stanie faktycznym jest ulepszenie lub unowocześnienie obiektu budowlanego poprzez zamontowanie platform parkingowych do konstrukcji budynku. Wydanie towaru w postaci dostaw platform parkingowych w celu zamontowania na stałe we wskazanych miejscach w pomieszczeniu garażowym, ma charakter pomocniczy niezależnie od tego, że dostawa platform przedstawia wyższą wartość, niż wartość pozostałych usług związanych z zamontowaniem i oddaniem do użytku. Opisane rodzaje platform nie mogą bowiem bez tego montażu funkcjonować samodzielnie.

Dlatego należy uznać, że czynności, polegające na trwałym montażu platform parkingowych w obiekcie budowlanym lub jego części, mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. W przypadku zaś gdy modernizacja dotyczy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowych to wymienione wyżej czynności są objęte hipotezą normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że do takich czynności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku o której mowa w ust. 2 tego artykułu.

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji (dostaw) usług na rzecz podmiotu realizującego budowę obiektu budowlanego w ramach społecznego programu mieszkaniowego, Wnioskodawca jako podwykonawca tego podmiotu może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie pisemnego oświadczenia zamawiającego. Wnioskodawca jest jedynie jednym z podwykonawców, realizującym dostawę urządzeń wraz z montażem. Wnioskodawca nie zawiera z zamawiającym umowy o roboty budowlane. Przedmiotowa umowa jest umową nienazwaną, w której przeważa umowa o dostawę urządzeń parkingowych oraz umowy o usługi montażu i uzyskania decyzji UDT. Wnioskodawca nie ma dostępu do dokumentacji projektowo-budowlanej budynku, ani do decyzji (umów) itp. dotyczących programu mieszkaniowego. W opisanej sytuacji Wnioskodawca dysponuje jedynie oświadczeniem zamawiającego o realizacji społecznego programu mieszkaniowego.

W opisanej sytuacji oświadczenie zamawiającego w przedmiocie realizacji społecznego programu mieszkaniowego stanowi podstawę do przyjęcia, że dostawa i montaż urządzeń parkingowych realizowane są w ramach przedmiotowego programu, co uprawnia Wnioskodawcę do wystawiania faktury VAT ze stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie ww. art. 41 ust. 12 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zatem warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego treścią przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem platform parkingowych. Spółka od 2015 roku podjęła produkcję dwóch rodzajów platform parkingowych: tj. platformy parkingowe zależne i platformy parkingowe niezależne. Oba rodzaje platform składają się z stałej konstrukcji metalowej przymocowanej na stałe do posadzki betonowej - podłoża w pomieszczeniach garażowych budynku, podestów (miejsc parkingowych dla samochodów osobowych) podnoszonych siłownikami hydraulicznymi na tej stałej konstrukcji. Całe urządzenie platformy parkingowej za pomocą śrub i kotew jest przymocowane do podłoża betonowego (montaż) w obiektach budowlanych, posiadających wyodrębnione powierzchnie garażowe. Platforma zależna posiada jeden podnoszony siłownikami hydraulicznymi podest do parkowania pojazdu (miejsce parkingowe). Po podniesieniu podestu wraz z pojazdem do góry, pod tak podniesiony podest może zaparkować drugi pojazd. Pojazd zaparkowany na podniesionym podeście może zjechać lub wjechać ponownie na ten podest po uprzednim opuszczeniu danego miejsca parkingowego przez pojazd zaparkowany pod podestem.

Platforma parkingowa niezależna posiada podesty ruchome na wspólnej ramie stałej konstrukcji, na których parkowane są po jednym samochodzie. Wjeżdżanie i zjeżdżanie pojazdów na (lub z) podest (u) z górnego lub dolnego odbywa się bez konieczności usuwaniu pojazdu z podestów. Każde urządzenie platformy parkingowej wymaga dołączenia do niej instalacji elektrycznej i hydraulicznej znajdującej się w budynku. Wymienione urządzenia parkingowe po zamontowaniu wymagają uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczenie do użytkowania urządzenia. Spółka wnioskodawcy posiada całkowitą dokumentację zarówno platformy, jak i dokumentację branżową podłączenia do instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Miejsca montażu wskazywane są przez inwestora (generalnego Wykonawcę) na planie rzutu pomieszczenia garażowego. Elementy platform są dostarczane do miejsca montażu. W miejscu montażu brygada monterów dokonuje instalacji platform (przymocowanie do betonowego podłoża) w miejscach wskazanych na rzucie pomieszczenia garażowego. We wskazanym miejscu montowany jest agregat hydrauliczny, służący do zasilania siłowników hydraulicznych platform. Wszystkie urządzenia platform podłączane są do punktów poboru energii elektrycznej w obiekcie budowlanym. Podłoże betonowe w miejscu instalacji - według wskazówek Wnioskodawcy - przygotowuje na swój koszt zamawiający. Wnioskodawca dokonuje jedynie montażu platform parkingowych.

Spółka Wnioskodawcy zawiera umowy na kompleksową produkcję i montaż platform parkingowych w obiektach budowlanych. W uzgodnieniu z zamawiającym, Wnioskodawca reprezentuje także inwestora (użytkownika obiektu) w postępowaniu przed UDT w sprawie uzyskania dopuszczenia do użytkowania. Przedmiotem umowy jest produkcja wraz z montażem od kilku do kilkudziesięciu platform parkingowych, w zależności od potrzeb zamawiającego. Umowa stanowi, że wykonaniem umowy jest produkcja wraz z montażem platform parkingowych we wskazanym miejscu, a odbiór zamówionych platform parkingowych potwierdza pozytywna decyzja UDT o dopuszczeniu do użytkowania. Za wykonanie całego przedmiotu umowy przysługuje łączne wynagrodzenie, obejmujące zarówno wyprodukowanie platform parkingowych, jak i ich montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz ewentualne koszty postępowania przed UDT. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy wystawiane są faktury obejmujące w jednej wartości całość wykonanej usługi wraz z podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Koszty produkcji platform w zależności od rodzaju platform, stanowią ok 70-90% całkowitego wynagrodzenia za produkcję i montaż platform parkingowych. Pozostałe koszty są kosztami montażu. Na powyższych zasadach Spółka wnioskodawcy zamierza zawrzeć ze spółką realizującą budowę budynek wielomieszkaniowy w ramach społecznego programu mieszkaniowego, umowę na produkcje i montaż platform parkingowych zależnych wraz ze zgłoszeniem do UDT. Za cały przedmiot umowy ustalone będzie jedno łączne wynagrodzenie. Zamawiający złożył oświadczenie pisemne do umowy, że budynek wielomieszkaniowy, w którym będzie realizowany montaż platform parkingowych, objęty jest społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku jaką należy zastosować do ww. usług produkcji platform parkingowych wraz z montażem w pomieszczeniach garażowych obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przedmiotowym przypadku dla określenia właściwej stawki podatku VAT należy ustalić, co jest przedmiotem sprzedaży, tj. czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Co do zasady, dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne jednak zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone i traktowane jako świadczenie kompleksowe (złożone).

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wyroki TSUE należy uznać, że wskazana przez Wnioskodawcę usługa polegająca na produkcji platform parkingowych oraz montażu tych platform wraz z koniecznymi instalacjami elektryczną i hydrauliczną w pomieszczeniach garażowych stanowi czynność, która jest wykonywana w ramach kompleksowego świadczenia usług polegającego na montażu i oddaniu do użytkowania platform parkingowych. Platformy bez montażu jak wskazuje Wnioskodawca nie mogą funkcjonować samodzielnie i w takim przypadku nie przedstawiałyby wartości funkcjonalnej dla zamawiającego. Ponadto na podstawie zawartej umowy Wnioskodawca wystawia fakturę na łączną kwotę wynagrodzenia obejmującą zarówno dostarczenie platform parkingowych jak i ich montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Zatem w przedmiotowym przypadku czynność produkcji platform parkingowych wraz z ich montażem należy uznać za kompleksowe świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Jednak w celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest także określenie, czy dany obiekt, którego dotyczy przedmiotowa usługa jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje – mieszkalne czy użytkowe.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. u. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Treść art. 2 ust. 1 ustawy przesądza, że przedmiotami odrębnej własności mogą być zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe.

Ponadto ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Treść powyższych przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi, które związane są z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na pobyt stały w sposób funkcjonalny, polegający na wykorzystaniu całej przestrzeni bezpośrednio dla zaspakajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, a pomieszczeniami przynależnymi, które chociaż w sensie prawnym stanowią część lokalu mieszkalnego, jednak w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi.

Zgodnie z § 3 pkt 14 rozporządzenia, Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn.) lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia, pomieszczeniem gospodarczym jest pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Zaś pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku (§ 3 pkt 12 cyt. rozporządzenia).

W kontekście powołanych przepisów należy ponownie zauważyć że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Należy wskazać, że w przypadku montażu np. przedmiotowych platform parkingowych w obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym, obniżona 8% stawka VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy ich montaż nastąpi w ramach kompleksowego zadania inwestycyjnego, tj. budowy, bądź przebudowy, remontu lub modernizacji (co winno wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej z kontrahentem) dotyczącego całego ww. obiektu. Stawka obniżona nie ma natomiast zastosowania, gdy usługa ta dotyczy wyłącznie wyodrębnionego lokalu użytkowego, tj. pomieszczenia garażowego.

Zatem w sytuacji świadczenia usług polegających na montażu platform parkingowych w garażu będącego częścią budynku mieszkalnego, które są dokonywane w ramach czynności określonych w art. 41 ust. 2 ustawy (budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa) dotyczących całego budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie ma obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%.

Natomiast gdy podejmowane jest osobne zlecenie realizowane w lokalu użytkowym (garażu) w budynku mieszkalnym (na podstawie odrębnej umowy), to do tej usługi ma zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że zamierza zawrzeć ze spółką realizującą budowę budynku wielomieszkaniowego w ramach społecznego programu mieszkaniowego, umowę na produkcję i montaż platform parkingowych zależnych wraz ze zgłoszeniem do UDT. Podłoże betonowe w miejscu instalacji przygotowuje zamawiający a wykonawca dokonuje jedynie montażu platform parkingowych zgodnie z zawartą umową w pomieszczeniach garażowych w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Zatem w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy będzie świadczył kompleksowe usługi produkcji i montażu platform parkingowych tylko w pomieszczeniach garażowych, co wyklucza zastosowanie preferencyjnej stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, gdyż ww. usługi nie dotyczą budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji całego obiektu w ramach zadania inwestycyjnego.

Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że świadczenie usług produkcji i montażu platform parkingowych w pomieszczeniach garażowych (lokalu użytkowym) obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie przedmiotowej umowy, w ramach której Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia usług dotyczących jedynie pomieszczenia garażowego a nie całego budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem w zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla usług produkcji platform parkingowych wraz z montażem w pomieszczeniach garażowych obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym (pytanie nr 1), odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.