IPPP2/4512-550/16-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie stawki podatku VAT w odniesieniu do czynności przyłączenia Odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2016 r. (data wpływu 20 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w odniesieniu do czynności przyłączenia Odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w odniesieniu do czynności przyłączenia Odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest obecnie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest m.in. budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy (dalej: „Infrastruktura”). W przypadku realizacji tego typu inwestycji Gmina występowała i planuje występować w charakterze inwestora.

Obecnie cała Infrastruktura jest przez Gminę nieodpłatnie udostępniana do Zakładu Gospodarki Komunalnej (dalej: „ZGK” lub „Zakład”), działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jak zostało to ustalone z Wnioskodawcą, Zakład wykonuje za pomocą Infrastruktury zadania własne Gminy z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Zakład jest obecnie zarejestrowany jako odrębny od Gminy podatnik VAT czynny.

W związku z inwestycjami w zakresie Infrastruktury, Gmina zawierała z zainteresowanymi mieszkańcami (dalej: „Mieszkańcy”, „Odbiorcy”) umowy cywilnoprawne dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej budynków mieszkalnych na terenie Gminy.

Zgodnie z umową, Mieszkańcy mieli obowiązek uiszczenia opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w określonej wysokości. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani podłączeniem do budowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonywali wpłat w ratach w kasie urzędu Gminy oraz na jej rachunek bankowy. Podpisanie umowy i zapłata ww. rat stanowiły niezbędny warunek przyłączenia Mieszkańca do sieci. Wpłaty (z kasowego punktu widzenia wpływu pieniądza) były pobierane w trakcie trwania budowy Infrastruktury. Wnioskodawca wskazuje, że po podpisaniu umowy Gmina przystępowała do realizacji inwestycji. Mieszkańcy uiszczali kolejne raty w trakcie jej trwania i ostatecznie każdy z nich powinien uiścić całą wysokość opłaty za przyłączenie.

Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości.

Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pod pozycją: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”), wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU 2008”).

Wnioskodawca wskazuje, że usługi te zaliczał wcześniej do grupowania 90.00.11 „Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, zgodnie z PKWiU, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU 1997”), która stanowiła podstawę dla określania klasyfikacji statystycznych w ustawie o VAT przed 1 stycznia 2011 r.

Usługę przyłączenia do sieci wodociągowej Gmina zaklasyfikowała pod pozycją: 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, zgodnie z PKWiU 2008. Usługi te Wnioskodawca zaliczał wcześniej do grupowania 41.00.2 „Usługi w zakresie rozprowadzania wody”, zgodnie z PKWiU 1997.

Gmina pragnie również wskazać, iż planuje wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez Gminę usług według PKWiU.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT Gmina powinna opodatkować czynność przyłączenia Odbiorców do (i) sieci kanalizacyjnej oraz (ii) sieci wodociągowej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy czynność przyłączenia Odbiorców do: (i) sieci kanalizacyjnej, oraz (ii) sieci wodociągowej powinna zostać opodatkowana obniżoną stawką VAT (tj. odpowiednio 7% lub 8%) o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Gminy, przyłączenie Odbiorców do sieci (wodociągowej lub kanalizacyjnej) w zamian za wynagrodzenie w postaci wpłat Mieszkańców, jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 5 ustawy o VAT.

Wnioskodawca podkreśla, że Minister Finansów wielokrotnie wydawał interpretacje indywidualne w podobnych stanach faktycznych i wskazywał w nich, że przyłączenie do sieci, zarówno kanalizacyjnych, jak i wodociągowych, za odpłatnością stanowi odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przykładowo takie stanowisko zostało przedstawione w następujących interpretacjach:

Zdaniem Gminy podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wykonywania usług dostawy wody lub odbioru ścieków, czyli usług ujętych odpowiednio pod pozycją 140 oraz 142 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 7%. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wielokrotnie wyrażanym w interpretacjach indywidualnych, do zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej grupy w PKWiU nie są właściwe organy podatkowe. Jak wskazuje się w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej Gmina zaklasyfikowała zgodnie z PKWiU 2008 pod pozycją: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. W konsekwencji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT, który pod pozycją 142 wskazuje na grupowanie ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” usługi te powinny korzystać z obniżonej stawki VAT. Gmina zwraca uwagę, że poz. 142 załącznika nr 3 posługuje się skrótem „ex”, co oznacza, że zakres zastosowania stawki obniżonej mieści się „wewnątrz” grupowania 37 i jednocześnie jest węższy niż cały zakres grupowania.

Gmina zwraca jednak uwagę, że zaklasyfikowała swoje usługi do grupowania 37.00.11.0 PKWiU, któremu odpowiada nazwa „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”. Inne pozycje w ramach grupowania 37 nie mają nawet nazwy zbliżonej do tej wskazanej. Ich nazwy są zupełnie odmienne.

Dlatego też, skoro Wnioskodawca klasyfikuje swoje usługi do grupowania 37.00.11.0 o nazwie „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, to należy uznać, że są to „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” znajdujące się w grupowaniu 37.

Gmina wskazuje również, że usługi w zakresie gospodarki ściekami zostały określone w grupowaniu 90.00.11 „Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, zgodnie z PKWiU 1997, który stanowił podstawę dla określania klasyfikacji statystycznych w Ustawie o VAT przed dniem 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca podkreśla, że również przed tą datą grupowanie 90.0 (bez „ex”; a więc obejmujące w szczególności podgrupę 90.00.11) było wpisane do załącznika nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją 153. Stan prawny obowiązujący w tamtym czasie był zatem analogiczny do obecnego i w konsekwencji również wówczas zastosowanie znajdowała obniżona stawka VAT.

Natomiast usługę przyłączenia do sieci wodociągowej Gmina zaklasyfikowała pod pozycją 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, zgodnie z PKWiU 2008. W konsekwencji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT, który pod pozycją 140 wskazuje na grupowanie 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, usługi te powinny korzystać z obniżonej stawki VAT.

Gmina wskazuje również, że usługi w zakresie dostawy wody zostały określone w grupowaniu 41.00.2 „Usługi w zakresie rozprowadzania wody”, zgodnie z PKWiU 1997 r., który stanowił podstawę dla określania klasyfikacji statystycznych w ustawie o VAT przed dniem 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca podkreśla, że również przed tą datą grupowanie 41.00.2 zostało wpisane do załącznika nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją 138. Stan prawny obowiązujący w tamtym czasie był zatem analogiczny do obecnego i w konsekwencji również wówczas zastosowanie znajdowała obniżona stawka VAT.

Za potwierdzeniem klasyfikacji przedmiotowej usługi przyłączenia do sieci przemawia również orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelibien, z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. C-442/05), zgodnie z którym: „ art. 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy i załącznik H kategoria 2 do tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność podłączenia indywidualnego, która polega, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody. ” z wyroku tego wynika zatem, że usługi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinny być traktowane tak samo, jak i inne usługi związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

Gmina pragnie zaznaczyć, że stanowisko, zgodnie z którym usługi przyłączenia do sieci podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT, zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, wydawanych w podobnych stanach faktycznych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 13 czerwca 2013 r. o nr IBPP3/443-392/13/JP wskazał, że: „Odnośnie natomiast określenia stawki podatku VAT na usługę budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej stwierdzić należy, że zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (...) należy stwierdzić, iż usługi polegające na wykonaniu budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej mogą korzystać

z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustany o podatku od towarów i usług, o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU odpowiednio do grupowania 36.00.20.0 oraz ex 37.”

W konsekwencji do czynności przyłączenia do: (i) sieci kanalizacyjnej, oraz (ii) sieci wodociągowej powinna znaleźć zastosowanie obniżona stawka VAT (tj. odpowiednio 7% lub 8%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czy, w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest m.in. budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach położonych na terenie Gminy. W przypadku realizacji tego typu inwestycji Gmina występowała i planuje występować w charakterze inwestora. W związku z inwestycjami w zakresie Infrastruktury, Gmina zawierała z zainteresowanymi mieszkańcami umowy cywilnoprawne dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej budynków mieszkalnych na terenie Gminy.

Zgodnie z umową, Mieszkańcy mieli obowiązek uiszczenia opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w określonej wysokości. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani podłączeniem do budowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dokonywali wpłat w ratach w kasie urzędu Gminy oraz na jej rachunek bankowy. Podpisanie umowy i zapłata ww. rat stanowiły niezbędny warunek przyłączenia Mieszkańca do sieci. Wpłaty (z kasowego punktu widzenia wpływu pieniądza) były pobierane w trakcie trwania budowy Infrastruktury. Wnioskodawca wskazuje, że po podpisaniu umowy Gmina przystępowała do realizacji inwestycji. Mieszkańcy uiszczali kolejne raty w trakcie jej trwania i ostatecznie każdy z nich powinien uiścić całą wysokość opłaty za przyłączenie. Gmina nie wyklucza zawierania podobnych umów także w przyszłości.

Gmina zaklasyfikowała usługę przyłączenia do sieci kanalizacyjnej pod pozycją: 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Wnioskodawca wskazuje, że usługi te zaliczał wcześniej do grupowania 90.00.11 „usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków”, zgodnie z PKWiU, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która stanowiła podstawę dla określania klasyfikacji statystycznych w ustawie o VAT przed 1 stycznia 2011 r.

Usługę przyłączenia do sieci wodociągowej Gmina zaklasyfikowała pod pozycją: 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, zgodnie z PKWiU 2008. Usługi te Wnioskodawca zaliczał wcześniej do grupowania 41.00.2 usługi w zakresie rozprowadzania wody”, zgodnie z PKWiU 1997.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stosowania stawki podatku VAT dla usług przyłączenia Odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej.

Jak wskazano wcześniej, przepis art. 5a ustawy stanowi, że towary lub usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Załącznik nr 3 do ustawy wymienia towary i usługi, których dostawa jest opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 8% podatku VAT. W większości przypadków dla tych towarów i usług zostały powołane symbole statystyczne, co oznacza, że dostawa wyłącznie tych towarów i świadczenie tych konkretnych usług może korzystać ze stawki obniżonej, przy czym należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez - PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Gmina dokonała klasyfikacji wykonywanych na rzecz Odbiorców usług odpowiednio do grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” w przypadku czynności przyłączenia Odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz do grupowania 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” w przypadku czynności przyłączenia Odbiorców do sieci wodociągowej.

Ponieważ usługi wykonywane przez Gminę mieszczą się w załączniku nr 3 do ustawy - w poz. 140 - usługi o symbolu PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” oraz w poz. 142 - „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” zaliczone do grupowania PKWiU ex 37, to należy stwierdzić, że stawką właściwą dla czynności przyłączenia Odbiorców do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., jest stawka podatku VAT w wysokości 8%, określona na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w opisanym stanie faktycznym a w stosunku do zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.