IPPP1/4512-778/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku dla sprzedaży słomki ptysiowej.
IPPP1/4512-778/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. stawki podatku
 3. wyroby cukiernicze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 26 sierpnia 2015 r. (skutecznie doręczone 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży słomki ptysiowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży słomki ptysiowej. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 26 sierpnia 2015 r., (skutecznie doręczone 31 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi produkcję i sprzedaż szerokiego asortymentu wyrobów cukierniczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca sprzedaje m.in. słomkę ptysiową (skład: mąka, cukier, jaja, olej roślinny, substancja spulchniająca) o terminie przydatności do spożycia wynoszącym 45 dni (dalej: „Produkt” lub „Słomka Ptysiowa”).

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi w dniu 25 kwietnia 2005 r., stwierdzającą, że Produkt mieści się w grupowaniu:

 • PKWiU z 2004 r.115.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego)”,
 • PKWiU z 1997 r. (w zależności od techniki produkcji):
  15.81.12-00.15 „Wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego”,
  15.81.12-00.13 „Wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego”.

W odpowiedzi na wezwanie Organu podatkowego, doręczone 31 sierpnia 2015 r., Wnioskodawca przedstawia wyjaśnienia w zakresie objętym wezwaniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa będąca przedmiotem Wniosku, powinna być klasyfikowana - w świetle Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm., dalej: „PKWiU”) - do grupowania PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

Prawidłowość powyższej klasyfikacji potwierdza wydana na rzecz Wnioskodawcy opinia klasyfikacyjna z dnia 25 kwietnia 2005 r, (kopia opinii została dołączona do Wniosku).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w okresie od 1 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca, jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w okresie od 1 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT od 1 stycznia 2011 r. jest PKWiU z 2008 r.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT wynosi 23%. Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 8%, która na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 32 załącznika numer 3 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0: „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni” podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania 10.71.12.0 podlegają opodatkowaniu według 8% stawki VAT, a jedynie te określone jako wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Mając na uwadze wskazane powyżej regulacje, a w szczególności brzmienie poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania 8% stawki VAT do krajowej sprzedaży Produktu od dnia 1 kwietnia 2011 r., jeśli spełnia on łącznie następujące przesłanki:

 1. mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże” oraz
 2. jego termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni.

Zdaniem Wnioskodawcy, Produkt spełnia wskazane powyżej przesłanki, a tym samym, Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania 8% stawki VAT w stosunku do sprzedaży krajowej Produktu od 1 kwietnia 2011 r.

 1. Klasyfikacja statystyczna Słomki Ptysiowej na gruncie PKWiU z 2008 r.

W ocenie Wnioskodawcy, Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”. Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumentację opartą o regulacje statystyczne, jak również wyjaśnienia do Nomenklatury Scalonej (dalej: „CN”), potwierdzającą, jego zdaniem prawidłowość powyższej klasyfikacji.

Możliwość zastosowania not wyjaśniających do CN dla celów klasyfikacji wg, PKWiU z 2008 r.

Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU z 2008 r., klasyfikacja towarów na gruncie PKWiU powinna być dokonywana w ścisłym związku z klasyfikacją taryfową, która to z kolei powinna opierać się na ogólnych regułach interpretacji obowiązujących w CN. Mając, bowiem na względzie pkt 5.2.1 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiących załącznik do PKWiU, bazą pojęciową i merytoryczną dla dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów według PKWiU jest właśnie CN. W konsekwencji zakres przedmiotowy poszczególnych grupowań PKWiU obejmujących towary (wyroby) determinowany jest przez zakres rzeczowy odpowiednich kodów CN.

Dlatego też, punktem wyjścia procesu klasyfikacji statystycznej (wg PKWiU) towarów jest ustalenie prawidłowego kodu CN, do którego powinien być klasyfikowany dany towar. W tym celu należy skorzystać z ogólnych reguł klasyfikacyjnych obowiązujących przy klasyfikacji taryfowej towarów, posiłkując się jednocześnie tzw. notami wyjaśniającymi do HS oraz do CN.

Kolejnym etapem procesu klasyfikacji statystycznej towaru, po ustaleniu właściwego kodu CN, jest przełożenie kodu CN na odpowiednie, korespondujące z nim grupowanie PKWiU.

Z uwagi na powyższe, jak również na fakt, że grupowanie PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 koresponduje z pozycją CN 1905 (kodem CN 1905 90 60), poniżej Wnioskodawca przywołuje reguły obowiązujące przy klasyfikacji towaru do tej właśnie pozycji Taryfy celnej, na podstawie not wyjaśniających dla pozycji CN 1905.

Reguła 1 ORINS

Rozpoczynając analizę klasyfikacyjną, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z Regułą 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (dalej jako „ORINS”), dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z innymi Ogólnymi Regułami Interpretacji.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w celu uzupełnienia stanowiska klasyfikacyjnego Słomki Ptysiowej według PKWiU poprzez posiłkowe zastosowanie reguł Nomenklatury Scalonej, analizie należy poddać treść (brzmienie) pozycji 1905 Taryfy Celnej (i kodu CN 1905 90 60), która na podstawie PKWiU z 2008 r. jest powiązana z pozycją 10.71.12.0 PKWiU z 2008 r.

Pozycja 1905 Taryfy celnej, której brzmienie nakazuje analizować Reguła 1 ORINS, wskazuje bowiem, że w jej obrębie klasyfikuje się: „Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby” (pogrubienie Wnioskodawcy).

Noty wyjaśniające do pozycji CN 1905

Jak zostało wskazane powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa mieści się w pozycji CN 1905.

Prawidłowość klasyfikacji przedmiotowego produktu w obrębie pozycji 1905 Taryfy celnej potwierdza jedna z Not wyjaśniających do HS dla tej pozycji, tj. nota (10), która stanowi, że pozycja CN 1905 obejmuje m.in. następujące wyroby:

(...) (10) Produkty cukiernicze, ciasta i ciastka, zawierające składniki takie jak mąka, skrobie, masło lub inne tłuszcze, cukier, mleko, śmietanka, jaja, kakao, czekolada, kawa, miód, owoce, likiery, winiaki, albumina, ser, mięso, ryby, substancje aromatyczne, drożdże lub inne składniki spulchniające...”.

Z uwagi na to, że wszystkie składniki Słoniki Ptysiowej (mąka, cukier, jaja, olej roślinny, substancja spulchniająca) zostały wprost wskazane w treści powyższej noty, należy uznać, że produkt ten spełnia wymogi zaklasyfikowania go do pozycji CN 1905.

Reguła 6 ORINS

W celu ustalenia, która podpozycja w ramach pozycji 1905 Taryfy celnej, jest właściwa dla klasyfikacji Słomki Ptysiowej, w ocenie Wnioskodawcy należy posłużyć się Regułą 6 ORINS. Reguła 6 ORINS stanowi bowiem, że:

Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł (reguł ORINS - przyp. Wnioskodawcy), stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane (...)”.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w obrębie pozycji 1905 Taryfy celnej wyodrębniono 7 podpozycji („Chleb chrupki”; „Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne”; „Słodkie herbatniki”; „Słodkie herbatniki; gofry i wafle”; „Gofry i wafle”; „Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe”; „Pozostałe”), z których jedyna, która może znaleźć zastosowanie w przypadku Słomki Ptysiowej to podpozycja CN 1905 90 („Pozostałe”), kod CN 1905 90 60.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w Wiążących Informacjach Taryfowych. Przykładowo Dyrektor Izby Celnej w Warszawie w Wiążącej Informacji Taryfowej, wydanej w dniu 24 stycznia 2013 r. (nr PL-WIT-2013-00167) uznał, że delikatne paluszki z ciasta ptysiowego, przygotowane przez zaparzenie mąki pszennej wrzącą mieszaniną wody z tłuszczem i połączenie z pozostałymi składnikami m.in.: cukrem, jajami, substancjami spulchniającymi, a następnie poddane procesowi pieczenia, należy przyporządkować do kodu CN 1905 90 60.

Powyższe, poprzez powiązanie pozycji CN 1905 90 60 ze wskazanym grupowaniem PKWiU z 2008 r.: 10.71.12.0 potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość jego stanowiska, co do klasyfikacji statystycznej Słomki Ptysiowej.

Nazwa grupowania PKWiU

Jedna z fundamentalnych zasad metodycznych PKWiU z 2008 r. (zasad wyrażona w punkcie 6.2.1) stanowi, że „podstawową funkcją nazwy grupowania (PKWiU - przyp. Wnioskodawcy) jest określenie zakresu tego grupowania”.

Wskazana zasada metodyczna nakazuje kierować się przy klasyfikacji towarów brzmieniem odpowiednich grupowań PKWiU (stanowi ona jednocześnie odpowiednik PKWiU Reguły 1 ORINS, o której była mowa powyżej).

Brzmienie grupowania PKWiU z 2008 r. - 10.71.12.0 - wskazuje, że aby zaklasyfikować wyrób do tej pozycji, powinien on spełniać łącznie dwa następujące warunki:

 • powinien on stanowić wyrób ciastkarski lub ciastko oraz
 • powinien to być wyrób lub ciastko świeże.

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie zawiera definicji wyrobu ciastkarskiego (lub też ciastka, które dla potrzeb klasyfikacyjnych należy uznać za synonim tego pierwszego zwrotu), to należy dokonać wykładni językowej wspomnianego pojęcia. I tak zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego (wersja elektroniczna dostępna pod adresem: http://sjp.pwn.pl/), ciastko to: „niewielki kawałek słodkiego ciasta, często z kremem lub owocami”. Tym samym za wyrób ciastkarski należy uznać wyrób stanowiący słodkie ciasto.

Również pojęcie „świeżości” nie zostało zdefiniowane przez krajowego ustawodawcę we wspomnianym akcie prawnym. Niemniej jednak pomocne w tym zakresie mogą być reguły technologiczne istniejące w przemyśle ciastkarskim, zgodnie z którymi za świeże należy uznać takie produkty, które nie zawierają środków konserwujących.

Taki pogląd został zaprezentowany także podczas dyskusji nad zmianą kryteriów stosowania stawek obniżonych w odniesieniu do wyrobów ciastkarskich wymienionych w poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Jak wynika z parlamentarnych stenogramów, wprowadzenie poprawki w zakresie terminu przydatności do spożycia miało na celu objęcie opodatkowaniem według stawki obniżonej towarów produkowanych w sposób naturalny, bez użycia konserwantów. Jak wskazała Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych prezentując stanowisko Senatu w odniesieniu do komentowanej poprawki: „Senat proponuje również w poprawce 7, aby za świeże wyroby uznać wyroby ciastkarskie o trwałości nieprzekraczającej 45 dni w miejsce dotychczas przewidzianych 14 dni, uznając, że są to produkty wytwarzane w sposób naturalny, bez konserwantów, i takie rozwiązanie zostało poparte przez komisję finansów”.

Należy zatem uznać, że Słomka Ptysiowa spełnia warunki stawiane przez nazwę pozycji PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 - jest bowiem wyrobem stanowiącym słodkie ciasto oraz nie zawiera konserwantów/przeciwutleniaczy, co determinuje możliwość uznania go za świeży (ma to zresztą przełożenie na termin przydatności do spożycia Produktu, który wynosi 45 dni).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU z 2008 r. (posiłkowe zastosowanie not wyjaśniających do CN oraz konieczność odwołania się do brzmienia grupowań PKWiU), Słomka Ptysiowa mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0.

Przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji Produktu znajduje potwierdzenie w otrzymanej przez Wnioskodawcę opinii klasyfikacyjnej z dnia 25 kwietnia 2005 r., (Załącznik 4).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w przedmiotowej opinii Urząd Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował Produkt do grupowania:

 • PKWiU z 2004 r. 15.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego)”,
 • PKWiU z 1997 r. (w zależności od techniki produkcji):

15.81.12-00.15 „Wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego”,

15.81.12-00.13 „Wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego”.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z kluczami przejścia pomiędzy klasyfikacjami, opublikowanymi na stronach Głównego Urzędu Statystycznego, powyższe grupowania odpowiadają grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, powyższa opinia klasyfikacyjna jednoznacznie potwierdza, że Słomka Ptysiowa mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

 1. Termin przydatności do spożycia Słomki Ptysiowej

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, oznaczony termin przydatności do spożycia Produktu nie przekracza 45 dni.

Uwzględniając powyżej przedstawioną argumentację, należy uznać, że wskazana powyżej Słomka Ptysiowa:

 • mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże,
 • jej termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni,a w konsekwencji, od dnia 1 kwietnia 2011 r., Wnioskodawca ma prawo stosować 8% stawkę VAT do sprzedaży krajowej Słomki Ptysiowej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. - pod pozycją 32 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.12.0, tj. „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Z kolei, na mocy art. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2011 r., poz. 32 załącznika Nr 3 do ustawy otrzymała brzmienie: „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni” - PKWiU ex 10.71.12.0.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

W świetle powyższych przepisów, preferencyjnej (8%) stawce podatku od towarów i usług, podlegają od dnia 1 kwietnia 2011 r. wyroby ciastkarskie i ciastka sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.71.12.0, ale tylko takie, których data minimalnej trwałości oznaczana zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi produkcję i sprzedaż szerokiego asortymentu wyrobów cukierniczych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca sprzedaje m.in. słomkę ptysiową (skład: mąka, cukier, jaja, olej roślinny, substancja spulchniająca) o terminie przydatności do spożycia wynoszącym 45 dni (dalej: „Produkt” lub „Słomka Ptysiowa”).

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi w dniu 25 kwietnia 2005 r., stwierdzającą, że Produkt mieści się w grupowaniu:

 • PKWiU z 2004 r.115.81.12-00.00 „Wyroby ciastkarskie świeże (ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i pozostałe wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego)”,
 • PKWiU z 1997 r. (w zależności od techniki produkcji):

15.81.12-00.15 „Wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego”,

15.81.12-00.13 „Wyroby ciastkarskie z ciasta parzonego”.

Zdaniem Wnioskodawcy, Słomka Ptysiowa będąca przedmiotem Wniosku, powinna być klasyfikowana - w świetle Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm., dalej: „PKWiU”) - do grupowania PKWiU 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyrobów ciastkarskich, tj. słomka ptysiowa których termin przydatności do spożycia, nie przekracza 45 dni, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.