IPPP2/4512-15/16-3/MAO | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę klientom kupującym karty wstępu do klubu fitness (wejściówki pojedyncze, karnety wielowejściowe, karnety miesięczne OPEN) upoważniających do uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness oraz korzystania z sal i wyposażonej siłowni
IPPP2/4512-15/16-3/MAOinterpretacja indywidualna
 1. klub
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę klientom kupującym karty wstępu do klubu fitness (wejściówki pojedyncze, karnety wielowejściowe, karnety miesięczne OPEN) upoważniających do uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness oraz korzystania z sal i wyposażonej siłowni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę klientom kupującym karty wstępu do klubu fitness (wejściówki pojedyncze, karnety wielowejściowe, karnety miesięczne OPEN) upoważniających do uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness oraz korzystania z sal i wyposażonej siłowni.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz będący czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi obecnie w ramach działalności gospodarczej klub fitness i siłownię, w ramach których oferuje:

 1. usługi rehabilitacyjne, stanowiące usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.). Firma nie posiada statusu zakładu opieki zdrowotnej. Usługi rehabilitacyjne będące przedmiotem wniosku, wykonywane są przez uprawnionych, wykwalifikowanych, posiadających wykształcenie wyższe fizjoterapeutów, zatrudnionych przez Wnioskodawcę. Strona nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności leczniczej, jako podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wnioskodawca w ramach świadczeń rehabilitacyjnych oferuje wykonywanie następujących zabiegów:

 • drenaż limfatyczny,
 • ultradźwięki,
 • elektroterapia,
 • zabiegi lampą Soilux,
 • fonoforeza,
 • magnetronic,
 • masaże lecznicze.

Usługi wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, wykonujących zawody, określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Do większości zabiegów stosowane są profesjonalne urządzenia medyczne.

Świadczone usługi rehabilitacji leczniczej, które podatnik świadczy, to według definicji kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej.

 1. usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. Wnioskodawca posiada obiekt, w którym znajdują się m.in. sale do ćwiczeń grupowych lub indywidualnych, gdzie prowadzone są przez trenerów zajęcia fitness (takie jak: zumba, joga, płaski brzuch, areobic, gimnastyka, pilates, etc.) oraz sale siłowni wyposażone w różnorodny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych ( m.in. urządzenia do ćwiczeń, stoły rekondycyjne, łóżko, platforma, rolmasaż, urządzenie, kriokomora, sauna, etc.), z którego klienci korzystają samodzielnie z możliwością skorzystania z pomocy lub instrukcji udzielnych przez pracowników Wnioskodawcy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca sprzedaje klientom jednorazowe wejściówki, karnety wielowejściowe, karnety czasowe OPEN upoważniające do wstępu do siłowni lub na zajęcia grupowe. Przy czym karnet uprawniający do wzięcia udziału w wybranych zajęciach grupowych fitness uprawnia również do korzystania z siłowni. Natomiast w ofercie funkcjonują również karnety miesięczne uprawniające do korzystania wyłącznie z siłowni. Generalnie sprzedawane wejściówki i karnety upoważniają do korzystania z podstawowej oferty udostępnianej w ramach klubu (albo w sposób nielimitowany albo w sposób ograniczony czasowo). W szczególności, takie wejściówki/karnety/abonamenty uprawniają klientów do (oferta podstawowa klubu fitness):

 • korzystania z szatni i natrysków;
 • korzystania z sali ze sprzętem fitness (siłownia) i z samego sprzętu;
 • korzystania z sal do ćwiczeń indywidualnych, korzystania ze strefy saun;
 • brania udziału w wymienionych wcześniej zajęciach grupowych organizowanych przez Wnioskodawcę (w terminach i miejscu określonych przez Wnioskodawcę, a nie na indywidualne życzenie klientów),
 • opieki recepcjonisty, opiekuna czy instruktora w trakcie korzystania z urządzeń i infrastruktury zlokalizowanych w klubie (ratownik, opiekun czy instruktor ma za zadanie wspomóc w sytuacji wystąpienia problemów przy korzystaniu przez klientów z urządzeń czy infrastruktury, nie jest to osoba indywidualnie przypisana do klienta, lecz do klubu, zaś obowiązkiem tej osoby jest dbanie o bezpieczeństwo na terenie klubu oraz o sprzęt).

Wnioskodawca ubiega się o interpretację w swoim imieniu, oraz oświadcza, że przedstawiona sytuacja dotyczy prowadzonej przez niego działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia oferowane przez Wnioskodawcę klientom kupującym karty wstępu do klubu fitness (wejściówki pojedyncze, karnety wielowejściowe, karnety miesięczne OPEN), które upoważniają do uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness oraz korzystania z sal i wyposażonej siłowni mogą być w całości opodatkowane 8% stawką VAT, zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT, w kontekście powołanej wyżej interpretacji ogólnej Ministra Finansów (pytanie nr 2 we wniosku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Spółkę usługi rekreacyjne w ramach udostępniania kart wstępu do klubu fitness (pojedyncze, miesięczne OPEN, z określoną liczbą wejść) mogą być w całości opodatkowane 8% stawką VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi do końca 2016 r. - 8%,

Zgodnie z Interpretacją Ogólną Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. nr PT1/033/32/354/LJU/14, pozycja 186 ww. załącznika tj. „usługa związana z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”, stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179,182-185 tego załącznika, które to wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Z uwagi na fakt, że ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „rekreacja” w ww. interpretacji Minister Finansów powołał się na definicje zawarte m.in. w Wielkim Słowniku Języka Polskiego (www.wsjp.pl) oraz w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000), w których za rekreację uznaje się: „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu” oraz „odpoczynek, rozrywkę, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego słowa „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

W związku z tak rozumianym pojęciem rekreacji oraz brzmieniem poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, zdaniem Ministra Finansów należy „uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z sauny”.

Kluczowym wydaje się również zdefiniowanie pojęcia „wstępu” jako, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Wg. Słownika Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) „wstęp” to: „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. Dodatkowo Minister Finansów wskazuje, że nie ma znaczenia forma biletu upoważniająca do wzięcia udziału w danej formie rekreacji, może to być zarówno bilet jednorazowy, jak i karnet upoważniający do kilku wejść.

W świetle powyższych definicji wejście do klubu fitness daje automatycznie możliwość wykonywania ćwiczeń przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów oraz aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach - zarówno indywidualnych, jak i grupowych, prowadzonych przez trenerów. Nie znajduje uzasadnienia zawężenie stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem wyłącznie do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia na teren danego obiektu bez możliwość korzystania z urządzeń znajdujących się na jego terenie, jeśli korzystanie z owych urządzeń związane jest z typowym użytkowaniem danego obiektu.

Zaprezentowane powyżej stanowisko potwierdzają liczne wyroki sądowe m.in.: wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I DSK 311/13, WSA w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 1045/12, WSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2013 r. III SA/Wa 3204/12 oraz z dnia 18 czerwca 2013 r. III SA/Wa 126/13.

W wyrokach sądowych podkreślono również, że za cel ustawodawcy przewidującego w opisanym przypadku stosowanie stawki obniżonej uważa się rozpowszechnianie zdrowego trybu życia. Dlatego tym bardziej stawka obniżona dotyczyć powinna aktywnego korzystania z oferowanych przez klub fitness zajęć i urządzeń, a nie jedynie biernym uczestnictwie.

Co więcej, definiowanie pojęcia „wstęp” wyłącznie jako wejścia do danego obiektu, bez możliwości korzystania ze znajdujących się w nim urządzeń stanowi jego zawężenie. Obniżona stawka podatkowa dotyczy usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, nie jest jednak możliwym wskazanie usługi związanej z rekreacją, która polegałaby wyłącznie na wstępie, biernym uczestnictwie, bez aktywnego korzystania z urządzeń. Samo pojęcie rekreacji zakłada bowiem aktywne spędzanie czasu. Zwolnienie obejmujące faktycznie jedynie bierne uczestnictwo nie obejmowałoby zatem żadnego stanu faktycznego, co nie znajduje zarówno prawnego, jak i logicznego uzasadnienia.

W świetle powyższego należy uznać, iż pojęcie „pozostałych usług związanych z rekreacją” rozumie się przez pryzmat wykładni literalnej i klasyfikuje do niego świadczenia, które będą mieć walor aktywności służącej wypoczynkowi i zdrowiu. Stąd też, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma przeszkód, by do takich aktywności zaliczyć m.in. korzystanie z sali ze sprzętem fitness (siłownia) i z samego sprzętu, korzystanie z sali do ćwiczeń indywidualnych, korzystanie ze strefy saun, czy branie udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez Wnioskodawcę (prowadzonych przez instruktora dedykowanego do danych zajęć). Wszystkie te świadczenia mają na celu aktywny wypoczynek, a przez to pozytywne oddziaływanie na zdrowie klientów Wnioskodawcy. Są więc „pozostałymi” świadczeniami o charakterze rekreacyjnym (nie można ich zaklasyfikować do poz. 179 i 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

W związku z przedstawioną argumentacją oraz powołanymi wyżej normami prawnymi, podatnik uważa, że usługi opisane w stanie faktycznym wniosku, świadczone przez niego w ramach prowadzonej działalności, na rzecz klientów kupujących wejściówki, karnety wielowejściowe lub karnety czasowe Open, uprawniające do wejścia do klubu fitness i siłowni i korzystania z ich oferty, są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - dla usług o charakterze rekreacyjnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie, na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Strona działa w formie spółki z o.o. Prowadzi klub fitness i siłownię, w ramach których oferuje m.in. usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. W posiadanym przez Wnioskodawcę obiekcie znajdują się m.in. sale do ćwiczeń grupowych lub indywidualnych, gdzie prowadzone są przez trenerów zajęcia fitness (zumba, joga, płaski brzuch, areobic, gimnastyka, pilates, etc.) oraz sale siłowni wyposażone w różnorodny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych (m.in. urządzenia do ćwiczeń, stoły rekondycyjne, łóżko, platforma, rolmasaż, urządzenie M., kriokomora, sauna, etc.), z którego klienci korzystają samodzielnie z możliwością skorzystania z pomocy lub instrukcji udzielnych przez pracowników Wnioskodawcy.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Strona sprzedaje klientom jednorazowe wejściówki, karnety wielowejściowe, karnety czasowe OPEN upoważniające do wstępu do siłowni lub na zajęcia grupowe. Przy czym karnet uprawniający do wzięcia udziału w wybranych zajęciach grupowych fitness uprawnia również do korzystania z siłowni. Poza tym w ofercie funkcjonują również karnety miesięczne uprawniające do korzystania wyłącznie z siłowni. Sprzedawane wejściówki i karnety upoważniają do korzystania z podstawowej oferty udostępnianej w ramach klubu z limitem czasowym lub bez limitu. W szczególności, wejściówki/karnety/abonamenty uprawniają klientów do korzystania z szatni, natrysków, strefy saun, sali ze sprzętem fitness (siłownia) i samego sprzętu, sal do ćwiczeń indywidualnych oraz do brania udziału w wymienionych wcześniej zajęciach grupowych organizowanych przez Wnioskodawcę (w terminach i miejscu określonych przez Wnioskodawcę, a nie na indywidualne życzenie klientów), a także do opieki recepcjonisty, opiekuna czy instruktora w trakcie korzystania z urządzeń i infrastruktury zlokalizowanych w klubie.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy powinien zastosować stawkę podatku 8% dla świadczeń oferowanych klientom kupującym karty wstępu do klubu fitness (wejściówki pojedyncze, karnety wielowejściowe, karnety miesięczne OPEN), które upoważniają do uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness oraz korzystania z sal i wyposażonej siłowni.

Strona wskazuje, że oferowane świadczenia wymienione w opisie stanu faktycznego w pkt 2 powinny zostać opodatkowane 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. Z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 jako świadczenie „Pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”, bez względu na symbol PKWiU.

Wyjaśnić należy, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia „rekreacja”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu).

Jednocześnie należy zauważyć, że w wyroku sygn. akt I FSK 311/13 z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione okoliczności sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że opisane we wniosku usługi świadczone na rzecz klientów kupujących wejściówki pojedyncze, karnety wielowejściowe lub karnety miesięczne OPEN, które upoważniają do uczestnictwa w zajęciach grupowych fitness oraz korzystania z sal i wyposażonej siłowni, mogą być w całości opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo Organ informuje, że w zakresie pytania nr 1 wniosek rozpatrzony zostanie odrębnie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

PT1/033/32/354/LJU/14 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.