IPPP2/4512-67/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca ma prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży produkowanych gryzaków dla psów, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 50 złącznika nr 3 do ustawy.
IPPP2/4512-67/15-4/BHinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 marca 2015 r. doręczone Stronie w dniu 16 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla dostawy gryzaków do żucia/ gryzienia oraz jedzenia przeznaczonych dla zwierząt domowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla dostawy gryzaków do żucia/ gryzienia oraz jedzenia przeznaczonych dla zwierząt domowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 21 marca 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 12 marca 2015 r. Nr IPPP2/4512-67/15-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (dalej jako „Spółka” lub „C”) w ramach swojej działalności produkuje m.in. akcesoria dla zwierząt domowych. C zamierza wprowadzić na polski rynek gryzaki do żucia/gryzienia oraz jedzenia dla zwierząt domowych w tym psów, co jej zdaniem należy zakwalifikować jako działalność oznaczoną w Polskiej Kwalifikacji Działalności symbolem 10.92.Z „Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych”, a co za tym idzie, z powołaniem na poz. 50 załącznika nr 3 ustawy o VAT na zasadach art. 5a ustawy o VAT, do dostawy wspomnianych towarów należy zastosować stawkę w wysokości 8% VAT.

Produkt, o którym mowa powyżej, wytwarzany jest z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych oraz króliczych (w przyszłości będzie również produkowany z dziczyzny). Surowiec kupowany jest w kategoriach „jadalny dla ludzi” oraz w kategorii 3 niejadalnej dla ludzi. Spółka w procesie produkcyjnym początkowo poddaje zamrożony produkt procesowi rozmrożenia. Następnie w ramach obróbki wstępnej następuje cięcie, skrawanie lub ewentualne rozdrobnienie produktu. Kolejnym etapem jest obróbka termiczna polegająca na kilku/kilkunastogodzinnym cyklu suszenia, podczas którego produkt zmienia kolor, masę, objętość oraz sprężystość. Następnie gotowe gryzaki pakowane są do opakowań jednostkowych lub zbiorczych.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 20 marca 2015 r. Spółka wskazuje, że jest producentem karm dla zwierząt domowych wytwarzanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi kat. 3 jak również w kategorii „Jadalny dla ludzi”, a nie zakładem pośrednim zajmującym się zbieraniem i odsprzedażą wymienionych wyżej surowców. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż bazą pojęciową i merytoryczną, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) - w zakresie wyrobów jest Nomenklatura Scalona (CN), do której część opisową stanowią Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Zakres rzeczowy większości grupowań, obejmujących wyroby, jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, to znaczy, że każde grupowanie PKWiU 2008 odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

Podpozycja CN 2309 10 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, powiązana z grupowaniem: PKWiU 10.92.10.0 Gotowa karma dla zwierząt domowych, obejmuje: słodzoną paszę i przetworzone produkty pokarmowe dla zwierząt, składające się z mieszaniny kilku składników pokarmowych:

  1. zapewniających zwierzętom racjonalną i zrównoważoną dzienną dietę (pasza treściwa);
  2. utrzymujących odpowiednią dzienną dietę przez uzupełnienie podstawowej pa­szy produkowanej w gospodarstwie rolnym w substancje organiczne lub nie­organiczne (pasza uzupełniająca); lub
  3. do wytwarzania pasz treściwych lub uzupełniających.

Pozycja ta obejmuje produkty przeznaczone do karmienia zwierząt, otrzymane w wyniku przetworzenia materiałów roślinnych lub zwierzęcych w takim stopniu, że tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego, np. w przypadku produktów otrzymanych z materiałów roślinnych, przetworzone w takim stopniu, że ich charakterystyczna budowa komórkowa jest nierozpoznawalna pod mikroskopem.

Podpozycja CN 2309 10 obejmuje m.in.: zabawki do żucia przez psy, występujące w różnych postaciach, takich jak: pierścienie i kości, składające się z rozdrob­nionych kawałków skóry wołowej, syropu glukozowego (jako środka wiążącego), substancji barwiących, białkowych hydrolizatorów roślinnych, stabilizato­rów i krążków, z mączki mięsnej lub kostnej. Wszystkie te składniki są w całości jadalne.

Gryzaki dla psów będące „produktem przeznaczonym do karmienia zwierząt, otrzymywane w wyniku przetworzenia materiałów roślinnych i zwierzęcych w takim stopniu, że tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego”, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.92.10.0 „Gotowa karma dla zwierząt domowych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy słusznym jest w przedstawionym stanie faktycznym zakwalifikowanie gryzaków dla zwierząt domowych, które zamierza produkować spółka szczegółowo opisanych w stanie faktycznym, do poz. 50 załącznika nr 3 ustawy o VAT na zasadach opisanych w art. 5a ustawy o VAT...
  2. Czy do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w postaci gryzaków dla zwierząt domowych, które zamierza produkować spółka , o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, słusznym jest zastosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8 % VAT na podstawie art. 41 ust, 2 w zw. z poz. 50 załącznika nr 3 ustawy o VAT|w związku z art. 5a w związku z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki powyższa obróbka technologiczna, nie pozwala na zakwalifikowanie gryzaków, do wyrobów opisanych w PKWiU pod numerem 10.11.60.0 „odpady zwierzęce surowe, niejadalne”, ponieważ gotowy produkt nie jest ani surowy, ani niejadalny, a więc nie spełnia podstawowych kryteriów, które mogłyby kwalifikować go do wspomnianej grupy. Gryzaki marki C otrzymywane są w wyniku przetworzenia materiałów zwierzęcych w takim stopniu, że tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego. Gryzaki, które zamierza produkować C są dla zwierząt rozrywki, zabawy, jednak przede wszystkim są przez nie jedzone, a zatem stanowią zdaniem Spółki gotową karmę.

W Załączniku nr 3 ustawy o VAT, w którym zawarto enumeratywne wyliczenie towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%, nie występuje towar w postaci gryzaków (dla psów, czy też zwierząt domowych). Wymieniona została jednak „gotowa karma dla zwierząt domowych”.

W polskim prawodawstwie nie egzystuje legalna definicja „karmy dla zwierząt domowych”. Definicja ta znajduje się natomiast w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonvch do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania Dyrektywy Rady 97/78/WE, w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy - który to zawiera definicje pojęć występujących w Rozporządzeniu. Według punktu 19 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia pojęcie „karma dla zwierząt domowych” oznacza pokarm dla zwierząt domowych oraz gryzaki dla psów. „Gryzaki dla psów” są natomiast definiowane w punkcie 17 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia jako produkty dla zwierząt domowych produkowane z niegarbowanych sków i skórek zwierząt kopytnych lub z innego surowca pochodzenia zwierzęcego - czyli z surowców, które stosuje Spółka w swoim przedsiębiorstwie.

Unijne akty normatywne w randze rozporządzeń obowiązują w krajach członkowskich bezpośrednio, bez potrzeby implementowania do systemów prawnych poszczególnych krajów. Zatem należy przyjmować, że brak legislacyjnej definicji „karmy dla zwierząt domowych” w polskich przepisach jest wypełniony powołaną wyżej regulacją unijną.

Wnioskodawca pragnie również odnieść się do Indywidualnej Interpretacji o numerze IPPP2/443-748/14-4/KOM, zgodnie z którym tut. Organ, uznał zakwalifikowanie gryzaków dla psów, produkowanych przez inną firmę jako produktów, które winny być opodatkowane stawką 8% VAT, za prawidłowe. Spółka ma świadomość, iż indywidualna interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i jest rozpatrywana przez Organ indywidualnie, jednak zarówno stan faktyczny jak i produkt, którego interpretacja dotyczy są na tyle zbliżone, że C zdecydowała się na wskazanie rozstrzygnięcia objętego wspomnianą Interpretacją.

W uzupełnieniu swojego stanowiska Spółka wskazuje, że Gryzaki marki C otrzymywane są w wyniku przetworzenia materiałów zwierzęcych w takim stopniu, że tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego. Gryzaki, które zamierza produkować C są dla zwierząt rozrywki, zabawy, jednak przede wszystkim są przez nie jedzone, a zatem stanowią zdaniem Spółki gotową karmę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia

31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją nr 50 PKWiU z 2008 r. 10.92 znajduje się „Gotowa karma dla zwierząt domowych”.

Biorąc pod uwagę treść art. 5a ustawy należy stwierdzić, że z uwagi na klasyfikację produkowanych przez C wyrobów do grupowania PKWiU (2008) 10.92.10.0 „Gotowa karma dla zwierząt domowych”, produkty te mieszczą się w poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy, obejmującego wszystkie towary zaklasyfikowane wg PKWiU do grupy 10.92. Zatem zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży produkowanych przez siebie gryzaków dla psów, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 50 złącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Dlatego też niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IPTPP4/4512-104/15-4/UNR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.