IPPP2/4512-956/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT dla świadczonych usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji.
IPPP2/4512-956/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. przyłącze
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług czyszczenia i udrażniania kanalizacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT. Od 28 stycznia 2013 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych.

W zakres jego usług wchodzi między innymi:

 • czyszczenie i udrażnianie mechaniczne (za pomocą sprężyn) jak również ciśnieniowe (za pomocą specjalistycznych pomp) zewnętrznych sieci kanalizacyjnych w skład których wchodzą: przewody kanalizacyjne grawitacyjne, tłoczne, podciśnieniowe, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne, separatory, zbiorniki retencyjne, przepompownie ścieków, filtry.

Według klasyfikacji PKWiU tego typu usługi sklasyfikowane są w grupowaniu 37.00.

Swoje usługi Wnioskodawca wykonuje na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów.

W przyszłości Wnioskodawca planuje brać udział w przetargach na oczyszczanie sieci na terenach gminy.

Wnioskodawca wykonuje również czyszczenie i udrażnianie kanalizacji w budynkach szkół, urzędów, osiedli mieszkaniowych należących do spółdzielni sklasyfikowane w PKWiU 43.22.11.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wykonując jednorazową usługę na zlecenie (nie będąc administratorem ani dzierżawcą sieci) czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej, czyszczenia studzienek deszczowych z zalegających tam liści, gruzu, czyszczenia wpustów deszczowych, czyszczenia przepompowni, czyszczenia separatorów można opodatkować preferencyjną stawką VAT 8%...
 2. Czy wykonując usługę czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej, czyszczenia studzienek deszczowych z zalegających tam liści, gruzu, czyszczenia wpustów deszczowych, czyszczenia przepompowni, czyszczenia separatorów w drodze wygranego przetargu w gminie i/lub podpisaniu umowy długoterminowej z zarządcą sieci na czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej można opodatkować preferencyjną stawką VAT 8%...
 3. Czy wykonując usługę czyszczenia kanalizacji w budynkach szkół, urzędów, w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych (PKWiU 43.22.11.0) można opodatkować podstawową stawką VAT 23%...
 4. Czy wykonując usługę czyszczenia i udrażniania kanalizacji w budynku mieszkalnym (PKWiU 43.22.11.0) dla osoby fizycznej można opodatkować podstawową stawką VAT 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka VAT 8% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142, PKWiU ex 37 jest prawidłowa zarówno dla pierwszego, jak i drugiego pytania.

Trzecie i czwarte pytanie odnosi się do budynków, a tu ma zastosowanie klasyfikowanie PKWiU 43.22.11.0 niezależnie czy jest to budynek mieszkalny czy usługowy w tych dwóch przypadkach zdaniem Wnioskodawcy właściwa stawka podatku VAT wynosi 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

W tym grupowaniu zgodnie z tą klasyfikacją mieszczą się:

37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,

37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,

37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,

37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,

37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 37.00.11.0 obejmuje:

 • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
 • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
 • usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Nie obejmuje ono natomiast:

 • usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 • usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 • budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 • usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

W Dziale 43 tej klasyfikacji „Roboty budowlane specjalistyczne” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

 1. 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę.
 2. 43.2 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
 3. 43.3 Roboty związane z wykonywaniem wykończeniowych robót budowlanych.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 43.22.11.0 obejmuje:

 • roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są usługi związane z czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych. W zakres jego usług wchodzi między innymi czyszczenie i udrażnianie mechaniczne (za pomocą sprężyn) jak również ciśnieniowe (za pomocą specjalistycznych pomp) zewnętrznych sieci kanalizacyjnych w skład których wchodzą: przewody kanalizacyjne grawitacyjne, tłoczne, podciśnieniowe, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne, separatory, zbiorniki retencyjne, przepompownie ścieków, filtry. Według klasyfikacji PKWiU tego typu usługi sklasyfikowane są w grupowaniu 37.00. Swoje usługi Wnioskodawca wykonuje na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów.

W przyszłości Wnioskodawca planuje brać udział w przetargach na oczyszczanie sieci na terenach gminy. Wnioskodawca wykonuje również czyszczenie i udrażnianie kanalizacji w budynkach szkół, urzędów, osiedli mieszkaniowych należących do spółdzielni sklasyfikowane w PKWiU 43.22.11.0.

W omawianej sprawie podkreślenia wymaga to, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.

Zatem, z uwagi na przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, objętych pytaniami 1 i 2, polegających na czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej, czyszczenia studzienek deszczowych z zalegających tam liści gruzu, czyszczenia wpustów deszczowych, czyszczenia przepompowni, czyszczenia separatorów, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest administratorem ani dzierżawcą sieci czy też podpisał umowę z zarządcą, które to usługi są sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 37.00 – zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy. Bez znaczenia dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT pozostaje to, czy opisywane usługi wykonywane są w ramach jednorazowego zgłoszenia, czy też dotyczą usług wykonywanych na podstawie wygranego przetargu w gminie i/lub podpisaniu umowy długoterminowej z zarządcą sieci na czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej.

Natomiast w odniesieniu do usług objętych pytaniami 3 i 4 polegających na czyszczeniu kanalizacji w budynkach szkół, urzędów, w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych oraz na czyszczenia i udrażniania kanalizacji w budynku mieszkalnym dla osoby fizycznej, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.22.11.0, stwierdzić należy, że ww. usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Wobec tego przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zatem Minister Finansów nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych towarów czy usług, gdyż uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, przy czym odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot świadczący usługę lub dokonujący dostawy towarów. W związku z tym, niniejsza interpretacja wydana została na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych dla świadczonych usług.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.