IPPP2/4512-1187/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla produktu o nazwie witamina H biotyna 2%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla produktu o nazwie witamina H biotyna 2% – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla produktu o nazwie witamina H biotyna 2%.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka nasza zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz.

  1. Wnioskodawca sprzedaje produkt o nazwie witamina H Biotyna 2%, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie: D-biotyna 2%, krzemionka max 1%, klinoptilolit pochodzenia osadowego max 44%, węglan wapnia max 53%. Produkt ten Wnioskodawca kupuje od dostawcy z Unii Europejskiej, który w fakturach za ten produkt podawał kod CN 29362900 i na tej podstawie zaklasyfikował go do grupowania PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) i stosował stawkę VAT 23%. Od pewnego czasu dostawca zmienił kod CN i teraz na fakturach za ten produkt podaje kod CN 23099096 i zgodnie z tym kodem, według Wnioskodawcy, PKWiU dla tego produktu powinno być 10.91.10.0 „gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)”, a stawka VAT 8%.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacji PKWiU.

Pismem z 9 listopada 2015 Urząd Statystyczny poinformował Wnioskodawcę, że witamina H biotyna 2%, stosowana jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, objęta jest pozycją CN 2309, pozycją 2309 90 96 i odpowiednio zakresem grupowania PKWiU 10.91.10.0 ”gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfa)” (kopia pisma w załączeniu). Stanowisko Urzędu Statystycznego pokrywa się ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy produkt o nazwie witamina H biotyna 2% kupowany przez Wnioskodawcę z UE z kodem CN 29362900 i VAT zaklasyfikowany przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 21.10.51.0 powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%...
  2. Czy produkt o nazwie witamina H biotyna 2% od momentu zmiany przez dostawcę kodu CN na 23099096 i zastosowania przez Wnioskodawcę grupowania PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowny stawką VAT 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

ad. 1 Tak. Produkt o nazwie handlowej witamina H biotyna 2% kupowany z Unii Europejskiej z kodem CN 29362900 i na tej podstawie sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w PKWiU 21.10.51.0 powinien był być opodatkowany stawką VAT 23%.

ad. 2 Tak. Produkt o nazwie handlowej witamina H biotyna 2% od momentu zmiany przez dostawcę i kodu CN na 23099096 i zastosowania przez Wnioskodawcę grupowania PKWiU 10.91.10.0 powinien być opodatkowany stawką VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powołanych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa o VAT, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego towaru obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka zajmuje się dystrybucją surowców i dodatków do produkcji pasz. Wnioskodawca sprzedaje produkt o nazwie witamina H Biotyna 2%, stosowany jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, o składzie: D-biotyna 2%, krzemionka max 1%, klinoptilolit pochodzenia osadowego max 44%, węglan wapnia max 53%. Produkt ten Wnioskodawca kupuje od dostawcy z Unii Europejskiej, który w fakturach za ten produkt podawał kod CN 29362900 i na tej podstawie zaklasyfikował go do grupowania PKWiU 21.10.51.0 (prowitaminy, witaminy i ich pochodne) i stosował stawkę VAT 23%. Od pewnego czasu dostawca zmienił kod CN i teraz na fakturach za ten produkt podaje kod CN 23099096 i zgodnie z tym kodem, według Wnioskodawcy, PKWiU dla tego produktu powinno być 10.91.10.0 „gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulatu lucerny (alfa)”, a stawka VAT 8%. Pismem z 9 listopada 2015 r. Urząd Statystyczny poinformował Wnioskodawcę, że witamina H biotyna 2%, stosowana jako dodatek do produkcji pasz do karmienia zwierząt, objęta jest pozycją CN 2309, podpozycją 2309 90 96 i odpowiednio zakresem grupowania PKWiU 10.91.10.0 ”gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfa)”.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT dla produktu o nazwie witamina H biotyna 2%.

W analizowanej sprawie podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Według PKWiU w grupowaniu 21.10.51.0 zostały zaklasyfikowane „Prowitaminy, witaminy i ich pochodne.

Należy zauważyć, że w załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 88 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 21 „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego”, przy czym „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz podaną przez Wnioskodawcę klasyfikację należy stwierdzić, że do sprzedaży produktu o nazwie witamina H biotyna 2% sklasyfikowanego do grupowania PKWiU 21.10.51.0 nie można zastosować obniżonej stawki podatku VAT. Jak wynika bowiem ze wskazanych powyżej regulacji ustawodawca zawęził stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do produktów oznaczonych symbolem PKWiU ex 21 tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, wśród których nie znalazł się sprzedawany przez Wnioskodawce produkt. Ponadto symbol PKWiU 21.10.51.0 nie został w ogóle wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT określającym towary, do których ma zastosowanie stawka VAT w wys. 5%. Zatem do produktu o nazwie witamina H biotyna 2% zaklasyfikowanym do grupowania 21.10.51.0 Wnioskodawca powinien był stosować stawkę 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 z zw. z art. 146 pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 49 zostały wymienione towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 10.91 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Według PKWiU w grupowaniu 10.91.10.0, będącym rozszerzeniem PKWiU 10.91 zostały zaklasyfikowane „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek luceryny.

Z uwagi na opis sprawy, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że towary sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.91.10.0 należące do PKWiU 10.91 korzystają z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Zatem, produkt o nazwie witamina H biotyna 2% zaklasyfikowany przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.91.10.0 „Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich”, będzie opodatkowany 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 49 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towarów wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego nie należą do kompetencji Organu podatkowego.

W związku z tym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.