IPPP2/4512-346/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT w wysokości 5% przy sprzedaży „Pieprzu syczuańskiego całego”
IPPP2/4512-346/15-2/KOMinterpretacja indywidualna
  1. stawka preferencyjna
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 5% przy sprzedaży „Pieprzu syczuańskiego całego- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 5% przy sprzedaży „Pieprzu syczuańskiego całego”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

K. Sp. z o.o. jest dystrybutorem przypraw i mieszanek przyprawowych na terenie Polski, których producentem jest austriacka firma K. GmbH.

W dniu 3 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w sprawie klasyfikacji produktu „Pieprz syczuański cały”.

W korespondencji zwrotnej z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (pismo z dnia 10 kwietnia 2015 r.) produkt „Pieprz syczuański cały” został sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, co zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, wskazuje, że produkt znajduje się zarówno w zał. nr 3 do ustawy w poz. nr 11 oraz w zał. 10 w poz. nr 13.

Wnioskodawca chce wprowadzić do obrotu na rynek polski „Pieprz syczuański cały” wyprodukowany przez K. GmbH w Austrii. Surowiec kupowany jest przez producenta, poddawany suszeniu w sposób naturalny - na powietrzu, pakowany w opakowania handlowe i dostarczany na rynek polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sklasyfikowanie produktu „Pieprz syczuański cały” w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0 i zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i opodatkowanie stawką VAT w wysokości 5% jest poprawną klasyfikacją...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, produkt „Pieprz syczuański cały” sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, powinien być w obrocie na rynku polskim ze stawką VAT w wysokości 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z kolei w świetle przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu.

W niniejszej sprawie podkreślenia wymaga, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji ww. towaru wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 11 wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.28.19.0, tj. „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z pkt 1) objaśnienia pod omawianym załącznikiem do ustawy, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Natomiast pod poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.28.19.0 „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru czy danej usługi z danego grupowania.

Aby zatem stwierdzić, czy wymieniony we wniosku produkt oferowany przez Spółkę korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT wymienionej w tytule załącznika nr 3 lub nr 10 do ustawy o VAT należy zbadać, czy odpowiada on warunkom określonym przez ustawodawcę.

Zapis dokonany przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru/usługi” odpowiadający poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy VAT oraz poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy należy interpretować w ten sposób, że stawkami preferencyjnymi określonymi w tych załącznikach podlegają tylko nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, tj. wyłącznie koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Oznacza to, że ustawodawca przewiduje stosowanie preferencyjnych stawek podatku VAT tylko dla tych towarów sklasyfikowanych w PKWiU w grupie 01.28.19.0 spełniających powyższe warunki.

Należy w tym miejscu wskazać, że wszelkie regulacje dotyczące preferencji podatkowych, w tym zwolnień od podatku bądź preferencyjnych stawek podatku, należy interpretować w sposób ścisły, gdyż stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z którą dostawa bądź świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 23%.

Z niniejszego wniosku wynika, że Spółka zamierza wprowadzić na polski rynek produkt o nazwie „Pieprz syczuański cały”, wyprodukowany przez K. GmbH w Austrii. Zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi na prośbę Wnioskodawcy, produkt ten należy do grupowania PKWiU 01.28.19.0. Surowiec kupowany jest przez producenta, poddawany suszeniu w sposób naturalny - na powietrzu, pakowany w opakowania handlowe i dostarczany na rynek polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy sklasyfikowanie produktu „Pieprz syczuański cały” w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0 i zgodnie z ustawą o VAT opodatkowanie go stawką VAT w wysokości 5% jest poprawne.

Jak wyżej wskazano, pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT).

Trzeba zauważyć, że ustawodawca przewidział dla pieprzu surowego odrębną klasyfikację PKWiU, tj. 01.28.11.0, jednakże umieścił w tej kategorii jedynie „Pieprz surowy z rodzaju Piper”. Pieprz syczuański nie należy jednak do rodziny pieprzowatych, do której zalicza się właśnie ww. pieprz z rodzaju Piper.

Skoro zatem przedmiotem sprzedaży będzie produkt „Pieprz syczuański cały” zaklasyfikowany przez Wnioskodawcę do PKWiU 01.28.19.0, który to pieprz stanowi wymienione pod pozycją 13 załącznika nr 10 do ustawy „nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, to jego dostawę należy opodatkować preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie prawidłowość stawki podatku VAT na produkt o nazwie: „Pieprz syczuański cały”, nie rozstrzyga zaś poprawności klasyfikacji wydanej przez Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi dla wyżej wymienionego produktu. Informację dotyczącą tego produktu, tj. o jego sklasyfikowaniu w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, potraktowano jako element opisu zdarzenia przedstawionego we wniosku i przy tym założeniu wydano niniejszą interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP3/4512-288/15-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.