IPPP2/4512-228/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na usługi konserwacyjne wykonywane w obiekcie budowlanym zakwalifikowanym do PKOB 1264
IPPP2/4512-228/15-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. konserwacja
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi konserwacyjne wykonywane w obiekcie budowlanym zakwalifikowanym do PKOB 1264 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi konserwacyjne wykonywane w obiekcie budowlanym zakwalifikowanym do PKOB 1264.

Wniosek został uzupełniony w dniu 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 22 maja 2015 r. znak IPPP2/4512-228/15-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 2 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. W ramach zawartej umowy wykonuje roboty konserwacyjne dotyczące istniejących instalacji - części wspólnych kompleksu budynków należących do X.

W przedmiotowym kompleksie budynków znajdują się:

 • pomieszczenia administracyjno-biurowe - 760 m,
 • zakład opiekuńczo-leczniczy świadczący usługi stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej - zakwaterowania z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską - 4183,70 m,
 • hospicjum stacjonarne świadczące usługi stacjonarnej długoterminowej opieki hospicyjnej i paliatywnej - zakwaterowania z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską - 991,30 m,
 • pierogarnia - zakład gastronomiczny - 311 m,
 • pomieszczenia przeznaczone na wynajem - 1686 m.

Powyższy obiekt budowlany został zakwalifikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi do PKOB 1264 - budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Usługi, które wykonuje Wnioskodawca polegają na konserwacji instalacji i urządzeń będących częściami wspólnymi w powołanym wyżej obiekcie budowlanym.

W uzupełnieniu do wniosku Strona wskazała, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi konserwacyjne stanowią roboty inne niż remont i mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów danego budynku lub jego części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla wykonywanych przez Wnioskodawcę robót konserwacyjnych części wspólnych w obiekcie budowlanym, biorąc pod uwagę to, że w części tego obiektu są świadczone usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Opierając się na § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, oraz definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonej w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca uważa, że obsługiwany obiekt budowlany nie jest wyłącznie budynkiem instytucji ochrony zdrowia świadczącej usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską i do robót konserwacyjnych istniejących instalacji i urządzeń należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 8 ww. ustawy, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei w znaczeniu słownikowym (http://sjp.pwn.pl) „remont” oznacza doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności.

Zgodnie natomiast z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, że ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych przepisów, ustawodawca wprowadził preferencyjną stawkę opodatkowania dla usług budowlanych i remontowych, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych.

Ponadto 8% stawką opodatkowane są również usługi budowlane, remontowe i konserwacyjne wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264, lecz jedynie w sytuacji, gdy budynki te są budynkami instytucji ochrony zdrowia świadczącymi usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, do klasy 1264 zalicza się:

 • Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi,
 • Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 • Szpitale kliniczne,
 • Szpitale więzienne i wojskowe,
 • Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.,
 • Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.

Klasa ta nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych itp. (PKOB 1130).

Należy zauważyć, że wymienione wyżej „budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.” stanowią odrębną od szpitali grupę budynków.

Posłużenie się przez ustawodawcę wyrazem „ex” oznacza, że z klasy 1264 PKOB tylko budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską będzie korzystała z obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. W ramach zawartej umowy wykonuje roboty konserwacyjne dotyczące istniejących instalacji - części wspólnych kompleksu budynków należących do X.. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi konserwacyjne stanowią roboty inne niż remont i mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów danego budynku lub jego części. Wnioskodawca nie dokonuje remontu instalacji, tylko utrzymuje jej bieżącą sprawność techniczną. Usługi, które wykonuje Wnioskodawca polegają na konserwacji instalacji i urządzeń będących częściami wspólnymi obiektu budowlanego, na który składają się: pomieszczenia administracyjno-biurowe, zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum stacjonarne świadczące usługi stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej, hospicyjnej i paliatywnej - zakwaterowania z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską, pierogarnia - zakład gastronomiczny oraz pomieszczenia przeznaczone na wynajem.

Powyższy obiekt budowlany jest kwalifikowany do PKOB 1264, tj. jako budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla robót konserwacyjnych części wspólnych w obiekcie budowlanym, biorąc pod uwagę to, że w części tego obiektu są świadczone usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską.

Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania budynku do właściwej klasy PKOB, w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu czy to usług budowlanych związanych z jego budową, remontem itp. czy też usług konserwacyjnych, ciąży na wykonawcy. Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że roboty konserwacyjne wykonywane w budynkach sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1264 będą opodatkowane 8% stawką VAT jedynie w przypadku budynków, w których realizowana będzie sensu stricte usługa zakwaterowania (realizacja celu mieszkaniowego) z opieką lekarską i pielęgniarską. Zatem, obniżoną stawką podatku nie została objęta budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa lub konserwacja budynków z klasy 1264 PKOB instytucji ochrony zdrowia bez świadczenia usługi zakwaterowania.

Z wniosku wnika, że obiekt budowlany w obrębie którego Wnioskodawca świadczy usługi konserwacji tylko w części zajmowany jest przez zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum, świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, natomiast w pozostałej części stanowi pomieszczenia administracyjno-biurowe, zakład gastronomiczny (pierogarnię) oraz pomieszczenia przeznaczone pod wynajem. Instytucja zlecająca Wnioskodawcy usługi niewątpliwie w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi o charakterze medycznym tzn. usługi długotrwałego zakwaterowania wraz z wyżywieniem, jednakże są one jedynie tylko jedną z wielu działalności, gdyż X. dokonuje również najmu pozostałych pomieszczeń, w tym na zakład gastronomiczny. Tak więc zakres obejmujący świadczenie usług zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską nie jest wyłącznym celem prowadzonej przez zlecającego działalności gospodarczej.

Brak zatem podstaw prawnych do uznania, że roboty konserwacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę w opisanym we wniosku obiekcie budowlanym, w tym w części zajmowanej przez zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum, mogą korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, gdyż w niniejszej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy art. 41 ust. 12a ustawy i § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych z uwagi na to, że jak już uprzednio stwierdzono, zleceniodawca usług konserwacyjnych nie jest instytucją ochrony zdrowia, której podstawowym i jedynym celem jest świadczenie usług zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

W konsekwencji do robót konserwacyjnych wykonywanych we wszystkich budynkach składających się na obiekt budowlany należący do X. (w tym w budynku zajmowanym przez zakład opiekuńczo-leczniczy i hospicjum) zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do robót konserwacyjnych istniejących instalacji i urządzeń należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%, ponieważ obsługiwany obiekt budowlany nie jest wyłącznie budynkiem instytucji ochrony zdrowia świadczącej usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, jest prawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, że zaklasyfikowanie danego budynku do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. W związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie na podstawie klasyfikacji obiektu wskazanej przez Wnioskodawcę w treści złożonego wniosku i przy założeniu, że jest ona prawidłowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.