IPPP2/4512-364/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT dla sprzedaży kory sosnowej
IPPP2/4512-364/15-2/MMainterpretacja indywidualna
  1. nawozy
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu w dniu 27 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla sprzedaży kory sosnowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla sprzedaży kory sosnowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu korą sosnową. Przedmiotową korę Wnioskodawca będzie nabywać luzem na metry przestrzenne. Zakupiona kora będzie oczyszczona z grubszych kawałków v. drewna i gałęzi już przy załadunku u dostawcy, następnie po przywiezieniu składowana będzie na pryzmach przez okres kilku miesięcy.

W tym czasie kora ulega samoczynnie procesowi kompostowania, następuje częściowy rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom, nicieniom, a także ulegają rozkładowi naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelozy, octy.

Po około 3 miesięcznej kompostacji kora będzie przerzucona ładowarką przez sito dzięki czemu zostanie oczyszczona z mniejszych kawałków drewna, gałęzi oraz zostanie podzielona na frakcje drobną, średnią i grubą. Tak pofrakcjonowana kora zostanie zapakowana w worki i zapaletowana.

Tak przygotowana kora będzie dostarczana do klientów. Worki opisywane będą jako „kora sosnowa kompostowana”, „kora sosnowa kompostowana frakcja drobna”, „kora sosnowa kompostowana frakcja średnia”, „kora sosnowa kompostowana frakcja gruba”.

Sprzedaż kory dokonywana będzie z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT.

Kora oferowana znajdować będzie zastosowanie w ogrodnictwie w szczególności do ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia mikroklimatu stymulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszanie gleby, ochrona przed wzrostem chwastów, utrzymywanie dużej wilgotności podłoża, do mieszania z podłożem w celu poprawienia jego właściwości fizycznych. Poza tym, z uwagi na swoje walory estetyczne, służyć będzie do poprawy walorów dekoracyjnych. Kora sosnowa będzie należała do grupowania 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie do sprzedaży kory sosnowej 8% stawki VAT jest prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wytworzony wyrób o nazwie kora sosnowa kompostowana przeznaczona do zastosowań ogrodniczych w szczególności do ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia im mikroklimatu symulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszania gleby, jej wilgotności, zapobiega wzrostowi chwastów, dostarcza materii organicznej oraz stopniowo uwalnia i dostarcza roślinom niewielkich ilości składników odżywczych.

Mieszanie kory z podłożami poprawia ich własności fizyczne.

Korę sosnową ogrodniczą Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus” (poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Sprzedaż kory dokonywana będzie z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 64 wskazano - PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu korą sosnową. Przedmiotowa kora będzie uzyskiwana w procesie kompostowania w trakcie, którego następuje częściowy rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom, nicieniom, a także ulegają rozkładowi naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelozy, octy. Po około trzy miesięcznej kompostacji kora będzie przerzucona ładowarką przez sito dzięki czemu zostanie oczyszczona z mniejszych kawałków drewna, gałęzi oraz zostanie podzielona na frakcje drobną, średnią i grubą. Tak pofrakcjonowana kora zostanie zapakowana w worki i zapaletowana.

Tak przygotowana kora będzie dostarczana do klientów. Worki opisywane będą jako „kora sosnowa kompostowana”, „kora sosnowa kompostowana frakcja drobna”, „kora sosnowa kompostowana frakcja średnia”, „kora sosnowa kompostowana frakcja gruba”. Kora oferowana znajdować będzie zastosowanie w ogrodnictwie w szczególności do ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia mikroklimatu stymulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszania gleby, ochrona przed wzrostem chwastów, utrzymywanie dużej wilgotności podłoża, do mieszania z podłożem w celu poprawienia jego właściwości fizycznych.

Poza tym, z uwagi na swoje walory estetyczne, służyć będzie do poprawy walorów dekoracyjnych. Kora będzie należała do grupowania 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że sprzedaż kory, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku gliny i minerałów oraz ziemia humus)”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.