IPPP3/4512-12/16-3/KP | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wejścia do obiektu sportowego i korzystania ze znajdującej się w nim infrastruktury.
IPPP3/4512-12/16-3/KPinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. karnet
 3. obiekt sportowy
 4. sport
 5. stawka preferencyjna podatku
 6. stawki podatku
 7. usługi rekreacyjne
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wejścia do obiektu sportowego i korzystania ze znajdującej się w nim infrastruktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wejścia do obiektu sportowego i korzystania ze znajdującej się w nim infrastruktury.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest klub prowadzony przez „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zwaną dalej także Spółką lub Podatnikiem. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Podatnik prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD 96.04.Z „Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej”. Świadczy usługi z zakresu poprawy kondycji dla osób w każdym wieku. Na terenie obiektu sportowego znajduje się w strefa CrossFit. Klientom, którzy chcą skorzystać z usług dostępnych w obiekcie, tj. zajęcia CrossFit, Podatnik oferuje przystąpienie do Kluby w charakterze członkostwa i w związku z tym sprzedaje karnety wstępu zwane „członkostwem czasowym” oraz karnety zwane „członkostwem na wejścia”. Pierwsze dają możliwość nieograniczoną liczbę wejść w określonym czasie. Drugie limitują liczbę wejść w czasie ograniczonym od 3 miesięcy do jednego roku. Wykupienie członkostwa daje zatem prawo wstępu i korzystania z urządzeń znajdujących się w strefie CrossFit. CrossFit jest to wytrzymałościowo-siłowy system treningowy, którego głównym celem jest holistyczny rozwój oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprzez doskonalenie wszystkich dziesięciu cech motorycznych (klasyfikacja cech notorycznych według CrossFit): sprawności układu sercowo-naczyniowo-oddechowego, wytrzymałości siłowej, siły, gibkości, mocy, szybkości, koordynacji, zwinności, równowagi, celności/dokładności. Dzięki swojej wszechstronności i skuteczności CrossFit jest systemem, z którego na całym świecie, z powodzeniem korzystają jednostki specjalne, służby mundurowe oraz zawodnicy różnych dyscyplin sportowych. Korzystanie z klubu w ramach wykupionych karnetów w ramach jednego wejścia możliwe jest w zasadzie bez ograniczeń czasowych, jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia klubu. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Program ćwiczeń jest ogólnodostępny dla korzystających z zajęć. Wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie. Na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo, to rama czasowa wynosi 60 minut dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Zajęcia są wliczone w cenę członkostwa. Wykup członkostwa obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących typowych dla tego typu obiektu, samodzielnie lub z pomocą pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Należy zauważyć, że Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od klienta poza ww. opłaconą już wcześniej jako „wstęp” w formie karnetu członkowskiego czasowego lub karnetu z limitem wejść. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego.

 • Członkostwo czasowe OPEN 30 dni za 250 PLN - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w miesiącu, płatność z góry,
 • Członkostwo czasowe OPEN 90 dni za 675 PLN - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w ciągu 3 miesięcy, płatność z góry,
 • Członkostwo czasowe OPEN 180 dni za 1.200 PLN - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w ciągu 6 miesięcy, płatność z góry,
 • Członkostwo czasowe OPEN 360 dni za 2.400 PLN - karnet na nieograniczoną liczbę wejść w ciągu 12 miesięcy, płatność z góry,
 • Członkostwo „na wejścia” odpowiednio na 10, 25 lub 50 wejść z ograniczeniem czasowym do 3, 6 lub 12 miesięcy za odpowiednio 300, 700 lub 1.250 PLN, płatność z góry.

Maszyny i urządzenia do ćwiczeń CrossFit są ogólnodostępne po wykupieniu członkostwa czasowego lub „na wejścia”. Klienci wykupujący członkostwo czasowe lub na wejścia, korzystać z wszystkich ww. urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach do zajęć sportowych i uczestniczyć aktywnie w ćwiczeniach fizycznych samodzielnie lub z pomocą instruktora lub trenera personalnego. Przedmiotowe usługi nie dotyczą korzystania z usług instruktora, w tym usług treningów personalnych. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych treningów osobistych, w ramach których zajęcia odbywają się indywidualnie, jednak usługa ta jako płatna dodatkowo nie jest wliczana w cenę karnetu lub biletu jednorazowego. Dodatkową opłatę Spółka pobiera wystawiając oddzielny paragon. Stawka VAT od tej usługi dodatkowej nie jest przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż członkostwa czasowego lub członkostwa „na wejścia” dającego prawo do wstępu na teren prowadzonego klubu i uprawniającego do samodzielnego korzystania przez klientów z infrastruktury technicznej klubu, tj. urządzeń do ćwiczeń CrossFit, oraz uczestniczenia w grupowych zajęciach podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż członkostwa czasowego lub członkostwa „na wejścia” dającego prawo do wstępu na teren prowadzonego klubu i uprawniającego do samodzielnego korzystania przez klientów z infrastruktury technicznej klubu, tj. urządzeń do ćwiczeń CrossFit, oraz uczestniczenia w grupowych zajęciach podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Takie stanowisko potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 stycznia 2014 r. sygn. I FSK 311/13 w uzasadnieniu stwierdzając, że kluby fitness w których klienci korzystają z siłowni mogą opodatkować swoje usługi stawką preferencyjną VAT w wysokości 8%.

W zgodzie z takim wyrokiem jest także Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PT1/033/32/354/LJU/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta, co do zasady, wynosi 8%).

Pod pozycją 186 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU. Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje za rekreację należy uznać różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu, a więc ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój sprawności fizycznej. Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie „wstępu” wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść i to niezależnie od użytej nazwy, bilet, wejściówka, karnet czy nawet członkostwo. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (prawo wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia).

Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). Np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do klubu fitness - możliwość wykonywania ćwiczeń.

Należy uznać więc, że wykupione członkostwo dające prawo wstępu (wejścia) do klubu umożliwia wykonywanie ćwiczeń przy wykorzystaniu przyrządów znajdujących się na jego terenie oraz pod okiem trenera ogólnodostępnego udzielającego instruktażu jak poprawnie korzystać z urządzeń i maszyn znajdujących się na siłowni oraz jak poprawnie wykonywać ćwiczenia, gdy ktoś ma z tym problem i potrzebuje pomocy.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki). Takie stanowisko zostało potwierdzone w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Jednocześnie w ww. wyroku NSA zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących.

Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

Reasumując, do usług oferowanych przez Spółkę można zastosować stawkę obniżoną VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jako do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą w zakres tych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia, przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku, w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zwanej dalej: PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność sklasyfikowaną według PKD 96.04.Z „Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej”. Na terenie obiektu sportowego znajduje się w strefa CrossFit. Klientom, którzy chcą skorzystać z usług dostępnych w obiekcie, tj. zajęcia CrossFit, Podatnik oferuje przystąpienie do Klubu w charakterze członkostwa i w związku z tym sprzedaje karnety wstępu zwane „członkostwem czasowym” oraz karnety zwane „członkostwem na wejścia”. Pierwsze dają możliwość nieograniczoną liczbę wejść w określonym czasie. Drugie limitują liczbę wejść w czasie ograniczonym od 3 miesięcy do jednego roku. Wykupienie członkostwa daje zatem prawo wstępu i korzystania z urządzeń znajdujących się w strefie CrossFit. CrossFit jest to wytrzymałościowo-siłowy system treningowy, którego głównym celem jest holistyczny rozwój oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprzez doskonalenie wszystkich dziesięciu cech motorycznych (klasyfikacja cech notorycznych według CrossFit): sprawności układu sercowo-naczyniowo-oddechowego, wytrzymałości siłowej, siły, gibkości, mocy, szybkości, koordynacji, zwinności, równowagi, celności/dokładności. Dzięki swojej wszechstronności i skuteczności CrossFit jest systemem, z którego na całym świecie, z powodzeniem korzystają jednostki specjalne, służby mundurowe oraz zawodnicy różnych dyscyplin sportowych. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Program ćwiczeń jest ogólnodostępny dla korzystających z zajęć. Wszystkie osoby ćwiczą indywidualnie. Na zajęciach grupowych instruktor prowadzi ćwiczenia i pozostawia dowolność jego wykonania uczestnikom. Jeśli zajęcia są prowadzone grupowo to rama czasowa wynosi 60 minut dla jednej grupy dla określonego typu zajęć. Zajęcia są wliczone w cenę członkostwa. Wykup członkostwa obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących typowych dla tego typu obiektu, samodzielnie lub z pomocą pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Należy zauważyć, że Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od klienta poza ww. opłaconą już wcześniej jako „wstęp” w formie karnetu członkowskiego czasowego lub karnetu z limitem wejść. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego. Przedmiotowe usługi nie dotyczą korzystania z usług instruktora, w tym usług treningów personalnych.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż członkostwa czasowego lub członkostwa „na wejścia” dającego prawo do wstępu na teren prowadzonego klubu i uprawniającego do samodzielnego korzystania przez klientów z infrastruktury technicznej klubu, tj. urządzeń do ćwiczeń CrossFit, oraz uczestniczenia w grupowych zajęciach podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono m.in.: w poz. 186 - bez względu na symbol PKWiU - „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Z powołanych przepisów wynika, że stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały pozostałe usługi związane z rekreacją, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, które objął 8% stawką podatku.

Należy zauważyć, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „rekreacja”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Jednocześnie należy zauważyć, że w wyroku sygn. akt I FSK 311/13 z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowany oferuje przystąpienie do Klubu w charakterze członkostwa na zajęcia CrossFit. Wykupienie członkostwa obejmuje możliwość wejścia do danego typu obiektu sportowego i korzystania znajdujących się w nim urządzeń i przyrządów, samodzielnie (indywidualnie) lub z pomocą pracownika firmy (instruktora, lub trenera personalnego). Należy zauważyć, że Spółka nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od klienta poza ww. opłatą w formie karnetu członkowskiego. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego.

W ocenie tut. Organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, ocenianych przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – w ramach usług wstępu udostępnia do korzystania określone pomieszczenia wraz z wyposażeniem oraz organizuje grupowe zajęcia sportowe (prowadzone z pomocą pracownika firmy). Zapewnienie tego rodzaju obsługi nie ma charakteru wsparcia indywidualnego.

Jak wskazano powyżej, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie – typowe dla danego obiektu.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione okoliczności sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że sprzedaż karnetów „członkostwa czasowego” oraz członkostwa na wejścia” obejmujących możliwość wstępu do obiektu sportowego w strefie CrossFit i korzystania ze znajdującej się w nim infrastruktury oraz brania udziału w zajęciach grupowych, są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.