IPPP2/443-566/14-5/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania 8% stawki podatku dla dostawy rozpoczętej inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz działki przeznaczonej pod zabudowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni- przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 5 września 2014 r. znak IPPP2/443-566/14-3/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku dla dostawy rozpoczętej inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz działki przeznaczonej pod zabudowę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 5 września 2014 r. znak IPPP2/443-566/14-3/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy rozpoczętej inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz działki przeznaczonej pod zabudowę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą od 1981 roku w zakresie:

 1. budowania budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 2. budowania domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków odrębnej własności tych domów,
 3. budowania budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 4. wynajmu i zarządzania nieruchomościami,
 5. zarządzania nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.

Spółdzielnia świadczy usługi związane z budownictwem mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. Wszystkie inwestycje prowadzone są na działkach stanowiących własność Spółdzielni bądź w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia na przełomie 2011/2012 roku na własnym gruncie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osady S. uchwalonego przez Radę Miasta uchwałą z dnia 14 czerwca 2007 roku pod zabudowę mieszkaniową oraz drogi

 1. o numerze 130, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,
 2. o numerze 131, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą,

rozpoczęła budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy B. w oparciu o ostateczną Decyzję z dnia 10 marca 2011 roku Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę według zatwierdzonego projektu budowlanego oraz Decyzji z dnia 30 stycznia 2012 roku Prezydenta Miasta zatwierdzającej projekt budowlany polegający na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w W. przy ul. B. na dz. ew. nr 130, 131 z przeznaczeniem do sprzedaży dla indywidualnych nabywców - członków Spółdzielni.

Należy nadmienić, że pozwolenie na budowę dotyczy obu działek tj. działki nr 130 i nr 131, natomiast faktycznie rozpoczęta budowa jest zlokalizowana na działce ewidencyjnej o nr 130.

Stan zaawansowania budynków wykonano na podstawie inwentaryzacji wykonanych elementów budynków z dnia 5 września 2012 roku (w roboczej formie).

Społdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w związku z załamaniem się rynku i brakiem zainteresowania członków finansowaniem rozpoczętej budowy 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w stanie surowym - zaawansowanie 65%, podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości wraz z rozpoczętą budową ww. budynków.

Ponadto należy pokreślić, że ww. budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej spełniały definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług, tj. powierzchnia zaprojektowanych budowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekraczała 300 m2.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 14 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zbycia działek ew. o numerach 130 i 131 wraz z rozpoczętą budową 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz określiło warunki na jakich ma być dokonana sprzedaż, między innymi, że sprzedaż nastąpi w drodze ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

W listopadzie 2013 roku Spółdzielnia ogłosiła przetarg na stronie internetowej na zbycie nieruchomości z rozpoczętą budową. Do przetargu przystąpił oferent, który następnie przystąpił do podpisania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego w dniu 23 grudnia 2013 roku.

Z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 23 grudnia 2013 roku wynikały oprócz zapisów określających ww. nieruchomości, że Spółdzielnia sprzeda Nabywcy na podstawie jednego aktu notarialnego niżej wymienione nieruchomości: działkę 130 i 131 z rozpoczętą budową budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zwanej Naniesieniami w terminie do 10 czerwca 2014 roku. Ponadto w § 2.2 niniejszego Aktu Notarialnego Spółdzielnia przeniosła na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Kupującej Spółki, bezwarunkowo, nieodwołalnie oraz w ramach ceny sprzedaży praw do Nieruchomości

 • prawa i obowiązki wynikające z:
  1. ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę z dnia 10 marca 2011 r. Prezydenta Miasta
  2. ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę Wodociągu z dnia 30 stycznia 2012 r. Prezydenta Miasta wraz z przysługującymi sprzedającej Spółdzielni prawami autorskimi do dokumentacji projektowej, na podstawie której Decyzja o Pozwoleniu na Budowę oraz Decyzja o Pozwoleniu na Budowę Wodociągu zostały uzyskane.

Na stronie 10 ww. aktu notarialnego Sprzedająca Spółdzielnia złożyła Kupującej Spółce oświadczenie, że nie są znane im według ich wiedzy jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby utrudnić lub opóźnić realizację na terenie przedmiotowych Nieruchomości inwestycji budowlanej zgodnej z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osady S. uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 14 czerwca 2007 roku.

Z § 10.1 ww. aktu notarialnego wynika, że Kupująca Spółka w okresie obowiązywania umowy była upoważniona do dysponowania Nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu art. 3 punkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji o zmianie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę umożliwiających realizację przez Kupującą Spółkę na nieruchomościach zamierzonej przez nią inwestycji deweloperskiej. Sprzedająca Spółdzielnia zobowiązała się współdziałać z Kupującą Spółką w szczególności poprzez udzielanie niezbędnej informacji, dokumentów, pełnomocnictwa oraz składanie wymaganych oświadczeń i zgód.

W dniu 10 lutego 2014 roku Kupująca Spółka zwróciła się z prośbą do Sprzedającej Spółdzielni o wyrażenie zgody na przeniesienie na Kupującą Spółkę wszelkich praw i obowiązków wynikających z ostatecznych Decyzji Pozwolenia na budowę: oraz z 30 stycznia 2012 roku wydanych przez Prezydenta Miasta. W dniu 12 lutego 2014 roku Sprzedająca Spółdzielnia przekazała Kupującej Spółce stosowne oświadczenia. Załącznikiem do Przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego był stan zaawansowania budynków wykonany na podstawie inwentaryzacji wykonanych elementów budynków z dnia 5 września 2012 r.

Przytoczone zapisy zawarte w Akcie Notarialnym utwierdziły Sprzedającą Spółdzielnię, że Kupująca Spółka będzie kontynuowała budowę rozpoczętą przez Spółdzielnię.

Zdaniem Sprzedającej Spółdzielni w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest grunt wraz z niedokończoną inwestycją budowlaną należy badać cel ekonomiczny i gospodarczy tej transakcji. Zatem o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądzać każdorazowo będzie całokształt okoliczności faktycznych i prawnych, przy czym, rodzaj obiektu zawsze wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Kupująca Spółka wpłaciła na poczet ceny sprzedaży Sprzedającej Spółdzielni kwotę 595.000 zł, z czego:

 • kwota 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) stanowiła zaliczkę,
 • kwota 295.000 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w związku z dokonaną wpłatą wystawiła na rzecz Kupującej Spółki faktury potwierdzające dokonanie wpłat ze stawką podatku VAT obniżoną 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przywołana regulacja wskazuje, że dostawa obiektów, które spełniają warunki dla uznania ich za objęte społecznym programem mieszkaniowym powinna być opodatkowana obniżoną do 8% stawką podatku VAT.

Zatem istotą prawa do zastosowania obniżonej do 8% stawki VAT jest wystąpienie obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym Z zapisów zawartych w akcie notarialnym Przedwstępnej Umowy Sprzedaży wynika, iż Kupująca Spółka będzie kontynuowała rozpoczętą budowę.

Sprzedająca Spółdzielnia przyjmując obniżoną stawkę 8% VAT do opodatkowania ww. dostawy wzięła pod uwagę pismo z dnia 19 kwietnia l999 roku, z którego wynika, że obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych. Ponadto posiłkowano się wydanymi już interpretacjami Ministra Finansów: IPTPP1/443-1022/11-4/IG z dnia 5 marca 2012 r. oraz ILPP1/443-398/13-2/AW z dnia 31 lipca 2013 r., IBPP2-739/11/RSz z dnia 22 września 2011 r. oraz udzieloną poradą przez Krajową Informację Podatkową.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 19a ust. 8, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub o lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o podatku VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków albo budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich część korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

W dniu 10 czerwca 2014 r. ziściły się wszystkie warunki dla zawarcia Umowy ostatecznej sprzedaży określone w Przedwstępnej umowie sprzedaży z dnia 23 grudnia 2013 roku i związku z tym zawarto w dniu 10 czerwca 2014 roku Umowę sprzedaży przyrzeczoną zgodnie z aktem notarialnym, przy czym w prawa i obowiązki wynikające z umowy wszedł podmiot powiązany kapitałowo z Kupującą Spółką, który przystąpił do przetargu i wygrał ten przetarg.

Sprzedająca Spółdzielnia została poinformowana przez Kupującą Spółkę o zawartej umowie sprzedaży praw i roszczeń w dniu 26 maja 2014 roku wynikających z umowy Przedwstępnej Sprzedaży z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Z aktu notarialnego umowy sprzedaży § 1 ustęp 4 wynika, że od dnia zawarcia umowy Przedwstępnej sprzedaży sprzedająca Spółdzielnia nie dokonała jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych, które mogłyby między innymi skutkować zmianą stanu prawnego lub faktycznego Nieruchomości, zatem opis przedmiotu umowy sprzedaży i określone warunki sprzedaży opisane wyżej pozostają bez zmian. Sprzedająca Spółdzielnia sprzedała Podmiotowi powiązanemu z Kupującą Spółką nieruchomości:

 • działkę ewidencyjną nr 130 o obszarze 7279 m2 położonej przy ul. B. w W. wraz ze znajdującymi się na niej Naniesieniami tj. rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy B. w oparciu o ostateczną Decyzję z dnia 10 marca 2011 roku Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę według zatwierdzonego projektu budowlanego oraz Decyzję z dnia 30 stycznia 2012 roku Prezydenta Miasta zatwierdzającej projekt budowlany polegający na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w W. przy ul. B. na dz. ew. nr 130, 131
  oraz
 • działkę ewidencyjną nr 131 o obszarze 679 m2 położoną w W. przy ul. B. w W. za określoną w akcie notarialnym cenę brutto w tym podatek VAT należny.

Z § 6.1. aktu notarialnego roku wynika, że wydanie Nieruchomości wraz z rozpoczętą budową nastąpiło w dniu 10 czerwca 2014 roku. Sprzedająca Spółdzielnia zobowiązała się na podstawie § 6.2 ww. aktu do przekazania wszelkich dokumentów związanych z Nieruchomościami w oryginałach w ciągu 7 dni od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Ponadto, Sprzedająca Spółdzielnia udzieliła w niniejszym akcie notarialnym (§ 6.4. aktu notarialnego) nieodwołalnego pełnomocnictwa do reprezentowania Sprzedającej Spółdzielni w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji o przeniesieniu na rzecz Kupującego Podmiotu praw i obowiązków wynikających z Decyzji z dnia 10 marca 2011 roku i Decyzji z dnia 30 stycznia 2012 roku o zatwierdzeniu projektów budowlanych i pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na Nieruchomościach wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ul. B. w W..

Na Kupujący Podmiot przeszły w ramach ceny sprzedaży - prawa i obowiązki wynikające z:

  1. ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę z dnia 10 marca 2011 r. wydanej przez Prezydenta Miasta
  2. ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę Wodociągu z dnia 30 stycznia 2012 r. wydanej przez Prezydenta Miasta wraz z przysługującymi sprzedającej Spółdzielni prawami autorskimi do dokumentacji projektowej, na podstawie której Decyzja o Pozwoleniu na Budowę oraz Decyzja o Pozwoleniu na Budowę Wodociągu zostały uzyskane.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że budowany zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej podlega pod klasyfikację PKOB klasa 1110 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 9 września 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży były naniesienia budowlane składające się z następujących elementów:

 • 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w stanie surowym otwartym,
 • 12 zbiorników ściekowych <szamba>,
 • 2 zbiorniki deszczowe.

Budynki wykonane były w części podziemnej <do poziomu 0,12> w technologii monolitycznej wylewanej, powyżej w technologii tradycyjnej. Stropy w budynkach wykonane były jako żelbetowe monolityczne, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Ławy fundamentowe wykonane były jako płyta fundamentowa <monolityczna biała: wanna>.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dostawa Nieruchomości wyżej opisana w zdarzeniu faktycznym, będzie stanowić dostawę z prawem do stawki podatku należnego 8% na podstawie art. 41 ust. 12 zarówno do otrzymanych zaliczek wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży oraz do końcowego rozliczenia w oparciu o zawartą umowę przyrzeczoną w formie aktu notarialnego...
 2. Czy w związku z faktem; że rozpoczęta budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy B. jest prowadzona na działce o numerze ew. 130 natomiast na działce o numerze ew. 131 nie, należy dokonać podziału otrzymanej ceny brutto za całą transakcję i odpowiednio przypisać: dla działki ewidencyjnej nr 130 wraz z rozpoczętą budową stawka podatku VAT należnego 8%, a dla działki ewidencyjnej nr 131 stawka podatku VAT należnego - 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółdzielnia Budowlana-Mieszkaniowa stoi na stanowisku, że:

Ad. 1.

Dostawa Nieruchomości w zdarzeniu faktycznym, (opisana na wstępie) stanowi dostawę z prawem do zastosowania stawki podatku VAT obniżonej 8% w oparciu o art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2.

Wnioskodawca składając wniosek o interpretację chce upewnić się, czy postępuje prawidłowo wystawiając faktury z tytułu dostawy Nieruchomości z rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy B. w oparciu o ostateczną Decyzję z dnia 10 marca 2011 roku pozwolenia na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę według zatwierdzonego projektu budowlanego oraz Decyzji z dnia 30 stycznia 20l2 r. wydaną przez Prezydenta Miasta zatwierdzającej projekt budowlany polegający na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w W. przy ul. B. na dz. ew. nr 130, 131 z zastosowaniem stawki 8%.

UZASADNIENIE

Ad. 1.

Zdaniem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej dostawę przedmiotowej nieruchomości należy traktować jako dostawę zaliczaną do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym o której mowa w art. 41 ust. 12, 12a, 12b i związku z tym ma zastosowanie stawka, o której mowa w art. 41 ust. 2, tj. 8%.

Z treści aktów notarialnych (umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej) wynika, że Kupująca Spółka nabyła Nieruchomości z rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy B. w oparciu o ostateczną decyzję z dnia 10 marca 2011 roku Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę według zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji z dnia 30 stycznia 2012 roku Prezydenta Miasta zatwierdzającej projekt budowlany polegający na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w W. przy ul. B. na dz. ew. nr 130, 131 w celu kontynuowania budowy zgodnie z przejętymi prawami i obowiązkami wynikającymi z uzyskanych przez Sprzedającą Spółdzielnię:

  1. ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę z dnia 10 marca 2011 roku wydanej przez Prezydenta Miasta
  2. ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę Wodociągu z dnia 30 stycznia 2012 roku wydanej przez Prezydenta Miasta wraz z przysługującymi sprzedającej Spółdzielni prawami autorskimi do dokumentacji projektowej, na podstawie której Decyzja o Pozwoleniu na Budowę oraz Decyzja o Pozwoleniu na Budowę Wodociągu zostały uzyskane w ramach ceny sprzedaży.

Kupująca Spółka zarówno w Umowie przedwstępnej jak i w umowie przyrzeczonej wnosiła o wprowadzenie do aktów notarialnych zapisów zobowiązujących Sprzedającą Spółdzielnię do złożenia oświadczeń i zapewnień o przeniesieniu oprócz prawa własności działek również praw autorskich do projektów budowlanych i decyzji pozwoleń na budowę. Podejmowane działania Kupującej Spółki utwierdziły Sprzedającą Spółdzielnię o planach kontynuacji budowy. Gdyby Kupująca Spółka nie zamierzała kontynuować budowy nie procedowałaby ani w procesie zawarcia umowy przedwstępnej ani w okresie pomiędzy zawarciem umowy ostatecznej do wprowadzenia szczegółowych zapisów regulujących przeniesienie praw do Decyzji Pozwolenia na Budowę ww. na wstępie wniosku ani też praw autorskich do projektów budowlanych.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, że Sprzedająca Spółdzielnia powinna otrzymać oświadczenie o zamiarach Kupującej Spółki. Zdaniem Sprzedającej Spółdzielni w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest grunt wraz z niedokończoną inwestycją budowlaną należy badać cel ekonomiczny i gospodarczy tej transakcji. Dostawa nieruchomości nastąpiła z ważnymi pozwoleniami na budowę i z przeniesieniem praw autorskich do nich.

O przyszłym kształcie nie przesądzają zamiary, lecz stan faktyczny inwestycji tzn. ważne decyzje o pozwolenie na budowę. Zatem o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądzać każdorazowo będzie całokształt okoliczności faktycznych i prawnych, przy czym, rodzaj obiektu zawsze wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego. Reasumując zdaniem Spółdzielni dostawa nieruchomości określonej w pytaniu 1 będzie dostawą z prawem do zastosowania stawki podatki VAT 8%.

Ad. 2.

Zdaniem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej dostawę przedmiotowej nieruchomości należy traktować jako dostawę zaliczaną do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o której mowa w art. 41 ust. 12, 12a,12b i w związku z tym ma zastosowanie stawka, o której mowa w art. 41 ust. 2, tj. 8%.

Nie ma znaczenia fakt, że Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 130 i 131, ponieważ Decyzje o Pozwoleniu na budowę wskazują, że obie działki razem stanowią jedną działkę budowlaną, na której prowadzona jest budowa określonego zadania inwestycyjnego wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest możliwa realizacja tego zdania oddzielnie dla każdej działki ewidencyjnej. Dlatego też, nie jest uzasadnione rozłączne traktowanie obu działek dla celów określenia stawki podatku VAT przy dostawie Nieruchomości z rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych o wysokim stopniu zaawansowania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy dostawa przez Sprzedającą Spółdzielnię Nieruchomości z rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy B. w oparciu o ostateczną decyzję z dnia 10 marca 2011 roku wydaną przez Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę według zatwierdzonego projektu budowlanego oraz decyzji z dnia 30 stycznia 2012 roku wydanej przez Prezydenta Miasta zatwierdzającej projekt budowlany polegający na budowie przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w W. przy ul. B. na dz. ew. nr 130 i 131 na Kupującą Spółkę stanowi dostawę, dla której Sprzedająca Spółdzielnia ma prawo zastosowania obniżonej stawki 8% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ww. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2 ,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150m2 .

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Według ww. rozporządzenia, obiektami budowlanymi są konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Powołane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zawiera usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
  1. obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Natomiast art. 3 pkt 9 ww. ustawy wskazuje, że przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Z ww. przepisów wynika, że jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie grunt z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym, objętym społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11, to wówczas prawidłowe będzie zastosowanie 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku VAT świadczy usługi związane z budownictwem mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. Spółdzielnia na przełomie 2011/2012 roku na własnym gruncie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oraz drogi na działce o nr 130 i 131 rozpoczęła budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z budową dróg wewnętrznych, zbiorników na nieczystości ciekłe i wodę deszczową oraz budową zjazdu z ulicy a także budową przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do tych budynków. Inwestycję tę Wnioskodawca rozpoczął po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę ww. obiektów, przy czym pozwolenie na budowę dotyczy obu działek tj. działki nr 130 i nr 131, natomiast faktycznie rozpoczęta budowa jest zlokalizowana na działce o nr 130.

Spółdzielnia w związku z trudnościami finansowymi nieruchomość wraz z rozpoczętą budową 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zdecydowała się sprzedać w drodze przetargu. Powierzchnia zaprojektowanych budowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekraczała 300 m2. Przedmiotem transakcji były naniesienia w postaci: 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w stanie surowym otwartym, 12 zbiorników ściekowych <szamba>, 2 zbiorniki deszczowe.

Z Nabywcą, który wygrał ww. przetarg Strona zawarła w dniu 23 grudnia 2013 r. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, w której zobowiązała się do sprzedaży Nabywcy tej nieruchomości oraz przeniosła na rzecz Nabywcy w ramach ceny sprzedaży prawa do Nieruchomości - prawa i obowiązki wynikające z wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kupująca Spółka wpłaciła Spółdzielni na poczet ceny sprzedaży kwotę 595.000 zł, która w części stanowiła zaliczkę, a w części zadatek. Spółdzielnia wystawiła faktury potwierdzające dokonanie wpłat ze stawką podatku VAT 8%.

W dniu 10 czerwca 2014 r. zawarto aktem notarialnym umowę sprzedaży obejmującą działkę nr 130 wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (10 budynków w stanie surowym otwartym, 12 zbiorników ściekowych i 2 zbiorniki deszczowe) i działkę nr 131, na której nie rozpoczęto budowy. Wydanie Nieruchomości wraz z rozpoczętą budową nastąpiło w dniu 10 czerwca 2014 roku. Sprzedająca Spółdzielnia zobowiązała się do przekazania wszelkich dokumentów związanych z ww. Nieruchomościami. Ponadto Spółdzielnia wyraziła zgodę na przeniesienie na Kupującą Spółkę wszelkich praw i obowiązków wynikających z ostatecznych Decyzji Pozwolenia na budowę ww. inwestycji. Budynki należą do PKOB 1110.

Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do dostawy działki 130 wraz z rozpoczętą budową budynków jednorodzinnych i działki 131, na której nie rozpoczęto budowy oraz czy stawka ta ma zastosowanie do zaliczki wpłaconej przez Nabywcę.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki czy budowle na nim posadowione.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem sprzedaży była działka nr 130 wraz z rozpoczętą budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (10 budynków w stanie surowym otwartym) oraz 12 zbiorników ściekowych (szamba) i 2 zbiorniki deszczowe. Jak wskazał Wnioskodawca powierzchnia zaprojektowanych budynków jednorodzinnych nie przekracza 300m2, czyli tym samym spełnione są kryteria zawarte w art. 41 ust. 12b ustawy. W ocenie Wnioskodawcy Nabywca tej Nieruchomości zamierza kontynuować rozpoczętą inwestycję, gdyż Strona na jego wniosek wyraziła zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z ostatecznych Decyzji Pozwolenia na budowę ww. inwestycji. Zatem do dostawy budynków w stanie surowym zaliczanych do obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanych w PKOB 111 będzie miała zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146 pkt 2 ustawy. Ponadto w myśl art. 29a ust. 8 ustawy przy dostawie rozpoczętej inwestycji w podstawie opodatkowania należy uwzględnić wartość gruntu, na którym położone są budowane budynki i zastosować opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8%.

Przedmiotem transakcji było również 12 zbiorników ściekowych (szamba) i 2 zbiorniki deszczowe zlokalizowane na działce nr 130. Obiekty te należą w myśl art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane do urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, czyli budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zapewniając możliwość użytkowania tych budynków zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku, budowli i opodatkować łącznie z tym budynkiem, budowlą, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków/budowli, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu. Zatem ich dostawa będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 8%.

W odniesieniu do dostawy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w stanie surowym otwartym) wraz z urządzeniami budowlanymi, należy przeanalizować możliwość ich zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uwzględniając treść powołanego przepisu stwierdzić należy, że sprzedaż towarów podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT tylko w przypadku, gdy przedmiotowy towar wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku jak również z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotowego towaru nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca nie wykorzystywał budowanych obiektów do czynności zwolnionych – gdyż obiekty te nie zostały oddane do używania.

Tak więc należy stwierdzić, że dostawa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż ww. obiekty nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej.

Tym samym dostawa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w stanie surowym otwartym) wraz z urządzeniami budowlanymi oraz gruntem (działka nr 130), jak już wyżej wskazano, opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 8%.

Ponadto Spółdzielnia sprzedała działkę nr 131, która również została objęta pozwoleniem na budowę ww. zespołu budynków, lecz na działce tej nie rozpoczęto budowy. Zatem w przypadku działki 131 przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę, co wynika także z planu zagospodarowania przestrzennego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zatem generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) wynika, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do dostawy tej działki należy także przeanalizować możliwość zwolnienia jej dostawy od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Z treści art. 2 pkt 6 ustawy wynika, że towarem są rzeczy, a więc grunt należy także do towarów.

Zastosowanie zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy możliwe jest tylko w przypadku, gdy dany towar wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku jak również z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotowego towaru nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu przedstawionego w rozpatrywanej sprawie nie wynika, aby działka nr 131 była wykorzystywana do czynności zwolnionych, a wręcz przeciwnie jako grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i wydanym pozwoleniem na budowę będzie wykorzystana do wybudowania zespołu domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tej inwestycji, których to dostawa zostanie opodatkowana VAT. W konsekwencji dostawa działki nr 131 nie korzysta ze zwolnienia od VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wobec tego w przypadku działki nr 131, na której nie rozpoczęto budowy, przedmiotem tej dostawy będzie grunt budowlany, dla dostawy którego przepisy ustawy o VAT nie przewidują zwolnienia lub stawki obniżonej. Zatem sprzedaż niezabudowanej działki nr 131 jako gruntu budowlanego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. W rozpatrywanej sprawie nie ma znaczenia, że działka ta jest objęta pozwoleniem na budowę dotyczącym całej inwestycji w zakresie budowy domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Przy dostawie nieruchomości składającej się z więcej niż jednej działki, każdą działkę gruntu dla celów opodatkowania podatkiem VAT rozpatruje się odrębnie.

Ponadto z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca przed wydaniem nieruchomości otrzymał zaliczkę, którą udokumentował fakturą i opodatkował podatkiem VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 19a ust. 8, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub o lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4

Z powołanego przepisu wynika, że obowiązek podatkowy powstaje przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, jeżeli na poczet ich realizacji podatnik otrzyma w formie przedpłaty, zaliczki itp. część lub całość należnego z tego tytułu wynagrodzenia.

Zatem Wnioskodawca z tytułu otrzymanej przedpłaty na poczet dostawy opisanej we wniosku nieruchomości zobowiązany był wystawić fakturę i opodatkować otrzymaną kwotę. Jednakże należy zauważyć, że wpłacona przez Nabywcę nieruchomości kwota dotyczyła całej nieruchomości – tj. zarówno działki nr 130 z rozpoczętą budową domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej jak i działki 131, na której nie rozpoczęto budowy. W związku z tym Wnioskodawca otrzymaną zaliczkę powinien podzielić proporcjonalnie do wartości sprzedaży działki nr 130 i działki nr 131 i zastosować stawkę podatku VAT odpowiednio w wysokości 8% i 23%. Zaliczka, przedpłata na poczet dostawy danego towaru lub wykonania usługi podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej czynności, czyli w rozpatrywanej sprawie dotyczy dostawy domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (działka nr 130) opodatkowanej stawką VAT w wysokości 8% oraz gruntu budowlanego (działka nr 131) opodatkowanego VAT w wysokości 23%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno otrzymaną zaliczkę jak i dostawę całej nieruchomości powinien opodatkować z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 8% należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.