IPPP2/443-439/13-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usług polegających na zbieraniu zleceń od graczy na zakup kuponów gier liczbowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2013r. (data wpływu 13 maja 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług polegających na zbieraniu zleceń od graczy na zakup kuponów gier liczbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług polegających na zbieraniu zleceń od graczy na zakup kuponów gier liczbowych oraz określenia obrotu wpływającego na limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni nosi się z zamiarem uruchomienia serwisu internetowego w systemie on-line, za pomocą którego zbierałaby zlecenia od graczy na zakup w ich imieniu kuponów gier liczbowych T Sportowego, umów-zleceń gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych zakładanych przez graczy.

Usługi zlecenia Zainteresowana wykonywałaby w ramach prowadzonej działalności usługowej bez zawierania umowy agencyjnej ze spółką T S. Jako właściciel serwisu prowadzący działalność gospodarczą Wnioskodawczyni otrzymywałaby od użytkowników (graczy) świadczenie prowizyjne uzależnione od wartości ilości zakupionych przez nich kuponów, przy czym za każdy kupon zakupiony za pośrednictwem Zainteresowanej otrzymywałaby wynagrodzenie - prowizję np. 1 zł od kuponu.

Rola Zainteresowanej polegałaby na zbieraniu zamówień on-line na gry, ręcznym wypełnianiu blankietów i dostarczaniu ich do punktu L , po podpisaniu umowy współpracy z takim punktem (posiadającym L mat). Natomiast potencjalny użytkownik serwisu, po zarejestrowaniu się, dokonuje wpłaty dowolnej kwoty na swoje konto za pomocą płatności on-line i w zakresie tych środków typuje swoje zakłady.

W przypadku wygranych, których wartość wpływałaby na konto Wnioskodawczyni rozliczałaby się z graczami przekazując im wygrane. Zakupione w L kupony będą objęte podatkiem od gier w spółce L będącej podatnikiem tego podatku.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowana wskazała, co następuje:

Zainteresowana nosi się z zamiarem uruchomienia serwisu w systemie on-line polegającego na zawieraniu w imieniu i na rzecz spółki TS, umów-zleceń gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych zakładanych przez graczy. Właściciel serwisu otrzymuje od użytkowników (graczy) świadczenie prowizyjne uzależnione od wartości ilości sprzedaży kuponów. Za każdy złożony kupon zakładana prowizja to 0,80 PLN, od tej kwoty naturalnie odprowadzany byłby VAT. Rola Zainteresowanej polegałaby na zbieraniu zamówień on-line na gry, ręcznym wypełnianiu blankietów i dostarczaniu ich do punktu L , po podpisaniu umowy współpracy z takim punktem . Natomiast potencjalny Użytkownik serwisu, po zarejestrowaniu się, dokonuje wpłaty dowolnej kwoty na swoje konto za pomocą płatności on-line i w zakresie tych środków typuje swoje zakłady.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zakresie podatku od towarów i usług przyjęte wpłaty należy traktować jako obrót zwolniony (art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy), a pobieraną prowizję uznać jako obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług, czy też należy traktować całość jako obrót opodatkowany do celów podatku od towarów i usług...

W piśmie uzupełniającym z dnia 9 lipca 2013r. przedstawiła pytanie:

Jeżeli prowadząc działalność gospodarczą będę świadczyła usługi pośrednictwa sprzedaży na rzecz T Sportowego, czy obowiązuje zwolnienie z podatku VAT...

Zainteresowana jest zdania, że przyjęte wpłaty od graczy na zakup kuponów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ zakupione kupony w L są opodatkowane podatkiem od gier. Jako obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (23%) przyjąć należy wyłącznie prowizję, przy czym Wnioskodawczyni mogłaby wybrać zwolnienie zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni nosi się z zamiarem uruchomienia serwisu internetowego w systemie on-line, za pomocą którego zbierałaby zlecenia od graczy na zakup w ich imieniu kuponów gier liczbowych T S, umów-zleceń gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych zakładanych przez graczy. Usługi zlecenia Zainteresowana wykonywałaby w ramach prowadzonej działalności usługowej bez zawierania umowy agencyjnej ze spółką T S. Jako właściciel serwisu prowadzący działalność gospodarczą Wnioskodawczyni otrzymywałaby od graczy świadczenie prowizyjne uzależnione od wartości ilości zakupionych przez nich kuponów, przy czym za każdy kupon zakupiony za pośrednictwem Zainteresowanej otrzymywałaby wynagrodzenie prowizyjne. Rola Zainteresowanej polegałaby na zbieraniu zamówień on-line na gry, ręcznym wypełnianiu blankietów i dostarczaniu ich do punktu L , po podpisaniu umowy współpracy z takim punktem (posiadającym L mat). Natomiast potencjalny użytkownik serwisu, po zarejestrowaniu się, dokonuje wpłaty dowolnej kwoty na swoje konto za pomocą płatności on-line i w zakresie tych środków typuje swoje zakłady. W przypadku wygranych, których wartość wpływałaby na konto Wnioskodawczyni rozliczałaby się z graczami przekazując im wygrane. Zakupione w L kupony będą objęte podatkiem od gier w spółce L będącej podatnikiem tego podatku.

Ustosunkowując się do wskazanego przedmiotu wniosku uznać należy, że stanowisko Zainteresowanej jest prawidłowe. Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, z którego brzmienia wynika, że zwalnia się od podatku od towarów i usług jedynie działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier.

Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych prowadzona może być wyłącznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Prowadzenie działalności w zakresie gier losowych to przede wszystkim ich organizowanie, urządzanie i prowadzenie. Z powołanej ustawy wynika także, że prowadzenie ww. działalności dozwolone jest na podstawie posiadania zezwolenia.

Ponadto jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy grami losowymi są gry liczbowe oraz loterie pieniężne.

Z kolei jak stanowi art. 5 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo stanowi monopol państwa. Wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych tworzy w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

A zatem prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier liczbowych i loterii pieniężnych jest możliwe wyłącznie przez specjalnie w tym celu powołaną spółkę.

Zauważyć należy także, że z art. 71 ustawy o grach hazardowych wynika, że podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Z przywołanych regulacji prawnych wynika zatem, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie działalność podmiotów gospodarczych w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych tylko w zakresie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od gier na postawie ustawy o grach hazardowych. Natomiast sprzedaż kuponów gier liczbowych oraz sprzedaż losów loterii pieniężnych przez osoby prowadzące serwis internetowy prowadzony w systemie on – line, które funkcjonują w oparciu o umowę typu pośrednictwa i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne, nie jest działalnością w zakresie gier losowych.

Mając powyższe na uwadze należy się zgodzić z twierdzeniem Zainteresowanej, że przyjmowane wpłaty od graczy na zakup kuponów będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, ponieważ zakupione kupony w L są opodatkowane podatkiem od gier. Natomiast wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi pośrednictwa, z tytułu których uzyskiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne nie będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, bowiem nie będzie to działalność w zakresie gier losowych, a zatem będą podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Przy czym Wnioskodawczyni przysługiwać będzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, o ile przewidywana wartość sprzedaży usług nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. kwoty 150 000 zł.

Końcowo tut. Organ informuje, że w zakresie pytania oznaczonego nr 2 przedstawionego w poz. 69 części G wniosku ORD-IN, a także pozostałych pytań przedstawionych w zdarzeniu przyszłym oraz w uzupełnieniu do wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.