IPPP3/443-1224/14-4/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stawka podatku dla nabywanego wewnątrzwspólnotowo oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 wynosi 23%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1223/14-2/SM, IPPP3/443-1224/14-2/SM z dnia 26 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprowadzanego z terytorium Węgier oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprowadzanego z terytorium Węgier oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 lutego 2015 r. w dniu 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71.Z). Wnioskodawca zamierza sprowadzać z terytorium Węgier na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 oraz gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny. Dostawa przedmiotowego oleju będzie się odbywać na podstawie INCOTERMS 2010 (Międzynarodowych Reguł Handlu), wg formuły FCA. Następnie po zamknięciu procedury odprawy celnej Wnioskodawca będzie dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień), do których dołączone będą oświadczenia odbiorców, że przedmiotowy olej został zakupiony na cele opałowe.

W uzupełnieniu z dnia 6 lutego 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe w zakresie podatku od towarów i usług i wskazał, że:

 • Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • kontrahent, od którego Wnioskodawca będzie nabywał wyroby, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

W jakiej wysokości (ewentualnie wg jakich stawek) podatek od towarów i usług będzie obowiązany uiścić Wnioskodawca w przypadku sprowadzania z terytorium Węgier na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 oraz o gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu sprowadzenia przedmiotowego oleju do Polski wg stawki VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  - z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ponadto, stosownie do ust. 2a cytowanego artykułu dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Przy czym na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się klasyfikację statystyczną zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Z zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) (pkt 5.2.1. Ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby) wynika, że:

„PKWiU 2008 w zakresie wyrobów tworzono, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Ma to swoje potwierdzenie w przyjętych podstawowych kryteriach podziału (por. 5.1.5). W oparciu o te założenia zbudowane są również międzynarodowe klasyfikacje handlu zagranicznego:

 • Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS) oraz
 • Nomenklatura Scalona (CN).

W celu maksymalnego zharmonizowania międzynarodowych klasyfikacji wyrobów na potrzeby statystyki produkcji z wcześniej opracowanymi międzynarodowymi klasyfikacjami towarów na potrzeby handlu zagranicznego - przy opracowywaniu klasyfikacji wyrobów posłużono się jako „blokami konstrukcyjnymi” pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN). Z tych względów, w PKWiU 2008 zakres rzeczowy większości grupowań obejmujących wyroby jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że każde grupowanie PKWiU 2008 odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN. Ich symbole podano w kolumnie 3 schematu klasyfikacji. Klucz powiązań PKWiU 2008 - CN 2007 został przygotowany w oparciu o projekt klucza CPA 2008 - CN 2007, opracowany przez Eurostat (Urząd Statystyczny w UE).”

Ze schematu klasyfikacji PKWiU 2008 wynika natomiast, że grupowaniu CN 2707 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 odpowiada symbol PKWiU 20.14.73.0 – oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty - należące do sekcji C – produkty przetwórstwa przemysłowego.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że zamierza sprowadzać z terytorium Węgier na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej olej opałowy o kodzie CN 2707 50 00 oraz gęstości w temperaturze 15 st. C od 900 do 950 kilogramów/metr sześcienny i po zamknięciu procedury odprawy celnej dokonywać odsprzedaży przedmiotowego oleju do polskich odbiorców na podstawie umów sprzedaży (lub składanych przez nich zamówień). W uzupełnieniu wniosku wskazał ponadto, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a kontrahent, od którego będzie nabywał wyroby, podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W zaistniałej sytuacji mamy zatem do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem z terytorium Węgier oleju opałowego o kodzie CN 2707 50 00 (PKWiU 20.14.73.0), który nie został wymieniony jako wyrób, dla którego została przewidziana preferencyjna stawka podatku. W konsekwencji, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie on opodatkowany podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie przepisów celnych oraz podatku akcyzowego zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.