IPPP1/4512-974/15-3/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług.
IPPP1/4512-974/15-3/KCinterpretacja indywidualna
 1. czynności
 2. stawki podatku
 3. usługi pomocnicze
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (zwany dalej Wnioskodawcą) będzie świadczył następując usługi kontrahentowi:

 1. Ewidencja i bieżąca obsługa operacyjna zobowiązań kredytowych klientów kontrahentów, w tym:
  • księgowane zobowiązań/udziału na podstawę otrzymanych dyspozycji dotyczących terminów i warunków
  • udostępniania kredytów,uruchamianie nowych kredytów i ich odnawianie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od kontrahentów,raportowanie poziomu zaangażowania (spłat kredytów) do odpowiedniego departamentu kontrahentów, administrowanie i procesowanie zmian w zaangażowaniu kredytowym takich jak: spłaty/przedpłaty odsetek i kwot kapitału zgodnie z informacjami otrzymanymi od kontrahentów,
  • administrowanie i procesowanie wszelkich kosztów i prowizji dotyczących kredytu zgodnie z wytycznymi departamentu finansowego,
  • komunikacja z kontrahentami w zakresie wszelkich zapytań związanych z udzielanymi kredytami,
  • uzgadnianie wpływów z tytułu kredytów na kontach wewnętrznych i kontach Nostro.
 2. Usługi obejmujące:
  • procesowanie danych w systemach służących do pomiaru i monitorowania płynności płatniczej kontrahenta oraz ryzyka stopy procentowej, polegające na wgrywaniu danych źródłowych i ich archiwizacji, przesyłaniu i uzgadnianiu danych pomiędzy systemami, kalkulacji i raportowaniu wskaźników, testowaniu, dostosowywaniu produktów i parametrów w systemie,
  • uzgadnianie i raportowanie wyniku i pozycji bilansowych na potrzeby odpowiedniej jednostki po stronie kontrahenta,
  • weryfikacja cen używanych do wyceny instrumentów finansowych,
  • uzgadnianie i raportowanie wyniku księgi bankowej oraz nadzór nad konfiguracją systemów bankowych służącym tym celom na potrzeby odpowiedniej jednostki po stronie kontrahenta.
 3. Usługi stanowią proces uzgadniania zmian w środowisku serwerów bankowych na poziomie bazy danych, systemu operacyjnego oraz zmian w uprawnieniach użytkowników aplikacyjnych (m.in. platformy CSMS). Częścią usługi jest też udział w projektach związanych z obsługą procesu, na które składają się m.in.:
  • raportowanie o nieprawidłowościach w pracy administratorów,
  • wskazywanie podejrzanych działań i problemów kierownictwu,
  • wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji,
  • wsparcie techniczne przy zmianach w środowisku informatycznym,
  • wsparcie operacyjne przy problemach na środowisku produkcyjnym,
  • monitorowanie poprawności przetwarzania danych na środowisku produkcyjnym.
 4. Usługi obejmujące:
  • gromadzenie informacji na temat wymagań biznesowych,
  • tworzenie dokumentacji dla poszczególnych sprzedawców (vendorów),
  • koordynacja projektów technologicznych,
  • współpraca ze sprzedawcami (vendorami),
  • obsługa aplikacji zgadnie z wewnętrznymi wymogami i procedurami,
  • wdrażanie nowych aplikacji,
  • zapewnienie wsparcia dla aplikacji.
 5. Usługi związane z potrzebą zapewnienia jednostkom biznesowym kompleksowego raportowania opartego o narzędzie Business Objects (BO) i główny system księgowy, tj. FlexCube. Do najważniejszych zadań stawianych przed zespołem należą:
  • przygotowanie raportów Business Objects zgodnie z wymaganiami biznesowymi,
  • ciągłe podnoszenie jakości i zasięgu serwisu poprzez optymalizację raportów i rozszerzenie liczby dostępnych źródeł (baz) danych,
  • udzielanie wsparcia dla raportów BO poprzez rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się problemów związanych z użytkowaniem systemu np. problemów z zawartością raportów (niezgodności, błędów systemowych, itp.),
  • koordynacja działań związanych z analizą wymagań biznesowych, przygotowaniem raportów do testów przez użytkownika oraz finalną publikacją w środowisku produkcyjnym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej 23% ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. Stawka ta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na postawie przepisów przejściowych wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).

W przepisach ustawy o VAT jak i przepisach wykonawczych do ustawy zostały określone preferencyjne stawki podatku jak i zwolnienia od podatku.

Jak wynika z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stawki obniżone (5%, 8%) mają zastosowanie do czynności określonych w załącznikach do ustawy nr 3 i nr 10. Należy zaznaczyć, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być stosowane do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o VAT lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zatem, aby było możliwe zastosowanie 8% lub 5% stawki podatku VAT dany towar bądź dana usługa powinny być wymienione w odpowiednim załączniku do ustawy lub w rozporządzeniu wykonawczym. Przedstawione we wniosku usługi nie stanowią żadnych z usług wymienionych w ww. przepisach. Tym samym, nie korzystają z opodatkowania preferencyjnymi stawkami podatku VAT.

Natomiast usługi zwolnione od podatku zostały określone w art. 43 ustawy o VAT. Kluczową rolę w odpowiedzi na pytanie czy przedstawione we wniosku usługi mieszczą się w katalogu usług zwolnionych odgrywają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 oraz art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. W cytowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 ustawy o VAT dotyczących usług finansowych ustawodawca nie wymienił usług przedstawionych we wniosku. Ponadto, przedstawione we wniosku usługi nie spełniają przesłanek do uznania ich za usługi pomocnicze, o których mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Bowiem zgodnie z ww. przepisem ze zwolnienia korzystają także usługi stanowiące element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41, które same stanowi odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41. Trudno uznać, iż Wnioskodawca wykonuje stanowiący odrębną całość element niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej z VAT. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają wyłącznie charakter informatyczny i techniczno-administracyjny. Czynności te banki (instytucje finansowe) mogłyby i często wykonują we własnym zakresie (przy użyciu wewnętrznych zasobów ludzkich i technicznych). Fakt, że z dowodów ekonomicznych decydują się zlecać je podmiotom zewnętrznym nie przesądza o ich niezbędności dla wykonywania usług finansowych. Dla wykonania przez kontrahentów usług finansowych usługi nabywane od Wnioskodawcy nie są niezbędne.

Podsumowując, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują obsługę informatyczną i techniczno-administracyjną pewnych procesów związanych ze świadczeniem przez kontrahentów określonych usług finansowych, jednak same w sobie takimi usługami nie są.

Przedstawione we wniosku usługi nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT.

W związku z powyższym świadczenie przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu wg podstawowej stawki podatku VAT wynoszącej 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Jednocześnie, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zatem, aby możliwe było zastosowanie 8% bądź 5% stawki podatku VAT dany towar bądź dana usługa powinny być wymienione w odpowiednim załączniku do ustawy lub w rozporządzeniu wykonawczym.

Stanowiące przedmiot zapytania usługi świadczone przez Wnioskodawcę, szczegółowo wymienione w opisie sprawy, nie stanowią żadnych z usług wymienionych w ww. przepisach, w związku z czym, nie korzystają z opodatkowania preferencyjnymi stawkami podatku VAT.

Analizując kwestię zwolnienia z podatku VAT, pod uwagę należy wziąć art. 43 ustawy o VAT. I tak, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub które mają wartość numizmatyczną.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, zwalnia się od podatku usługi zarządzania:

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
 3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwolnieniu z podatku podlegają usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Ponadto na mocy art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy, zwolnieniu podlegają usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwolnieniu podlegają usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Stosownie do art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam w sobie stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Zgodnie z art. 43 ust. 14, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Dokonując analizy pojęć użytych do opisania zwolnień, o których mowa wyżej, należy podkreślić, że powinny one być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy na rzecz kontrahentów szereg usług. Z opisu usług wymienionych w zdarzeniu przyszłym nie wynika, aby polegały one na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, a więc na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, kapitałowymi czy emerytalnymi. Przedmiotowe usługi nie korzystają zatem ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

Analizowanych usług nie można zaliczyć także do usług finansowych, o których mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 ustawy o VAT, jak również nie spełniają one przesłanek do uznania ich za usługi pomocnicze, o których mowa w art. 43 ust. 13 ustawy. W cytowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 7, 38, 39, 40 i 41 ustawy o VAT ustawodawca nie wymienił usług, o których mowa we wniosku. Usługi te nie stanowią również elementu usług finansowych, obejmującego funkcje charakterystyczne dla usługi finansowej oraz niezbędnego do świadczenia usługi finansowej. Wnioskodawca świadcząc opisane usługi na rzecz klientów nie spełnia zatem żadnej z przesłanek opisanych w ww. przepisach dotyczących zwolnień od podatku VAT dla usług finansowych.

Opis przedmiotowych usług wskazuje natomiast, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią czynności wsparcia procesów informatycznych i czynności techniczno - administracyjne , co uniemożliwia zastosowanie zwolnienia dla tych usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w zakresie zwolnień ani w zakresie stawek preferencyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi podatku VAT. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.