IPPP2/4512-843/15-4/AOg | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że właściwe jest stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkotrwałego zakwaterowania.
IPPP2/4512-843/15-4/AOginterpretacja indywidualna
  1. lokal mieszkalny
  2. stawki podatku
  3. usługi najmu
  4. zakwaterowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r.(data wpływu do BKIP w Toruniu 4 sierpnia 2015 r., przekazanym do BKIP w Płocku 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-843/15-2/AOg z dnia 15 października 2015 r. (data doręczenia 27 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży usług krótkotrwałego udostępniania lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży usług krótkotrwałego udostępniania lokali, uzupełniony pismem z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-843/15-2/AOg z dnia 15 października 2015 r. (data doręczenia 27 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupił on lokale mieszkalne w budynku apartamentowym wraz z miejscami parkingowymi. Wnioskodawca zamierza wynajmować lokale i czerpać korzyści ekonomiczne w formie przychodów otrzymywanych z najmu krótkoterminowego. Z uwagi na znaczną odległość posiadanego apartamentu od miejsca zamieszkania Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która będzie pośredniczyć w realizacji usług krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach. Pośrednik będzie pozyskiwał klientów i udostępniał im lokale , Wnioskodawca natomiast jako właściciel lokali po otrzymaniu od pośrednika wykazu zrealizowanych usług zakwaterowania, będzie wystawiał fakturę VAT na pośrednika tytułem „krótkotrwałego udostępniania lokali”.

W rezultacie usługę zakwaterowania każda ze stron realizować będzie we własnym imieniu, a w konsekwencji pośrednik udostępniał będzie lokal klientom na zasadzie tzw. odprzedaży usługi. Oznacza to w szczególności, iż usługodawcą wynajmującym lokal w relacji do klienta będzie pośrednik, który jednocześnie dla realizacji swojej usługi każdorazowo nabywa usługę krótkotrwałego udostępnienia lokalu świadczoną przez Wnioskodawcę. Oznacza to także, że wyłącznie pośrednik będzie uprawniony pobierać należności od klientów za udostępnienie lokalu i wyłącznie pośrednik będzie osobą zobowiązaną do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy należności za udostępnienie lokalu. Udostępnienie lokalu przez Wnioskodawcę nie będzie jednym świadczenie ciągłym, lecz będzie miało charakter wykonywania w okresie obowiązywania umowy wielu krótkotrwałych świadczeń związanych z zakwaterowaniem w lokalu klientów.

W uzupełnieniu z dnia 28 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że sprzedawane usługi krótkotrwałego udostępniania lokali należą do grupowania według klasyfikacji PKWiU z 2008 r. 55.20 „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy właściwym będzie stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług krótkotrwałego udostępniania lokali...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi krótkoterminowego udostępniania lokali będą opodatkowane stawką VAT 8% jako usługi związane z zakwaterowaniem, na podstawie art. 41 ust. 2 (załącznik 3 poz.163) stosownie do art. 146a pkt 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku Nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 163 wymieniono „usługi związane z zakwaterowaniem” (PKWiU 55).

Jednocześnie z objaśnienia pkt 1 do ww. załącznika Nr 3 do ustawy o VAT wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zatem, jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku Nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu od podatku - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupił on lokale mieszkalne w budynku apartamentowym wraz z miejscami parkingowymi. Wnioskodawca zamierza wynajmować lokale i czerpać korzyści ekonomiczne w formie przychodów otrzymywanych z najmu krótkoterminowego.

Z uwagi na znaczną odległość posiadanego apartamentu od miejsca zamieszkania Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która będzie pośredniczyć w realizacji usług krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach. Pośrednik będzie pozyskiwał klientów i udostępniał im lokale, Wnioskodawca natomiast jako właściciel lokali po otrzymaniu od pośrednika wykazu zrealizowanych usług zakwaterowania, będzie wystawiał fakturę VAT na pośrednika tytułem „krótkotrwałego udostępniania lokali”.

W rezultacie usługę zakwaterowania każda ze stron realizować będzie we własnym imieniu, a w konsekwencji pośrednik udostępniał będzie lokal klientom na zasadzie tzw. odprzedaży usługi. Oznacza to w szczególności, iż usługodawcą wynajmującym lokal w relacji do klienta będzie pośrednik, który jednocześnie dla realizacji swojej usługi każdorazowo nabywa usługę krótkotrwałego udostępnienia lokalu świadczoną przez Wnioskodawcę.

Oznacza to także, że wyłącznie pośrednik będzie uprawniony pobierać należności od klientów za udostępnienie lokalu i wyłącznie pośrednik będzie osobą zobowiązaną do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy należności za udostępnienie lokalu. Udostępnienie lokalu przez Wnioskodawcę, nie będzie jednym świadczenie ciągłym, lecz będzie miało charakter wykonywania w okresie obowiązywania umowy wielu krótkotrwałych świadczeń związanych z zakwaterowaniem w lokalu klientów.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy właściwe jest stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkotrwałego zakwaterowania.

W świetle przywołanych przepisów oraz przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, w szczególności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę ww. usług do grupowania PKWiU 55.20 „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” należy stwierdzić, że tak zaklasyfikowane usługi powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest podmiotem, który nabywa korzyści z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży usług najmu lokalu w celu krótkotrwałego zakwaterowania i korzystanie przez Wnioskodawcę z usług Pośrednika nie pozbawia go możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że właściwe jest stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkotrwałego zakwaterowania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo Organ zauważa, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji. Należy przy tym podkreślić, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania towarów i usług do określonego grupowania statystycznego.

Zaznacza się przy tym, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zaistniałego stanu faktycznego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. Tak więc, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.