IPPP2/4512-287/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług udrażniania i czyszczenia kolektorów/sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przemysłowej
IPPP2/4512-287/15-2/KOMinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. stawki podatku
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług udrażniania i czyszczenia kolektorów/sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przemysłowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług udrażniania i czyszczenia kolektorów/sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przemysłowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i związane z nim zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje m.in. usługi czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów. Jednocześnie nie pełni funkcji eksploatatora sieci, nie jest jej dzierżawcą ani pełnomocnikiem właściciela. Często jest wzywany do awaryjnego udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub przemysłowej (zapchanie szmatami, gruzem budowlanym, liśćmi, artykułami spożywczymi itp.).

Czyszczenie sieci, jak i jej udrażnianie jest wykonywane specjalistycznym sprzętem przez okres kilku godzin (miejscowe udrożnienie kanalizacji) do kilku tygodni, czy nawet miesięcy. Kompleksowe czyszczenie wielu kilometrów sieci wykonywane jest przez firmę Wnioskodawcy zamiast przez właściciela sieci. Czyszczenie wchodzi w zakres eksploatacji sieci i jest konieczne w celu zapewnienia bezawaryjnego przepływu ścieków od dostawcy do odbiorcy ścieków - oczyszczalni ścieków.

W przyszłości Wnioskodawca planuje brać udział w przetargach na czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy nie będąc właścicielem, zarządcą ani eksploatatorem sieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy stosowanie stawki VAT w wysokości 8% na jednorazowe usługi udrażniania i kompleksowego czyszczenia kolektorów/sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej łącznie z przepompowniami, studzienkami, kratkami i separatorami jest prawidłowe, jeśli Wnioskodawca nie jest właścicielem sieci, zarządcą, dzierżawcą ani jej eksploatatorem...
 2. Czy stosowanie stawki VAT w wysokości 8% na jednorazowe udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemysłowej (usługa wykonywana w ciągu kilku godzin) jest prawidłowe, jeśli Wnioskodawca nie jest właścicielem sieci, zarządcą, dzierżawcą ani jej eksploatatorem, a zapchanie powstało wskutek nieprawidłowej eksploatacji tej sieci...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W skład zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wchodzą: przewody kanalizacyjne grawitacyjne, tłoczone, podciśnieniowe, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne, separatory, zbiorniki retencyjne, przepompownie ścieków z podczyszczaniem mechanicznym lub bez, filtry lub biofiltry.

W celu zapewnienia bezawaryjnego przepływu ścieków od dostawcy (podmiot X) do odbiorcy (właściciel oczyszczalni) należy systematycznie całą sieć czyścić poprzez wydobycie nagromadzonych w niej zanieczyszczeń.

Prace są zakończone po wydobyciu i utylizacji odpadu oraz dokładnym umyciu całego kolektora z pozostałych jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka VAT 8% z zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 142, PKWIU ex 37 jest prawidłowa zarówno dla pierwszego, jak i drugiego pytania.

Klasyfikacja, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 142 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWIU ex 37).

Na stronie internetowej GUS w wyszukiwarce klasyfikacji przy symbolu: PKWIU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami” dnia 5 lipca 2011 r. został umieszczony precedens nr 1 opis cyt:„Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”.

Przy symbolu PKWIU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” został dodany opis z dnia 5 lipca 2011 r., gdzie GUS podaje „Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych”.

W 2011 r. stanowisko GUS w przedmiotowej sprawie było niekorzystne dla firm wykonujących czyszczenia nie jako właściciel, zarządca, dzierżawca czy eksploatator sieci.

Kwalifikacja VAT była uzależniona od tego, czy czynność eksploatacyjna polegająca na czyszczeniu lub udrożnieniu sieci była wykonywana przez właściciela, zarządcę, dzierżawcę lub eksploatatora sieci (PKWIU 90), czy przez firmę zewnętrzną na jednorazowe zlecenie (PKWiU 45).

W związku z zamieszaniem wprowadzonym takim stanowiskiem do chwili obecnej firmy podają różną stawkę VAT na kompleksowe czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 8% lub 23%. Podanie niewłaściwej stawki VAT dyskwalifikuje firmę podczas przetargu. Dlatego Wnioskodawca chce mieć pewność, że wystawione faktury mają prawidłową stawkę VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że pismem z dnia 17 marca 2015 r. zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury z zapytaniem, do której grupy PKWiU należy zaliczyć czyszczenie i udrażnianie kanalizacji na jednorazowe zlecenie. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź pismem z dnia 24 marca 2015 r., że usługi polegające na jednorazowym czyszczeniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń, mieszczą się w grupowaniu PKWIU 37.00.11.0.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej w dniu 31 stycznia 2012 r. interpretacji indywidualnej o sygnaturze: IPPP1/443-950/12-2/PR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z tą klasyfikacją mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 37.00.11.0 obejmuje:

 • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
 • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
 • usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Nie obejmuje ono natomiast:

 • usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 • usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 • budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 • usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług polegających na czyszczeniu i udrażnianiu sieci kanalizacyjnej na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wnioskodawca często jest wzywany do awaryjnego udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub przemysłowej zapchanej szmatami, gruzem budowlanym, liśćmi, artykułami spożywczymi itp. Udrażnianie może trwać kilka godzin, ale może tez trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. Wnioskodawca nie pełni funkcji eksploatatora sieci, nie jest jej dzierżawcą ani pełnomocnikiem właściciela. Czyszczenie wchodzi w zakres eksploatacji sieci i jest konieczne w celu zapewnienia bezawaryjnego przepływu ścieków od dostawcy do odbiorcy ścieków, tj. oczyszczalni ścieków.

W przyszłości Wnioskodawca planuje brać udział w przetargach na czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy nie będąc właścicielem, zarządcą ani eksploatatorem sieci.

Wnioskodawca wskazał, że wykonuje jednorazowe usługi udrażniania i kompleksowego czyszczenia kolektorów/sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej łącznie z przepompowniami, studzienkami, kratkami i separatorami oraz jednorazowe udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemysłowej, które jego zdaniem, potwierdzonym przez GUS, sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 37.00.11.0 - „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zatem, z uwagi na przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy świadczeniu usług, o których mowa we wniosku, objętych pytaniami 1 i 2, polegających na udrażnianiu oraz kompleksowym czyszczeniu kolektorów, sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i przemysłowej łącznie z przepompowniami, studzienkami, kratkami i separatorami, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem sieci, zarządcą, dzierżawcą ani jej eksploatatorem, które są sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 37.00.11.0 – zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy. Bez znaczenia dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT pozostaje to, czy opisywane usługi udrażniania sieci wykonywane są w ramach jednorazowego awaryjnego zgłoszenia, czy też dotyczą trwającego nawet kilka miesięcy, kompleksowego udrażniania kilkudziesięciu kilometrów sieci.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.