IPPP3/443-747/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie sprzedaży usług fitness klubu w postaci jednorazowych wejść i karnetów uprawniających do wstępu i do korzystania z pomieszczeń i urządzeń fitness oraz z treningu personalnego
IPPP3/443-747/14-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi związane ze sportem
 3. wstępny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opisanych we wniosku usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opisanych we wniosku usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Centrum, zwane dalej Centrum, jest samorządową jednostką budżetową, której podstawowym celem działania jest realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przeważającą działalnością jest działalność sklasyfikowana według PKD 9311Z działalność obiektów sportowych. Centrum jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do realizacji celów statutowych Centrum wykorzystuje majątek Gminy K. oddany jednostce w trwały zarząd, w tym halę sportową, stadion sportowy, ośrodek rekreacji oraz krytą pływalnię, na terenie której działa fitness klub.

W ramach swojej działalności fitness klub oferuje:

 1. jednorazowe wejścia do fitness klubu upoważniające do korzystania z urządzeń fitness bez ograniczenia czasowego w ciągu dnia,
 2. karnety upoważniające do korzystania z urządzeń fitness określone czasowo, których jednorazowy zakup upoważnia do nieograniczonej ilości wejść w określonym czasie - karnety 2-tygodniowe, miesięczne, 2-miesięczne i 3- miesięczne,
 3. karnety ilościowe, których jednorazowy zakup upoważnia do określonej w karnecie liczby wejść do fitness klubu i korzystania z urządzeń fitness
 4. jednorazowe wejście na trening personalny,
 5. karnet na trening personalny.

Kupując wejście jednorazowe lub karnet klienci mają jednakowy dostęp do pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia fitness. W ramach wykupionej usługi klient indywidualnie decyduje na jakim urządzeniu i jak długo będzie ćwiczył. Nad działalnością fitness klubu czuwają instruktorzy, którzy prowadzą sprzedaż usług fitness, służą indywidualną poradą, sprawują kontrolę nad wykorzystywanym sprzętem. Treningi personalne prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów indywidualnie lub w grupach. Z treningu personalnego mogą skorzystać klienci, którzy taką usługę wykupili. Fitness klub działa na terenie obiektu krytej pływalni. Usługi pływalni (korzystanie z basenu sportowego i basenów rekreacyjnych) zgodnie z pozycją 179 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W związku ze stanowiskiem NSA określonym w wyroku o sygnaturze akt I FSK 311/13 z dnia 30 stycznia 2014 roku Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji podatkowej, czy w świetle obowiązujących przepisów dotyczących stawek podatku VAT w zakresie opodatkowania usług fitness:

 1. sprzedaż jednorazowych wejść oraz karnetów uprawniających do wstępu na teren fitness klubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, czy w wysokości 8% na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na trening personalny podlega opodatkowaniu stawką VAT i w wysokości 23% czy w wysokości 8% na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż usług fitness klubu w postaci:

 1. jednorazowych wejść i karnetów uprawniających do wstępu i do korzystania z pomieszczeń i urządzeń fitness (pytanie 1),
 2. jednorazowych wejść i karnetów uprawniających do wstępu i do czynnego udziału w treningach personalnych (pytanie 2)

podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi fitness klubu zostały sklasyfikowane pod pozycją 96.04.10 - usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Również według Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność obiektów służących poprawie poprawie kondycji fizycznej to przede wszystkim działalność centrów i klubów fitness.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem art. 146f w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2016:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust.2 i art. 110 wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Według pozycji 179 oraz 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8% podlegają usługi związane z działalnością obiektów sportowych oraz pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu.

W cytowanych przepisach o statystyce publicznej (PKWiU, PKD) usługi świadczone przez fitness klub nie są wymieniane jako usługi związane z rekreacją lub z działalnością obiektów sportowych.

Stanowią odrębną grupę usług związanych z poprawą kondycji fizycznej i nie podlegają opodatkowaniu według stawki preferencyjnej w wysokości 8% na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Wykupione jednorazowe wejście do fitness klubu lub karnet upoważnia klienta do czynnego uczestniczenia w treningach personalnych lub do samodzielnego korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń i wyposażenia fitness, jakimi dysponuje klub. Z tego względu opłaty za wstęp jednorazowy lub za karnet nie są opłatami za wstęp do klubu, lecz przede wszystkim są opłatami za możliwość czynnego korzystania z treningów personalnych, możliwość korzystania z dostępnych urządzeń fitness, wyposażenia i pomieszczeń. W związku z tym sprzedaż jednorazowych wejść do fitness klubu oraz karnetów upoważniających do treningów personalnych oraz do korzystania z urządzeń fitness, wyposażenia i pomieszczeń podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwana ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto m.in.

 • w poz. 179 - symbol PKWiU 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”;
 • w poz. 186 - bez względu na symbol PKWiU „pozostałe usługi związane z rekreacją -wyłącznie w zakresie wstępu”.

Zawarte w ww. załączniku objaśnienie 1) wskazuje, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Z przepisów ww. rozporządzenia wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały:

93.1 Usługi związane ze sportem

93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,

93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W dziale 96 „pozostałe usługi indywidualne”, mieszczącym się w sekcji S, wymienione zostały – 96.0 Pozostałe usługi indywidualne obejmujące m.in. grupę 96.04 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

W tym miejscu należy podkreślić, że grupowanie 96.04.10.0 (usługi związane z poprawą kondycji fizycznej), mieszczące się w grupie 96.04 obejmuje usługi świadczone przez łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego) i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia.

Z opisu sprawy wynika, że Centrum jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Do realizacji celów statutowych Centrum wykorzystuje majątek Gminy K. oddany jednostce w trwały zarząd, w tym halę sportową, stadion sportowy, ośrodek rekreacji oraz krytą pływalnię, na terenie której działa fitness klub. W ramach swojej działalności fitness klub oferuje: jednorazowe wejścia do fitness klubu upoważniające do korzystania z urządzeń fitness bez ograniczenia czasowego w ciągu dnia, karnety upoważniające do korzystania z urządzeń fitness określone czasowo, których jednorazowy zakup upoważnia do nieograniczonej ilości wejść w określonym czasie - karnety 2-tygodniowe, miesięczne, 2-miesięczne i 3-miesięczne, karnety ilościowe, których jednorazowy zakup upoważnia do określonej w karnecie liczby wejść do fitness klubu i korzystania z urządzeń fitness, jednorazowe wejście na trening personalny, karnet na trening personalny. Kupując wejście jednorazowe lub karnet klienci mają jednakowy dostęp do pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia fitness. W ramach wykupionej usługi klient indywidualnie decyduje na jakim urządzeniu i jak długo będzie ćwiczył. Nad działalnością fitness klubu czuwają instruktorzy, którzy prowadzą sprzedaż usług fitness, służą indywidualną poradą, sprawują kontrolę nad wykorzystywanym sprzętem. Treningi personalne prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów indywidualnie lub w grupach. Z treningu personalnego mogą skorzystać klienci, którzy taką usługę wykupili. Fitness klub działa na terenie obiektu krytej pływalni. Usługi fitness klubu zostały sklasyfikowane pod pozycją 96.04.10 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

Odnosząc się do świadczonych przez Wnioskodawcę usług obejmujących m.in. sprzedaż jednorazowych wejść oraz karnetów uprawniających do wstępu na teren fitness klubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń jak i sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na trening personalny wskazać należy, że z powołanych przepisów wynika, że stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały pozostałe usługi związane z rekreacją, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, które objął 8% stawką podatku.

W związku z brakiem definicji pojęcia „wstępu” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, aby poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl) pod pojęciem tym należy rozumieć „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy wykładnia językowa, od której organ podatkowy rozpoczął interpretację, nie daje jednoznacznych rezultatów, za słuszne należy uznać wsparcie się na przepisach istniejących w obrębie tego samego systemu prawa, w szczególności w kontekście autonomii prawa podatkowego.

Obowiązujący od 1 lipca 2011 r. przepis art. 32 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, wskazuje, że usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

W art. 32 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazano natomiast, że ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:

 1. prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne;
 2. prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody;
 3. prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

W myśl art. 32 ust. 3 ww. rozporządzenia, ustęp 1 nie obejmuje korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę.

Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zatem z ww. przepisów Rozporządzenia Rady wynika, że świadczenie usług wstępu, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę obejmuje prawo wstępu na spektakle, występy cyrkowe, koncerty, wystawy, mecze, zawody, konferencje, seminaria.

Wskazać także należy, że art. 32 ww. rozporządzenia jest co prawda zawarty w Rozdziale V „Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu” w podsekcji 7 „Świadczenie usług w ramach działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, edukacyjnej, rozrywkowej lub podobnej”, nie można utożsamiać go tylko i wyłącznie co do kwestii miejsca świadczenia usług. Zauważyć należy, że Rada Unii Europejskiej we wstępie do niniejszego Rozporządzenia, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1), w szczególności jej art. 397 oraz uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, w pkt 27 wskazała, iż „Aby zapewnić jednolite opodatkowanie świadczenia usług kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, edukacyjnych, rozrywkowych i podobnych, należy zdefiniować pojęcie wstępu na tego rodzaju wydarzenia i usługi pomocnicze związane z takim wstępem”.

Jak wynika z powyższego, określenie „wstęp” należy rozumieć jako możliwość wejścia „gdzieś”, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń czy czynnego uczestniczenia z organizowanych tam zajęć. Opłata za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica, co do zasady, za uczestniczenie w imprezie poprzez oglądanie.

Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu (o którym mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług) nie można utożsamiać z pojęciem „karnetu” czy „biletu wstępu”, uprawniającym do uczestniczenia w zajęciach grupowych na terenie obiektu bądź korzystania z dostępnych urządzeń infrastruktury technicznej, które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa. Wstęp przykładowo na siłownię, czy też zajęcia aerobiku, fitness nie uprawniają korzystającego (klienta) do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce np. w przypadku nabycia biletu do kina, lecz obejmują również czynne uczestnictwo w zajęciach, a więc korzystanie z kompleksowej usługi – w niniejszej sprawie skorzystania z wybranych urządzeń infrastruktury technicznej lub trening personalny.

Zauważyć należy, że w przedstawionym stanie faktycznym wykupione jednorazowe wejście lub karnet do fitness klubu upoważnia klienta do samodzielnego korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń i wyposażenia fitness. A zatem pobierana od klienta opłata uprawniać będzie do korzystania z szerszego zakresu usług niż sam wstęp.

Również wykupione jednorazowe wejście lub karnet na trening personalny nie posiada charakteru opłaty za wstęp, ponieważ osoba korzystająca z takiej usługi nie tylko może korzystać z infrastruktury znajdującej się w obiekcie, ale korzysta również z opieki trenera.

Powyższe okoliczności niewątpliwie potwierdzają, że sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów do fitness klubu oraz sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na trening personalny nie mają charakteru opłat jedynie za wstęp, lecz stanowią wynagrodzenie za prawo do korzystania z dostępnych na terenie obiektu urządzeń oraz odpowiednio do uczestnictwa w treningach personalnych.

Z tych też względów pobierane przez Wnioskodawcę opłaty stanowiące w istocie wynagrodzenie za świadczone usługi fitness klubu sklasyfikowane w PKWiU 96.04.10. uprawniające do korzystania z urządzeń dostępnych w prowadzonym przez Stronę obiekcie, służących poprawie kondycji fizycznej, nie mogą być uznane za opłaty za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z dostępnych urządzeń, a więc za czynny udział w zajęciach, korzystanie przykładowo z wyposażenia i pomieszczeń. Klienci decydujący się skorzystać z jednorazowych wejść czy karnetów, oczekiwać będą wyświadczenia usługi w ramach działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że sprzedaż jednorazowych wejść oraz karnetów uprawniających do wstępu na teren fitness klubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń jak również sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na trening personalny nie będą uznane za opłaty za wstęp. Wobec tego, że usługi fitness świadczone przez Stronę, nie będą usługami wymienionymi w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – co wyklucza zastosowanie preferencyjnej 8% stawki podatku – sprzedaż jednorazowych wejść oraz karnetów wstępu do fitness klubu jak i na trening personalny podlegać będzie, opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. Ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.