IPPP2/443-1121/14-4/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług rezerwacji taxi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 20 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1121/14-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług rezerwacji taxi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 20 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1121/14-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczonych usług rezerwacji taxi.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

S. zamierza nawiązać współpracę z podmiotami świadczącymi usługi transportu drogowego taksówką. S. posiada umowy zawarte z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi w przedmiocie świadczenia usług transportu drogowego taksówkami.

Podmioty zamierzające nawiązać współpracę z S. (Kierowcy) są osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz posiadającymi stosowne uprawnienia i licencje do świadczenia usług transportu drogowego taksówką. Kierowcy będą dysponować własnymi lub podnajmowanymi samochodami niestanowiącymi ich własności. Przedmiotem umowy będzie współpraca w zakresie świadczenia na rzecz S. dla klientów usług transportu drogowego taksówką.

Kierowcy upoważnią S. do wystawiania faktur i rachunków oraz faktur i rachunków korygujących i duplikatów w imieniu Kierowców i na ich rachunek na podstawie stosownego pełnomocnictwa. S. zobowiąże się m.in. do zapewnienia Kierowcom całodobowej obsługi centrali działającej na obszarze określonego miasta oraz przyjmowania i przekazywania Kierowcom drogą telekomunikacyjną/internetową zleceń i zamówień klientów. Z kolei obowiązkiem Kierowców będzie m.in. świadczenie na rzecz S. usług na rzecz klientów oraz terminowe uiszczanie opłat za usługi świadczone przez S. w wysokości i terminach wskazanych przez S.. W ramach obsługi centrali S. będzie ustalać z Kierowcami sposób realizacji usługi.

S. planuje wprowadzić do regulaminu rozliczeń zapisy o następującej treści:

„Za usługi świadczone na rzecz S. Kierowca ponosić będzie miesięczne opłaty w postaci:

 1. korzystania z obsługi centrali w określonej kwocie;
 2. korzystania z systemu łączności telekomunikacyjnej/internetowej w określonej kwocie;
 3. utrzymania sieci komputerowej i komputerów w określonej kwocie;
 4. rezerwacji usługi taxi na rzecz klientów w określonej kwocie.”

Od tak ustalonych opłat zostanie rozliczona stawka VAT, której wysokość zależna będzie od rodzaju opłaty. Przykładowo, od opłaty za korzystanie z systemu łączności telekomunikacyjnej/ internetowej lub utrzymanie sieci komputerowej będzie rozliczana kwota VAT w wysokości 23%, z kolei od rezerwacji usług taxi będzie to 8%.

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 27 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi rezerwacji taxi są klasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 49.32 - „Usługi taksówek osobowych”, a tym samym zaliczają się do kategorii usług wskazanych w pozycji 156 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; Ustawa o VAT).

Obowiązująca obecnie PKWiU z 2008 r. stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r. nr 207 poz. 1293 wraz z późn. zm.). Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT, stawka podatku dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT wynosi 8%.

Ustawodawca przewidział stawkę preferencyjną m.in. dla następujących pozycji:

 • poz. 155 PKWiU 49.31 – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 • poz. 156 PKWiU 49.32 – Usługi taksówek osobowych;
 • poz. 157 PKWiU 49.39 – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Ustawa o VAT posługuje się pojęciem usług transportu (przewozu) osób, czy taksówek osobowych, chociaż ich nie definiuje, wskazuje natomiast na PKWiU z 2008 roku. Z uwagi na powyższe, należy posiłkować się wskazaniami zawartymi w PKWiU z 2008 roku, w sekcji H. Wnioskodawcę, w szczególności, dotyczy poz. 156 (PKWiU 49.32) załącznika nr 3 do Ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca nie używa zawężającego symbolu „ex” dla wspomnianej usługi oznacza to tym samym, że wszystkie mieszczące się kategorie usług wg PKWiU pod 49.32 są objęte wyjątkiem art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT, a więc można przy ich wykonywaniu stosować stawkę w wysokości 8% VAT.

Usługa rezerwacji taxi realizowana jest przez sieć telekomunikacyjną/internetową tj. bazę logistyczno-administracyjną Wnioskodawcy. Kierowca, współpracujący z Wnioskodawcą w ramach umów o współpracę (w formie podwykonawstwa), dysponuje własnym bądź podnajmowanym samochodem oraz posiada stosowną licencję. Kierowca, używając specjalnie przystosowanego tabletu będącego własnością Wnioskodawcy, chcąc przyjąć zlecenie ma obowiązek zapisać się w strefie, w której faktycznie się znajduje, bądź w strefie sąsiedniej oraz być gotowym (dyspozycyjnym w strefie) do natychmiastowej realizacji przyjętego zlecenia, które wydawane są kierowcom zapisanym na strefach jako „wolny”, znajdującym się w administracyjnych granicach Miasta. Centrala Wnioskodawcy ma obowiązek przekazania Kierowcy (w formie zlecenia) dokładnego adresu lub miejsca odebrania pasażera oraz wszystkich innych niezbędnych informacji uzyskanych od pasażera.

Kierowca zobowiązuje się (i) świadczyć w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy usługi na rzecz klientów Wnioskodawcy oraz (ii) uiszczać opłaty, określone regulaminem rozliczeń, za usługi świadczone przez Wnioskodawcę, w tym za rezerwację usługi taxi. Kierowca ponosić będzie zatem opłatę wskazaną w zapytaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę usługi rezerwacji usług taxi, która realizowana będzie przez Kierowców, dysponującymi własnymi lub podnajmowanymi samochodami i posiadającymi odpowiednie licencje, będzie mogła być opodatkowana przez Wnioskodawcę stawką VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotowa usługa winna być opodatkowana stawką w wysokości 8%.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.; „Ustawa o VAT”), towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 (np. odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług), wymienione w klasyfikacjach wydanych na mocy przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy Ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacja statystyczna towarów i usług jest dokonywana zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.; „PKWiU”).

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg norm określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych PKWiU.

Zgodnie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT stawka podatku wynosi 23% (tj. do końca grudnia 2016 roku), jednakże ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, a nawet zwolnienie z podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT stawka podatku wynosi 8% (tj. do końca grudnia 2016 roku). W pozycji 156 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną, ośmioprocentową stawką, wymieniono usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU 49.32. określane jako „Usługi taksówek osobowych”.

W związku z faktem, że Wnioskodawca dysponuje bazą logistyczno-administracyjną oraz zamierza wykonywać transport drogowy „przewóz osób taxi”, który będzie realizowany na rzecz klientów przez Kierowców w ramach umów o współpracę (w formie podwykonawstwa), dysponującymi własnymi bądź podnajmowanymi samochodami, posiadającymi stosowne licencje i rozliczającymi się z S. w formie comiesięcznych opłat Wnioskodawca od należności za usługi na rzecz klientów określane jako „rezerwacja usług taxi” powinien rozliczać 8% podatku VAT jako, że ww. opłata jest uiszczana za usługę, która mieści się w zakresie sklasyfikowanej w pozycji 156 załącznika „usługi taksówek osobowych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

I tak, zgodnie z obowiązującym art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W pozycji 156 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 8%) wymieniono usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU 49.32 „Usługi taksówek osobowych”.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza nawiązać współpracę z podmiotami świadczącymi usługi transportu drogowego taksówką. Spółka posiada umowy zawarte z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi w przedmiocie świadczenia usług transportu drogowego taksówkami.

Podmioty zamierzające nawiązać współpracę z Wnioskodawcą (Kierowcy) są osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz posiadającymi stosowne uprawnienia i licencje do świadczenia usług transportu drogowego taksówką przy użycie samochodów własnych lub podnajmowanych. Przedmiotem umowy będzie współpraca w zakresie świadczenia na rzecz Spółki dla klientów usług transportu drogowego taksówką.

Kierowcy upoważnią Wnioskodawcę do wystawiania faktur i rachunków w imieniu Kierowców i na ich rachunek na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Wnioskodawca zobowiąże się m.in. do zapewnienia Kierowcom całodobowej obsługi centrali działającej na obszarze określonego miasta oraz przyjmowania i przekazywania Kierowcom drogą telekomunikacyjną/ internetową zleceń i zamówień klientów. Obowiązkiem Kierowców będzie m.in. świadczenie na rzecz Spółki usług na rzecz klientów oraz terminowe uiszczanie opłat za usługi świadczone przez Spółkę.

Spółka planuje wprowadzić do regulaminu rozliczeń zapisy o następującej treści:

„Za usługi świadczone na rzecz S. Kierowca ponosić będzie miesięczne opłaty w postaci:

 1. korzystania z obsługi centrali w określonej kwocie;
 2. korzystania z systemu łączności telekomunikacyjnej/internetowej w określonej kwocie;
 3. utrzymania sieci komputerowej i komputerów w określonej kwocie;
 4. rezerwacji usługi taxi na rzecz klientów w określonej kwocie.”

Od tak ustalonych opłat zostanie rozliczona stawka VAT, której wysokość zależna będzie od rodzaju opłaty. Przykładowo, od opłaty za korzystanie z systemu łączności telekomunikacyjnej/ internetowej lub utrzymanie sieci komputerowej będzie rozliczana kwota VAT w wysokości 23%, z kolei od rezerwacji usług taxi będzie to 8%.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi rezerwacji taxi są klasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 49.32 - „Usługi taksówek osobowych”, a tym samym zaliczają się do kategorii usług wskazanych w pozycji 156 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługa rezerwacji taxi realizowana jest przez sieć telekomunikacyjną/internetową tj. bazę logistyczno-administracyjną Wnioskodawcy. Kierowca, współpracujący z Wnioskodawcą, używając specjalnie przystosowanego tabletu będącego własnością Wnioskodawcy, chcąc przyjąć zlecenie ma obowiązek zapisać się w strefie, w której faktycznie się znajduje, bądź w strefie sąsiedniej oraz być gotowym (dyspozycyjnym w strefie) do natychmiastowej realizacji przyjętego zlecenia, które wydawane są kierowcom zapisanym na strefach jako wolny”, znajdującym się w administracyjnych granicach Miasta. Centrala Wnioskodawcy ma obowiązek przekazania Kierowcy (w formie zlecenia) dokładnego adresu lub miejsca odebrania pasażera oraz wszystkich innych niezbędnych informacji uzyskanych od pasażera.

Kierowca zobowiązuje się świadczyć w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy usługi na rzecz klientów Wnioskodawcy oraz uiszczać opłaty, określone regulaminem rozliczeń, za usługi świadczone przez Wnioskodawcę, w tym za rezerwację usługi taxi. Kierowca ponosić będzie zatem opłatę wskazaną w zapytaniu.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ma prawo zastosować 8% stawkę VAT dla świadczonych usług rezerwacji taxi.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że świadczone na rzecz Kierowców usługi rezerwacji taxi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 49.32 - Usługi taksówek osobowych. W związku z tym usługi te będą się zaliczać do kategorii usług wskazanych w pozycji 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca może do nich zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

W tym miejscu należy nadmienić, że w myśl Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz.11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.