IPPP1/4512-663/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi budowlanej świadczonej w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.
IPPP1/4512-663/16-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budownictwo społeczne
 3. stawki podatku
 4. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku nadanego w dniu 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi budowlanej świadczonej w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usługi budowlanej świadczonej w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (zwana dalej C. lub Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest producentem cementu, kruszyw i różnego rodzaju betonów w tym betonów stosowanych w rożnych formach budownictwa. Oferta Spółki przeznaczona jest zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Beton wytwarzany jest w wytwórniach betonu zlokalizowanych w rożnych częściach Polski. Spółka zamierza rozpocząć świadczenie usług budowlanych (roboty betoniarskie, PKWiU 43.99.40.0) dla budynków oraz lokali, które spełniają wymogi budownictwa społecznego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa lub VATU).

Spółka będzie realizowała zamówienia klienta złożone w formie pisemnej na kompleksowe świadczenie usługi budowlanej (robót betoniarskich) obejmujące:

 • określenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej,
 • wyprodukowanie masy betonowej o określonych parametrach,
 • dobór sprzętu odpowiedniego do wbudowania mieszanki betonowej (np. pompa, wysięgnik rynnowy),
 • transport masy betonowej we wskazane miejsce specjalistycznym sprzętem,
 • oględziny elementów obiektu w tym sprawdzenie możliwości wjazdu i ocena możliwości wbudowania mieszanki betonowej;
 • wbudowanie mieszanki betonowej w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (m in. ławy fundamentowe, stropy, płyty podłogowe, słupy nośne, itp.) poprzez jej podanie lub wylanie przy użyciu odpowiedniego sprzętu (w szczególności elementów giętkich wysięgnika rynnowego betonomieszarki)
 • w niektórych przypadkach roboty obejmować mogą również lokalne spłaszczyznowanie powierzchni mieszanki betonowej w szalunku lub miejscu wbudowania przy użyciu łaty budowlanej.

Usługa będzie wykonywana przy wykorzystaniu wykwalifikowanych pracowników Spółki lub/i podwykonawców.

Klient będzie odpowiedzialny za należyte przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia wykonania usługi zapewniającej C. możliwość bezpiecznego wykonania usługi w terminie określonym w zamówieniu.

W zamówieniu składanym przez klienta w formie pisemnej określony będzie zakres prac, ich harmonogram, przewidywana wysokość wynagrodzenia (ostateczne wynagrodzenie będzie ustalone po wykonaniu usługi), oświadczenie klienta o spełnieniu przez lokal lub budynek, w którym świadczona jest usługa wymogów dotyczących budownictwa społecznego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b VATU.

Wykonanie usługi będzie dokumentowane pisemnym oświadczeniem klienta potwierdzającym wykonanie usługi oraz odpowiednim dokumentem rozliczeniowym (paragon fiskalny i/lub faktura). Dokument rozliczeniowy wystawiony dla klienta będzie obejmował jedną cenę za kompleksową usługę betonowania. W cenę sprzedaży usługi będzie wkalkulowany w szczególności koszt masy betonowej, dostawy betonu na budowę, wylania lub podania przy użyciu pompy do betonu w elementy konstrukcyjne obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisana w stanie faktycznym dostawa, to jest wyprodukowanie betonu, dostarczenie go na budowę specjalistycznym sprzętem oraz wpompowanie lub wylanie go w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lub jego części objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a i 12b VATU traktowana jest jako świadczenie usługi opodatkowane preferencyjną stawką podatku od towarów i usług, obecnie w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż mieszanki betonowej wraz z usługą transportu i wbudowania betonu, to jest jego wylania lub wpompowania w elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych lub ich części (np. fundament, strop, słup nośny, płyta podłogowa) zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a i 12b VATU jest traktowane jak świadczenie usługi, do której zastosowanie ma preferencyjna stawka podatku od towarów i usług, na chwilę obecną 8% (art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 VATU).

Ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia zastosowanie preferencyjnej obniżonej stawki VAT, obecnie 8%, od spełnienia kryteriów zawartych w art. 41 ust. 12, 12a-c VATU. Zgodnie z art. 41. ust. 12 ustawy preferencyjną stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b VATU. Obiekty budownictwa mieszkaniowego, o których mówi powołany przepis stanowią budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264-wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b VATU. Obiekty budownictwa mieszkaniowego, o których mówi powołany przepis stanowią budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Do budownictwa, objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w art. 41 ust 12a VATU, nie zalicza się (art. 41 ust. 12B ustawy):

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zdaniem Spółki, analiza powyższych regulacji na tle przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że zastosowanie preferencyjnej stawki VAT (tj. obecnie 8%) w tym przypadku, uzależnione jest z jednej strony od równoczesnego spełnienia dwóch przesłanek, tzn.:

 • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy,
 • budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

z drugiej zaś strony - określenia, czy Spółka świadczy usługę. Wyprodukowana masa betonowa może być odebrana przez kontrahenta we własnym zakresie lub może on zamówić masę betonową wraz z usługą transportu, wylania lub podania (wypompowania) w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego. W takiej sytuacji, gdy masa betonowa jest zamawiana wraz z transportem, wylaniem lub wpompowaniem w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (np. fundamenty, stropy, słupy nośne, płyt podłogowe) Spółka uważa, że wykonywana jest usługa betonowania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, przebudowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, dlatego też w tym zakresie, zdaniem Spółki, należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

W związku z powyższym Spółka uważa, że usługa betonowania stanowi remont lub budowę części obiektu budowlanego i jeśli obiekt ten zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w myśl art. 41 ust. 12a-c VATU, to zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka VAT - obecnie 8%.

Podobnie wypowiedział się:

Podsumowując, do dostawy przedstawionej przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego Spółka ma prawo zastosowania obniżonej stawki VAT - obecnie 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w tej klasyfikacji, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 cyt. ustawy, przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 7 cyt. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a cyt. ustawy, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 8 cyt. ustawy przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest producentem cementu, kruszyw i różnego rodzaju betonów w tym betonów stosowanych w rożnych formach budownictwa. Oferta Spółki przeznaczona jest zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Beton wytwarzany jest w wytwórniach betonu zlokalizowanych w rożnych częściach Polski. Spółka zamierza rozpocząć świadczenie usług budowlanych (roboty betoniarskie, PKWiU 43.99.40.0) dla budynków oraz lokali, które spełniają wymogi budownictwa społecznego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa lub VATU).

Spółka będzie realizowała zamówienia klienta złożone w formie pisemnej na kompleksowe świadczenie usługi budowlanej (robót betoniarskich) obejmującej:

 • określenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej,
 • wyprodukowanie masy betonowej o określonych parametrach,
 • dobór sprzętu odpowiedniego do wbudowania mieszanki betonowej (np. pompa, wysięgnik rynnowy),
 • transport masy betonowej we wskazane miejsce specjalistycznym sprzętem,
 • oględziny elementów obiektu w tym sprawdzenie możliwości wjazdu i ocena możliwości wbudowania mieszanki betonowej;
 • wbudowanie mieszanki betonowej w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (m in. ławy fundamentowe, stropy, płyty podłogowe, słupy nośne, itp.) poprzez jej podanie lub wylanie przy użyciu odpowiedniego sprzętu (w szczególności elementów giętkich wysięgnika rynnowego betonomieszarki)
 • w niektórych przypadkach roboty obejmować mogą również lokalne spłaszczyznowanie powierzchni mieszanki betonowej w szalunku lub miejscu wbudowania przy użyciu łaty budowlanej.

Usługa będzie wykonywana przy wykorzystaniu wykwalifikowanych pracowników Spółki lub/i podwykonawców.

Klient będzie odpowiedzialny za należyte przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia wykonania usługi zapewniającej C. możliwość bezpiecznego wykonania usługi w terminie określonym w zamówieniu. W zamówieniu składanym przez klienta w formie pisemnej określony będzie zakres prac, ich harmonogram, przewidywana wysokość wynagrodzenia (ostateczne wynagrodzenie będzie ustalone po wykonaniu usługi), oświadczenie klienta o spełnieniu przez lokal lub budynek, w którym świadczona jest usługa wymogów dotyczących budownictwa społecznego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b VATU. Wykonanie usługi będzie dokumentowane pisemnym oświadczeniem klienta potwierdzającym wykonanie usługi oraz odpowiednim dokumentem rozliczeniowym (paragon fiskalny i/lub faktura). Dokument rozliczeniowy wystawiony dla klienta będzie obejmował jedną cenę za kompleksową usługę betonowania. W cenę sprzedaży usługi będzie wkalkulowany w szczególności koszt masy betonowej, dostawy betonu na budowę, wylania lub podania przy użyciu pompy do betonu w elementy konstrukcyjne obiektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy dostawa, to jest wyprodukowanie betonu, dostarczenie go na budowę specjalistycznym sprzętem oraz wpompowanie lub wylanie go w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lub jego części objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a i 12b VATU traktowana jest jako świadczenie usługi opodatkowane preferencyjną stawką podatku od towarów i usług, obecnie w wysokości 8%.

W odniesieniu do opisu sprawy wskazać należy, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jako element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

W tym miejscu wskazać należy, że zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytutywne do świadczenia głównego. Zatem, należy ustalić charakter świadczonej usługi, a tym samym zidentyfikować dominujące składniki danego świadczenia.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, natomiast pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wobec powyższego jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty).

W przypadku świadczenia usług, opisanych we wniosku, mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, która obejmuje świadczenie podstawowe, tj. usługę budowlaną polegającą na wykonywaniu robót betoniarskich związanych z zabetonowaniem wskazanych w zamówieniu miejscach (np. fundamenty, stropy, słupy nośne, płyty podłogowe). Na opisaną wyżej kompleksową usługę budowlaną składać się będzie dostarczenie na plac budowy wyprodukowanej przez Wnioskodawcę masy betonowej specjalistycznym sprzętem, wylanie lub wpompowanie masy betonowej w elementy konstrukcyjne na miejscu budowy. Usługa świadczona będzie na podstawie zamówienia składanego przez klienta w formie pisemnej. Zamówienie będzie zawierało oświadczenie klienta o spełnieniu przez lokal lub budynek, w którym świadczona jest usługa wymogów dotyczących budownictwa społecznego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b ustawy. W cenę sprzedaży usługi będzie wkalkulowany w szczególności koszt masy betonowej, dostawy betonu na budowę, wylania lub podania przy użyciu pompy do betonu w elementy konstrukcyjne obiektu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala zatem stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, jest kompleksowa usługa, a nie dostawa towaru czy też zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług.

Ponadto podkreślić należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że świadczenie kompleksowej usługi budowlanej (polegającej na: wyprodukowaniu betonu, dostarczeniu go na plac budowy specjalistycznym sprzętem, wpompowaniu lub wylaniu go w elementy konstrukcyjne) na podstawie zawartego z klientem zamówienia (z którego wynika, że cena obejmować będzie łączny koszt całkowity towaru i usługi), wykonywanej w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym będzie opodatkowane preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.