IPPP1/4512-47/16-4/IGo | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT oraz stawka podatku VAT na usługi artystyczne i kulturalne wykonywane jako twórca i artysta.
IPPP1/4512-47/16-4/IGointerpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. twórcy
 3. usługi artystyczne
 4. usługi kulturalne
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu do IS w Warszawie 18 stycznia 2016 r., do tut. Biura KIP 20 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 16 lutego 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT oraz stawki podatku VAT na usługi artystyczne i kulturalne wykonywane jako twórca i artysta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. do tut. Biura KIP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT oraz stawki podatku VAT na usługi artystyczne i kulturalne wykonywane jako twórca i artysta. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 24 lutego 2016 r., złożonym w dniu 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 16 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, wnioskodawczyni prosi o udzielenie wyjaśnienia do przyszłych zdarzeń gospodarczych poprzez wydanie indywidualnej interpretacji, celem uniknięcia ryzyka podatkowego związanego z zastosowaniem nieprawidłowej stawki VAT na świadczone usługi.

Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się do VAT jako czynny podatnik VAT i wykonywać działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, usystematyzowaną w dziale 90 PKD, są następujące podklasy:

 1. 90.01.Z obejmująca działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, w tym działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy,
 2. 90.02.Z obejmująca działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, w tym działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd., a także działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi,
 3. 90.03.Z obejmująca artystyczną i literacką działalność twórczą, w tym działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularnonaukową itp., a także działalność niezależnych dziennikarzy.

Wnioskodawczyni ukończyła Wydział wiedzy o teatrze, posiada wieloletni dorobek oraz doświadczenie zawodowe we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach i jest rozpoznawalną osobą medialną.

W ramach podejmowanej obecnie działalności gospodarczej, wnioskodawczyni będzie najprawdopodobniej wykazywać następujące formy aktywności opisane powyższą systematyką:

Ad. 1 w przypadku działalności o numerze PKD 90.01.Z (działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych...) - usługi konferansjerskie obejmujące autorskie prowadzenie i moderowanie wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne, i wywiady, a także osobisty udział w reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą.

Ad. 2 w przypadku działalności o numerze PKD 90.02.Z (działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych...) - organizacja, reżyseria i produkcja wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne),

Ad. 3 w przypadku działalności o numerze PKD 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza...) - pisanie scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich.

Każdorazowe wykonanie świadczenia, poprzedzone będzie podpisaniem przez wnioskodawczynię właściwej umowy potwierdzającej przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz zleceniodawcy, natomiast fakt wykonania usługi zostanie udokumentowany wystawieniem faktury na kwotę należnego zleceniobiorcy honorarium i przy zastosowaniu stawki podatku VAT, odpowiedniej przedmiotowo dla wykonywanej formy działalności.

Wobec kontynuacji dotychczas wykonywanej profesji w ramach podejmowanej obecnie działalności gospodarczej, wnioskodawczyni zamierza świadczyć jako twórca usługi kulturalne, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku VAT korzystają ze zwolnienia.

W rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzana będzie w formie honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania utworów.

Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „kultura”, „artysta”, „usługa kulturalna”, zatem przy dokonaniu interpretacji ww. przepisu, zgodnie z przyjętą praktyką należy posłużyć się wykładnią literalną słownika języka polskiego wydawnictwa naukowego (pwn): artysta jest to osoba uprawiająca jakąś dziedzinę sztuki, kultura jest to materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Na tej podstawie można uznać, że usługa kulturalna obejmuje dzieła artystyczne o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym itp. Usługa kulturalna to także element kultury masowej będącej przejawem kultury współczesnej charakterystycznej dla nowoczesnych społeczeństw: skierowana jest ona do osób w różnym wieku, należących do różnych grup społecznych, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, doświadczenia i miejscu zamieszkania. Jej treści są adresowane do masowego odbiorcy i charakteryzują się wysokim stopniem standaryzacji co do formy, jak i samej treści. Takie kryteria spełnia popularna muzyka, film, eventy, etc..

Zgodnie z art. 1 ust. l ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do której odwołuje się ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są między innymi: utwory słownomuzyczne, a także sceniczne, scenicznomuzyczne i audiowizualne (w tym filmowe).

Na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy, domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Pod ochroną pozostaje na podstawie art. 85 ust. 1 ww. ustawy każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu art. 85 ust. 1 są w szczególności działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy, mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania (art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Przepis powyższy wskazuje, że za artystę wykonawcę mogą zostać uznane osoby, których działanie w stosunku do utworu ma charakter twórczy.

Wnioskodawczyni jest osobą znaną i cenioną na rynku mediów telewizyjnych. Będąc popularyzatorką kultury i znawcą sztuki filmowej współpracuje z dużymi stacjami telewizyjnymi i agencjami aktorsko-artystycznymi. Bardzo często występuje w charakterze prowadzącej prestiżowe uroczystości i gale o tematyce kulturalnej. Za swój dorobek została wielokrotnie laureatką licznych nagród i wyróżnień telewizyjnych. W dotychczasowej karierze, wnioskodawczyni za każdym razem zobowiązuje się stworzyć osobiście profesjonalne artystyczne wykonanie według swej najlepszej wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie artystycznym.

Reasumując, wnioskodawczyni świadczy usługi kulturalne, które w literalnym znaczeniu oznaczają tworzenie i upowszechnianie kultury, kultury masowej lub stanowią jej składnik. W świetle prawa autorskiego występuje jako artysta, twórca bądź artysta wykonawca. Za świadczone usługi będzie otrzymywać honoraria, obejmujące również wynagrodzenie za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania utworów. Jednocześnie gwarantuje, że artystyczne wykonanie będzie wolne od wad prawnych i nie naruszy praw osób trzecich, ani jakichkolwiek przepisów prawa. Z chwilą wykonania usługi, wnioskodawczyni będzie przenosić na rzecz zamawiającego całość praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań oraz ich fragmentów wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych.

Zważywszy powyższe, w ocenie wnioskodawczyni spełnione zostaną wszystkie warunki konieczne do tego, aby móc korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, przysługujące z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Mając na uwadze przytoczone przepisy, należy wskazać że usługi polegające na udziale wnioskodawczyni w kampaniach reklamowych i promocyjnych nie mieszczą się w zakresie „usług kulturalnych” ze względu na ich komercyjny charakter oraz cel jakim jest przede wszystkim reklama i promocja wizerunku marki oraz produktów zleceniodawcy. Tak więc w tym przypadku nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym przypadku wnioskodawczyni, jak wskazano powyżej działa w charakterze artysty wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w ramach zawartej umowy w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy, a także udziela zleceniodawcy zezwolenia na wykorzystanie wskazanych praw osobistych (tu: wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi) w zakresie przedstawionym w umowie - tym samym na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy - bez względu na symbol PKD ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% w stosunku do świadczonych usług.

W piśmie uzupełniającym Strona podaje, ze Wnioskodawczyni ukończyła wydział wiedzy o teatrze, posiada wieloletni dorobek oraz doświadczenie zawodowe we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach i jest rozpoznawalną osobą medialną. Za swój dorobek została wielokrotnie laureatką licznych nagród i wyróżnień telewizyjnych. Będąc popularyzatorką kultury i znawcą sztuki filmowej współpracuje z dużymi stacjami telewizyjnymi i agencjami aktorsko-artystycznymi, od których pozyskuje zlecenia na przygotowanie, realizację i prowadzenie autorskich programów oraz wydarzeń artystycznych. Bardzo często występuje w charakterze konferansjerki prowadzącej prestiżowe uroczystości i gale o tematyce kulturalnej, samodzielnie przygotowując ich formę i treść. Za każdym razem zobowiązuje się stworzyć osobiście profesjonalne artystyczne wykonanie według swej najlepszej wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie, dbając o jego indywidualny, niepowtarzalny klimat oraz wyraz artystyczny. Równie często, wnioskodawczyni zapraszana jest do czynnego udziału w opiniotwórczych programach telewizyjnych o tematyce kulturalnej, w których występuje w roli eksperta. Za swój występ oraz za przeniesienie prawa do artystycznego wykonania, otrzymuje wówczas honorarium od producenta programu.

W przyszłości, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wnioskodawczyni zamierza kontynuować swoją działalność w dotychczasowym zakresie, występując w roli konferansjerki, lektorki, niezależnej dziennikarki, komentatorki, autorki i interpretatorki zarówno tekstów własnych jak i obcych autorów. Ponadto, wnioskodawczyni zamierza nadal prowadzić osobistą działalność w zakresie reżyserii i produkcji cyklicznych i okolicznościowych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przyszłości wnioskodawczyni będzie prawdopodobnie świadczyła również usługi związane z udziałem w kampaniach reklamowych i promocyjnych. Na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą w zamian za wynagrodzenie, wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi osobistego udziału w reklamie i promocji wizerunku, marki oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą.

Każdorazowe wykonanie świadczenia związanego z osobistym udziałem wnioskodawczyni, poprzedzone będzie podpisaniem właściwej umowy potwierdzającej przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz zleceniodawcy. Przeniesienie praw obejmować będzie wszelkie prawa do rozporządzania i korzystania z utworu (wykonania) w pełnym zakresie i w nieograniczonym czasie zarówno w Polsce jak i na obszarze całego świata, na wszystkich polach eksploatacji. Fakt wykonania usługi będzie każdorazowo udokumentowany wystawieniem faktury na kwotę należnego zleceniobiorcy honorarium i przy zastosowaniu stawki podatku VAT, odpowiedniej przedmiotowo dla wykonywanej formy działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b w przypadku świadczenia usług konferansjerskich obejmujących autorskie prowadzenie i moderowanie wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne i wywiady, wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów...
 2. Czy podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b w przypadku świadczenia usług polegających na organizacji, reżyserii i produkcji wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne), wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów...
 3. Czy podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b w przypadku świadczenia usług polegających na pisaniu scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich, wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów...
 4. Czy podatnik ma prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na usługi reklamowo-promocyjne wykonywane jako twórca i artysta w ramach swojej działalności gospodarczej, poprzez osobisty udział w reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów...

Zdaniem wnioskodawczyni, jej specjalistyczne wykształcenie oraz niezbędne umiejętności potwierdzone wieloletnim stażem artystycznym, stanowią wystarczającą przesłankę aby być określonym mianem artysty-wykonawcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Równocześnie wnioskodawczyni uważa, że planując świadczyć wskazane usługi w zakresie osobistego udziału w określonych przedsięwzięciach w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie zawarcie z producentami (bądź agencjami artystycznymi) umów cywilnoprawnych z przeniesieniem praw autorskich, stanowi dookreślony podmiot, do którego odnosi się poniższa argumentacja i mają zastosowanie przywołane dalej przepisy.

W odniesieniu do usług kulturalnych obejmujących:

 1. autorskie prowadzenie i moderowanie wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne i wywiady, wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów,
 2. polegających na organizacji, reżyserii i produkcji wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne), wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów,
 3. polegających na pisaniu scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich, wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów

- zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku VAT korzystają one ze zwolnienia.

W rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wnioskodawczyni wynagradzana będzie w formie honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania utworów. Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć „kultura”, „artysta”, „usługa kulturalna”, zatem przy dokonaniu interpretacji ww. przepisu, zgodnie z przyjętą praktyką należy posłużyć się wykładnią literalną słownika języka polskiego wydawnictwa naukowego (pwn): artysta jest to osoba uprawiająca jakąś dziedzinę sztuki, kultura jest to materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory.

Na tej podstawie można uznać, że usługa kulturalna obejmuje dzieła artystyczne o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym itp. usługa kulturalna to także element kultury masowej będącej przejawem kultury współczesnej charakterystycznej dla nowoczesnych społeczeństw: skierowana jest ona do osób w różnym wieku, należących do różnych grup społecznych, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, doświadczenia i miejscu zamieszkania. Jej treści są adresowane do masowego odbiorcy i charakteryzują się wysokim stopniem standaryzacji co do formy, jak i samej treści. Takie kryteria spełnia popularna muzyka, film, eventy, etc.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do której odwołuje się ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są między innymi: utwory słowno-muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne i audiowizualne (w tym filmowe).

Na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy, domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Pod ochroną pozostaje na podstawie art. 85 ust. 1 ww. ustawy każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu art. 85 ust. 1 są w szczególności działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów. wokalistów, tancerzy, mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania (art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Przepis powyższy wskazuje, że za artystę wykonawcę mogą zostać uznane osoby, których działanie w stosunku do utworu ma charakter twórczy.

Reasumując, wnioskodawczyni wyraża pogląd, że świadczy usługi kulturalne, które w literalnym znaczeniu oznaczają tworzenie i upowszechnianie kultury, kultury masowej lub stanowią jej składnik. W świetle prawa autorskiego występuje zatem jako artysta, twórca bądź artysta wykonawca. Za świadczone usługi będzie otrzymywać honoraria, obejmujące również wynagrodzenie za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania utworów. Jednocześnie gwarantuje, że artystyczne wykonanie będzie wolne od wad prawnych i nie naruszy praw osób trzecich, ani jakichkolwiek przepisów prawa. Z chwilą wykonania usługi, wnioskodawczyni będzie przenosić na rzecz zamawiającego całość praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań oraz ich fragmentów wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych. Zważywszy powyższe, w ocenie wnioskodawczyni spełnione zostaną wszystkie warunki konieczne do tego, aby móc korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, przysługujące z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

W odniesieniu do usług kulturalnych obejmujących:

 1. usługi reklamowo-promocyjne wykonywane jako twórca i artysta w ramach swojej działalności gospodarczej, poprzez osobisty udział w reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów

- zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (obecnie 8%), z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Mając na uwadze przytoczone przepisy, należy wskazać że usługi polegające na udziale wnioskodawczyni w kampaniach reklamowych i promocyjnych nie mieszczą się w zakresie „usług kulturalnych” ze względu na ich komercyjny charakter oraz cel jakim jest przede wszystkim reklama i promocja wizerunku marki oraz produktów zleceniodawcy.

Tak więc w tym przypadku nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym przypadku wnioskodawczyni, jak wskazano powyżej działa w charakterze artysty wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w ramach zawartej umowy w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy, a także udziela zleceniodawcy zezwolenia na wykorzystanie wskazanych praw osobistych (tu: wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi) w zakresie przedstawionym w umowie - tym samym na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy - bez względu na symbol PKD ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% w stosunku do świadczonych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2,, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 181, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 ustawy, wykaz towarów i usług objętych tym załącznikiem nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego przedmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest zatem spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy.

W skład grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia weszli indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie definiują pojęć „kultura” i „usługa kulturalna”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy posłużyć się należy wykładnią literalną, odwołując się do językowego znaczenia tych pojęć. Tym samym wskazać należy, że kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”, zaś usługa to „pomoc okazana komuś”, „działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi”. Natomiast określenie kulturalny oznacza „odnoszący się do tworzenia i upowszechniania kultury lub stanowiący jej składnik”.

Właściwym więc wydaje się przyjęcie, że kultura to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, związanych z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z pózn. zm.), działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Analizując możliwość zwolnienia świadczonych usług na gruncie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.), do której odwołuje się ustawodawca w treści art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy – przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory muzyczne i słowno- muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) - art. 1 ust. 2 pkt 7 - 9 ww. ustawy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 cyt. ustawy domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Pod ochroną pozostaje – na podstawie art. 85 ust. 1 ww. ustawy – każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ww. ustawy artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności:

 • działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Z treści ww. przepisów można zatem wywieść, że twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użyte w tym przepisie określenie „przejaw działalności twórczej”, należy rozumieć jako uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się do VAT jako czynny podatnik VAT i wykonywać działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką, usystematyzowaną w dziale 90 PKD, są następujące podklasy:

 1. 90.01.Z obejmująca działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych, w tym działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy,
 2. 90.02.Z obejmująca działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, w tym działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd., a także działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi,
 3. 90.03.Z obejmująca artystyczną i literacką działalność twórczą, w tym działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularnonaukową itp., a także działalność niezależnych dziennikarzy.

Wnioskodawczyni ukończyła Wydział wiedzy o teatrze, posiada wieloletni dorobek oraz doświadczenie zawodowe we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach i jest rozpoznawalną osobą medialną. W ramach podejmowanej obecnie działalności gospodarczej, wnioskodawczyni będzie najprawdopodobniej wykazywać następujące formy aktywności opisane powyższą systematyką:

Ad. 1 w przypadku działalności o numerze PKD 90.01.Z (działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych...) - usługi konferansjerskie obejmujące autorskie prowadzenie i moderowanie wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne, i wywiady, a także osobisty udział w reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą.

Ad. 2 w przypadku działalności o numerze PKD 90.02.Z (działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych...) - organizacja, reżyseria i produkcja wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne),

Ad. 3 w przypadku działalności o numerze PKD 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza...) - pisanie scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich.

Każdorazowe wykonanie świadczenia, poprzedzone będzie podpisaniem przez wnioskodawczynię właściwej umowy potwierdzającej przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz zleceniodawcy, natomiast fakt wykonania usługi zostanie udokumentowany wystawieniem faktury na kwotę należnego zleceniobiorcy honorarium i przy zastosowaniu stawki podatku VAT, odpowiedniej przedmiotowo dla wykonywanej formy działalności.

Wnioskodawczyni świadczy usługi kulturalne, które w literalnym znaczeniu oznaczają tworzenie i upowszechnianie kultury, kultury masowej lub stanowią jej składnik. W świetle prawa autorskiego występuje jako artysta, twórca bądź artysta wykonawca. Za świadczone usługi będzie otrzymywać honoraria, obejmujące również wynagrodzenie za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania utworów. Jednocześnie gwarantuje, że artystyczne wykonanie będzie wolne od wad prawnych i nie naruszy praw osób trzecich, ani jakichkolwiek przepisów prawa. Z chwilą wykonania usługi, wnioskodawczyni będzie przenosić na rzecz zamawiającego całość praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań oraz ich fragmentów wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przyszłości wnioskodawczyni będzie prawdopodobnie świadczyła również usługi związane z udziałem w kampaniach reklamowych i promocyjnych. Na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą w zamian za wynagrodzenie, wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi osobistego udziału w reklamie i promocji wizerunku, marki oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą.

Strona ma wątpliwości, czy ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b w przypadku świadczenia usług:

 • konferansjerskich obejmujących autorskie prowadzenie i moderowanie wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne i wywiady,
 • polegających na organizacji, reżyserii i produkcji wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne),
 • polegających na pisaniu scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich,

wykonywanych osobiście i wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z analizy zakresu świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynika, że mają one niewątpliwie związek z kulturą rozumianą jako ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w tym przypadku w postaci artystycznego wykonania zadań w różnego rodzaju produkcjach. Tym samym należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi obejmujące:

 • autorskie prowadzenie i moderowanie wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty, konferencje, panele kulturalne i wywiady,
 • organizację, reżyserię i produkcję wydarzeń artystycznych (festiwali, koncertów, konferencji, paneli kulturalnych),
 • pisanie scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich,

są usługami kulturalnymi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

W świetle powołanych wyżej uregulowań zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zauważyć należy, że ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy korzystają wyłącznie własne twórcze wykonania artystów posiadające cechy oryginalności i indywidualności (utwory), których autorstwo uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub podano do publicznej wiadomości w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Działania Wnioskodawcy opisane we wniosku są niewątpliwie artystycznymi wykonaniami w rozumieniu powołanego wyżej art. 85 ust. 2 ustawy, o prawie autorskim i prawach pokrewnych gdyż w sposób twórczy przyczyniają się do powstania wykonania.

Zatem Wnioskodawca, świadcząc usługi, polegające na osobistym udziale w festiwalach, koncertach, konferencjach, panelach kulturalnych i wywiadach, a nadto polegające na pisaniu scenariuszy oraz tekstów dziennikarskich, reportażowych i literackich - występuje jako twórca i artysta wykonawca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym należy uznać za wypełnioną przesłankę podmiotową art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy.

W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne, za które otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT.

Ponadto, Strona ma wątpliwości, czy podatnik ma prawo do stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na usługi reklamowo-promocyjne wykonywane jako twórca i artysta w ramach swojej działalności gospodarczej, poprzez osobisty udział w reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi w zakresie określonym w umowie ze zleceniodawcą wynagradzanych w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zgodnie z definicją pojęcia „reklama” zawartą w Słowniku Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Celem reklamy jest zazwyczaj przekonanie odbiorców o zaletach produktu poprzez przekazanie pozytywnych informacji, producent stara się zainteresować towarem potencjalnych klientów, wzbudzić pragnienie posiadania produktu i w ten sposób doprowadzić do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. A zatem usługa reklamowa obejmuje wszelką działalność promocyjną, jak również wszelkie czynności stanowiące integralną część kampanii reklamowej, które przyczyniają się do reklamy produktu lub usługi, nawet jeśli towary te i usługi, rozpatrywane odrębnie, nie zawierają treści reklamowych. Celem jej jest właśnie prezentacja dóbr i usług, która w sposób bezpośredni oddziałuje na sposób i motywy postępowania konsumentów. Zatem rezultatem usług wykonywanych w związku z tworzeniem reklamy nie będzie wytwór z dziedziny sztuki prezentujący treści o charakterze kulturalnym w ogólnym tego słowa znaczeniu. Wynikiem świadczenia tego typu usługi będzie jedynie powstanie reklamy, która ma na celu promocję wizerunku oraz produktów zleceniodawcy, co w żaden sposób nie przekłada się na tworzenie i upowszechnianie kultury.

W rozpatrywanej sprawie w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że Wnioskodawca jako aktor odtwarzający role w produkcjach reklamowych nie świadczy usługi kulturalnej. Kluczowe dla rozstrzygnięcia tego problemu jest określenie celu jakiemu służy finalny produkt jakim jest reklama. Celem tym jest właśnie prezentacja dóbr i usług, która w sposób bezpośredni oddziałuje na sposób i motywy postępowania konsumentów.

Zatem, rezultatem wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności nie jest wytwór z dziedziny sztuki prezentujący treści o charakterze kulturalnym. Wynikiem usługi świadczonej przez Wnioskodawcę jest w tym przypadku jedynie powstanie reklamy, która ma na celu promocję wizerunku oraz produktów zleceniodawcy.

W konsekwencji nie jest spełniona przesłanka przedmiotowa, dla zastosowania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z tytułu świadczonych przez siebie usług związanych z odtwarzaniem powierzonej roli w produkcjach reklamowych na podstawie ww. przepisu ustawy o VAT.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca, jak wskazano powyżej, działa w charakterze twórcy i artysty wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w ramach zawieranych umów ze zleceniodawcami w zamian za wynagrodzenie w formie honorarium, zobowiązuje się do świadczenia usług reklamowo-promocyjnych, poprzez osobisty udział w reklamie i promocji wizerunku oraz produktów zleceniodawcy wraz z prawem do wykorzystania wizerunku, inicjału, głosu i wypowiedzi wraz przeniesieniem wszelkich praw autorskich oraz praw do artystycznego wykonania – tym samym, do świadczonych w tym zakresie usług - na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz.181 załącznika nr 3 do ustawy – ma prawo zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% .

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.