IPPP3/4512-101/16-2/PC | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku VAT dla usług zwiedzania stadionu
IPPP3/4512-101/16-2/PCinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. obiekt sportowy
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (wpływ w dniu 11 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług zwiedzania stadionu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług zwiedzania stadionu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (zwana dalej Wnioskodawca) jest klubem sportowym występującym w rozgrywkach. Same rozgrywki piłkarskie (liga piłkarska) są prowadzone przez Spółkę Akcyjną w której Wnioskodawca jest jednym z akcjonariuszy (akcjonariuszami są wszystkie zespoły grające aktualnie w rozgrywkach.

Poza rozgrywkami sportowymi, imprezami kulturalnymi oraz biznesowymi w ofercie codziennej Wnioskodawca jest również usługa zwiedzania stadionu. Usługa ta jest skierowana dla grup zorganizowanych oraz do osób indywidualnych. Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik, który przedstawia zarówno historię miejsca i drużyny piłkarskiej, jak i opowiada o odwiedzanych miejscach. Uczestnicy wycieczki mają możliwość odwiedzania np. sali konferencyjnej, strefy pracy dziennikarzy, szatni piłkarskiej, ławki piłkarzy i sztabu szkoleniowego, loży gości VIP.

Za zwiedzanie stadionu uczestnik płaci. Uczestnicy wycieczek mają możliwość zakupu biletów z wyprzedzeniem oraz w dniu zwiedzania. Usługa zwiedzania stadionu nie jest związana z odbywającymi się meczami oraz innymi wydarzeniami organizowanymi na stadionie. Na dzień dzisiejszy poza zwiedzeniem stadionu nie ma w cenie nic innego, w szczególności żadnej konsumpcji, upominku, etc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi zwiedzania stadionu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki usługi zwiedzania stadionu powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług (zwanego dalej podatkiem VAT) w wysokości 8%. To wynika z analizy odpowiednich pozycji załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Konkretnie trzeba usługi zwiedzania stadionu zaklasyfikować jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych PKWiU 93.11.10.0 - pozycja 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Pojęcie działalności obiektów sportowych niewątpliwie obejmuje także samo zwiedzenie tych obiektów, ponieważ nie ma żadnego ograniczenia strony przedmiotowej tej usługi. Innymi słowy, obejmuje ona wszystko co można podciągnąć pod działalność obiektów sportowych. Ten katalog jest otwarty i naturalnym się wydaje, że zwiedzanie samego obiektu sportowego jest formą działalności tego obiektu sportowego. Potwierdzeniem powyższej argumentacji jest interpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygnaturze IPPP1/443-165/13-3/AP.

Niezależnie od powyższego pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawiera brzmienie: Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. To także pasuje do wstępu na stadiony. Niewątpliwie zwiedzanie stadionu jest formą rekreacji, a nie jest to jednocześnie wstęp na imprezę sportową (na co jest oddzielny przypadek stawki VAT 8% - pozycja 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT). Poza tym skoro jest stawka VAT 8% na usługi wstępu do bibliotek, archiwów, muzeów, oraz pozostałe usługi w zakresie kultury, to jasno pokazuje to intencje ustawodawcy w tym zakresie (poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), który chce na takie usługi stawki niższej VAT - i obejmuje to także usługi zwiedzania stadionu zakwalifikowane jako pozostałe usługi w zakresie kultury (to się wydaje logicznym wnioskiem) - wyłącznie w zakresie wstępu, co dawałoby stawkę VAT 8%.

Jak widać z powyższego omawiane usługi wypełniają dyspozycje aż trzech przypadków z załącznika nr 3 do ustawy o VAT dających prawo do stawki VAT 8%, co przesądza kwestię tej stawki jako właściwej. Aczkolwiek najwierniej oddaje to co robi Wnioskodawca pozycja 179 tego załącznika do ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, w niektórych przypadkach ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z pózn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od 1 stycznia 2011 r.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), zostały wymienione „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” sklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

  1. usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
  2. usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
  3. usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 93.13.10.0.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest klubem sportowym występującym w rozgrywkach. Poza rozgrywkami sportowymi, imprezami kulturalnymi oraz biznesowymi w ofercie codziennej Wnioskodawcy jest również usługa zwiedzania stadionu. Usługa ta jest skierowana dla grup zorganizowanych oraz do osób indywidualnych. Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik, który przedstawia zarówno historię miejsca i drużyny piłkarskiej, jak i opowiada o odwiedzanych miejscach. Uczestnicy wycieczki mają możliwość odwiedzania np. sali konferencyjnej, strefy pracy dziennikarzy, szatni piłkarskiej, ławki piłkarzy i sztabu szkoleniowego, loży gości VIP. Za zwiedzanie stadionu uczestnik płaci. Uczestnicy wycieczek mają możliwość zakupu biletów z wyprzedzeniem oraz w dniu zwiedzania. Usługa zwiedzania stadionu nie jest związana z odbywającymi się meczami oraz innymi wydarzeniami organizowanymi na stadionie. Na dzień dzisiejszy poza zwiedzeniem stadionu nie ma w cenie nic innego, w szczególności żadnej konsumpcji, upominku, etc. Jak wynika z wniosku powyższe usługi Wnioskodawca klasyfikuje do grupowania PKWiU 93.11.10.0. jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia wysokości stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów w celu zwiedzania stadionu.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy należy uznać, że skoro Wnioskodawca przedmiotowe usługi klasyfikuje do grupowania PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych będą one korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z 146a pkt 2 ustawy jako usługi wymienione pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy – usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Wskazać należy, że tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy co do prawidłowości zaklasyfikowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług do grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest właściwy do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług. Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania danej czynności do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości sporządzonej kwalifikacji, Wnioskodawca może się zwrócić do właściwego w tym zakresie organu, Urzędu Statystycznego.

Ponadto w przedmiotowej sprawie zwrócić uwagę należy, że skoro Wnioskodawca klasyfikuje usługi zwiedzania stadionu jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych PKWiU 93.11.10.0 – pozycja 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT nie analizowano zasadności zastosowania stawki 8% dla tych usług w związku z pozycjami 184 i 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.