IPPP3/443-760/14-4/JF | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla zaliczki otrzymanej na poczet eksportu łodzi oraz rozliczenia tej dostawy w deklaracji podatkowej
IPPP3/443-760/14-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. eksport towarów
 2. stawki podatku
 3. łódź
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 28 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla zaliczki otrzymanej na poczet eksportu łodzi oraz rozliczenia tej dostawy w deklaracji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla zaliczki otrzymanej na poczet eksportu łodzi oraz rozliczenia tej dostawy w deklaracji podatkowej. Wniosek uzupełniony został w dniu 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 28 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą produkującą łodzie. Dokonuje eksportu swoich produktów poza terytorium Unii Europejskiej. Proces produkcyjny jednej jednostki trwa kilka miesięcy w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania. Wnioskodawca nie podejmuje produkcji jeśli nie otrzyma zadatku na zamawiany produkt. W momencie złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki przez klienta otwiera zlecenie produkcyjne, w którym jest określony rodzaj produktu i przewidywany termin dostawy uzgodniony z klientem. Zdarza się, że zaliczki są wpłacane na kilka różnych produktów, które potem będą sukcesywnie odbierane lub bez konkretnego oznaczenia produktu, bo klient nie jest zdecydowany, który chce model, a zależy mu na „zajęciu miejsca produkcyjnego” i uzgadnia to jeszcze przez kilka tygodni z działem sprzedaży.

Na otrzymane kwoty Wnioskodawca wystawia faktury zaliczkowe ze stawką 0%, bo wie że jest to zaliczka na poczet eksportu i ujmuje daną fakturę zaliczkową zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT w ewidencji w miesiącu jej otrzymania. Do rozliczenia zaliczek w eksporcie Wnioskodawca stosuje art. 41 ust. 9b ww. ustawy.

Natomiast dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej jest dokument elektroniczny potwierdzenie wywozu IE599 otrzymany z Agencji Celnej, informujący o dacie zgłoszenia, zwolnienia i wyprowadzenia towaru poza granice UE oraz wskazuje nadawcę, odbiorcę i pozycje wywożonych towarów.

W odpowiedzi na wezwanie IPPP3/443-760/14-3/JF z dnia 28 października 2013 r. wyjaśniono, że okoliczności niedotrzymania terminu wywozu może być wiele. Począwszy od problemów w procesie produkcji związanych np. z opóźnieniami w dostawie materiałów do produkcji poprzez awarię maszyn aż po awarie środków transportu. Występują też opóźnienia w terminowym regulowaniu zapłaty - produkt przed wydaniem przewoźnikowi musi być w całości opłacony a zdarza się, że klient źle oznaczy koszty banków i przelew przychodzi na konto Wnioskodawcy w pomniejszonej wartości. Wówczas uzgodnienia i wyjaśnienia sytuacji oraz dopłata pozostałej kwoty wydłuża ten termin. Również wymaga czasu i ma wpływ na przewidywaną datę odbioru przygotowanie stosownej dokumentacji wysyłkowej np. data wystawienia faktury 25 czerwca 2014 r., przewidywana data odbioru ze zlecenia produkcyjnego 27 czerwca 2014 r., data wywozu (wyprowadzenia) 3 lipca 2014. Tak więc każda sytuacja jest inna i nie ma generalnej zasady, która powoduje opóźnienie terminu wywozu. Otwierane zlecenie produkcyjne zawiera również adnotację, że firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wyposażenia a także terminu przewidywanej daty odbioru.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że art. 41 ust. 9b nie zawiera warunku dotrzymania terminu wywozu określonego w warunkach dostawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla otrzymanych zaliczek na poczet eksportu łodzi Wnioskodawca może zastosować art. 41 ust. 9b ustawy o VAT...
 2. Czy termin wywozu, określony w art. 41 ust. 9b, to data wyprowadzenia towaru określona w komunikacie wywozu IE-599...
 3. Czy w przypadku, w którym nie jest dotrzymany termin wywozu wykazany w zleceniu produkcyjnym, Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji, w której wykazał zaliczkę ze stawką 0% i opodatkować ją stawką właściwą dla dostawy w kraju, traktując ją jako kwotę brutto...
 4. Czy dopiero po dokonaniu wywozu (niezależnie od przewidywanego terminu uzgodnionego z klientem), jeśli będą spełnione warunki art. 41 ust. 6 i 7 ww. ustawy, Wnioskodawca ujmuje pozostałą kwotę w ewidencji za dany okres rozliczeniowy ze stawką 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przepis art. 41 ust. 9b ustawy o VAT regulujący kwestię możliwości opodatkowania zaliczek eksportowych stawką VAT 0% w sytuacji, w której wywóz towarów następuje później aniżeli w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał zaliczkę, może mieć w opisanym przypadku zastosowanie.

Wywóz w późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką eksportowanych produktów oraz w zleceniu produkcyjnym określony jest termin wywozu uzgodniony z klientem. Już w momencie otrzymania zaliczki Wnioskodawca wie, że będzie to eksport a nie sprzedaż krajowa i to nie ulegnie zmianie. W tej sytuacji otrzymane zaliczki należy wykazać w miesiącu otrzymania i to ze stawką 0%, bo jest to zaliczka na poczet eksportu, natomiast jeśli posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpił wywóz towarów w tym późniejszym terminie, niezależnie od dotrzymania przewidywanego terminu wywozu ujmuje pozostałą kwotę w ewidencji za dany okres rozliczeniowy ze stawką 0%.

Do momentu złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym doszło do eksportu towarów nie ma obowiązku korygowania stawki zastosowanej do opodatkowania otrzymanych zaliczek, gdyż od samego początku wiadomo, że wpłacona zaliczka będzie dotyczyć sprzedaży na eksport a ewentualne przesunięcie terminu dostawy nie zmienia jej kwalifikacji i przeznaczenia.

W odpowiedzi na wezwanie IPPP3/443-760/14-3/JF z dnia 28 października 2013 r. wyjaśniono, że norma wynikająca z art. 41 ust. 9b ustawy przewiduje możliwość przedłużenia okresu zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do otrzymanych zaliczek w sytuacji, gdy wywóz towarów następuje w okresie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki i jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Ustalając prawo do opodatkowania zaliczki według stawki 0% należy uwzględnić wywóz towaru a nie obowiązek podatkowy od eksportu. Zdaniem Wnioskodawcy termin wywozu towarów określony jest w komunikacie wywozu IE-599 i jest to data wyprowadzenia towaru poza granice Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega eksport towarów.

Zgodnie zaś z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Przepis art. 99 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy).

Jak stanowi art. 41 ust. 6a ustawy, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Z kolei na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Oznacza to, że w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym, podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

Wyjątkiem od powyższych zasad jest norma wynikająca z cyt. art. 41 ust. 9b ustawy, która przewiduje możliwość przedłużenia okresu zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do otrzymanych zaliczek. Mianowicie w sytuacji, gdy wywóz towarów następuje w okresie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki, a jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów, brak jest konieczności korekty deklaracji, w której wykazano zaliczkę ze stawką w wysokości 0%, aż do momentu złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym nastąpi wywóz towarów poza Wspólnotę.

W kontekście zasadności zastosowania procedury określonej w art. 41 ust. 9b ustawy, należy zaznaczyć, że przymiot „specyficzności” nie dotyczy samej „dostawy”, ale dotyczy jej „realizacji”.

Zatem o zasadności zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy, każdorazowo decydować będą obiektywne okoliczności towarzyszące danej dostawie. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy), zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje łodzie i dokonuje ich eksportu. Proces produkcyjny łodzi trwa kilka miesięcy. Wnioskodawca podejmuje produkcję jeśli otrzyma zadatek na zamawiany produkt. Termin dostawy i rodzaj produktu uzgadniany jest z klientem po wpłaceniu zaliczki. Na otrzymane kwoty Wnioskodawca wystawia faktury zaliczkowe ze stawką 0%, gdyż zaliczka jest na poczet eksportu i ujmuje daną fakturę zaliczkową zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy w ewidencji w miesiącu jej otrzymania. Do rozliczenia zaliczek w eksporcie Wnioskodawca stosuje art. 41 ust. 9b ustawy. Dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej jest dokument elektroniczny potwierdzenie wywozu IE 599 otrzymany z Agencji Celnej, informujący o dacie zgłoszenia, zwolnienia i wyprowadzenia towaru poza granice UE oraz wskazuje nadawcę, odbiorcę i pozycje wywożonych towarów.

Ad. 1.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości stosowania stawki podatku 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy do zaliczek otrzymanych z tytułu ww. dostaw eksportowych.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy, w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego, prowadzi do wniosku, że możliwe jest zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki, pod warunkiem, że wywóz wyprodukowanych łodzi, co do zasady, nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeżeli Wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów.

Niemniej jednak w sytuacji, gdy wywóz nastąpi w terminie późniejszym, ale – jak wskazała Spółka w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym – uzasadnione to będzie specyfiką realizacji opisanych dostaw, co potwierdzać będą przyjęte przez strony warunki dostawy, w których określony będzie termin wywozu towarów, zastosowanie znajdzie norma art. 41 ust. 9b ustawy. W tej sytuacji Wnioskodawca winien posiadać dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towarów (zgodnie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w powiązaniu z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy. Należy przy tym uwzględnić ewentualność zastosowania art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie Wnioskodawca ma prawo do zastosowania 0% podatku dla otrzymanej zaliczki w związku z eksportem towarów po upływie 2 miesięcy od chwili otrzymanej zaliczki z uwagi na specyfikę realizacji dostawy, w sytuacji, gdy Spółka otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE. Zatem, dla transakcji eksportu towarów zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jest możliwe w przypadku spełnienia wskazanych wyżej warunków.

W świetle powyższych uwag, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2.

Wnioskodawca również nie ma pewności czy termin wywozu, określony w art. 41 ust. 9b, to data wyprowadzenia towaru określona w komunikacie wywozu IE-599.

W odniesieniu do terminu wywozu, o którym mowa w art. 41 ust. 9B ustawy należy wskazać, że na podstawie cytowanego art. 41 ust. 6a ustawy dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej jest m.in. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu.

Dokument taki potwierdza faktyczny wywóz (wyprowadzenie) towarów z obszaru celnego Wspólnoty. Komunikat IE-599 przesłany przez urząd celny wywozu jest dokumentem, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy. Komunikat ten zawiera datę wywozu (wyprowadzenia) towaru poza terytorium Wspólnoty. Wobec tego należy stwierdzić, że termin wywozu towaru to data wyprowadzenia towaru z terytorium Wspólnoty określona w komunikacie wywozu IE-599.

W świetle powyższych uwag, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3. i 4.

Ponadto Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przypadku gdy nie jest dotrzymany termin wywozu wykazany w zleceniu produkcyjnym, Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji, w której wykazał zaliczkę ze stawką 0% i opodatkować ją stawką właściwą dla dostawy w kraju, traktując ją jako kwotę brutto, a po dokonaniu wywozu (niezależnie od przewidywanego terminu uzgodnionego z klientem) jeśli będą spełnione warunki art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, Wnioskodawca ujmuje pozostałą kwotę w ewidencji za dany okres rozliczeniowy ze stawką 0%.

Odnosząc się do możliwości zastosowania stawki 0% dla eksportu łodzi w sytuacji, kiedy termin wykazany z zleceniu produkcyjnym nie jest dotrzymany należy zauważyć, że art. 41 ust. 9b ustawy umożliwia zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów ze względu na specyfikację realizacji rodzaju dostaw potwierdzonych warunkami dostaw. Ponadto warunki dostawy powinny określać termin wywozu towaru. Z tego przepisu wynika możliwość zastosowania preferencyjnej stawki, kiedy dostawa jest zrealizowana w terminie określonym w warunkach dostawy.

Należy zauważyć, że norma wynikająca z przepisu art. 41 ust. 9b ustawy wskazuje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla eksportu towarów, których dostawa ze względu na specyfikę dla takiego rodzaju dostaw trwa dłużej niż 2 miesiące, wskazane w ust. 9a ww. przepisu. Przy czym specyfika realizacji takiej dostawy musi znajdować potwierdzenie w warunkach dostawy. Warunki dostawy powinny również wskazywać termin wywozu towarów. Wobec tego Wnioskodawca spełniając ww. przesłanki posiada prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy wyprodukowanych łodzi dla kontrahenta z kraju trzeciego.

Z przedstawionych okolicznościach sprawy wynika, że strony określiły termin wywozu towaru w zleceniu produkcyjnym. Otwierane zlecenie produkcyjne zawiera adnotację, że firma zastrzega sobie prawo do zmiany m.in. terminu przewidywanej daty odbioru. Okolicznościami powodującymi niedotrzymanie terminu wywozu bywają problemy w procesie produkcji związane z opóźnieniami w dostawie materiałów do produkcji, awaria maszyn lub środków transportu czy też opóźnienia w terminowym regulowaniu zapłaty. Zatem są to przyczyny niezależne od Wnioskodawcy oraz związane ze specyfiką transakcji obejmującą złożenie zamówienia, przyjecie zadatku, otwarcie zlecenia produkcyjnego, uzgodnienie modelu łodzi, produkcja, zapłata, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej, transport.

W ocenie tut. Organu, wystąpienie wskazanych okoliczności nie powoduje utraty prawa Wnioskodawcy dla zastosowania stawki 0% dla zaliczek wykazanych w deklaracji podatkowej i braku zastosowania przepisu art. 41 ust. 9b ustawy. Wobec tego w przypadku, w którym - ze względu na ww. okoliczności - nie jest dotrzymany termin wywozu wyprodukowanej łodzi wykazany w zleceniu produkcyjnym, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji, w której wykazał zaliczkę ze stawką 0% i opodatkować ją stawką właściwą dla dostawy w kraju, traktując ją jako kwotę brutto.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 i 4 uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.