IPPP2/4512-857/15-4/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obniżonej stawki podatku dla świadczonych usług związanych z działalnością obiektów sportowych oraz usług związanych z rekreacją w ramach wstępu dotyczących wakeboardingu.
IPPP2/4512-857/15-4/DGinterpretacja indywidualna
 1. obiekt sportowy
 2. stawki podatku
 3. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług związanych z działalnością obiektów sportowych oraz usług związanych z rekreacją w ramach wstępu dotyczących wakeboardingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Przemysław K. oraz Marcin K. prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na mocy umowy spółki cywilnej pod nazwą „W. Spółka Cywilna” („Wspólnicy”).W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wspólnicy spółki zawarli z Wspólnotą Gruntową umowę dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej („Nieruchomość”), obejmującej grunty oraz część stojącego, wewnętrznego zbiornika wodnego („Jezioro”).

Do dnia złożenia niniejszego wniosku Wspólnicy prowadzili działalność opartą o posadowiony przez siebie na Jeziorze wyciąg do uprawiania sportu wodnego - wakeboardingu („Wyciąg”). Część dzierżawionego terenu Nieruchomości jest wyodrębniona i ogrodzona tworząc tzw. „Strefę Wake-a”, w której znajduje się pomost stanowiący dojście do Wyciągu, sprzęt niezbędny do korzystania z Wyciągu (pianki docieplające, deski wakeboard oraz kaski) i miejsca do obserwacji osób korzystających z Wyciągu. Nadzór nad wstępem do Strefy Wake-a i zachowaniem osób tam przebywających, jak również operowanie Wyciągiem należy do obowiązków pracownika Wspólników. Ponadto na dzierżawionej części Nieruchomości, poza Strefą Wake-a znajduje się budynek (trwale niezwiązany z gruntem), który pełni funkcję szatni i toalet przeznaczonych dla osób korzystających z Wyciągu oraz baru, świadczącego usługi gastronomiczne.

Wstęp do Strefy Wake-a, w tym możliwość korzystania z Wyciągu i sprzętu, możliwe są tylko dla osób wykupujących czasowe karnety jednorazowe lub karnety na konkretną ilość czasowych wstępów.

Aktualnie Wspólnicy zamierzają rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą w ten sposób, że wydzierżawili dodatkową część Nieruchomości przylegającą do obecnie wykorzystywanej i będą tworzyć zespół obiektów sportowych oferujący możliwość uprawiania różnych sportów. Na dodatkowym terenie zostaną wybudowane profesjonalne boiska do piłki plażowej i siatkówki plażowej, które będą udostępniane osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym czasową możliwość korzystania w celach sportowo-rekreacyjnych. Na potrzeby korzystania z nowo budowanych boisk posadowione zostaną dodatkowe szatnie, łazienki i toalety. Osobom korzystającym z boisk będzie udostępniany sprzęt sportowy, m.in. w postaci piłek, czy rakietek do badmintona. Od osób korzystających będą pobierane opłaty z tego tytułu.

Sprzedaż poszczególnych usług, to jest wstępu do Strefy Wake-a oraz czasu do korzystania z boisk będzie dokonywana oddzielnie w oparciu o odrębne karnety i opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy działalność polegająca na udostępnianiu boisk do gry w piłkę lub siatkówkę plażową albo badmintona wraz z infrastrukturą osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym czas korzystania zgodnie z ich charakterem sportowo-rekreacyjnym będzie opodatkowana preferencyjną, 8% stawką podatku od towarów i usług (VAT)...
 2. Czy opłaty pobierane z tytułu sprzedaży karnetów za wstęp do Strefy Wake-a, obejmujące korzystanie z Wyciągu i znajdującego się tam sprzętu, będą opodatkowane preferencyjną, 8% stawką podatku od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1)

Działalność Wnioskodawcy polegająca na udostępnianiu boisk do gry w piłkę lub siatkówkę plażową albo badmintona wraz z infrastrukturą osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym czas korzystania z nich zgodnie z ich charakterem sportowo-rekreacyjnym będzie opodatkowana preferencyjną, 8% stawką podatku od towarów i usług (VAT).

Ad 2)

Opłaty pobierane z tytułu sprzedaży karnetów za wstęp do Strefy Wake-a, obejmujące korzystanie z Wyciągu i znajdującego się tam sprzętu, będą opodatkowane preferencyjną, 8% stawką podatku od towarów i usług (VAT).

 1. PODSTAWOWE REGULACJE WSPÓLNE DLA OBU PYTAŃ

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) („uptu”) dla towarów i usług wymienionych w załączniku numer 3 do uptu stawka podatku wynosi 8%.

Załącznik numer 3 uptu w pozycji 179 przewiduje, że preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%, stosuje się do usług związanych z działalnością obiektów sportowych.

Jak wynika z przywołanego załącznika numer 3 uptu usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych są usługi zgrupowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiUJ („PKWiU”) pod numerem 93.11.10.0. Przedmiotowe grupowanie obejmuje, m.in. usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp. oraz usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Niezależnie od powyższego, w pkt 186 załącznika numer 3 uptu stawkę preferencyjną w wysokości 8%, przewiduje się także dla usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, przy czym w wypadku tych usług bez znaczenia jest ich zgrupowanie w PKWiU, którym takie usługi byłyby objęte.

UDOSTĘPNIANIE I KORZYSTANIE Z BOISK

Jak wskazano powyżej zdaniem Wnioskodawcy działalność polegająca na wynajmowaniu za wynagrodzeniem boisk do gry w piłkę lub siatkówkę plażową albo badmintona, w obiekcie przygotowanym jak wskazano powyżej, stanowi usługi związane z działalnością obiektów sportowych, które w PKWiU zostały zgrupowane pod numerem 93.11.10.0. Jak wynika przy tym z PKWiU usługi zgrupowane pod numerem 93.11.10.0. są to usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp. Podkreślić należy, że przez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

Przekładając powyższe na przedmiotowy stan faktyczny uznać należy, że zarówno część Nieruchomości znajdująca się pod Strefą Wake-a, jak i przeznaczona pod boiska, obie z infrastrukturą towarzyszącą (typu szatnie, toalety), stanowią oddzielne obiekty sportowe w powyżej przytoczonym rozumieniu.

Tym samym do usług polegających na udostępnia obiektów do ich wykorzystywania zgodnie z celem sportowo-rekreacyjnym, to jest uprawiania odpowiednich dyscyplin sportowych, stosować się będzie obniżoną stawką podatku od towarów i usług, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy zawodowe lub półamatorskie uprawianie sportu.

Zatem, w świetle powołanych wyżej przepisów, ten rodzaj usług będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Za powyższym zakwalifikowaniem boiska do piłki i siatkówki plażowej jako obiektu sportowego opowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt IBPP3/443-237/14/ASz i z dnia 14 sierpnia 2014 r., sygn. akt IBPP2/443-548/14/JJ.

UDOSTĘPNIANIE I KORZYSTANIE ZE STREFY WAKE-A

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sprecyzowanym w piśmie z dnia 5 listopada 2015 r., odnośnie opłat pobieranych z tytułu sprzedaży karnetów za wstęp do Strefy Wake-a, przedmiotowe usługi stanowią usługi związane z „rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” (pkt 186 załącznika nr 3 do uptu). Wnioskodawca wskazał, że działalność ta jako zbliżona do działalności parków rekreacyjnych, sklasyfikowanych w 93.29.11.0 PKWiU stanowi świadczenie usług związanych z rekreacją.

W tym zakresie przywołać należy odpowiednio stosowane konkluzje wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13, zgodnie z którym „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie "wyłącznie w zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wynik wykładni systemowej wewnętrznej. Usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załącznika numer 3 ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki, dyskoteki. Nie sposób zresztą sobie wyobrazić, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłącznie na biernym korzystaniu. Natomiast dodatkowe usługi na przykład gastronomiczne nie korzystają z tej preferencji.

Wreszcie należy zwrócić uwagę na cele, które przyświecają ustawodawcy, wprowadzającego stawki obniżone na określone towary lub usługi. W ten sposób, obniżając koszt nabycia, można preferować określone zachowania konsumentów. Niewątpliwie wprowadzenie stawki obniżonej na usługi rekreacyjne służy rozpowszechnieniu zdrowego trybu życia poprzez udostępnienie tych usług i obniżenie kosztów. W tym kontekście nieracjonalne byłoby preferowanie poprzez stawki obniżone wyłącznie usług rekreacyjnych polegających na biernym korzystaniu z obiektów. Nieracjonalne było by różnicowanie podatkowe tych usług rekreacyjnych, które polegają na konieczności korzystania z urządzeń lub przyrządów.

Ponadto zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem sądów administracyjnych „(...) przez wstęp, o którym mowa w poz. 186 zał. nr 3 do u.p.t.u. należy rozumieć nie tylko bierne uczestnictwo, lecz również aktywne formy korzystania obiektu, do którego został nabyty bilet wstępu. A zatem sprzedaż karnetów uprawniający do wstępu na teren klubu i korzystania z jego infrastruktury w postaci siłowni, strefy cardio, aerobiku, zajęć power bike, ścianki wspinaczkowej, strefy SPA, kortu do gry w squasha podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2014 r., sygn. I FSK 943/13, czy też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. I SA/ Kr 693/14, z dnia 9 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 441/14 i z dnia z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 70/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1020/13, z dnia 27 marca 2014 r., sygn. Akt I SA/Po 954/13 i z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 861/13 czy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. III SA/Wa 1456/13, z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 126/13, z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3217/12.

W przedmiotowym stanie faktycznym niewątpliwie uznać należy, że powyższa argumentacja, co do podatkowego traktowania wstępu winna być odpowiednio stosowana do wstępu udzielanego przez Wspólników do Strefy Wake-a. Samo przebywanie w tej części obiektu nie będzie celem wykupienia karnetu. Jego istotą jest umożliwienie realizacji celu głównego, tj. skorzystanie z Wyciągu i znajdującego się w strefie sprzętu. Podkreślić przy tym należy, że wejście do Strefy Wake-a będzie miało jedynie sens, gdy będzie związane z korzystaniem z Wyciągu i sprzętu, co będzie stanowiło element „wstępu”.

Tym samym Wspólnicy w tym zakresie będą uprawnieni do zastosowania preferencyjnej, 8% stawki podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją poz. 179 – wymieniono „usługi związane z działalnością obiektów sportowych” - PKWiU 93.11.10.0.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., stosowaną dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r., w Sekcji R mieszczą się Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne.

W dziale 93 „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 • usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 • wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,
 • usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0,
 • usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawi część nieruchomości niezabudowanej obejmującej grunty oraz część wewnętrznego zbiornika wodnego (Jezioro). Spółka prowadzi działalność wykorzystując posadowiony przez siebie na Jeziorze wyciąg do uprawiania sportu wodnego - wakeboardingu (Wyciąg). Część dzierżawionego terenu Nieruchomości jest wyodrębniona i ogrodzona tworząc tzw. „Strefę Wake-a”, w której znajduje się pomost stanowiący dojście do Wyciągu, sprzęt niezbędny do korzystania z Wyciągu (pianki docieplające, deski wakeboard oraz kaski) i miejsca do obserwacji osób korzystających z Wyciągu. Ponadto na dzierżawionej części Nieruchomości, poza Strefą Wake-a znajduje się budynek, który pełni funkcję szatni i toalet przeznaczonych dla osób korzystających z Wyciągu oraz baru, świadczącego usługi gastronomiczne.

Wstęp do Strefy Wake-a, w tym możliwość korzystania z Wyciągu i sprzętu, możliwe są tylko dla osób wykupujących czasowe karnety jednorazowe lub karnety na konkretną ilość czasowych wstępów.

Aktualnie Spółka zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą poprzez wydzierżawienie dodatkowej części Nieruchomości przylegającej do obecnie wykorzystywanej i stworzyć zespół obiektów sportowych oferujący możliwość uprawiania różnych sportów. Na dodatkowym terenie zostaną wybudowane profesjonalne boiska do piłki plażowej i siatkówki plażowej, które będą udostępniane osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym czasową możliwość korzystania w celach sportowo-rekreacyjnych. Na potrzeby korzystania z nowo budowanych boisk posadowione zostaną dodatkowe szatnie, łazienki i toalety. Osobom korzystającym z boisk będzie udostępniany sprzęt sportowy, m.in. w postaci piłek, czy rakietek do badmintona. Od osób korzystających będą pobierane opłaty z tego tytułu. Wnioskodawca stwierdził, że działalność polegająca na wynajmowaniu za wynagrodzeniem boisk do gry w piłkę lub siatkówkę plażową albo badmintona, w obiekcie przygotowanym jak wskazano powyżej, stanowi usługi związane z działalnością obiektów sportowych, które w PKWiU zostały zgrupowane pod numerem 93.11.10.0.

Sprzedaż poszczególnych usług, to jest wstępu do Strefy Wake-a oraz czasu do korzystania z boisk będzie dokonywana oddzielnie w oparciu o odrębne karnety i opłaty.

Ad 1

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy działalność polegająca na udostępnianiu boisk do gry w piłkę lub siatkówkę plażową albo badmintona wraz z infrastrukturą osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym czas korzystania zgodnie z ich charakterem sportowo-rekreacyjnym będzie opodatkowana preferencyjną, 8% stawką podatku VAT.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie zidentyfikowanie przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. W związku z tym obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że oferowane Klientom usługi polegające na czasowym korzystaniu za wynagrodzeniem z boisk do gry w piłkę lub siatkówkę plażową albo badmintona stanowią usługi świadczone przez obiekty sportowe i usługi te należą do grupowania PKWiU 93.11.10.0 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi odpłatnego korzystania z boisk do gry w piłkę, siatkówkę plażową lub badmintona jako sklasyfikowane w grupowaniu o symbolu PKWiU 93.11.10.0, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Ad 2

Kolejnym zagadnieniem, którego wyjaśnienia oczekuje Wnioskodawca jest czy opłaty pobierane z tytułu sprzedaży karnetów za wstęp do Strefy Wake-a, obejmujące korzystanie z Wyciągu i znajdującego się tam sprzętu, będą opodatkowane preferencyjną, 8% stawką podatku od towarów i usług.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych
  bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Należy zauważyć, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia „rekreacja”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsip.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz treść poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń, które wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” może odnieść się do kart wstępu, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących w obiekcie, z którego można korzystać na podstawie ww. wstępu. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez dany obiekt, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora w przypadku siłowni, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Grupowanie 93.2 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293) obejmuje usługi związane z rozrywką i rekreacją.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. I FSK 311/13 - „sformułowanie "usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu" odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie "wyłącznie w zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową. Potwierdzeniem tego stanowiska jest wynik wykładni systemowej wewnętrznej. Usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załącznika numer 3 ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki, dyskoteki. Nie sposób zresztą sobie wyobrazić, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłącznie na biernym korzystaniu. Natomiast dodatkowe usługi na przykład gastronomiczne nie korzystają z tej preferencji.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca oferuje usługi polegające na wstępie do Strefy Wake i korzystania z zainstalowanego na części obiektu wodnego Wyciągu służącego do uprawiania sportu wodnego - wakeboardingu oraz odpowiedniego sprzętu. Bezsprzecznie w ramach wniesionej opłaty za wstęp korzystający nabywa prawo nie do biernego uczestniczenia w rozrywce lub rekreacji, ale uprawnienie to obejmuje także aktywny udział uczestnika w określonej usłudze. Istotą świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w ramach sprzedawanego karnetu nie jest samo przebywanie w tej części obiektu, lecz umożliwienie skorzystania z Wyciągu i znajdującego się w strefie sprzętu.

Zatem usługi Wnioskodawcy polegające na wstępie do Strefy Wake i korzystania z Wyciągu wraz z odpowiednim sprzętem będą podlegały opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

W związku z tym w odniesieniu do usług wstępu tut. Organ podzielił stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku i uznał je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednocześnie podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.