IPPP2/4512-908/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dla usługi wybudowania wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku od towarów i usług, zaś dla usługi zaprojektowania tego budynku stawka 23%.
IPPP2/4512-908/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. stawki podatku
 3. usługi budowlane
 4. usługi kompleksowe
 5. usługi projektowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wybudowanego wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego oraz stawki podatku dla usługi polegającej na zaprojektowaniu tego budynku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wybudowanego wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego oraz stawki podatku dla usługi polegającej na zaprojektowaniu tego budynku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

A. Sp. z o. o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem budowlanym, zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi budowlane na rzecz spółki B. Sp. z o. o. (tj. Inwestora będącego również zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym).

Przedmiotem świadczonych usług jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego „M” wraz z dojściami, dojazdami, budowa ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (tzw. infrastruktura zewnętrzna). Jako element stanu faktycznego Spółka prosi o przyjęcie, iż dla usług związanych z budownictwem infrastruktury towarzyszącej zewnętrznej w rozumieniu art. 146 ust 3 Ustawy o VAT zastosowanie znajduje stawka podstawowa 23%. W związku z tym kwestia ta nie będzie omawiana w dalszej części wniosku.

Budynek jest klasyfikowany w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić 17.323,20 m2, w tym:

 • powierzchnia użytkowa mieszkań 7.490,28 m2,
 • powierzchnia pomieszczeń pomocniczych, dodatkowych i komórek lokatorskich przynależących do lokali mieszkalnych 2.646,20 m2,
 • powierzchnia użytkowa garaży (miejsc parkingowych) 4.581,10 m2,
 • powierzchnia użytkowa biur i usług 930,28 m2.

Udział powierzchni mieszkalnej do całej powierzchni użytkowej budynku wynosi ponad 50%

Przewidywana liczba mieszkań w budynku wynosi 105. Powierzchnia użytkowa żadnego z lokali mieszkalnych nie przekroczy 150 m2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót poszczególnych lokali, czy też części budynku.

Spółka pełni rolę Generalnego Wykonawcy, przy czym inwestycja będzie realizowana siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców.

Tym niemniej, wobec Inwestora Spółka wykonuje kompleksową jednolitą usługę w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym:

 • do usług polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego, sklasyfikowanego według PKOB do działu 11, zastosowanie znajduje stawka VAT 8%,
 • do usług polegających na zaprojektowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalno- usługowego stawka 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do usług polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego, sklasyfikowanego wg PKOB do działu 11, zastosowanie znajduje stawka VAT 8%, zaś do usług projektowych zastosowanie znajdzie stawka 23%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl ust 12 art. 41 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ust. 12a art. 41 ustawy o VAT stanowi, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Stosownie natomiast do art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Przedmiotem kompleksowej usługi świadczonej przez Spółkę jest zaprojektowanie i wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego.

Usługa ta dotyczy więc zaprojektowania i wybudowania budynku mieszkalnego, tj. obiektu budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ponieważ umowa z Inwestorem została zawarta na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT ma zastosowanie do całości usług budowlanych, w tym również lokali niemieszkalnych i miejsc parkingowych znajdujących się w bryle budynku.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 kwietnia 2014 r. sygn. IPTPP1/443-103/14-4/MW, „przy realizacji całego zadania inwestycyjnego w odniesieniu do budowy bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania. Fakt, że 48% powierzchni tego budynku jest przeznaczone na cele użytkowe nie zobowiązuje do zastosowania na przedmiotowe prace budowlane proporcji według, której 48% wszystkich robót budowlanych ma być opodatkowana stawką 23%, natomiast 52% stawka podatku 8%.

Katalog wyłączeń wymieniony w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT nie znajduje w tym przypadku zastosowania, gdyż zgodnie z opisem stanu faktycznego powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych nie przekroczy 150m2. Należy zwrócić uwagę, iż przepis też nie miałby zastosowania nawet w przypadku, gdyby powierzchnia lokali mieszkalnych przekroczyła 150 m2. Przedmiotem umowy z inwestorem są bowiem usługi polegające na wybudowaniu całego budynku, a nie konkretnego lokalu mieszkalnego.

W kontekście powyższych rozważań można się także odnieść do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą nie można dokonywać podziału jednolitych ekonomicznie (z perspektywy beneficjenta) usług. Potwierdza to wyrok w sprawie C-572/07 z dnia 11 czerwca 2009 r., że „(.. .) jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny”.

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015 r. sygn. IPPP2/4512-349/15-2/BH wskazano, iż „stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się m.in. do budowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obiekty budownictwa mieszkaniowego są to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Jak wynika z wniosku przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a inwestorem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1130, a zatem budynku spełniającego definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego. Jak Wnioskodawca wskazuje, przedmiotem umowy jest budowa całego budynku a nie poszczególnych lokali mieszkalnych a zatem nie znajdą zastosowania wyłączenia zawarte w art. 41 ust. 12b ustawy. Oznacza to, że Wnioskodawca do czynności budowy całego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy. Ponieważ garaże podziemne oraz komórki lokatorskie stanowią część zadania inwestycyjnego polegającego na budowie całego budynku mieszkalnego również w odniesieniu do robót dotyczących tych właśnie lokali stawka podatku VAT będzie wynosić 8%. Ta sama stawka będzie miała zastosowanie do czynności wykonania połączeń wewnętrznych instalacji Budynku.”

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż dla usługi wybudowania wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku od towarów i usług, zaś dla usługi zaprojektowania tego budynku stawka 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz.270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.