IPPP1/4512-536/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług wykonywanych w ramach zlecenia, dotyczącego administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na określonym terenie.
IPPP1/4512-536/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. stawki podatku
 3. usługi kompleksowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wykonywanych w ramach zlecenia, dotyczącego administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na określonym terenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wykonywanych w ramach zlecenia, dotyczącego administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na określonym terenie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Spółką ze 100% udziałem Gminy, która powstała z przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zgodnie z aktem notarialnym Spółka realizuje zadania własne Gminy. Między innymi Gmina zleciła Spółce realizację zadania własnego w zakresie administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na terenie Parku, na terenie rekreacyjno-sportowym przy Stawach oraz wokół willi.

Zadanie własne Gminy zlecone do realizacji Spółce w swym zakresie obejmuje:

 1. Bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw, prace porządkowe i bieżące sprzątanie terenów, w tym: usuwanie liści, bieżące odśnieżanie i zwalczanie śliskości w okresie zimowym - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0 "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu" - pozycja 174 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%.
 2. Pielęgnacje zieleni, w tym: koszenie trawników, koszenie skarp i wzdłuż rzeki, pielenie, oczyszczanie drzew z uschniętych konarów i gałęzi, dokonywanie nasadzeń roślin jednorocznych, uzupełniających, dodatkowych nasadzeń, przeprowadzanie inwentaryzacji zieleni, nadzór nad stanem pomników przyrody - mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych" - pozycja 176 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%.
 3. Utrzymanie fontann, w tym: dozowanie niezbędnej chemii, czyszczenie, usuwanie śmieci i innych nieczystości, wymiana wody, zapewnienie środków chemicznych, biologicznych - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.29.13.0 "Pozostałe usługi sanitarne" - pozycja 175 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%.
 4. Bieżące naprawy i konserwacje oświetlenia fontanny - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.21 "Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych"
 5. Przeglądy, naprawy i konserwacje hydrauliki fontanny - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 42.21 "Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów"
 6. Konserwacje i naprawy placów zabaw, boisk sportowych, pomostu, ogrodzenia placów zabaw, stref przejściowych, siłowni zewnętrznej, toalet i innych urządzeń, elementów małej architektury zamontowanych na tych obiektach - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43 "Roboty budowlane specjalistyczne"
 7. Konserwacje i naprawy oświetlenia kamer, tablic/gablot wystawienniczych - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 33 - "Usługi naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń"
 8. Obsługę i utrzymanie czystości w toaletach kontenerowych - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 "Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane"
 9. Dbałości o czystość, estetykę, porządek na obiektach - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.21.10.0 "Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych"
 10. W okresie od 1 maja do 30 października zapewnienie obsługi do wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-sportowego (7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 22.00) wraz z udostępnieniem pełnego asortymentu sprzętu jak i nadzór sprawowany przez pracowników zatrudnionych przez Spółkę - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 78.30 "Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników"
 11. Nadzoru nad ochroną obiektów polegający na opiniowaniu pracy pracowników firmy ochroniarskiej oraz okresowej kontroli wydruków obchodów punktów kontrolnych, kontrolę sprawuje pracownik Spółki - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.22 "Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania"
 12. Prowadzenia książek obiektów (placu zabaw), polegające na dokonywaniu wpisów dotyczących okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń - mieszczą się w grupowaniu PKWiU 71.20.19.0 "Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych"

Informacje o PKWiU do celów podatkowych Spółka otrzymała z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w dniu 30.03.2015 r. i uzupełnienie do wniosku w dniu 27.04.2015 r.

Wszystkie czynności w ramach tego zlecenia Spółka zobowiązała się realizować z uwzględnieniem wymagań Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczących zachowania trwałości projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Z tytułu wykonania przedmiotu powyższego zlecenia, na rok zostało ustalone ryczałtowe wynagrodzenie brutto, zawierające podatek VAT, które jest rozliczane w 12 równych ratach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur. Spółka na powyższe zlecenie, wystawia faktury na koniec każdego miesiąca opodatkowując stawką podatku VAT w wysokości 23%. Wnioskodawca nadmienia, że usługi wymienione w pkt . 1-3 do których ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8%, mają dominujący udział w całości tego zlecenia.

Ze względu na fakt skomplikowanej charakterystyki ilościowego sklasyfikowania poszczególnych czynności mieszczących się w różnych grupowaniach PKWiU, spółka ma problem w ustaleniu udziału świadczonych usług w danym miesiącu w ramach tego jednego zlecenia.

Spółka ma wątpliwości co do prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi wykonywane w ramach zlecenia "Administrowanie, sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie Parku, na terenie rekreacyjno-sportowym przy Stawach i wokół willi" powinny być objęte rożnymi stawkami podatku VAT, tj. 8% i 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług w ramach tego zlecenia nie powinno być traktowane jako jedna (kompleksowa) usługa, bowiem mają one odmienny cel, zróżnicowany charakter oraz zakres świadczonych czynności. Należy rozpatrywać je odrębnie i opodatkować stawkami podatku VAT właściwymi dla danej usługi.

Bowiem pojedyncze świadczenie występuje wówczas, gdy jedna lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako elementy pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Natomiast, usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli ona nie stanowi dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykonania usługi.

Zgodnie z art . 146a pkt . 2 ustawy, "Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu" (PKWiU 81.29.12), "Usługi związane z zagospodarowaniem zieleni" (PKWiU 81.30.10), "Pozostałe usługi sanitarne" (PKWiU 81.29.13.0), powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%. Pozostałe usługi wymienione w pkt . 4-12 zgodnie z art . 146a pkt . 1 ustawy, powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej: ustawa o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje zadania własne Gminy. Między innymi Gmina zleciła Spółce realizację zadania własnego w zakresie administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na terenie Parku Skarbków, na terenie rekreacyjno-sportowym przy Stawach oraz wokół willi. Zlecone zadania obejmują: bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw, prace porządkowe i bieżące sprzątanie terenów, w tym: usuwanie liści, bieżące odśnieżanie i zwalczanie śliskości w okresie zimowym; pielęgnację zieleni, w tym: koszenie trawników, koszenie skarp i wzdłuż rzeki, pielenie, oczyszczanie drzew z uschniętych konarów i gałęzi, dokonywanie nasadzeń roślin jednorocznych, uzupełniających, dodatkowych nasadzeń, przeprowadzanie inwentaryzacji zieleni, nadzór nad stanem pomników przyrody; utrzymanie fontann, w tym: dozowanie niezbędnej chemii, czyszczenie, usuwanie śmieci i innych nieczystości, wymiana wody, zapewnienie środków chemicznych, biologicznych; bieżące naprawy i konserwacje oświetlenia fontanny; przeglądy, naprawy i konserwacje hydrauliki fontanny; konserwacje i naprawy placów zabaw, boisk sportowych, pomostu, ogrodzenia placów zabaw, stref przejściowych, siłowni zewnętrznej, toalet i innych urządzeń, elementów małej architektury zamontowanych na tych obiektach; konserwacje i naprawy oświetlenia kamer, tablic/gablot wystawienniczych; obsługę i utrzymanie czystości w toaletach kontenerowych; dbałości o czystość, estetykę, porządek na obiektach; zapewnienie obsługi do wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-sportowego wraz z udostępnieniem pełnego asortymentu sprzętu jak i nadzór sprawowany przez pracowników zatrudnionych przez Spółkę; nadzoru nad ochroną obiektów polegający na opiniowaniu pracy pracowników firmy ochroniarskiej oraz okresowej kontroli wydruków obchodów punktów kontrolnych, prowadzenia książek obiektów (placu zabaw), polegające na dokonywaniu wpisów dotyczących okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń.

Z tytułu wykonania powyższego zlecenia zostało ustalone ryczałtowe wynagrodzenie brutto, zawierające podatek VAT, które jest rozliczane w 12 równych ratach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowej stawki podatku dla usług wykonywanych w ramach zlecenia, dotyczącego administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na określonym terenie.

W pierwszej kolejności należy zatem rozstrzygnąć, czy oferowane przez Spółkę usługi noszą znamiona świadczenia złożonego, czy też każdą z nich należy rozpatrywać i opodatkować odrębnie. Żadna z norm prawa krajowego ani też prawa europejskiego nie przewiduje definicji „usług złożonych”, nie ma również szczególnych uregulowań dotyczących przesłanek uznawania danego świadczenia za złożone. Ocena, w jakich okolicznościach świadczenia powiązane należy traktować jako świadczenia jednolite, kształtowana jest na na gruncie orzecznictwa TSUE. Aczkolwiek Trybunał w wielu orzeczeniach w sposób pomocny przy interpretacji przepisów wypowiadał się w kwestii świadczeń złożonych, nadając określone cechy tym czynnościom i opisując rodzaj relacji pomiędzy nimi, to i tak każdorazowo rozstrzygnięcie w tym przedmiocie musi uwzględniać specyfikę konkretnego stanu faktycznego w danej sprawie.

Zgodnie z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym, za świadczenia odrębne należy uznać świadczenia wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone. Przy czym – co istotne – ocena, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych usług, winna odbywać się w oderwaniu od treści oferty (faktu połączenia kilku czynności w jedno zamówienie), a jedynie w oparciu o to, czy wykonywane przez Spółkę świadczenia wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Trzeba podkreślić, że przy kwalifikacji danych świadczeń w kontekście uznania ich za usługi złożone, należy przede wszystkim patrzeć przez pryzmat fundamentalnej zasady, zgodnie z którą każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Dopiero jako odstępstwo od tej zasady, na zasadzie wyjątku, można dopuszczać możliwość scalenia świadczeń w jedno.

Ponadto, przy stosowaniu wskazanych w orzecznictwie kierunkowych dyrektyw postępowania służących rozpoznaniu w szeregu powiązanych czynności gospodarczych świadczenia złożonego, warto przywołać orzeczenie TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07, opierające się na dotychczasowych tezach Trybunału w zakresie usług kompleksowych, w którym stwierdzono, że „każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne” (również wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06). Wyrok ten sformułował kryteria przesądzające o tym, kiedy występuje świadczenie złożone. Ma ono zatem miejsce w sytuacji, gdy:

 • świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej;
 • poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny;
 • kiedy nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych;
 • kiedy nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność.
 • świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej;
 • poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny;
 • kiedy nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych;
 • kiedy nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność.

Usługa kompleksowa zawiera zatem kilka czynności (usług) opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, z tym, że jedna z nich jest usługą główną, przeważającą, nadającą danej usłudze jej główny charakter, przy czym wszystkie zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest więc jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej. Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy, wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt niniejszej sprawy i analizując poszczególne wykonywane przez Spółkę czynności, w ocenie Organu wykonywane w ramach opisanego zadania usługi stanowią odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane niezależnie od siebie. Poszczególne usługi realizowane w ramach administrowania, sprzątania i utrzymania porządku na określonym terenie nie pozostają wobec siebie w relacji usługa pomocnicza – usługa główna, żadna z tych usług nie posiada charakteru nadrzędnego wobec innych usług. Poszczególne usługi wskazane w opisie sprawy nie są od siebie w ścisły sposób zależne w tym sensie, że choć wszystkie dotyczą utrzymania porządku na danym terenie, to jednak waga poszczególnych z nich nie jest wyższa od innych, a wykonanie każdej z tych usług nie wpływa co do zasady na właściwości czy jakość innych z nich. Zatem opisane usługi mogą być rozdzielone bez uszczerbku dla każdej z nich, a ponadto mogą występować w obrocie odrębnie od pozostałych usług. Zdaniem Organu usługi te nie wykazują tak silnych powiązań, które pozwalałyby przyjąć, że ich rozdzielenie doprowadzi do utraty atrakcyjności, czy efektywaności którejkolwiek z nich. Trzeba też podkreślić, że zarówno z formalnego jak i praktycznego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód, aby usługi te były świadczone przez różne podmioty.

Fakt, że poszczególne usługi objęte są jednym zleceniem i wykonywane przez jeden podmiot nie przesądza o tym, że stanowią jedno świadczenie, gdyż łącząc poszczególne usługi w jedno zamówienie nie można zapominać, że zasadą ustawową jest oddzielność i samodzielność świadczonych usług. Rozpoznawanie odrębnych świadczeń jako jednego kompleksowego ma charakter wyjątkowy, zatem połączenie opisanych świadczeń, mogących funkcjonować osobno w jedno zamówienie nie czyni z nich jednej nierozerwalnej usługi.

W konsekwencji zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że usługi świadczone w ramach opisanego zlecenia mają odmienny cel, zróżnicowany charakter oraz zakres, więc należy rozpatrywać je odrębnie i opodatkować stawkami VAT właściwymi dla danej usługi.

Co do zasady, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy o VAT).

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (pkt 1), natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (pkt 2).

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%”, pod pozycją 174 wymieniono usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu”, pod pozycją 175 – usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU 81.29.13.0 „Pozostałe usługi sanitarne”, natomiast pod pozycją 176 – usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Zatem usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu, pozostałe usługi sanitarne oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, będą podlegały opodatkowaniu stawką 8%, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z zw. z poz. 174-176 załącznika nr 3 do ustawy.

Pozostałe wykonywane przez Wnioskodawcę usługi, z uwagi na fakt, że nie zostały wymienione ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy jako czynności zwolnione z podatku lub korzystające z preferencyjnego opodatkowania, będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 – stawką 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Spółkę, analiza i weryfikacja wskazanej we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.