IPPP1/4512-975/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla świadczonych usług.
IPPP1/4512-975/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi finansowe
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 28 września 2015 r. (doręczone w dniu 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług.

Wniosek uzupełniono w dniu 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 28 września 2015 r. (doręczone w dniu 30 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

C. Plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (zwany dalej Wnioskodawcą) będzie świadczył następujące usługi kontrahentowi:

 1. Weryfikowanie poprawności wyliczenia NAV (Net Asset Value), tj. wartości netto aktywów funduszy (dzienne lub/i okresowo) w celu ustalenia i aktualizacji rzeczywistej wartości składników funduszy metodą wartości godziwej, a także będące wynikiem takiej weryfikacji badanie wykrytych różnic, błędnych informacji lub innych problemów w celu ich wyjaśnienia i rozwiązania.
 2. Codzienne lub okresowe sporządzanie i dostarczanie sprawozdań finansowych dotyczących aktualnej wartości księgowej obsługiwanych funduszy.
 3. Codzienna lub okresowa publikacja aktualnej wyceny jednostek uczestnictwa funduszy.
 4. Dokonywanie codziennych oraz okresowych księgowań wynikających z bieżącej działalności obsługiwanych funduszy; weryfikacja księgowań dokonanych przez inne jednostki organizacyjne działające w ramach grupy Usługobiorcy (tzw. shadow accounting).
 5. Informowanie Usługobiorcy o nietypowych sytuacjach w procesie ustalania wartości NAV oraz o potrzebie zmiany klasyfikacji rejestrów, weryfikowanie uzyskanych instrukcji z aktualną sytuacją na rynku.
 6. Codzienne weryfikowanie i uzgadnianie tzw. cash break, tj. alokacji wpływów i wypływów pieniężnych do poszczególnych grup ze względu na rodzaj źródła, np. odsetki, dywidendy, zwroty podatku, itp.; kontrola zgodności między księgowością funduszu a stanem kont bankowych; okresowa weryfikacja bieżącej zawartości portfolio funduszy z wewnętrzną dokumentacją.
 7. Kontrola zgodności dokonanych transakcji kupna/sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy z aktualną wyceną jego aktywów.
 8. Kontrola limitów inwestycyjnych wynikających z prawnego statusu funduszu i informowanie o możliwych naruszeniach tych limitów.
 9. Weryfikacja zobowiązań podatkowych wynikających z lokalnego prawodawstwa oraz konwencji międzynarodowych.
 10. . Sporządzanie i przesyłanie dziennych i okresowych raportów o zaistniałych zdarzeniach, wpływach i wypływach pieniężnych, dokonanych czynnościach, sporządzanie list czynności, raportów, informacji na temat dat księgowania dotyczących przetwarzanych transakcji na potrzeby audytów.
 11. Zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywanych danych poprzez weryfikację prawidłowości dokumentacji procesów kontrolnych i ocenę ich efektywności, a w przypadku wykrycia wad - informowanie o tym Usługobiorcy, ustalanie planu rozwiązania problemów i zastosowanie odpowiedniej kontroli zastępczej.
 12. Przechowywanie archiwalnych danych dotyczących księgowej wyceny funduszy przez wymagany prawnie okres.
 13. Zlecenie wykonania przelewów z rachunków obsługiwanych funduszy zgodnie z zadanym algorytmem lub na podstawie instrukcji Usługobiorcy.
 14. Wprowadzanie transakcji i/lub parametryzację wewnętrznych systemów Usługobiorcy na potrzeby ustalania wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez Usługobiorcę.
 15. Uzgadnianie rachunków pieniężnych i papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez Usługobiorcę, polegające m.in. na:
  • uzgadnianiu stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych na rachunkach wraz z analizą pozycji,
  • przetwarzaniu/procesowaniu transakcji (na podstawie instrukcji/poleceń uzyskiwanych od Usługobiorcy),
  • przetwarzaniu/procesowaniu danych w systemach do wyliczania wartości aktywów funduszy celu odzwierciedlenia transferów między funduszami, jak i transferów środków pieniężnych między menedżerami funduszy,
  • raportowaniu na temat stanu środków pieniężnych i papierów wartościowych oraz aktualizacji modelów wydajności zarządzania funduszami,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywanych danych poprzez identyfikację nowych zabezpieczeń, wprowadzanie ulepszeń do stosowanych systemów zabezpieczeń,
  • aktualizacji modelu wydajności w celu oszacowania wpływu tzw. Fuli Time Equivalent na nowe przedsięwzięcia,
  • implementacji aktualizacji systemu oraz testowaniu aktualizacji i napraw systemu,
  • udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane do głównego zespołu zajmującego się procesowaniem danych,
  • udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzanych transakcji podczas audytów,
 16. Przetwarzanie/procesowanie instrukcji rozliczeniowych przesłanych drogą elektroniczną do wybranego systemu, przekazywaniu ich pomiędzy systemami oraz dalszym ich przetwarzaniu w ramach tych systemów.
 17. Monitorowanie i procesowanie instrukcji rozliczeniowych przesyłanych przez klientów na potrzeby rozliczeń w systemach powierniczych,
 18. Parametryzacja wewnętrznych systemów C. na potrzeby rozliczania transakcji powierniczych.
 19. Uzgadnianie stanu papierów wartościowych i rachunków pieniężnych związanych z obsługiwanym procesem rozliczeń powierniczych.
 20. Implementacja aktualizacji systemu oraz testowanie aktualizacji i napraw systemu.
 21. Monitorowanie przebiegu pobierania zabezpieczeń z tytułu transakcji zawieranych przez klientów Usługobiorcy na rynkach Kapitałowych.
 22. Księgowanie i rozliczanie operacji/transakcji zawartych przez klientów Usługobiorcy na produktach takich jak: depozyty, wymiana walutowa, instrumenty pochodne na walutach, stopy procentowe, kredyty, akcje, obligacje, opcje, instrumenty strukturyzowane.
 23. Monitorowanie pozycji jednostki skarbu w różnych walutach.
 24. Prowadzenie bazy danych instrumentów finansowych i papierów wartościowych.
 25. Przekazywanie zleceń na nabycie i umorzenie jednostek funduszy Inwestycyjnych oraz księgowanie i rozliczanie tych transakcji.
 26. Wykonywanie operacji na prawach wynikających z posiadania papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych.
 27. Aktualizacja danych statycznych, systemowych i klientowskich, w różnych aplikacjach i dla wielu produktów, w tym parametryzacja platform aplikacji w zakresie profili użytkowników i ich uprawnień, kont klientów, kursów walutowych, stawek procentowych.
 28. Wykonywanie czynności technicznych związanych z otwieraniem, zamykaniem i utrzymywaniem rachunków klientów Usługobiorcy, otwieranie kont typu Safekeeping, depozytów, wiadomości swift, obsługa dyspozycji księgowych związanych z rachunkami.
 29. Gromadzenie i weryfikacja dokumentacji w celu umożliwienia Usługobiorcy autoryzacji zleceń w systemie płatniczym.
 30. Rejestrowanie, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej rachunków klientów Usługobiorcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2013 roku, wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej 23% ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. Stawka ta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na postawie przepisów przejściowych wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).

W przepisach ustawy o VAT jak i przepisach wykonawczych do ustawy zostały określone preferencyjne stawki podatku jak i zwolnienia od podatku.

Jak wynika z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stawki obniżone (5%, 8%) mają zastosowanie do czynności określonych w załącznikach do ustawy nr 3 i nr 10. Należy zaznaczyć, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być stosowane do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o VAT lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zatem, aby było możliwe zastosowanie 8% lub 5% stawki podatku VAT dany towar bądź dana usługa powinny być wymienione w odpowiednim załączniku do ustawy lub w rozporządzeniu wykonawczym.

Przedstawione we wniosku usługi nie stanowią żadnych z usług wymienionych w ww. przepisach. Tym samym, nie korzystają z opodatkowania preferencyjnymi stawkami podatku VAT.

Natomiast usługi zwolnione od podatku zostały określone w art. 43 ustawy o VAT. Kluczową rolę w odpowiedzi na pytanie czy przedstawione we wniosku usługi mieszczą się w katalogu usług zwolnionych odgrywają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnione są usługi zarządzania m.in. funduszami, takimi jak fundusze inwestycyjne, kapitałowe, emerytalne. W cytowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT dotyczących ustawodawca nie wymienił usług przedstawionych we wniosku. Tym samym, usługi przedstawione we wniosku nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT.

Należy przeanalizować również usługi wymienione w art. 37-41 ustawy o VAT. W cytowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 37-41 ustawy o VAT dotyczących usług finansowych ustawodawca nie wymienił usług przedstawionych we wniosku. Ponadto, przedstawione we wniosku usługi nie spełniają przesłanek do uznania ich za usługi pomocnicze, o których mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Bowiem zgodnie z ww. przepisem ze zwolnienia korzystają także usługi stanowiące element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41. Trudno uznać, iż Wnioskodawca wykonuje stanowiący odrębną całość element niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej z VAT. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają wyłącznie charakter wsparcia procesów informatycznych i techniczno-administracyjnych. Czynności te banki (instytucje finansowe) mogłyby i często wykonują we własnym zakresie (przy użyciu wewnętrznych zasobów ludzkich i technicznych). Fakt, że z powodów ekonomicznych decydują się zlecać je podmiotom zewnętrznym nie przesądza o ich niezbędności dla wykonywania usług finansowych. Dla wykonania przez kontrahentów usług finansowych usługi nabywane od Wnioskodawcy nie są niezbędne.

Podsumowując, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują obsługę informatyczną i techniczno - administracyjną pewnych procesów związanych ze świadczeniem przez kontrahentów określonych usług finansowych, jednak same w sobie takimi usługami nie są.

Przedstawione we wniosku usługi nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT.

W związku z powyższym świadczenie przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jednocześnie, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zatem, aby możliwe było zastosowanie 8% bądź 5% stawki podatku VAT dany towar bądź dana usługa powinny być wymienione w odpowiednim załączniku do ustawy lub w rozporządzeniu wykonawczym.

Stanowiące przedmiot zapytania usługi świadczone przez Wnioskodawcę, szczegółowo wymienione w opisie sprawy, nie stanowią żadnych z usług wymienionych w ww. przepisach, w związku z czym, nie korzystają z opodatkowania preferencyjnymi stawkami podatku VAT.

Analizując kwestię zwolnienia z podatku VAT, pod uwagę należy wziąć art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub które mają wartość numizmatyczną.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, zwalnia się od podatku usługi zarządzania:

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
 3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwolnieniu z podatku podlegają usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Ponadto na mocy art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy, zwolnieniu podlegają usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwolnieniu podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Stosownie do art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam w sobie stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Zgodnie z art. 43 ust. 14, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Dokonując analizy pojęć użytych do opisania zwolnień, o których mowa wyżej, należy podkreślić, że powinny one być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy na rzecz kontrahentów szereg usług. Z opisu usług wymienionych w zdarzeniu przyszłym nie wynika, aby polegały one na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, a więc na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, kapitałowymi czy emerytalnymi.

Przedmiotowe usługi nie korzystają zatem ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

Analizowanych usług nie można zaliczyć także do usług finansowych, o których mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 ustawy o VAT, jak również nie spełniają one przesłanek do uznania ich za usługi pomocnicze, o których mowa w art. 43 ust. 13 ustawy. W cytowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 ustawy o VAT ustawodawca nie wymienił usług, o których mowa we wniosku. Usługi te nie stanowią również elementu usług finansowych, obejmującego funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej oraz niezbędnego do świadczenia usługi finansowej. Wnioskodawca świadcząc opisane usługi na rzecz klientów nie spełnia zatem żadnej z przesłanek opisanych w ww. przepisach dotyczących zwolnień od podatku VAT dla usług finansowych.

Opis przedmiotowych usług wskazuje natomiast, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią czynności wsparcia procesów informatycznych i czynności techniczno - administracyjne , co uniemożliwia zastosowanie zwolnienia dla tych usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi , o których mowa we wniosku nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IPPP1/4512-538/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

usługi finansowe
IPPP1/4512-628/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP1/4512-934/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.