IPPP2/4512-273/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
8% stawka podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą G. i jest czynnym podatnikiem VAT. Działalność o której mowa w zapytaniu sklasyfikowana jest według PKD 93.13.Z „Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej”. Klientom, którzy chcą skorzystać z usług Strona oferuje karnety open.

Nabycie karnetu na siłownię i zajęcia fitness uprawnia do wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness.

Korzystanie z siłowni w ramach wykupionych karnetów możliwe jest bez ograniczeń czasowych, jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia siłowni. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Zakup karnetu na siłownię oraz zajęcia fitness obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących, typowych dla tego typu obiektu. Osoby biorące udział w zajęciach fitness stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem trenera. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego.

Do dnia 9 lutego 2015 roku Strona sprzedawała karnety według stawki podatku 23%. Po zapoznaniu się z interpretacją ogólną nr PT1/033/32/354/LJU/14 zawartą w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 roku poz. 53 od dnia 10 lutego 2015 roku Wnioskodawca stosuje stawkę obniżoną 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do świadczonych usług prawidłowa będzie 8% stawka podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku usługi dostępne przy zakupie karnetu open powinny być opodatkowane stawką 8%. Stwierdzić należy, że usługa wstępu na siłownię i zajęć fitness, uprawniająca do wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness, wpisuje się w definicję usług wstępu związanych z rekreacją, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT.

Takie stanowisko potwierdza Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PT1/033/32/354/LJU/14 zawartej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 roku poz. 53.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 • pod pozycją 179 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • pod pozycją 182 - usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych;
 • pod pozycją 183 - usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • pod pozycją 184 - usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • pod pozycją 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU;
 • pod pozycją 186 – pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% objęte są m.in., bez względu na symbol PKWiU, pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu (poz. 186 załącznika nr 3).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi działalność sklasyfikowaną według PKD 93.13.Z „Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej”. Wnioskodawca klientom, którzy chcą skorzystać z usług Strona oferuje karnety open. Nabycie karnetu na siłownię i zajęcia fitness uprawnia do wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness. Korzystanie z siłowni w ramach wykupionych karnetów możliwe jest bez ograniczeń czasowych, jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia siłowni. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Zakup karnetu na siłownię oraz zajęcia fitness obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących, typowych dla tego typu obiektu. Osoby biorące udział w zajęciach fitness stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem trenera. Zakup karnetu nie uprawnia do korzystania z usługi trenera indywidualnego.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku dla świadczonych usług.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży karnetów, które uprawniają do skorzystania z oferty Wnioskodawcy poprzez wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli „powrót do zdrowia, sił”.

Dlatego też zgonie z poz. 179, 182 - 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje m.in. zajęcia takie jak: fitness, aerobik, ćwiczenie na siłowni.

Ustawodawca objął jednak obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił przy tym ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie - typowe dla danego obiektu. I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Należy zauważyć, że w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt. I FSK 311/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

W analizowanej sprawie Wnioskodawca oferuje karnety open na siłownię i zajęcia fitness, które uprawniają do wejścia i korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness. Korzystanie z siłowni w ramach wykupionych karnetów możliwe jest bez ograniczeń czasowych, jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia siłowni. Uczestnicy ćwiczeń rozpoczynają i kończą ćwiczenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Zakup karnetu na siłownię oraz zajęcia fitness obejmuje możliwość wejścia i korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących, typowych dla tego typu obiektu. W ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

Jednocześnie Wnioskodawca świadczy ww. usługi sprzedając karnety open, umożliwiające wejście i korzystanie bez ograniczeń czasowych z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness. Jak wskazano wyżej, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, karta czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie - typowe dla danego obiektu.

Zatem należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z usługami związanymi ze wstępem. Wykupienie karnetu powoduje, że osoba nabywająca karnet nabywa „prawo wstępu” i możliwość korzystania ze świadczenia typowego dla prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu, tj. korzystania z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness.

Tym samym, sprzedaż karnetów wstępu na siłownię i salę fitness, uprawniających do wejścia i korzystania bez ograniczeń czasowych z urządzeń znajdujących się w siłowni i sali fitness, spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w złożonym wniosku, natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 2 w złożonym wniosku zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.