IPPP3/443-1001/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia właściwej stawki podatku dla środków owadobójczych o symbolu PKWiU 20.20.11.0
IPPP3/443-1001/14-2/ISZinterpretacja indywidualna
  1. stawka preferencyjna
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku dla środków owadobójczych o symbolu PKWiU 20.20.11.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku dla środków owadobójczych o symbolu PKWiU 20.20.11.0.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z o.o.) zajmuje się produkcją różnego rodzaju wyrobów zapachowych, które dystrybuuje na terenie kraju. Produkt stanowi saszetkę z granulatem nasączonym płynem i jest przeznaczony do powszechnego zastosowania w celu zwalczania dorosłych osobników moli odzieżowych w szafach, garderobach, pojemnikach na odzież, itp. Jest to produkt biobójczy wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na obrót Produktem Spółka uzyskała pozwolenie na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 5906/14 z 16 września 2014 r. Podstawą prawną wydanej decyzji były przepisy art. 54 ust. 1a, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 252, ze zm.) w związku z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 736/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012 w odniesieniu do czasu trwania prac polegających na ocenie istniejących biobójczych substancji czynnych. Substancją czynną w produkcie jest empentryna. Z uzasadnienia wydanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych decyzji wynika, że Produkt został zaklasyfikowany do kategorii nr 3 grupa 18 załącznika nr 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE L 167), która obejmuje insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów; produkty stosowane do zwalczania stawonogów (np. owadów, pajęczaków i skorupiaków), działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich.

W ocenie Wnioskodawcy Produkt należy zakwalifikować zgodnie PKWiU z 2008 r. pod pozycją 20.20.11.0 - środki owadobójcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VATu) oraz załącznika nr 3 do VATu, Wnioskodawca może przy sprzedaży (dostawie) Produktu stosować 8% stawkę podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w obecnie obowiązującym stanie prawnym właściwą stawką VAT dla dostawy Produktu jest stawka 8%.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 VATu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 5a VATu towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisowo statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jak wynika z art. 41 ust. 2 w zw. art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 8%. Wśród towarów i usług, do których ma zastosowanie stawka VAT 8%, pod poz. 65 załącznika nr 3 wymienione zostały ex 20.20.1 - Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14). Zgodnie z PKWiU kategoria ta swoim zakresem obejmuje również pozycję 20.20.11.0 - Środki owadobójcze. Użyte w poz. 65 załącznika nr 3 oznaczenia ex przed symbolem PKWiU oznacza zaś - zgodnie z art. 2 pkt 30 VATu - iż jest zastrzeżenie w grupie (i stawka 8% nie dotyczy wszystkich produktów z tej kategorii) i zastrzeżenie to (wyłączenie) w tym przypadku dotyczy wyłącznie środków odkażających, sklasyfikowanych w podkategorii 20.20.14 PKWiU. Wyłączenie to nie ma zatem zastosowania do środków owadobójczych, do których należy zaliczyć Produkt. Jak wynika to z uzasadnienia wydanej decyzji przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że Produkt został zaklasyfikowany w kategorii nr 3 grupa 18 załącznika nr 5 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, która obejmuje insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów; produkty stosowane do zwalczania stawonogów (np. owadów, pajęczaków i skorupiaków), działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich. Potwierdza to, iż jest to środek owadobójczy.

W konsekwencji należy uznać, że Produkt ten mieści się pod poz. 65 załącznika nr 3 do Ustawy - ex 20.20.1 - Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14). Zdaniem Wnioskodawcy przesądza to zarazem o zasadności zastosowania w odniesieniu do dostawy Produktu stawki 8%.

Potwierdzeniem zasadności zastosowania stawki 8% dla środków owadobójczych, sklasyfikowanych w PKWiU pod pozycją; 20.20.11.0 jest przykładowo interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. IPPP3/443-887/11-2/JK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Pod pojęciem towaru, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 65 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.1, tj. „Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14)”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją różnego rodzaju wyrobów zapachowych, które dystrybuuje na terenie kraju. Jest on m.in. producentem wyrobu p.n. „ ...”- dalej Produkt. Produkt stanowi saszetkę z granulatem nasączonym płynem i jest przeznaczony do powszechnego zastosowania w celu zwalczania dorosłych osobników moli odzieżowych w szafach, garderobach, pojemnikach na odzież, itp. Jest to produkt biobójczy. W ocenie Wnioskodawcy Produkt należy zakwalifikować zgodnie PKWiU z 2008 r. pod pozycją 20.20.11.0 - środki owadobójcze.

W tym miejscu wskazać należy, że w poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex zostały wskazane konkretne towary z grupowania PKWiU 20.20.1, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14).

Natomiast środki owadobójcze sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 20.20.11.0, mieszczą się w poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy, gdyż podana klasyfikacja dla środków owadobójczych zawiera się w PKWiU ex 20.20.1 i nie jest wymieniona jako wyłączenie.

Wobec tego dle ww. środków owadobójczych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 20.20.11.0, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji przedmiotowych środków owadobójczych do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z tym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP2/443-793/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.