IPPP3/443-796/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie stawki podatku dla świadczonych usług zakwaterowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce. Przedmiotem działalności Spółki jest głównie działalność deweloperska polegająca na pozyskiwaniu atrakcyjnych terenów budowlanych, budowie budynków mieszkalnych i usługowych oraz zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W ramach prowadzonej działalności Spółka buduje również obiekty hotelowe oraz zarządza nimi, świadcząc usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz usługi towarzyszące obiektom hotelowym.

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji jest miejsce położenia nieruchomości. Dlatego też Spółka świadcząc usługi w zarządzanych obiektach hotelowych stosuje stawki VAT w wysokości 8% i 23% stosownie do rodzaju świadczonych usług: usług związanych z zakwaterowaniem (art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2), usług gastronomicznych i usług towarzyszących (art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1).

W ramach zarządzania jednym z obiektów hotelowych została podpisana umowa pomiędzy Spółką a L. SA prowadzącą działalność głównie w zakresie międzynarodowego lotniczego transportu osób i towarów, która jest zobowiązana do zapewnienia wybranym pracownikom (załogom lotów) oraz klientom (pasażerom lotów) określonych świadczeń, często realizowanych dopiero w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności. Umowa określa warunki zakwaterowania w obiekcie hotelowym należącym do Spółki pasażerów L. w sytuacjach zakłóceń w ruchu lotniczym oraz pracowników L. i gości poleconych przez L. w innych specyficznych sytuacjach, na które składają się usługi hotelarskie, gastronomiczne i towarzyszące (np. korzystanie z garażu lub pralni).

L. SA zwrócił się z prośbą skierowaną do Spółki o stosowanie 0% stawki VAT na usługi zakwaterowania w obiekcie hotelowym, świadczone przez Spółkę dla załóg lotniczych oraz pasażerów z rejsów zakłóconych skierowanych przez L. SA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na gruncie art. 83 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 83 ust. la ustawy o VAT Spółka świadcząca usługi zakwaterowania na rzecz L. SA może zastosować stawkę 0%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, na gruncie art. 83 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 83 ust. 1a ustawy o VAT, Spółka świadcząca usługi zakwaterowania na rzecz L. SA może zastosować 0% stawkę podatku VAT niezależnie od art. 28e, art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, stawkę 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Na dzień pisania niniejszego wniosku L. SA jest podmiotem znajdującym się na piątym miejscu "Obwieszczenia Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym" w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., przez co spełniony jest jeden warunek, że nabywcą usług jest przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Zdaniem Spółki usługi zakwaterowania, gastronomiczne i inne, świadczone przez Spółkę na rzecz L. są usługami związanymi z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem usług "innych o podobnym charakterze". Stąd też, za tego typu usługi należy uznać wszystkie świadczenia, które mają charakter podobny do usług związanych z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków, a więc są niezbędne dla prowadzenia działalności w zakresie transportu lotniczego prowadzonego przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego. W opinii Spółki, za tego typu usługi należy również uznać usługi będące przedmiotem wniosku. Zgodnie z właściwymi regulacjami, a także przez względy bezpieczeństwa, L. SA powinien bowiem zapewniać m.in. nocleg, opiekę medyczną, wyżywienie czy transport dla załogi, jak również dla pasażerów w określonych sytuacjach (np. złe warunki atmosferyczne, awaria samolotu). Świadczenie usług objętych niniejszym wnioskiem powoduje, że prowadzenie działalności przez L. SA może nastąpić w sposób bezpieczny, np. wypoczęta załoga jest warunkiem koniecznym, aby uruchomić lot, a pasażerowie są wciąż zainteresowani nabywaniem biletów na loty obsługiwane przez L. SA, skoro mają gwarancję zapewnienia zakwaterowania w przypadku awarii samolotu. Zatem w świetle powyższych uzasadnień Spółka stoi na stanowisku, że na gruncie art. 83 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 83 ust. 1a ustawy o VAT, Spółka świadcząca usługi zakwaterowania na rzecz L. SA może zastosować 0% stawkę podatku VAT niezależnie od art. 28e, art. 41 ust. 1 i 2, art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

  1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 1b ustawy w przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.

Stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Natomiast w myśl art. 83 ust. 1e ustawy na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w ust. 2 art. 83 ustawy.

Przy tym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem oraz udział liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Przy czym na podstawie danych otrzymanych od przewoźników Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia listę przewoźników lotniczych, którzy spełniają powyższe kryteria.

Zatem przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju którzy znajdują się na opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym są uprawnieni do korzystania ze stawki 0% w stosunku do usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Spółka wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności m.in. buduje obiekty hotelowe oraz zarządza nimi, świadcząc usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz usługi towarzyszące obiektom hotelowym. W ramach zarządzania jednym z obiektów hotelowych została podpisana umowa pomiędzy Spółką a L. SA prowadzącą działalność głównie w zakresie międzynarodowego lotniczego transportu osób i towarów, która jest zobowiązana do zapewnienia wybranym pracownikom (załogom lotów) oraz klientom (pasażerom lotów) określonych świadczeń, często realizowanych dopiero w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności. Umowa określa warunki zakwaterowania w obiekcie hotelowym należącym do Spółki pasażerów L. w sytuacjach zakłóceń w ruchu lotniczym oraz pracowników L. i gości poleconych przez L. w innych specyficznych sytuacjach, na które składają się usługi hotelarskie, gastronomiczne i towarzyszące (np. korzystanie z garażu lub pralni). Jednocześnie z przedmiotowego wniosku wynika, że L. SA jest podmiotem znajdującym się na piątym miejscu "Obwieszczenia Nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym" w okresie od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., przez co spełniony jest jeden warunek, że nabywcą usług jest przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

L. SA zwrócił się z prośbą skierowaną do Spółki o stosowanie 0% stawki VAT na usługi zakwaterowania w obiekcie hotelowym, świadczone przez Spółkę dla załóg lotniczych oraz pasażerów z rejsów zakłóconych skierowanych przez L. SA.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przedmiotowe usługi zakwaterowania świadczone dla załóg lotniczych oraz pasażerów, na które składają się usługi hotelarskie, gastronomiczne i towarzyszące (np. korzystanie z garażu lub pralni) mogą być zaliczone do usług związanych z obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych, które korzystają z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.