IPPP3/443-937/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca winien stosować w czynnościach opodatkowanych, mających za przedmiot opisany wyżej towar stawkę podatku od towarów i usług wynikającą z przepisu art. 41 ust. 2 ustawy VAT, tj. stawkę podatku w wysokości 5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedawanych paluszków chlebowych G. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedawanych paluszków chlebowych G..

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest dystrybutorem produktów spożywczych pochodzenia polskiego i zagranicznego, specjalizującym się m.in. w produktach zbożowych. Wnioskodawca zamierza włączyć do swojej oferty i dokonywać sprzedaży G. - paluszków chlebowych z oliwą z oliwek. Skład oferowanego produktu będzie obejmować: mąkę pszenną, wodę pitną, oliwę z oliwek 6,5%, drożdże, sól jodowaną, słód pszeniczny. Przedmiotowy produkt, wytwarzany przez inny podmiot na terenie Unii Europejskiej, Wnioskodawca sprzedawać będzie podmiotom mającym siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, innych krajów Unii Europejskiej oraz państw niezrzeszonych w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca winien stosować w czynnościach opodatkowanych, mających za przedmiot opisany wyżej towar stawkę podatku od towarów i usług wynikającą z przepisu art. 41 ust. 2 ustawy VAT, tj. stawkę podatku w wysokości 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadą wynikającą z art. 41 ust. 1 ustawy jest stosowanie, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, stawki podstawowej podatku od towarów i usług (aktualnie w wysokości 23%). Jednakże, jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w Załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%. W ocenie Wnioskodawcy do opisanych we wniosku towarów tj. paluszków chlebowych G. winien stosować stawkę podatku wskazaną w art. 41 ust. 2a ustawy tj. stawkę 5%, albowiem mieszczą się one w pozycji 24 Załącznika nr 10 ustawy.

Jak wynika z poz. 24 Załącznika nr 10 do ustawy, stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5% należy stosować do następujących towarów z grupowania PKWiU ex 10.72.11.0 - Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty. O ile sama przynależność G. do grupowania PKWiU 10.72.11.0 nie budzi wątpliwości, to w ocenie podatnika dla wskazania właściwej stawki podatku od towarów i usług decydujące będzie rozstrzygniecie, czy są jednym z towarów wskazanych w poz. 24 Załącznika nr 10 do ustawy. Innymi słowy, przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie jest zaklasyfikowanie danego towaru do konkretnego grupowania statystycznego PKWiU, co nie jest zadaniem organów podatkowych, lecz wykładnia przepisów Załącznika nr 10 do ustawy dotycząca wyjaśnienia stosowania określonej stawki podatku do towaru, którego klasyfikacja statystyczna (PKWiU 10.72.11.0) jest bezsporna.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że G. są rodzajem pieczywa chrupkiego, o którym mowa w poz. 24 Załącznika nr 10 do ustawy. Wyjaśnić należy, że jak wynika z internetowej encyklopedii Wikipedia.pl że G. to „rodzaj włoskiego pieczywa, które ma postać wąskich paluszków. Pieczywo to jest wyrabiane z drożdżowego ciasta”. Pieczywo to, z uwagi na swoją strukturę i sposób wypieku jest pieczywem chrupkim, które od chrupkiego pieczywa typu skandynawskiego różni się przede wszystkim kształtem. Wskazać w tym miejscu wypada, że praktyka innych podmiotów na rynku polskim dowodzi, że G. oferowane są również z zastosowaniem stawki 5%. Doskonałym tego przykładem są oferowane przez X. - Chrupkie paluszki chlebowe z oliwą z oliwek o składzie zbliżonym do towaru będącego przedmiotem wniosku (mąka pszenna, oliwa z oliwek 8%, drożdże piwne, słód pszenny, sól morska). W tym stanie rzeczy, jako że będące przedmiotem wniosku paluszki chlebowe G. uznać należy za jeden z rodzajów pieczywa chrupkiego, właściwą dla nich stawką podatku od towarów i usług będzie stawka 5% wskazana w art. 41 ust. 2a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W art. 2 pkt 6 ustawy wskazano, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują odpowiednią klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W poz. 33 załącznika nr 3 do ustawy, wymienione zostały towary, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 ex 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu od podatku – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z obowiązującym art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 24 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, wymienione zostały towary zaliczone do grupowania PKWiU 2008 ex 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty”.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT – przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU przez Wnioskodawcę towaru będącego przedmiotem zapytania.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest dystrybutorem produktów spożywczych pochodzenia polskiego i zagranicznego, specjalizującym się m.in. w produktach zbożowych. Wnioskodawca zamierza włączyć do swojej oferty i dokonywać sprzedaży G. - paluszków chlebowych z oliwą z oliwek. Skład oferowanego produktu będzie obejmować: mąkę pszenną, wodę pitną, oliwę z oliwek 6,5%, drożdże, sól jodowaną, słód pszeniczny. Przedmiotowy produkt, wytwarzany przez inny podmiot na terenie Unii Europejskiej, Wnioskodawca sprzedawać będzie podmiotom mającym siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, innych krajów Unii Europejskiej oraz państw niezrzeszonych w Unii Europejskiej. Przy tym przedmiotowy produkt Wnioskodawca klasyfikuje do grupowania PKWiU 10.72.11.0.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że towar po nazwą G. - paluszki chlebowe z oliwą z oliwek, które zdaniem Wnioskodawcy zaliczają się z uwagi na swoją strukturę i sposób wypieku do pieczywa chrupkiego, zaklasyfikowanego według PKWiU z 2008 r. do grupowania 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty” podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 24 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślić także należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanego we wniosku towaru według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towaru według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.