IPPP2/443-758/14-6/KBr | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT usługi polegającej na instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej oraz montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej.
IPPP2/443-758/14-6/KBrinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. modernizacja
 3. stawka preferencyjna
 4. stawka preferencyjna podatku
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 22 września 2014 r. nr IPPP2/443-758/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 25 września 2014 r.) oraz w dniu 28 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 22 października 2014 r. nr IPPP2/443-758/14-4/KBr (skutecznie doręczone w dniu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi polegającej na instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej oraz montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi polegającej na instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej oraz montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 22 września 2014 r. nr IPPP2/443-758/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 25 września 2014 r.) oraz w dniu 28 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 22 października 2014 r. nr IPPP2/443-758/14-4/KBr (skutecznie doręczone w dniu 27 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonał w garażu podziemnym w obiekcie mieszkalnym - wielorodzinnym, prace polegające na:

 1. montażu instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej,
 2. montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej.

Należy nadmienić, że materiały potrzebne do wykonania ww. prac były zakupione przez Wnioskodawcę, a następnie Wnioskodawca z ich pomocą wykonał usługę modernizacyjną. Budynek mieszkalny, w którym były wykonane prace zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i jest sklasyfikowany w PKOB w Dziale 11.

W związku z powyższym Wnioskodawca obciążył nabywcę usługi fakturą VAT i zastosował 23% stawkę podatku VAT za wykonane prace w garażu podziemnym w obiekcie mieszkalnym.

Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT miał problem z zaklasyfikowaniem prac (usługi) wykonanych z materiałów przez siebie zakupionych, dlatego też zastosował stawkę VAT w wysokości 23%.

Umowa między Wnioskodawcą a zamawiającym usługę dotyczy wykonania rozbudowy systemu CCTV, zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą. Umowa zawiera zapis, że wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zostaną zakupione i dostarczone przez wykonawcę.

Pismem z dnia 25 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego i wskazał, że przedmiotem zawartej umowy było świadczenie usługi. Faktura została wystawiona na usługę rozbudowy systemu CCTV z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę.

W dniu 28 października 2014 r. Spółka uzupełniła złożony wniosek i wskazała, że wykonanie rozbudowy systemu CCTV dotyczyło wyłącznie garażu znajdującego się pod budynkiem zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Garaż, w którym wykonywane były prace jest usytuowany pod budynkiem, nie jest wyodrębnionym samodzielnym lokalem niemieszkalnym (lokalem użytkowym) i stanowi część wspólną budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku ww. prac z zakresu instalacji kamer w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stawkę 8% podatku stosuje się do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Budynek mieszkalny w którym Wnioskodawca wykonywał prace opisane we wniosku zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i jest sklasyfikowany w PKOB w Dziale 11. Mimo, że Wnioskodawca wykona prace modernizacyjne, mające na celu unowocześnienie obiektu budowlanego, objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosował przy wystawianiu faktury VAT stawkę 23% VAT.

Decyzja o zastosowaniu 23% stawki podatku VAT podyktowana była wcześniejszym zakupem przez Wnioskodawcę materiałów do wykonania rozbudowy systemu CCTV.

W umowie, którą podpisał Wnioskodawca z nabywcą usługi, uzgodniono cenę za wykonanie określonej usługi, a przedmiotem umowy było wykonanie rozbudowy systemu CCTV.

Na zastosowanie stawki 23% podatku VAT miało także wpływ miejsce wykonania usługi opisanej we wniosku - garaż podziemny. Garaż podziemny jest zdaniem Wnioskodawcy częścią budynku mieszkalnego, ale nie jest bezpośrednio przeznaczony do zamieszkania.

W piśmie z dnia 25 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że Jego zdaniem prawidłowo zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Powodem wątpliwości Wnioskodawcy było zakwestionowanie sposobu opodatkowania tej usługi przez zleceniodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawa o VAT, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, to:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111), czyli samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych (bez budynków gospodarstw rolnych), rezydencje wiejskie, domy letnie itp., a także domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu;
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112), w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
 • budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113), czyli domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca powinien uwzględniać regulacje wynikające z ww. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Ustawodawca zatem wyraźnie wskazał, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, „termomodernizacja”, należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Pojęcie „modernizacja” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonał w garażu podziemnym w obiekcie mieszkalnym - wielorodzinnym, prace polegające na montażu instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej oraz montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej.

Materiały potrzebne do wykonania ww. prac były zakupione przez Wnioskodawcę, a następnie Wnioskodawca z ich pomocą wykonał usługę rozbudowy systemu CCTV. Budynek mieszkalny, w którym zlokalizowane są garaże podziemne, w których były wykonane prace zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i jest sklasyfikowany w PKOB w Dziale 11. W związku z wykonaną usługą Wnioskodawca obciążył nabywcę usługi fakturą VAT i zastosował 23% stawkę podatku VAT za wykonane prace w garażu podziemnym w obiekcie mieszkalnym. Przedmiotem zawartej umowy było świadczenie usługi. Faktura została wystawiona na usługę rozbudowy systemu CCTV z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę. Wykonanie rozbudowy systemu CCTV dotyczyło wyłącznie garażu znajdującego się pod budynkiem zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Garaż, w którym wykonywane były prace jest usytuowany pod budynkiem, nie jest wyodrębnionym samodzielnym lokalem niemieszkalnym (lokalem użytkowym) i stanowi część wspólną budynku.

W analizowanej sprawie kwestią wymagającą wyjaśnienia jest możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę do usługi polegającej na montażu instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej oraz montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej w garażu zlokalizowanym w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB w Dziale 11 obniżonej stawki podatku VAT (tj. stawki podatku VAT 8%).

Jak wskazano powyżej, obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o VAT lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Jak wynika z charakteru przeprowadzanych prac, stanowią one usługę modernizacyjną, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy. Usługi tego typu mają na celu unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Wykonywane prace dotyczyły garażu usytuowanego pod budynkiem, niebędącym wyodrębnionym samodzielnym lokalem niemieszkalnym (lokalem użytkowym) i stanowiącym część wspólną budynku zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności należy stwierdzić, że Wnioskodawca wykonuje usługę montażu instalacji przewodowej do systemu telewizji dozorczej oraz montażu kamer wchodzących w skład telewizji dozorczej w ramach czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów mieszkalnych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych w PKOB 111.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że do realizowanych przez Wnioskodawcę usług modernizacyjnych polegających na zamontowaniu systemu CCTV w garażu znajdującym się w budynku zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanym w PKOB 111, zastosowanie znajdzie, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, obniżona 8% stawka podatku od towarów i usług.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.