IPPP3/4512-1030/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku dla usług rekreacyjnych
IPPP3/4512-1030/15-2/KPinterpretacja indywidualna
  1. impreza
  2. sala
  3. stawka preferencyjna
  4. stawki podatku
  5. usługi rekreacyjne
  6. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która na dzień składania niniejszego wniosku o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego przez Ministra Finansów nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć świadczenie nowej usługi w różnych lokalizacjach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do świadczenia usług Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała wynajmowane przez siebie odpowiednio wyposażone sale m.in. sale szkolne, sale w ośrodkach kultury i innych instytucjach wraz z przynależnymi do nich salami gimnastycznymi i/lub placami zabaw. Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi polegające na organizowaniu czasu wolnego dla dzieci m.in. w trakcie ferii lub wakacji. Wnioskodawczyni będzie pobierać opłatę nazwaną w zależności od okresu „X.” lub „Y.”. Opłata pobierana będzie za całodzienne zorganizowane zajęcia dla dzieci wraz z posiłkami. W ramach opłaty dzieci przebywać będą pod opieką pracownika Wnioskodawczyni przez cały dzień. W ramach tej opłaty dzieci będą miały prawo do korzystania z wyposażenia udostępnianych przez Wnioskodawczynię sal, sal gimnastycznych i placów zabaw m.in. z gier planszowych, urządzeń do przeprowadzania eksperymentów naukowych, zabawek, materiałów plastycznych, konstrukcji zabawowych, piaskownic i innych elementów wyposażenia. Dodatkowo dzieci uczestniczyć będą w zajęciach odbywających się w blokach tematycznych zgodne z motywem przewodnim zajęć (m.in..zajęcia językowe, ruchowe, muzyczne, plastyczne). Zajęcia prowadzone będą w zależności od rodzaju w sali, sali gimnastycznej lub na placu zabaw. Dzieci uczestniczyć będą w zabawach integracyjnych i ogólnorozwojowych, np.: będą brać udział w animacjach prowadzonych przez pracowników Wnioskodawczyni, grach i zabawach pod okiem kadry np: w występach clowna, w malowaniu buziek, tworzeniu postaci z balonów, będą oglądać bajki wyświetlane w sali, będą uczestniczyć w zajęciach z takich dziedzin jak m.in. język angielski, język chiński (lub inne języki obce), szachy, fotografia, pierwsza pomoc, techniki szybkiego zapamiętywania, doświadczalne warsztaty przyrodnicze, sztuka wystąpień publicznych, zajęcia manualne np. majsterkowanie i inne. W ciągu dnia dzieci otrzymywać będą 3 posiłki: w tym śniadanie i podwieczorek, czasem dzieci same będą je przygotowywać, przy pomocy osób zatrudnionych przez Wnioskodawczynię z zaproponowanych półproduktów na które składać się będą m.in. kanapki, płatki z mlekiem i owoce. Potrawy przygotowane z półproduktów będą serwowane na talerzach w salce w której dzieci spożywają posiłki, oba posiłki będą przygotowywane przed samym podaniem - śniadanie przed godziną 10.00, podwieczorek przed godziną 15.00. Dodatkowo dzieciom serwowany będzie jednodaniowy obiad dostarczany przez zewnętrzną firmę (firma ta, czasem dostarczać będzie także również gotowe śniadania i podwieczorki). Posiłek składający się na obiad będzie zamawiany codziennie rano w zależności od ilości dzieci i będzie przywożony w pojemnikach termoizolacyjnych na około 15 minut przed podaniem, obiad będzie podawany dzieciom około godziny 12:30.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, opodatkowanie usługi opisanej w niniejszym wniosku według 8% stawki VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opłata za opisaną usługę powinna zostać opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%. Stawkę podatku obniżoną do 8% można stosować na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT do usług wymienionych w załączniku nr 3 do uVAT. Pod pozycją 183 ww. załącznika bez względu na symbol PKWiU wymieniono wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Sale udostępniane przez Wnioskodawczynię mieszczą się w zakresie objętym tym przepisem. Natomiast pod pozycją 186 w/w załącznika bez względu na symbol PKWiU wymieniono „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z powyższych przepisów wynika, iż obecnie stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Decydujące dla ustalenia prawidłowej stawki VAT dla świadczonej przez Wnioskodawczynię usługi ma dokonanie prawidłowej wykładni słowa „wstęp” użytego w ww. przepisach. Zdaniem Wnioskodawczyni prawidłowym jest nieograniczanie słowa „wstęp” jedynie do biernego uczestnictwa rozumianego jedynie jako przebywanie w określonym miejscu o określonym czasie. „Wstęp” nie może i nie powinien być rozumiany jako nieuczestniczenie czy też niekorzystanie z atrakcji oferowanych przez usługodawcę w sytuacji, gdy co do zasady korzystanie z atrakcji związanych z rekreacją i rozrywką polega właśnie na czynnym udziale i należy do istoty usług świadczonych w tym przedmiocie. Wnioskodawczyni oferuje możliwość skorzystania przez dzieci z poszczególnych atrakcji znajdujących się w salach a także umożliwia dzieciom udział z szeregu oferowanych zabaw i atrakcji. Podkreśleniu podlega fakt, iż za wskazaną powyżej wykładnią słowa „wstęp” opowiada się ugruntowany pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wyrażony m.in. w wyrokach NSA o sygn. akt: I FSK 800/14, I FSK 504/13, I FSK 944/13 oraz I FSK 311/13 czy też w wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych np.: WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1908/12, WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 1381/14. W konsekwencji do opłaty za wstęp uprawniający do korzystania bez ograniczeń przez dziecko z wyposażenia znajdującego się w sali oraz udział w dodatkowych atrakcjach świadczonych na terenie sali w ramach usług rekreacyjnych powinna być stosowana 8% stawka podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni do opłat pobieranych tytułem wynagrodzenia za opisaną powyżej usługę powinna mieć zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%. Na usługę tą poza możliwością korzystania przez dziecko z wyposażenia sali, składać się będą również dodatkowe atrakcje skierowane do dzieci (zgodnie z opisem), które to bez wątpienia mają charakter usług związanych z rekreacją, tym samym należy je zaliczyć do usług, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 1 do uVAT, a także usługa gastronomiczna polegająca na podaniu dzieciom wyżywienia.

W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym zgodnie z poz. 7 w części III załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w zakresie jakim Wnioskodawczyni świadczy usługi związane z wyżywieniem zgodnie z PKWiU ex 56 z wyłączeniem sprzedaży napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych oraz innych towarów podawanych w stanie nieprzetworzonym, to do tej świadczonej przez Wnioskodawczynię usługi zastosowanie powinna mieć 8% stawka podatku VAT. W konsekwencji, mając na uwadze argumentację przytoczoną powyżej w zakresie usług dotyczących wstępu do sali oraz to, że świadczenie usług gastronomicznych opodatkowane jest co do zasady 8% stawką podatku VAT, całość opłaty pobierana przez Wnioskodawczynię za opisaną usługę, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, po przekroczeniu kwoty o której mowa w art. 113 uVat, lub rezygnacji z tego zwolnienia, powinna być opodatkowana według obniżonej 8 % stawki podatku VAT.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wydanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego przede wszystkim w interpretacji wydanej w zbliżonym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lipca 2015 r. nr IPPP1/4512-383/15-2/BS a także m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011 r. nr ILPP4/443-632/11-2/ISN, z dnia 18 sierpnia 2014 r. nr ILPP2/443-565/14-5/AD czy tez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2012 r. nr ITPP1/443-1452/11/TS, z dnia 13 lutego 2013 r. nr ITPP1/443-1420/12/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.