IPPP2/443-793/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stawka podatku dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU: 10.85.1, 10.71.11, 10.72.11.0

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU: 10.85.1, 10.71.11, 10.72.11.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU: 10.85.1, 10.71.11, 10.72.11.0

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest operatorem sieci kawiarni. W ramach działalności gospodarczej prowadzi m.in. sprzedaż napojów oraz gotowych do spożycia posiłków, takich jak: chleb wieloziarnisty z dodatkami, wrapy, quiche, tosty, croissanty oraz inne. Klient wybiera pomiędzy zakupem napoju lub przekąski do spożycia na miejscu, a zakupem na wynos - deklarując ten wybór już w momencie składania zamówienia przy kasie.

Wnioskodawca nadmienia, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr IPPP2/443-1084/11-4/KOM (dalej: Interpretacja), potwierdził, że sprzedaż przez Spółkę powyżej wymienionych artykułów spożywczych na wynos (dalej: Produkty), należy traktować jako dostawę towarów, opodatkowaną według stawki VAT właściwej dla danego towaru.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca, dla celów rozliczeń VAT, zgodnie z powołaną, wydaną dla niego Interpretacją, traktuje dokonywaną sprzedaż na wynos, jako dostawę towarów. Sprzedawane natomiast przez niego Produkty, zdaniem Spółki, należą do następujących grupowań, określonych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU 2008), Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.:

  • PKWiU 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania” (w tym przypadku wyłączone zostaną produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%)
  • PKWiU 10.71.11 „Pieczywo świeże” (w tym przypadku data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, nie przekracza 14 dni);
  • PKWiU ex 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby” (w tym przypadku będą to głównie tosty z chleba z dodatkami).

W celu potwierdzenia prawidłowości powyższej klasyfikacji sprzedawanych Produktów, Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii wskazującej właściwą klasyfikację statystyczną, zgodnie z PKWiU 2008.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisana powyżej sprzedaż na wynos Produktów, sklasyfikowanych przez Spółkę do wspomnianych powyżej grupowań PKWiU podlega opodatkowaniu stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a oraz poz. 23, 24 lub 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej sprzedaż na wynos Produktów, sklasyfikowanych do wspomnianych powyżej grupowań PKWiU, podlega opodatkowaniu stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a oraz poz. 23, 24 lub 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wyjaśnić należy, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2,008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ww. ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolami:

  • PKWiU ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni” - poz. 23,
  • PKWiU ex 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby - wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty” - poz. 24,
  • PKWiU ex 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” - poz. 28.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/ danego grupowania.

Z kolei w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary sk1asyfikowane pod symbo1ami:

  • PKWiU ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” - poz. 31,
  • PKWiU ex 10.72.11.0 „Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty” - poz. 33,
  • PKWiU ex 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” - poz. 42.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy, niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, z objaśnienia do załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi, niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3, jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Reasumując, zdaniem Spółki, sprzedawane przez nią Produkty mieszczą się odpowiednio w pozycji nr 23, 24, 28 załącznika nr 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, przyjmując, że dokonywana przez Spółkę sprzedaż stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT, sprzedawane przez Wnioskodawcę Produkty, które Wnioskodawca zaliczył odpowiednio do grupowania PKWiU 10.85.1, 10.71.11. oraz 10.72.11 podlegają opodatkowaniu 5% stawką VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT oraz poz. 23, 24 oraz 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wniosek w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.