IPPP2/4512-360/16-4/MAO | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku dla drukowanych na papierze własnym gazet.
IPPP2/4512-360/16-4/MAOinterpretacja indywidualna
 1. druk
 2. papier
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 5 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla drukowanych na papierze własnym gazet - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla drukowanych na papierze własnym gazet. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 6 lipca 2016 r. znak IPPP2/4512-360/16-2/MAO (skutecznie doręczone dnia 6 lipca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (drukarnia), będący polskim rezydentem podatkowym prowadzi działalność gospodarczą na rzecz wydawnictw i innych podmiotów, polegającą między innymi na druku metodą poligraficzną gazet objętych symbolem PKWiU 2008 - ex. 58.13.10.0 i oznaczonych numerami ISSN na podstawie odrębnych przepisów. Wnioskodawca wytwarza powyższe produkty zarówno w oparciu o materiały (papier, farby) powierzone przez kontrahentów (usługi druku), jak i z własnych materiałów i surowców niezbędnych do tego rodzaju produkcji.

W drugim z opisanych przypadków, kontrahenci dostarczają Spółce pliki komputerowe zawierające treści, jakie powinny przedrukowane na papier. W takim przypadku, Wnioskodawca w procesie druku nie wykorzystuje żadnych materiałów, które byłyby przez kontrahenta przekazane. Po wydrukowaniu gazet, Wnioskodawca pozostawia je do dyspozycji kontrahenta i przenosi na niego odpłatnie własność tych gazet (przekazuje kontrahentowi prawo do rozporządzania nimi jak właściciel).

W uzupełnieniu z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.) Strona wskazała, że będące przedmiotem zapytania gazety są gazetami drukowanymi, oznaczonymi stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanymi metodą poligraficzną, objęte symbolem PKWiU 58.13.10.0 i nie stanowią wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane powyżej czynności polegające na druku gazet na papierze własnym na rzecz kontrahentów i ich sprzedaży na rzecz kontrahentów należy traktować jako dostawę towaru, opodatkowaną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ust. 2 oraz poz. 73 załącznika nr 3 do Ustawy VAT stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane powyżej czynności, polegające na druku gazet na papierze własnym na rzecz kontrahentów i ich sprzedaży na rzecz kontrahentów należy traktować jako dostawę towaru, opodatkowaną na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ust. 2 oraz poz. 73 załącznika nr 3 do Ustawy VAT stawką 8%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT (Dz.U. z 2016 r., poz. 710) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 Ustawy VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), zaś zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

O kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług, rozstrzyga każdorazowo zindywidualizowany stan faktyczny. O przedmiocie świadczenia przesądza zakres oraz specyfika wykonywanych czynności, użytych materiałów, obowiązujące klasyfikacje statystyczne oraz treść umów zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta. Jedynie analiza czynników takich jak m.in. przedmiot świadczenia, udział materiałów własnych oraz udział materiałów powierzonych przez kontrahenta w ogólnym zużyciu materiałów, obowiązki stron oraz sposób wzajemnego rozliczenia pozwala określić, czy wykonywane czynności powinny być traktowane jako usługa, czy też jako dostawa towarów. W związku z tym, w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem iak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą w rozumieniu Ustawy VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że sam proces wydrukowania gazet w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzenia nim jak właściciel. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym gazety są rzeczami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, co do których Spółka - aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę. Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi. W tym przypadku Wnioskodawca niewątpliwie wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, surowców i komponentów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową gazet. Przeniesienie własności tych towarów na zleceniodawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), czyli przeniesienia również ich posiadania na klienta, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, następuje w takim przypadku przeniesienie przez Wnioskodawcę na kontrahenta prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez Spółkę z jego materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni te czynność dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 VAT.

Stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 146a ustawy, okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...).

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, w związku z poz. 73 załącznika nr 3 do Ustawy VAT, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zastrzeżeniem art. 146f podlegają, objęte symbolem PKWiU 2008 - ex 58.13.10.0 - Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Zgodnie natomiast z art. 5a Ustawy VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podsumowując, Wnioskodawca (drukarnia) prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na wytwarzaniu metodą poligraficzną gazet objętych symbolem PKWiU 2008 - ex 58.13.10.0 i oznaczonych numerami ISSN na podstawie odrębnych przepisów oraz wytwarza on powyższe produkty z własnych materiałów. Zleceniodawcy dostarczają jedynie materiały w formie plików komputerowych, zatem nie ma miejsca wykorzystywanie w procesie druku materiałów przekazanych przez kontrahenta. Po wydrukowaniu gazet Spółka stawia je do dyspozycji kontrahenta i przenosi na niego odpłatnie własność tych gazet (przekazuje mu prawo do rozporządzania nimi jak właściciel). W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy stwierdzić należy, że wytwarzanie z własnych materiałów gazet sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 58.13.10.0 oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN i przekazanie ich kontrahentom stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ust. 2 oraz poz. 73 załącznika nr 3 do Ustawy VAT.

Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidulanych:

 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-837/12-4/MG: „Dostawa czasopism wykonywanych przez Wnioskodawcę metodami poligraficznymi z własnych surowców (...) podlega opodatkowaniu preferencyjną stawka podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy (...)”;
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP3/443-584/12-2/KB: „wytwarzanie z własnych materiałów czasopism sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 58.14.1, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN i przekazanie ich zleceniodawcom stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług” podobnie: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2015 r., sygn. IPPP1/443-1226/14-4/BS;
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 listopada 2015 r., sygn. IBPP2/4512-788/15/JJ: „(...) Wnioskodawca niewątpliwie wyzbywa się własności użytych do produkcji materiałów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek czy też czasopism. Przeniesienie własności tych towarów na zleceniodawcę wymaga ich wydania (...) co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, w przedmiotowej sprawie następuje przeniesienie przez Wnioskodawcę na klienta (wydawcę) prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez Wnioskodawcę (w całości z jego materiałów) majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy”;
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 listopada 2015 r. sygn. ITPP1/4512-834/15/BK.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, Spółka zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez nią stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosowanie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.