IPPP2/4512-291/16-3/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
23% stawka podatku na dostawę odczynników chemicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę odczynników chemicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę odczynników chemicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie dystrybucji różnego rodzaju środków farmaceutycznych. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz innych podmiotów gospodarczych głównie z obszaru działalności medycznej. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka w najbliższej przyszłości planuje stanąć do przetargu, którego celem będzie zawarcie umowy na dostawę (sprzedaż) na rzecz podmiotu medycznego (szpitala) odczynników przeznaczonych do produkcji szpitalnej koncentratu do hemodializy (dalej jako „odczynniki”). W związku z powyższym Spółka wystąpiła do Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych z pismem, w którym zapytała czy sprzedawane odczynniki są produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, ze zm.) lub wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 i 1918). Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią odczynniki nie spełniają warunków do uznania ich za produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Następnie Spółka wystąpiła do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o ustalenie kodów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej „PKWiU”) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (DZ. U. z 2015 r., poz. 1676), dla odczynników, które Spółka będzie sprzedawać celem ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z GUS-u sprzedawane odczynniki mieszczą się w następujących grupowaniach:

 1. Chlorek sodu Ph. Eur. - PKWiU 08.93.10.0 „Sól i czysty chlorek; woda morska”.
 2. Chlorek potasu Ph. Eur. - PKWiU 20.15.51.0 „Chlorek potasu”.
 3. Dwuwodny chlorek wapnia Ph. Eur. - PKWiU 20.13.31.0 „Związki fluorowców z metalami”.
 4. Trójwodny octan sodu Ph. Eur. - PKWiU 20.14.32.0 „Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne”.
 5. Sześciowodny chlorek magnezy Ph. Eur. - PKWiU 20.13.31.0 „Związki fluorowców z metalami”.
 6. Dwuwęglan sodu Ph. Eur. - PKWiU 20.13.43.0 - „Węglany”.

Dodatkowo zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie PKWiU do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 roku PKWiU wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Wymienione powyżej wyroby mieszczą się zgodnie z PKWiU z 2008 r. w analogicznych ugrupowaniach.

Przedmiotem interpretacji są wątpliwości Spółki odnośnie zastosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dla planowanej sprzedaży odczynników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do dostawy odczynników wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego w punktach 1-6 ...

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwą stawką podatku VAT dla sprzedaży odczynników wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stawka podstawowa 23%.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej jako „Ustawa”) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy Ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jednocześnie Zarówno w treści Ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 Ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Z kolei art. 41 ust. 2a Ustawy wskazuje, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Przepisy pozwalające zastosować obniżoną stawkę podatku VAT dla niektórych towarów i usług znajdują także w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.).

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Ustawa wprowadza także szereg zwolnień dla dostawy towarów. Regulacje pozwalające zwolnić dostawę danego towaru znajdują się w art. 43 ust. 1 Ustawy oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółka planuje sprzedaż odczynników chemicznych stosowanych do celów medycznych jednakże nie będących w myśl przepisów innych ustaw produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. Dla opisywanych produktów przewidziano następującą klasyfikację PKWiU:

 1. Chlorek sodu Ph. Eur. - PKWiU 08.93.10.0 „Sól i czysty chlorek; woda morska”.
 2. Chlorek potasu Ph. Eur. - PKWiU 20.15.51.0 „Chlorek potasu”.
 3. Dwuwodny chlorek wapnia Ph. Eur. - PKWiU 20.13.31.0 „Związki fluorowców z metalami”.
 4. Trójwodny octan sodu Ph. Eur. - PKWiU 20.14.32.0 „Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne”.
 5. Sześciowodny chlorek magnezy Ph. Eur. - PKWiU 20.13.31.0 „Związki fluorowców z metalami”.
 6. Dwuwęglan sodu Ph. Eur. - PKWiU 20.13.43.0 - „Węglany”.

Należy wskazać, że zarówno załącznik nr 3 jak i załącznik nr 10 nie zawierają w swojej treści grup towarów, które odpowiadałby sprzedawanym przez Spółkę odczynnikom. Brak jest także wskazania tego typu towarów w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy, na mocy których obniża się stawki podatku VAT dla niektórych grup produktów. Dodatkowo żaden przepis w Ustawie jak i w aktach wykonawczych do ustawy nie pozwala zwolnić dostawy towarów opisywanych we wniosku.

Zdaniem Spółki z uwagi na potwierdzoną przez GUS klasyfikację PKWiU odczynników, które Spółka planuje sprzedawać szpitalowi, właściwą stawką dla ich dostawy będzie stawka podstawowa 23%.

Jak już wskazano brak jest podstawy w postaci przepisów Ustawy lub rozporządzeń wykonawczych do Ustawy, które pozwalałby zastosować stawkę obniżoną lub też zwolnienie z podatku VAT dla tego typu towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.