IPPP1/4512-538/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku dla produktów mieszczących się w grupowaniach wskazanych w poz. 23 i poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy
IPPP1/4512-538/15-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. posiłki
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112 poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktów mieszczących się w grupowaniach wskazanych w poz. 23 i poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktów mieszczących się w grupowaniach wskazanych w poz. 23 i poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka jest właścicielem kilku obiektów typu bistro, gdzie zamówienie ciepłych produktów przez klientów odbywa się przy tzw. „ladzie”. Produkty sprzedawane przez Spółkę są przygotowywane i serwowane z przeznaczeniem do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos. Przy sprzedaży produktów w lokalu z przeznaczeniem ich spożycia na miejscu, klienci mają, co do zasady, do swojej dyspozycji stoliki, krzesła i tace, umożliwiające spożywanie napojów/dań w wygodnych warunkach, przy czym Spółka nie zapewnia obsługi kelnerskiej.

Podsumowując, klient Spółki ma możliwość nabycia jedynie gotowego posiłku, który co do zasady przygotowywany jest przez Spółkę na miejscu z gotowych produktów lub też z półproduktów nabywanych przez Spółkę. Istotą transakcji pozostaje nabycie gotowego posiłku, który jest konsumowany przez klienta w dowolnie wybranym przez niego miejscu. Na życzenie kupujących, pracownicy lokalu Spółki wydają produkty na wynos. W takiej sytuacji, klienci Spółki mają możliwość zapakować produkty w specjalne opakowania, a następnie spożyć je poza lokalem Spółki.

Spółka otrzymała od Ministra Finansów interpretację indywidualną, która potwierdza, że sprzedaż dokonywana przez Spółkę w oparciu o jej model businessowy na gruncie podatku VAT jest traktowana jako dostawa towarów.

Spółka dokonuje sprzedaży m.in. następujących grup produktów:

 • Dań głównych (m.in. dorsza, fileta drobiowego, kotlet de volaille);
 • Pizzy;
 • Sałatek;
 • Pozostałych dań (m. in. hamburgerów, kebabu, hot-dogów, kanapek);
 • Dodatków skrobiowych oraz warzywnych (ryżu, pieczonych ziemniaków, frytek);
 • Zup;
 • Świeżego pieczywa;
 • Zestawów (np. kompilacji dania głównego z sałatką).

Powyższe produkty nie zawierają alkoholu powyżej 1,2%.

W celu rozwiania wątpliwości o sposobie klasyfikacji sprzedawanych przez produktów według PKWiU z 2008 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Łodzi z prośbą o wydanie opinii statystycznej.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki, Urząd Statystyczny, wydał opinię statystyczną z dnia 8 maja 2015 r., w której uznano, iż usługi polegające na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów do konsumpcji na miejscu, przygotowaniu posiłków na wynos (klient sam odbiera) zgodnie z przepisami statystycznymi mieszczą się w grupowaniu:

PKWiU 56.10.1 „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych”.

Z uwagi na fakt, iż Urząd Statystyczny dokonał klasyfikacji według przepisów statystycznych jako „świadczenie usługi”, a nie „sprzedaży towarów” - Spółka była zmuszona do samodzielnej klasyfikacji sprzedawanych powyżej produktów:

Dania główne Spółka klasyfikuje do grupy PKWiU:

 • 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi, gdy głównym składnikiem dania jest mięso lub podroby;
 • 10.85.12 jako Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków, gdy głównym składnikiem dania są ryby.

Pizze Spółka klasyfikuje do grupy PKWiU:

 • 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi, przy pizzach z dodatkiem mięs;
 • 10.85.12 jako Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków, przy pizzach z dodatkiem ryb czy owoców morza;
 • 10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw, w przypadku pizz warzywnych.

Spółka klasyfikuje hamburgery do grupy PKWiU - 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi.

Spółka klasyfikuje hot-dogi do grupy PKWiU - 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi.

Spółka frytki klasyfikuje do grupy PKWiU - 10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw.

Spółka kanapki klasyfikuje do grupy PKWiU - 10.85.14 jako Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych.

Spółka sałatki oraz zupy klasyfikuje do grupy PKWiU -10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw.

Spółka dodatki skrobiowe, jak ryż czy ziemniaki pieczone klasyfikuje do grupy PKWiU -10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw a także do grupy 10.85.19 jako Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę mrożoną.

Spółka pieczywo gotowe (świeże czy też wcześniej zamrożone i następnie sprzedawane jako świeże) klasyfikuje do grupy PKWiU-10.71.11.0 jako Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni.

Spółka zestawy klasyfikuje do grupy PKWiU - 10.85.1 jako Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Spółka ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy stosować w odniesieniu do sprzedaży powyżej wymienionych produktów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym sprzedaż opisanych we wniosku produktów mieszczących się w grupowaniach wskazanych w poz. 23 i poz. 28 załącznika nr 10 do Ustawy o VAT będzie opodatkowana stawką 5% VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy;

Zdaniem Spółki, wyżej opisaną sprzedaż produktów Spółki należy opodatkować stawką 5% VAT.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W tym miejscu należy zauważyć, iż stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 Ustawy o VAT w okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8%.

Ustawodawca w załączniku nr 3 określił wykaz towarów i usług opodatkowanych według 8% stawki podatku VAT, z tym że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawką, której dotyczy załącznik. Dodatkowo, zgodnie z art. 41 ust. 2a Ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do Ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolami:

 • PKWiU ex 10.71.11.0 pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni” - poz. 23,
 • PKWiU ex 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej l,29% - poz. 28.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu/ danego grupowania.

Zgodnie z art. 5a Ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Należy podkreślić, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

W związku z powyższym jedynie Spółka, jako finalny sprzedawca towaru dla klienta, jest w stanie określić jaki produkt dokładnie sprzedaje i z tego też względu Spółka dokonała klasyfikacji tak jak wskazano w stanie faktycznym.

Zdaniem Spółki sprzedawane przez nią potrawy (dania gotowe i posiłki) w klasyfikacji PKWiU mieszczą się pod PKWiU w grupie 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania” oraz w grupie 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Zatem wszystkie wskazane powyżej towary (zgodnie z ich odpowiednią klasyfikacją) zostały wymienione w poz. 23 bądź też w poz. 28 załącznika nr 10 do Ustawy o VAT i tym samym dostawa przygotowywanych przez Spółkę gotowych posiłków i dań podlega opodatkowaniu stawką VAT 5%.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r. znak ILPP2/4512-1-154/15-2/MN, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2015 r. znak IBPP2/443-1119/14/KO oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 października 2014 r. znak IPPP2/443-793/14-3/KOM.

Opodatkowanie zestawów

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku uznania że w skład zestawu wchodzą poszczególne produkty, przedmiotem dostawy będą wyodrębnione pozycje stanowiące samodzielne towary. Podstawą opodatkowania będzie cena niezależnych od siebie składników wchodzących w skład zestawu, o ile określono dla nich odrębną cenę.

Co istotne, o ile klient kupuje i płaci za poszczególne dania osobno - możliwe jest wyodrębnienie poszczególnej ceny za dane produkty i wówczas podstawa opodatkowania będzie każdy produkt z osobna.

W sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży jest tzw. „danie na wagę” to klient sam wybiera ile poszczególnych produktów nałoży na talerz i płaci wówczas jedną ceną uzależnioną od wagi wszystkich produktów na talerzu. W konsekwencji, w takim przypadku nie będzie istniała możliwość ustalenia odrębnej podstawy opodatkowania dla poszczególnych produktów - lecz dla wszystkich towarów razem.

W przypadku gdy przedmiotem dostawy będzie zestaw składający się z poszczególnych produktów, gdy każdy z nich klasyfikowany jest do grupy PKWiU 10.85.1 (podlegają w każdym przypadku opodatkowaniu według 5% stawki VAT), z perspektywy VAT przedmiotem dostawy towarów może być zestaw stanowiący niezależny produkt handlowy. Podstawą opodatkowania może być wówczas łączna cena za wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu.

Powyższe będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku jednolitego opodatkowania wszystkich poszczególnych składników zestawów i nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do takich zestawów, w skład których wchodzi m.in. napój opodatkowany według stawki 23%, czy produkty będą zawierały alkohol powyżej 1,2%.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż zestawy (składające się z elementów opodatkowanych stawką 5% VAT) też powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Potwierdzenie powyższego stanowiska znajduje się m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2015 r., znak ILPP2/443-1222/14-4/MN.

Podsumowując, zdaniem Spółki, która otrzymała zarówno interpretację indywidualną od Ministra Finansów potwierdzającą, że dokonywana przez nią sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów na gruncie Ustawy o VAT oraz opinię statystyczną od Urzędu Statystycznego, która analogiczną sytuację traktuje jako świadczenie usług gastronomicznych, to Spółka powinna dokonać prawidłowej klasyfikacji sprzedawanych przez siebie produktów według PKWiU 2008.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż sprzedaż opisanych produktów podlega opodatkowaniu według 5% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem kilku obiektów typu bistro, gdzie zamówienie ciepłych produktów przez klientów odbywa się przy tzw. „ladzie”. Produkty są przygotowywane i serwowane z przeznaczeniem do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos. Przy sprzedaży produktów w lokalu z przeznaczeniem ich spożycia na miejscu, klienci mają, co do zasady, do swojej dyspozycji stoliki, krzesła i tace, umożliwiające spożywanie napojów/dań w wygodnych warunkach, przy czym Wnioskodawca nie zapewnia obsługi kelnerskiej.

Wnioskodawca otrzymał od Ministra Finansów interpretację indywidualną, która potwierdza, że sprzedaż dokonywana przez Spółkę w oparciu o jej model businessowy na gruncie podatku VAT jest traktowana jako dostawa towarów.

Sprzedawane są następujące grupy produktów: dania główne (m.in. dorsza, fileta drobiowego, kotlet de volaille); pizze; sałatki; pozostałe dania (m. in. hamburgery, kebab, hot-dog, kanapki); dodatki skrobiowe oraz warzywne (ryż, pieczone ziemniaki, frytki); zupy; świeże pieczywo; zestawy (np. kompilacja dania głównego z sałatką). Produkty nie zawierają alkoholu powyżej 1,2%.

Wnioskodawca posiada opinię statystyczną z dnia 8 maja 2015 r., w której uznano, że usługi polegające na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów do konsumpcji na miejscu, przygotowaniu posiłków na wynos (klient sam odbiera) zgodnie z przepisami statystycznymi mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 56.10.1 „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych”. Z uwagi na fakt, że Urząd Statystyczny dokonał klasyfikacji według przepisów statystycznych jako „świadczenie usługi”, a nie „sprzedaży towarów” Wnioskodawca jest zmuszony do samodzielnej klasyfikacji sprzedawanych produktów.

Dania główne Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU:

 • 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi, gdy głównym składnikiem dania jest mięso lub podroby;
 • 10.85.12 jako Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków, gdy głównym składnikiem dania są ryby.

Pizze Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU:

 • 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi, przy pizzach z dodatkiem mięs;
 • 10.85.12 jako Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków, przy pizzach z dodatkiem ryb czy owoców morza;
 • 10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw, w przypadku pizz warzywnych.

Z kolei hamburgery zakwalifikowane zostały do grupy PKWiU - 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi; hot-dogi do grupy PKWiU - 10.85.11 jako Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi; frytki klasyfikuje do grupy PKWiU - 10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw; kanapki klasyfikuje do grupy PKWiU - 10.85.14 jako Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych; sałatki oraz zupy klasyfikuje do grupy PKWiU -10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw; dodatki skrobiowe, jak ryż czy ziemniaki pieczone klasyfikuje do grupy PKWiU -10.85.13 jako Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw a także do grupy 10.85.19 jako Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę mrożoną.

Pieczywo gotowe (świeże czy też wcześniej zamrożone i następnie sprzedawane jako świeże) Wnioskodawca klasyfikuje do grupy PKWiU-10.71.11.0 jako Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni. Zestawy z kolei klasyfikuje do grupy PKWiU - 10.85.1 jako Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy sprzedaż opisanych we wniosku produktów mieszczących się w grupowaniach wskazanych w poz. 23 i poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT będzie opodatkowana stawką 5% VAT.

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności. Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednak, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zatem z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione m.in. w załączniku nr 3 do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono w poz. 42, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”. Z kolei w poz. 31 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”.

Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do wyrobów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa wyrobu. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania – konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto w świetle objaśnienia do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, ww. wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wymieniono w poz. 28, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”. Natomiast w poz. 23 tego samego załącznika znajdują się pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0 towary mieszczące się w grupie „Pieczywo świeże którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Wnioskodawca podaje, że na podstawie własnych ustaleń w kwestii klasyfikacji statystycznej, sprzedawane przez niego potrawy (dania gotowe i posiłki) w klasyfikacji PKWiU mieszczą się pod PKWiU w grupie 10.85.1 „Gotowe posiłki i dania” oraz w grupie 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”. Ustalając właściwą stawkę podatku dla swoich towarów wymienionych we wniosku, wskazuje na poz. 23 i 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji gdy, jak wskazał Wnioskodawca, opisane we wniosku produkty mieszczą się w grupowaniach PKWiU z 2008 r. – 10.71.11.0 i 10.85.1 oraz produkty te znajdują się w wykazie towarów wymienionych w poz. odpowiednio 23 i 28 załącznika nr 10 do ustawy, to ich dostawa podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 5%.

tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie, należy wskazać, że kwestie dotyczące podstawy opodatkowania zestawów sprzedawanych przez Wnioskodawcę nie była przedmiotem rozstrzygnięcia, ponieważ przedmiotowa interpretacja indywidualna odnosi się jedynie do ustaleń w zakresie stawki podatku dla wskazanych we wniosku towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji wykonywanych czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy – udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.