IPPP2/4512-1090/15-3/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku dla świadczonych usług:- związanych z rekreacją w ramach wstępu na siłownię, do sauny, na zajęcia fitness, do strefy cardio opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%;- indywidualnych treningów z trenerem na siłowni/w strefie cardio/na sali fitness oraz wnoszonych opłat członkowskich podlegających opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.
IPPP2/4512-1090/15-3/DGinterpretacja indywidualna
 1. preferencyjna stawka amortyzacji
 2. sauna
 3. stawki podatku
 4. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług:

 • związanych z rekreacją w ramach wstępu na siłownię, do sauny, na zajęcia fitness, do strefy cardio opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%;
 • indywidualnych treningów z trenerem na siłowni/w strefie cardio/na sali fitness oraz wnoszonych opłat członkowskich podlegających opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD: 93.13.Z). W zakresie prowadzonej działalności zapewnia osobom fizycznym oraz zorganizowanym grupom różnego rodzaju usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i psychicznej. W celu realizacji zamierzonych zadań Strona oferuje: siłownię, saunę, sale do fitnessu, które dostępne są po wykupieniu karnetu. W ramach różnego rodzaju karnetów Wnioskodawca zapewnia:

 1. Karnet fitness/cycling + sauna – 4, 8 lub nielimitowana liczba wejść w miesiącu na grupowe zajęcia fitness oraz korzystanie z sauny - opodatkowane stawką 8%,
 2. Karnet siłownia +cardio+ sauna - nielimitowana liczba wejść na siłownię, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,
 3. Karnet open - nielimitowana liczba wejść na zajęcia grupowe fitness, siłownie, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,
 4. Karnet open z ograniczeniem czasowym do godz. 18:00 - nielimitowana liczba wejść na zajęcia grupowe fitness, siłownie, korzystanie z sauny i strefy cardio z zastrzeżeniem wyjścia z klubu do godziny 18:00 za wyjątkiem weekendów - opodatkowane stawką 8%,
 5. Wejście jednorazowe - jednorazowe wejście na zajęcia grupowe fitness i/lub siłownię i/lub korzystanie z sauny i/lub strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,
 6. Trening personalny - indywidualna praca z trenerem na siłowni i/lub strefie cardio i/lub na sali fitness - opodatkowane stawką 23%,
 7. Opłata członkowska - jednorazowa opłata, za którą klient otrzymuje zestaw gadżetów klubowych oraz trening indywidualny - opodatkowane stawką 23%.

Przy czym Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Fitness - zajęcia grupowe typu aerobik z wykwalifikowanym instruktorem oraz zajęcia typu spinning rowerowy, czyli grupowa jazda na rowerkach stacjonarnych z instruktorem;
 2. Cardio - urządzenia do treningu aerobowego tj. bieżnie, rowerki stacjonarne, ergometry wioślarskie, eliptyki.

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 7 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wyżej wymienione usługi, obejmujące wejścia do klubu sportowego w ramach różnych karnetów spełniają warunki niezbędne do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT...
 2. Czy stawka 23% dla usług związanych z indywidualną pracą trenera z klientem i opłata członkowska jest określona prawidłowo...
 3. Czy jeśli stawki podatku VAT dla ww. usług określone są błędnie, to jakie prawidłowe stawki podatku VAT powinny być stosowane...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Według oceny Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla świadczonych przez Stronę usług można stosować obniżoną stawkę podatku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT poz. 186.

Zakup przez klienta karnetu umożliwia mu aktywne spędzanie wolnego czasu na obiekcie sportowym czyli innymi słowy zakup karnetu umożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Tym samym zostaje spełniony warunek dotyczący usług związanych z rekreacją, o którym mówi poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Zakup przez klienta karnetu umożliwia także korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie sportowym czyli korzystanie w sposób czynny, aktywny ze świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych i znajdujących się tam urządzeń. W przekonaniu Strony ustawodawcy poprzez sformułowanie "wyłącznie w zakresie wstępu" nie chodziło o bierne uczestniczenie w usługach poprzez zakup karnetu i jedynie oglądanie np. zajęć fitness. Wstęp do określonego obiektu wiąże się z możliwością wejścia gdzieś, prawem do uczestniczenia w czymś (definicja wstępu według słownika języka polskiego).

W ramach oferowanych usług klienci mogą korzystać z indywidualnych treningów z instruktorem (trening jednej osoby z trenerem). Według oceny Strony usługi związane z indywidualną pracą trenera powinny być opodatkowaną stawką VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 23%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określona inną stawkę.

Dla niektórych czynności ustawodawca - poprzez ustawę o VAT oraz przepisy wykonawcze - przewidział obniżone stawki podatku VAT lub zwolnione. Jednak wśród wymienionych czynności ustawodawca nie wskazuje na indywidualną pracę z trenerem (trening jednej osoby z trenerem) w związku z tym, w przekonaniu Strony takie świadczenie usług jest opodatkowane 23% stawką podatku.

W ramach karnetów zapewniana jest także opłata członkowska, za którą klient otrzymuje zestaw gadżetów klubowych oraz trening indywidualny. Do opłaty członkowskiej Wnioskodawca zastosował 23% stawkę podatku VAT.

W przekonaniu Wnioskodawcy zastosowanie stawki podatku w wysokości 23% dla opłat członkowskich jest prawidłowe i wynika z takich samych zasad co zastosowanie stawki 23% dla wyżej wymienionych usług w zakresie indywidualnych treningów z instruktorem.

W związku z powyższym Strona uważa, że stosowane stawki VAT określone są prawidłowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 - usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych
 • bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstęp na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU;

Należy zauważyć, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia „rekreacja”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsip.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz treść poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu).

I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń, które wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Co do zasady, zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” może odnieść się do kart wstępu, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących w obiekcie, z którego można korzystać na podstawie ww. wstępu. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez dany obiekt, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora w przypadku siłowni, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD: 93.13.Z). W zakresie prowadzonej działalności zapewnia osobom fizycznym oraz zorganizowanym grupom różnego rodzaju usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i psychicznej. Strona oferuje: siłownię, saunę, sale do fitnessu, które dostępne są po wykupieniu karnetu. W ramach różnego rodzaju karnetów Wnioskodawca zapewnia:

 1. Karnet fitness/cycling + sauna – 4, 8 lub nielimitowana liczba wejść w miesiącu na grupowe zajęcia fitness oraz korzystanie z sauny - opodatkowane stawką 8%,
 2. Karnet siłownia +cardio+ sauna - nielimitowana liczba wejść na siłownię, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,
 3. Karnet open - nielimitowana liczba wejść na zajęcia grupowe fitness, siłownie, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,
 4. Karnet open z ograniczeniem czasowym do godz. 18:00 - nielimitowana liczba wejść na zajęcia grupowe fitness, siłownie, korzystanie z sauny i strefy cardio z zastrzeżeniem wyjścia z klubu do godziny 18:00 za wyjątkiem weekendów - opodatkowane stawką 8%,
 5. Wejście jednorazowe - jednorazowe wejście na zajęcia grupowe fitness i/lub siłownię i/lub korzystanie z sauny i/lub strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,

Zajęcia fitness – są to zajęcia grupowe typu aerobik z wykwalifikowanym instruktorem oraz zajęcia typu spinning rowerowy, czyli grupowa jazda na rowerkach stacjonarnych z instruktorem; natomiast cardio – to urządzenia do treningu aerobowego tj. bieżnie, rowerki stacjonarne, ergometry wioślarskie, eliptyki.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy prawidłowo opodatkowuje podatkiem VAT wstęp na zajęcia fitness, do sauny, siłowni, korzystanie ze strefy cardio.

W tym miejscu tut. Organ przedstawia orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 274/14 dotyczące opodatkowania VAT stawką w wysokości 8% usług świadczonych przez szkołę tańca, w którym to wyroku wskazał, że: „zagadnienie związane z wykładnią analizowanych przepisów, w szczególności w odniesieniu do użytego w poz. 183 i 186 zał. nr 3 do ustawy VAT sformułowania »...wyłącznie w zakresie wstępu...« było już przedmiotem rozważań sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13; z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt I FSK 349/13 i z dnia 7 marca 2014 r. sygn. akt I FSK 504/13) oraz wojewódzkich sądów administracyjnych (między innymi WSA w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 sygn. akt I SA/Rz 110/14 i WSA w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Po 954/13) (publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd w składzie orzekającym w pełni podziela zawartą w tych wyrokach argumentację, że preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 8% – odnosząca się do wymienionych pod poz. 183 i 186 zał. nr 3 do ustawy VAT »usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu«, dotyczy nie tylko opłaty za wstęp i bierne uczestniczenie w rozrywce lub rekreacji, ale obejmuje też aktywny udział uczestników w tak określonej usłudze.

Sąd w niniejszym składzie całkowicie podziela argumentację zaprezentowaną w powołanych wyżej wyrokach, z których wynika, że wykładnia pojęcia »wstęp« nie może ograniczać się wyłącznie do wejścia do obiektu lub na imprezę rozrywkową lub rehabilitację bez możliwości aktywnego uczestniczenia w zaoferowanej usłudze i korzystania z urządzeń potrzebnych do jej realizacji – stanowiłoby to bowiem niczym nieuzasadnione zawężenie tego pojęcia.

W ocenie Sądu sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu – odnosi się do kart wstępu, stałych abonamentów lub biletów i innych form opłaty za umożliwienie zarówno biernego jak i aktywnego korzystania z rozrywki i rekreacji, w tym przystosowanych do tego sal, pomieszczeń oraz urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez ten klub, czy jak w spornej sprawie – przez szkołę tańca, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek – nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 sierpnia 2014 r. sygn. I FSK 1365/13 w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług udostępniania urządzeń siłowni, prowadzenia zajęć sportowych, groty solnej, sauny suchej oraz łaźni parowej stwierdził, że:

Również w piśmiennictwie podnosi się, że usługi rekreacyjne (wstęp) takie jak, np.: siłownia, aerobik, joga, kursy tańca podlegają opodatkowaniu stawką 8%, gdyż w poz. 186 załącznika nr 3 do u.p.t.u., jako opodatkowane tą stawką wymieniono: "pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu" (bez względu na symbol PKWiU). W tym zatem zakresie przedmiotowym mieszczą się tego rodzaju usługi o charakterze rekreacji sportowej, świadczone przez podmioty gospodarcze (por. J. Zubrzycki, Leksykon VAT, Wrocław 2012 r., Tom I, s. 1072).

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD: 93.13.Z) i w związku z tym świadczone przez Niego usługi przedstawione we wniosku polegające na wstępie na zajęcia fitness, do sauny, siłowni, korzystanie ze strefy cardio stanowią usługi związane z rekreacją.

Tut. Organ podziela ocenę dokonaną w ww. orzeczeniach i przenosząc na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdza, że wstęp na zajęcia grupowe fitness, do sauny, siłowni, korzystanie ze strefy cardio, jako usługi w zakresie rekreacji będzie korzystał z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem w odniesieniu do ww. grupy świadczonych przez Wnioskodawcę usług wstępu tut. Organ podzielił stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku i uznał je za prawidłowe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy także usługi treningów personalnych, polegające na indywidualnej pracy z trenerem na siłowni i/lub strefie cardio i/lub na sali fitness. Ponadto Wnioskodawca w ramach pobieranej jednorazowo opłaty członkowskiej przekazuje klientom zestaw gadżetów klubowych oraz korzystanie z treningu indywidualnego.

Ww. świadczenia Strona opodatkowuje stawką VAT w wysokości 23%.

Należy stwierdzić, że przy świadczeniu treningów personalnych usługi trenera są świadczone bezpośrednio na rzecz indywidualnych klientów i są dostosowane wyłącznie do ich potrzeb. W związku z tym usługi treningu personalnego świadczone przez trenera nie stanowią usług w zakresie rekreacji dotyczących wstępu.

W tym miejscu tut. Organ przytacza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. I FSK 311/13, w którym wskazano, że:

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi treningu personalnego nie stanowią usług w zakresie wstępu, lecz dotyczą indywidualnego treningu na siłowni i/lub strefie cardio i/lub na sali fitness, czyli polegają na korzystaniu z usług tzw. trenera personalnego, w formie opieki indywidualnej nad danym uczestnikiem zajęć przez określonego trenera. Zatem do usług tych nie będzie miała zastosowania obniżona stawka podatku w wysokości 8%, lecz będą one podlegały opodatkowaniu na mocy art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 pkt 1 ustawy stawką VAT w wysokości 23%.

Natomiast w odniesieniu do otrzymywanej składki członkowskiej należy wskazać, że należność ta ma charakter wpisowego; przy czym Wnioskodawca w ramach tej opłaty wydaje tzw. zestaw gadżetów klubowych i zapewnia trening personalny. W związku z tym, niezależnie od elementów wchodzących w jej skład (towary, usługa) stanowi ona jednolite świadczenie związane z przystąpieniem do korzystania z usług klubu. W związku z tym wpłacaną należność w postaci opłaty członkowskiej należy uznać za wynagrodzenie za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę w związku z przystąpieniem do korzystania z usług służących poprawie kondycji fizycznej.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Odnosząc się do kwestii pobierania jednorazowych opłat członkowskich należy zauważyć, że ustawodawca zawęził możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług 8% jedynie do usług związanych z rekreacją, wyłącznie w zakresie wstępu. Pojęcie „wyłącznie w zakresie wstępu” nie obejmuje natomiast wszystkich dodatkowych opłat pobieranych przez usługodawcę. W ramach wpłacanej jednorazowej opłaty czło0nkowskiej klient otrzymuje zestaw gadżetów klubowych oraz uprawnienie do skorzystania z treningu personalnego. Tak więc opłata członkowska nie może być uznana za opłatę za wstęp.

Tut. Organ stwierdza, że dla opłat członkowskich zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i rozporządzeń wydanych do ustawy nie przewidują stawki obniżonej ani zwolnienia z podatku. W związku z tym wpłacana przez klientów opłata członkowska będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

W związku z tym, że tut. Organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy przedstawionym w niniejszym wniosku, odpowiedź na pytanie nr 3 jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.