IPPP2/4512-888/15-3/MJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku na dostawę etykiet ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli przebiegu procesu sterylizacji
IPPP2/4512-888/15-3/MJinterpretacja indywidualna
  1. odczynniki chemiczne
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę etykiet ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli przebiegu procesu sterylizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę etykiet ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli przebiegu procesu sterylizacji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest producentem systemów informatycznych przeznaczonych dla zakładów opieki zdrowotnej. Jednym z wiodących wyrobów jest system przeznaczony dla sterylizatorni, nadzorujący obieg narzędzi chirurgicznych, którego głównymi odbiorcami są szpitale. Wnioskodawca oferuje klientom sprzedaż wraz z kompleksową usługą wdrożenia systemu, rozpoczynając od przygotowania projektu, dostosowania oprogramowania dla potrzeb konkretnego szpitala, dostawę wyposażenia systemu oraz wykonanie docelowego wdrożenia. W trakcie dalszej eksploatacji systemu przez klienta Wnioskodawca zajmuje się również sprzedażą i dostarczaniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych) niezbędnych do funkcjonowania systemu.

Ogólna charakterystykę produktów istotnych dla niniejszej interpretacji:

System informatyczny obiegu narzędzi - to zespół stanowisk komputerowych (systemów komputerowych) składających się z urządzeń komputerowych i innych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania, rozmieszczonych w obrębie całego szpitala. Przesył danych pomiędzy aplikacjami realizowany jest poprzez sieć komputerową szpitala.

Zadaniem systemu jest zbieranie i przetwarzanie informacji o narzędziach chirurgicznych znajdujących się na każdym etapie obróbki w centralnej sterylizatorni oraz w obrębie całego szpitala - tworząc obieg narzędzi.

Zgodnie z przepisami prawa, system jako niezależny, samodzielny wyrób, nie wpływający na działanie innych wyrobów medycznych, a jedynie kontrolujący ich obieg (w rozumieniu prawa narzędzia chirurgiczne są wyrobem medycznym) - sam w sobie wyrobem medycznym nie jest, zatem podlega 23% stawce VAT.

Materiały eksploatacyjne - eksploatacja systemu informatycznego, odbywa się w oparciu o materiały zużywalne. Do takich należą: kalki woskowe i żywiczne do zadruku etykiet, etykiety poliestrowe do drukarki, etykiety ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji parowej, etykiety ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, etykiety ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji plazmowej.

Wyżej wymienione materiały zużywalne nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Ponadto materiały, o których mowa stanowią wyposażenie urządzeń drukujących, do których zgodnie z przepisami prawa nie ma możliwości zastosowania 8% stawki VAT.

Kwestię wymagającą interpretacji stanowią wyżej wymienione etykiety ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli procesu sterylizacji. Zgodnie z przeprowadzonym przez firmę szczegółowym rozeznaniem rynku, wskaźniki chemiczne kontroli procesu sterylizacji mogą być sprzedawane jako niezależne testy do kontroli poprawności procesu sterylizacji, taśmy do zaklejania zapakowanych (sterylnych) zestawów narzędzi posiadających na swojej powierzchni takie wskaźniki, lub (tak jak w przypadku oferty Wnioskodawcy) etykiety do naklejania na zapakowany sterylny zestaw lub narzędzie, zawierającą nadrukowaną informację o zapakowanym materiale.

Proces sterylizacji jest niezbędnym elementem świadczonym w zakładach opieki zdrowotnej, mającym na celu wykazanie i zapewnienie bezpieczeństwa użycia sterylnych materiałów wielokrotnego użytku (narzędzi chirurgicznych).

Zadaniem wskaźników chemicznych jest weryfikacja skuteczności sterylizacji służących do kontroli narzędzi, nie zaś samego urządzenia medycznego (sterylizatora). Wskaźniki chemiczne są produktem odczynnikowym, których odczyt dokonywany jest na podstawie weryfikacji odbarwienia samego wskaźnika, mogącego znajdować się na teście, taśmie lub etykiecie.

Materiały te znajdują swoje zastosowanie nie tylko w szpitalach, ale również we wszystkich placówkach sterylizujących, takich jak placówki stomatologiczne, czy laboratoria.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy działanie polegające na sprzedaży materiałów zużywalnych - etykiet ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli przebiegu procesu sterylizacji z 23% stawką VAT jest prawidłowe, czy też Wnioskodawca ma prawo zastosować obniżoną, 8% stawkę VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na podstawie analizy zapisów Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74 z późn. zm.), Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG dot. Urządzeń Medycznych i innych, testy chemiczne do kontroli sterylizacji nie podlegają pod definicję wyrobu medycznego, uprawniającej do zastosowania 8% stawki VAT.

Zgodnie z przytoczoną ustawą o wyrobach medycznych, definicja wyrobu medycznego brzmi następująco:

„wyrób medyczny - narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

  1. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
  2. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia łub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
  3. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
  4. regulacji poczęć

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami”.

W rozumieniu zapisów Ustawy o wyrobach medycznych wskaźniki chemiczne nie stanowią materiału stosowanego bezpośrednio u ludzi lub też w celu ich diagnozy. Służą jedynie do kontroli takich wyrobów - którymi są narzędzia chirurgiczne.

Zatem, wskaźniki chemiczne do sterylizacji nie mogą zostać sklasyfikowane jako wyrób medyczny.

Ponadto, odnosząc się do wykazu z załącznika nr 3 do Ustawy o podatkach od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do stosowania obniżonej stawki VAT upoważnione są:

Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie dla farmacji” (20.59.52.0 PKWiU).

Zapisy powyższej regulacji wskazują, że pod towary objęte obniżoną stawką VAT klasyfikują się testy i odczynniki diagnostyczne wykorzystywane w celach medycznych - leczeniu i diagnostyce ludzi. W związku z tym, że wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji nie są wykorzystywane w powyższych celach, a jedynie do kontroli sterylizacji narzędzi chirurgicznych (stanowiących wyrób medyczny) sprzedawane są przez Wnioskodawcę z 23% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały następujące towary objęte klasyfikacją PKWiU ex 20.59.52.0: pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji.

Należy zaznaczyć, że użycie „ex” przed numerem grupowania PKWiU oznacza, że obniżona stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do ściśle określonych towarów z danego grupowania.

W schemacie klasyfikacji stanowiącej integralną część rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) stosowanego w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, m.in. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, pod symbolem 20.59.52.0 zostały wymienione: pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych wymienionych w poz. 86 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca doprecyzował wykaz, wskazując, że dotyczy wyłącznie odczynników diagnostycznych, medycznych. Oznacza to, że aby sprzedaż danego rodzaju odczynnika laboratoryjnego mogła korzystać z preferencyjnej stawki podatku (8%) konieczne jest spełnienie dwóch warunków: odczynnik musi być sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 20.59.52.0 i jednocześnie musi być przeznaczony do diagnostyki i/lub medycyny. Zatem preferencyjna stawka podatku nie dotyczy wszystkich odczynników objętych ww. symbolem klasyfikacji statystycznej, a jedynie tych, które związane są z ochroną zdrowia ludzkiego.

Natomiast pod poz. 105 załącznika nr 3 ustawodawca wskazał, że opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% podlegają, bez względu na symbol PKWiU, „wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika”.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest producentem systemów informatycznych przeznaczonych dla zakładów opieki zdrowotnej. Jednym z wiodących wyrobów jest system przeznaczony dla sterylizatorni, nadzorujący obieg narzędzi chirurgicznych, którego głównymi odbiorcami są szpitale. Wnioskodawca oferuje klientom sprzedaż wraz z kompleksową usługą wdrożenia systemu, rozpoczynając od przygotowania projektu, dostosowania oprogramowania dla potrzeb konkretnego szpitala, dostawę wyposażenia systemu oraz wykonanie docelowego wdrożenia. W trakcie dalszej eksploatacji systemu przez klienta Wnioskodawca zajmuje się również sprzedażą i dostarczaniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych) niezbędnych do funkcjonowania systemu. Z przedstawionej przez Wnioskodawcę charakterystyki produktów wynika, że: system informatyczny obiegu narzędzi - to zespół stanowisk komputerowych rozmieszczonych w obrębie całego szpitala. Przesył danych pomiędzy aplikacjami realizowany jest poprzez sieć komputerową szpitala. Zadaniem systemu jest zbieranie i przetwarzanie informacji o narzędziach chirurgicznych znajdujących się na każdym etapie obróbki w centralnej sterylizatorni oraz w obrębie całego szpitala - tworząc obieg narzędzi; materiały eksploatacyjne – to kalki woskowe i żywiczne do zadruku etykiet, etykiety poliestrowe do drukarki, etykiety ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji parowej, etykiety ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, etykiety ze wskaźnikiem chemicznym kontroli sterylizacji plazmowej.

Proces sterylizacji jest niezbędnym elementem świadczonym w zakładach opieki zdrowotnej, mającym na celu wykazanie i zapewnienie bezpieczeństwa użycia sterylnych materiałów wielokrotnego użytku (narzędzi chirurgicznych). Zadaniem wskaźników chemicznych jest weryfikacja skuteczności sterylizacji służących do kontroli narzędzi, nie zaś samego urządzenia medycznego (sterylizatora). Wskaźniki chemiczne są produktem odczynnikowym, których odczyt dokonywany jest na podstawie weryfikacji odbarwienia samego wskaźnika, mogącego znajdować się na teście, taśmie lub etykiecie. Materiały te znajdują swoje zastosowanie nie tylko w szpitalach, ale również we wszystkich placówkach sterylizujących, takich jak placówki stomatologiczne, czy laboratoria.

Wnioskodawca wskazuje, że zarówno system informatyczny obiegu narzędzi, jak i materiały eksploatacyjne nie są wyrobami medycznymi.

W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą właściwej stawki podatku VAT (23% lub 8%) na etykiety ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli przebiegu procesu sterylizacji.

W świetle przywołanych regulacji prawnych, analiza przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do stwierdzenia, że dostawa etykiet ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli przebiegu procesu sterylizacji podlegają opodatkowaniu stawką 23%. Należy zaznaczyć, że skoro towar ten nie jest objęty klasyfikacją PKWiU 20.59.52.0, gdyż nie ma zastosowania ani w diagnostyce, ani w medycynie – to nie może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Dostawa ww. etykiet nie będzie również korzystała z opodatkowania podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie poz. 105 załącznika nr 3, gdyż jak wskazał Wnioskodawca ww. produkty nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.