IPPP2/443-1005/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT dla produktów bezglutenowych lub posiadających certyfikat EKO
IPPP2/443-1005/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. produkty
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z 8 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 20 listopada 2014 r. o nr IPPP2/443-1005/14-2/MT o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla produktów bezglutenowych lub posiadających certyfikat EKO – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla produktów bezglutenowych lub posiadających certyfikat EKO. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1005/14-2/MT z dnia 20 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone 25 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Firma Wnioskodawczyni zajmuje się produkcją wyrobów cukierniczych: cukierków czekoladowych i żelek. Przy sprzedaży tych produktów stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Wnioskodawczyni planuje wprowadzić do sprzedaży nowy produkt. Będą to żelki bezglutenowe, żelki z certyfikatem EKO.

W uzupełnieniu Zainteresowana wskazała co następuje:

Wnioskodawczyni informuje, że opisywane we wniosku produkty bezglutenowe lub posiadające certyfikat EKO będą zaklasyfikowane do grupy PKWiU o symbolu 10.82.23.0 – Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), z wyłączeniem zawierających kakao.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla produktów bezglutenowych lub posiadających certyfikat EKO ma być stosowana stawka VAT w wysokości 23% czy 8%...

Stanowisko Wnioskodawczyni:

W ocenie Wnioskodawczyni produkty spożywcze nie zawierające glutenu a także produkty posiadające certyfikat EKO/BIO są przeznaczone dla konsumentów stosujących diety. W związku z tym produkty tego typu są uznawane za dietetyczne. Według stanu wiedzy Wnioskodawczyni dla takich produktów stosowną stawką podatku VAT jest stawka w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

W objaśnieniach do załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Firma Wnioskodawczyni zajmuje się produkcją wyrobów cukierniczych tj., cukierków czekoladowych i żelek przy sprzedaży, których stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Wnioskodawczyni planuje wprowadzić do sprzedaży nowy produkt - żelki bezglutenowe, żelki z certyfikatem EKO, które będą zaklasyfikowane do grupy PKWiU o symbolu 10.82.23.0 – Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), z wyłączeniem zawierających kakao.

W analizowanej sprawie podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o VAT oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów. Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 10.82.23.0 sklasyfikowano „wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao”.

Grupowanie to obejmuje:

 • gumy do żucia zawierające cukier, występujące w postaci płytek, tabletek pokrytych cukrem, kulek itp., włączając „gumę balonową”,
 • pasty do produkcji pomadek, marcepan, nugat itp., które są półproduktami, stosowanymi w słodyczach, nawet wtedy, gdy zawartość cukru w nich ulega zwiększeniu, w późniejszym procesie przetwarzania na produkt finalny, ale pod warunkiem, że są one przeznaczone, w sposób ściśle określony poprzez swój skład, do wyłącznego wykorzystania do produkcji określonych wyrobów cukierniczych,
 • toffi, karmelki i podobne cukierki,
 • cukierki odświeżające oddech,
 • marcepan pakowany, do bezpośredniego spożycia,
 • migdały w cukrze,
 • białą czekoladę, nawet zawierającą śladowe ilości kakao,
 • wyroby żelowe, galaretki owocowe i masy owocowe występujące w postaci wyrobów cukierniczych,
 • wyroby cukiernicze pokryte cukrem, takie jak: migdały pokryte twardą cukrową polewą lub skorupą,
 • pastylki od bólu gardła lub cukierki łagodzące kaszel, składające się głównie z cukru (nawet z zastosowaniem takich substancji spożywczych, jak: żelatyna, skrobia czy mąka) i środków aromatyzujących (włącznie z substancjami o znaczeniu medycznym, takimi jak: alkohol benzylowy, mentol, eukaliptol i olejek z balsamu tolutańskiego, pod warunkiem, że ilość tych substancji jest taka, że niniejsze pastylki lub cukierki nie są stosowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych),
 • pozostałe wyroby cukiernicze (z wyłączeniem zawierających kakao), gdzie indziej niesklasyfikowane.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • sacharozy, sklasyfikowanej w 10.81.1,
 • wyrobów cukierniczych zawierających kakao, pakowanych do sprzedaży detalicznej, sklasyfikowanych w 10.82.22.0,
 • słodyczy, gum do żucia zawierających syntetyczne środki słodzące zamiast cukru, sklasyfikowanych w 10.89.19.0,
 • pastylek od bólu gardła lub cukierków od kaszlu, w skład których wchodzą substancje o znaczeniu medycznym innym niż aromatyzowanie pod warunkiem, że zawartość tych substancji zapewnia im zastosowanie lecznicze lub profilaktyczne, sklasyfikowanych w 21.20.13.0.

Z uwagi na okoliczności wynikające z opisu sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że żelki bezglutenowe i żelki z certyfikatem EKO, które będą zaklasyfikowane do grupy PKWiU o symbolu 10.82.23.0 – Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), z wyłączeniem zawierających kakao, nie są towarami zamieszczonymi w załączniku nr 3 i załączniku nr 10 ustawy o VAT i tym samym przy sprzedaży przedmiotowych wyrobów nie będzie miała zastosowania preferencyjna stawka podatku VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że Zainteresowana przyjęła nieprawidłowo stawkę podatku VAT, ponieważ przedmiotowe towary (produkty bezglutenowe lub posiadające certyfikay EKO) umieszczone w grupowaniu PKWiU 10.82.23.0 należy opodatkować podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 2 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.