IPPP2/4512-559/16-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie określenia stawki podatku dla dostawy strzykawek jednorazowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 7 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 9 września 2016 r. (data wpływu 13 września 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 31 sierpnia 2016 r. nr IPPP2/4512-559/16-2/KOM (skutecznie doręczone 2 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla dostawy strzykawek jednorazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla dostawy strzykawek jednorazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka I w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży urządzeń medycznych firmy M oraz C.

Są to urządzenia do przygotowywania tkanki tłuszczowej do przeszczepu oraz odseparowania komórek macierzystych. Dzięki urządzeniom do przeszczepów pozyskiwany jest materiał z tylko najbardziej wartościowych komórek tłuszczowych, tzw. SVF (stromal vascular fraction), bogate źródło komórek macierzystych. Najsłabsze i najstarsze komórki tłuszczowe obumierają, są niszczone i eliminowane z materiału do przeszczepu. Finalny wolumen, który jest przeszczepiany ma wysoki wskaźnik przeżywalności, posiada bardzo wysoki współczynnik RCF (Relative Centrifugal Force or g-forces) czyli siły odśrodkowej i RPM (Repetitions per minute) - liczbę obrotów na minutę, dzięki czemu można pozyskać bardzo dobry materiał do przeszczepu - zwiększający zawartość kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego w tkance.

Wszczepione komórki uzupełniają ubytki tłuszczowe (wypełnienie zmarszczek, lifting skóry, poprawa kolorytu, zwiększenie objętości), a także pobudzają procesy naprawcze w skórze. Lipotransfer polega na pobraniu tkanki tłuszczowej z okolic ud, kolan czy brzucha, odpowiednim odwirowaniu czy odseparowaniu komórek tłuszczowych wraz z komórkami macierzystymi, lub w dalszym procesie odseparowaniu tylko komórek tłuszczowych. Tak otrzymany preparat stosowany jest w ortopedii, chirurgii ubytkowej oraz chirurgii plastycznej.

Spółka I, kierując się certyfikatami oraz specyfikacją urządzeń, które są wyrobami medycznymi, zastosowała 8% stawkę VAT odnośnie części zużywalnych, sterylizowanych powyższych urządzeń (tj. kaniul, tłoków do ręcznego pobierania tkanki, popychaczy do filtra, złączek strzykawki, adapterów do strzykawek, uszczelek, balkoników do separatora ).
W uzupełnieniu nadesłanym w odpowiedzi

Podobnie w stosunku do strzykawek jednorazowego użytku również zastosowano stawkę 8% VAT.

W uzupełnieniu nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie Organu Wnioskodawca wskazał następujące symbole klasyfikacji statystycznej PKWiU (zarówno 2008, jak i 2015) dla sprzedawanych towarów będących przedmiotem wniosku, tj.:

  • części zużywalnych sterylizowanych (kaniul, tłoków do ręcznego pobierania tkanki, popychaczy do filtra, złączek strzykawki, adapterów do strzykawek, uszczelek, balkoników do separatora) - 32.50.13.0
  • strzykawek jednorazowych - 32.50.13.0.

Wskazane przez Wnioskodawcę części zużywalne sterylizowane stanowią wyposażenie wyrobu medycznego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 Ustawy o wyrobach medycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy właściwym jest zastosowanie do strzykawek jednorazowego użytku stawki 8% podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka I stoi na stanowisku, że odnośnie strzykawek jednorazowego użytku prawidłowym jest zastosowanie stawki 8 % VAT.

Powyższe stanowisko wynika z faktu, iż zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, strzykawki jednorazowego użytku objęte są 8% stawką VAT, co wynika z załącznika nr 3 powyższej ustawy. Ustawa wprost określa, iż stawka podatku od towarów i usług odnośnie strzykawek jednorazowego użytku stanowi 8% (poz. 100 zał.).

Zabieg lipotransferu, przy którym wykorzystywane są urządzenia medyczne polega na przeszczepie tkanki tłuszczowej do miejsc, w których zauważalne są ubytki. Zabieg ten stanowi naruszenie integralności cielesnej pacjenta poprzez przekłucie skóry i włożenie pod skórę światłowodów i kaniul, przy pomocy których odsysa się tłuszcz do zabiegu. Wyłączne uprawnienia do naruszenia integralności cielesnej pacjenta ma lekarz. Następnie przygotowane komórki tłuszczowe są wstrzykiwane do organizmu w miejsca ubytków. Zabieg musi być wykonywany wyłącznie przez wyszkolonych i certyfikowanych lekarzy w sterylnych warunkach ambulatoryjnych, zatem należy go uznać za wykonywany wyłącznie w podmiotach leczniczych lub praktykach lekarskich. Zabieg jest zatem niewątpliwie zabiegiem medycznym. W wyniku zabiegu likwidowane są patologie organizmu związane z miejscowymi ubytkami tkanki tłuszczowej w wyniku chorób, zabiegów medycznych i terapii lub ubytku tkankowego spowodowanego wiekiem.

Stosowanie lipotransferu również w medycynie estetycznej nie ma wpływu na ocenę przeznaczenia sprzętu jako leczniczego. W doktrynie powszechne jest stanowisko, zgodnie z którym każdy zabieg medycyny estetycznej należy traktować jako zabieg o charakterze leczniczym, gdyż wskazaniem zdrowotnym do przeprowadzenia zabiegu jest, oprócz poprawy zdrowia fizycznego, dobre samopoczucie psychiczne pacjenta. Jeśli pacjent nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować ze względu na określone kompleksy związane ze swoim wyglądem, zabieg będzie stanowił swoistą terapię dla jego zdrowia psychicznego. Koncepcja ta oparta jest na definicji zdrowia przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), gdzie pod pojęciem zdrowia należy rozumieć stan całkowitego fizycznego, psychicznego oraz socjalnego dobrego samopoczucia (well-being), a nie jedynie brak choroby czy ułomności.

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, pomimo pozbawienia ich charakteru leczniczego, mogą zostać zakwalifikowane do kategorii świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Taka definicja wraz z definicją zdrowia wskazaną przez WHO oznacza, że każde działanie, którego celem jest poprawa zdrowia fizycznego bądź psychicznego samopoczucia pacjenta, jest świadczeniem zdrowotnym.

Nie ulega więc wątpliwości, że zabieg lipotransferu do wykonania którego niezbędne jest użycie strzykawek jednorazowego użytku w każdym wypadu stanowi zabieg leczniczy, w związku z czym strzykawki powinny być objęte 8% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie określenia stawki podatku dla dostawy strzykawek jednorazowych jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – stawką podatku w wysokości 8%), w poz. 100 PKWiU ex 32.50.13.0 wymieniono „Strzykawki, igły, cewniki, kaniule, itp., przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

  1. strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii - z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,
  2. igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
  3. igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem igieł weterynaryjnych,
  4. przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi,
  5. aparatura do transfuzji.

Tak więc spośród ww. grupowania jedynie enumeratywnie wymienione towary opodatkowane są według stawki 8%.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony wdanym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży urządzeń medycznych do przygotowywania tkanki tłuszczowej do przeszczepu i odseparowania komórek macierzystych oraz dostawy strzykawek jednorazowych. Urządzenia wymienione wyżej są wykorzystywane do zabiegu lipotransferu polegającego na pobraniu tkanki tłuszczowej z okolic ud, kolan czy brzucha, odpowiednim odwirowaniu czy odseparowaniu komórek tłuszczowych wraz z komórkami macierzystymi, lub w dalszym procesie odseparowaniu tylko komórek tłuszczowych. Tak otrzymany preparat stosowany jest w ortopedii, chirurgii ubytkowej oraz chirurgii plastycznej. Do wykonania zabiegu lipotransferu niezbędne jest użycie m.in. sprzedawanych przez Wnioskodawcę strzykawek jednorazowego użytku. Wnioskodawca wskazał dla sprzedawanych strzykawek, będących przedmiotem wniosku, symbol PKWiU „32.50.13.0”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy strzykawek jednorazowego użytku.

W świetle okoliczności przedstawionych we wniosku, skoro Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą m.in. strzykawek jednorazowego użytku wykorzystywanych do zabiegów medycznych (tu lipotransferu), które to strzykawki Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 32.50.13.0, to stwierdzić należy, że produkt ten jako wymieniony enumeratywnie w poz. 100 pkt 1 zał. nr 3 do ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 100 zał. nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Końcowo Organ zauważa, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Należy przy tym podkreślić, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania towarów lub usług do określonego grupowania statystycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Organ informuje, że w zakresie określenia stawki podatku dla dostawy części zużywalnych sterylizowanych, którego to zagadnienia dotyczy pytanie nr 1, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.