IPPP3/443-796/13-4/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wkładek laktacyjnych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 17.22.12.0

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2013 r. (data wpływu 29.08.2013 r.) uzupełnionym w dniu 10.10.2013 r. (data wpływu 14.10.2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 04.10.2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 10.10.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wkładek laktacyjnych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 17.22.12.0 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy wkładek laktacyjnych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 17.22.12.0

Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 10.10.2013 r. (data wpływu 14.10.2013 r.), będącym odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 04.10.2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka, czynny podatnik od towarów i usług, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów handlowych: wkładek laktacyjnych służących ochronie bielizny matki w okresie karmienia piersią. W swoim asortymencie Spółka posiada wkładki laktacyjne wykonane z:

 • celulozy 100% która wchłania wyciekający pokarm
 • włókniny (tj. powłoki zewnętrznej)
 • włóknika (tj. powłoki wewnętrznej)
 • przylepca, który utrzymuje wkładkę na właściwym miejscu.

Wkładki laktacyjne zgodnie z klasyfikacją wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 (Dz. U. 2008, nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) zaliczone zostały do grupy PKWiU 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”. Wnioskodawca dostawę towarów - wkładek laktacyjnych opodatkowuje podstawową 23 % stawką podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do stosowania obniżonej 8 % stawki podatku VAT na dostawę wkładek laktacyjnych wykonanych z waty z materiałów włókienniczych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 5a ustawy, wprowadzonego na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476 ze zm.), towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują się na symbole statystyczne. Przez dostawę; towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym, w zakresie zdania wstępnego, art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 131 art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku m 3 do Ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem, ust. 121 art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W załączniku tym, w poz. 81 zostały wymienione wyroby sklasyfikowane w grupowaniu ex 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych” - wyłącznie;

 1. podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
 2. tampony higieniczne z papieru, watry celulozowej lub bibułki tissue,
 3. wata celulozowa, paczkowana,
 4. pieluszki,wkładki do pieluszek i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
 5. pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych.

W poz. 5 preferencyjnej 8% stawki podatku VAT Ustawodawca wymienił:

pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych”.

Stosownie jednak do poz. 3 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., w sprawie wykonania niektórych niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013, poz. 247), obniża się stawkę do wysokości 8% w przypadku następującej listy towarów: podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU ex 17.22.12.0). Ustawodawca wprost określił, ze wyroby z waty z materiałów włókienniczych korzystają na mocy przepisów wykonawczych do ustawy o VAT z preferencyjnej 8 % stawki podatku VAT. Produkowane przez spółkę wkładki laktacyjne składają się z materiałów włókienniczych (powłoki zewnętrzna i wewnętrzna) oraz celulozy i przylepca.

Tym samym, Spółka dokonując sprzedaży wkładek laktacyjnych z waty z materiałów włókienniczych ma prawo zastosować 8% stawkę( podatku VAT.

Stanowisko takie znajduje swoje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 marca 2011 r., sygn. IPPP3/443-1161/10-4/KT (dot. ówczesnego stanu prawnego), w której organ potwierdził opodatkowanie wkładek laktacyjnych stawką VAT 7% i zgodził się z podatnikiem twierdzącym: „Spółka ma również prawo stosować obniżoną stawkę 7% na artykuły higieniczne, jak: pieluszki, podpaski, wkładki laktacyjne, waciki do uszu, waciki do przemywania dla niemowląt i inne artykuły, powołując się na załącznik nr 3, poz. 71 do 77:

 • wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału - z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków włókienniczych i proszku oraz rozdrobnionych resztek włókien (PKWiU 17.54.31-50.80)- PKWiU 17.54.31;
 • podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue - PKWiU 21.22.12-10.10;
 • tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue - PKWiU 21.22.12-10.20;
 • pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt – PKWiU 21.22.12-30.10;
 • pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych- PKWiU 21.22.12-30.20."
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej również ustawo VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegaj :

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę; towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel(...).

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 5a ww. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 20llr. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)- (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art.. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art.. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art.. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Pod pozycją 81 załącznika Nr 3 do ustawy wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie

 1. podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
 2. tampony higieniczne z papieru, watry celulozowej lub bibułki tissue,
 3. wata celulozowa, paczkowana,
 4. pieluszki, wkładki do pieluszek i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
 5. pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych.

Należy w tym miejscu wskazać, iż z treści art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT wynika, ze przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa wyrobu. Wynikające z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania - konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem od towarów i usług, prowadzi dzialalność w zakresie sprzedaży towarów handlowych: wkładek laktacyjnych służących ochronie bielizny matki w okresie karmienia piersią. W swoim asortymencie Spółka posiada wkładki laktacyjne wykonane z:

 • celulozy 100% która wchłania wyciekający pokarm
 • włókniny (tj. powłoki zewnętrznej)
 • włóknika (tj. powłoki wewnętrznej)
 • przylepca, który utrzymuje wkładkę na właściwym miejscu.

Wkładki laktacyjne zgodnie z klasyfikacją wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 (Dz. U 2008, nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) zaliczone zostały do grupy PKWiU 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do stosowania obniżonej 8 % stawki podatku VAT na dostaw wkładek laktacyjnych wykonanych z waty z materiałów włókienniczych.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, iż dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz.1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik sam jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Z treści wniosku wynika, ze przedmiotowy wyrób o nazwie wkładki laktacyjne służący do ochrony bielizny matki w okresie karmienia piersią został sklasyfikowany do grupowania PKWiU z 2008 r.- PKWiU 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”.

Jak wynika z rozporządzenia PKWiU z 2008 r. nazwa grupy sklasyfikowanej pod symbolem 17.22.12.0 to „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”.

Jak wskazano powyżej ustawodawca zawęził możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do produktów, wymienionych enumeratywnie w poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Należy również wskazać, że wśród towarów w poz. 81 zał. 3 do ustawy, pod numerem 5 wymieniono: pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych, jednocześnie jednak nie wskazano żadnych innych cech czy też parametrów, na podstawie których należałoby te towary identyfikować. Z powyższych względów dla oceny czy dany towar może korzystać z obniżonej 8% stawki podatku na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 81 załącznika nr 3 do tej ustawy, oprócz zaklasyfikowania go do grupowania PKWiU z 2008 r. - 17.22.12.0, istotnym jest stwierdzenie czy jest on pieluszką lub podobnym artykułem sanitarnym dla dorosłych, przy czym chodzi tu nie tylko o podobieństwo fizyczne, ale również funkcjonalne. Po analizie okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa można stwierdzić, że wkładki laktacyjne służące ochronie bielizny matki karmiącej nie stanowią artykułu, który fizycznie i funkcjonalnie byłby artykułem sanitarnym podobnym do pieluch dla dorosłych.

Biorąc pod uwagę powyższe skoro wyrób będący przedmiotem wniosku (tj. wkładki laktacyjne) sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU pod symbolem 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”, którego nazwa nie została wpisana do poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy, jako objęte obniżoną stawką, to nie można rozszerzająco czytać zapisów tej pozycji załącznika.

Należy wskazać, ze obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Zatem należy uznać, ze stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, ze dostawa wyrobu o nazwie wkładki laktacyjne służące do ochrony bielizny matki w okresie karmienia piersią nie będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na mocy art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 81 załącznika nr 3 do tej ustawy.

W tym miejscu należy również dokonać analizy § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2013 poz. 247) zgodnie z którym stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

W załączniku nr 1 do rozporządzenia wskazano towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8% i tak pod poz. 3 wymienia się podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU ex 17.22.12.0)

Przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawca wskazał, że posiada wkładki laktacyjne wykonane z:

 • celulozy 100% która wchłania wyciekający
 • pokarm, włókniny (tj. powłoki zewnętrznej)
 • włóknika (tj. powłoki wewnętrznej)
 • przylepca, który utrzymuje wkładkę na właściwym miejscu.

Z okolicznosci przedstawionych we wniosku wynika, zatem że wkładki te nie zostały wykonane wyłącznie z waty z materiałów włókienniczych.

Powyższe oznacza, ze dostawa wkładek laktacyjnych nie korzysta z opodatkowania preferencyjną stawką podatkową 8% na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z zał. 1 rozporządzenia.

Reasumując, sprzedaż wyrobu o nazwie „wkładki laktacyjne” służącego do ochrony bielizny matki w okresie karmienia piersią, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 17.22.12.0, który nie został wymieniony w sposób enumeratywny w załączniku nr 3 do ustawy nie korzysta z opodatkowania preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa przedmiotowych wyrobów nie może również korzystać ze stawki preferencyjnej na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z zał. 1 rozporządzenia, gdyż wkładki te nie zostały wykonane wyłącznie z waty z materiałów włókienniczych.

W związku z powyższym dostawę wkładek laktacyjnych należy opodatkować stawką podstawową w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 pkt 1 ustawy.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1161/10-4/KT z dnia 7 marca 2011 r. należy zauważyć, że interpretacja ta, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2010 r. Przepisy odnośnie zastosowania stawki podatku dla dostawy przedstawionych towarów we wniosku z dniem 01.01.2011 r. uległy zmianie, a zatem powołana interpretacja nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.