IPPP1/4512-218/16-6/BS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług remontowo-modernizacyjnych.
IPPP1/4512-218/16-6/BSinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. stawka preferencyjna
 3. stawki podatku
 4. usługi remontowo-budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 11 maja 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 17 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 maja 2016 r., złożonym w dniu 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), na wezwanie z dnia 11 maja 2016 r., skutecznie doręczone w dniu 17 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy m.in. usługi związane z realizacją projektów budowlanych. Spółka zawarła umowę ze spółką P. Sp. z o.o. (dalej: „Kontrahent”). Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług budowlanych (usługi remontowo- budowlane) na rzecz Kontrahenta w budynku położonym przy ul. P.

Na mocy zawartej umowy Spółka zobowiązała się świadczyć na rzecz Kontrahenta usługę w systemie generalnego wykonawstwa, polegającą na kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wykonania robót remontowo-modernizacyjnych w budynku. Usługa polegająca na realizacji inwestycji obejmuje organizację oraz wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót remontowo-modernizacyjnych.

Kwalifikacja robót jako mających charakter remontowy i modernizacyjny (ulepszeniowy) znajduje swe potwierdzenie w opinii techniczno-budowlanej przygotowanej dla Kontrahenta przez rzeczoznawcę budowlanego w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.

Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa usługa obejmująca roboty w budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy też części budynku. Celem Kontrahenta jest nabycie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej usługi w całości budynku – zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych.

Budynek, w którym prowadzone są przedmiotowe roboty składa się z 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. W budynku, w którym prowadzone są przedmiotowe prace znajdują się zarówno lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 150 m2 jak i o powierzchni do 150 m2, lokale użytkowe oraz hala garażowa.

Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (dalej: „rozporządzenie PKOB”), budynek w którym wykonywane są roboty remontowo-modernizacyjne, stanowiące przedmiot umowy zawartej pomiędzy Spółką i Kontrahentem, uznać należy za budynek mieszkalny sklasyfikowany w dziale 11 PKOB (co Spółka uzasadnia w dalszej części niniejszego wniosku).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym do usług remontowo-modernizacyjnych świadczonych przez Spółkę zastosowanie znajduje stawka VAT 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym do usług remontowo-modernizacyjnych świadczonych przez Spółkę zastosowanie znajduje stawka VAT 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną – 8% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jednocześnie ustawodawca w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT zdefiniował pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, pod którym to pojęciem rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b.

Ust. 12b art. 41 ustawy o VAT stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b obniżoną stawkę podatku, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Mając na uwadze treść ww. przepisów ustawy o VAT, należy stwierdzić, że możliwość zastosowania w danym przypadku obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do czynności wykonywanych w obiekcie budowlanym, jest uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. czynności muszą dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części oraz
 2. budynki lub ich części, których dotyczą powyższe czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W odniesieniu do pierwszej przesłanki Spółka wskazuje, że usługi będące przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Spółką i Kontrahentem stanowią roboty remontowe i modernizacyjne budynku. Ww. charakter prac znajduje ponadto uzasadnienie w opinii techniczno-budowlanej przygotowanej dla Kontrahenta przez rzeczoznawcę budowlanego w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.

W odniesieniu natomiast do drugiej przesłanki Spółka wskazuje, że w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym mieści się kilka różnych kategorii obiektów budowlanych, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym obiekty te definiuje się jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z powyższej definicji, do obiektów budownictwa mieszkaniowego kwalifikuje się wszystkie budynki z działu 11 PKOB. Zgodnie z rozporządzeniem PKOB, budynki są zdefiniowane jako zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Zgodnie z systematyką przyjętą na gruncie rozporządzenia PKOB, budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to natomiast obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Jak wynika z powyższych definicji, o zakwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego lub niemieszkalnego decyduje wielkość całkowitej powierzchni użytkowej zajmowanej na cele mieszkalne lub niemieszkalne.

Zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się w rozporządzeniu PKOB, całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

 • powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;
 • powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;
 • powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego – obejmuje z kolei pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Mając na uwadze wskazane powyżej definicje całkowitej powierzchni użytkowej budynku oraz części mieszkaniowej budynku, przyjęte na gruncie rozporządzenia PKOB – Spółka wskazuje, że ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku znajdującego się przy ul. P. w Warszawie będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych. W konsekwencji, zgodnie z definicjami przyjętymi na gruncie rozporządzenia PKOB – zasadnym będzie w ocenie Spółki zakwalifikowanie przedmiotowego budynku jako budynku mieszkalnego, o którym mowa w dziale 11 PKOB.

Konsekwencją ustalenia, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, budynek położony przy ul. P. w Warszawie powinien być uznany - na gruncie rozporządzenia PKOB - jako budynek mieszkalny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, będzie stwierdzenie, że budynek ten będzie spełniał definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, a tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym roboty remontowo-modernizacyjne związane z przedmiotowym budynkiem, realizowane przez Spółkę w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT 8% na podstawie art, 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Należy raz jeszcze podkreślić, że przedmiotem zawartej z Kontrahentem umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa jest kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie wykonania robót budowlano-modernizacyjne w budynku.

Przedmiotem zawartej umowy jest więc kompleksowa usługa dotycząca budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Należy podkreślić, że celem Kontrahenta jest nabycie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej usługi w całości budynku – zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych.

Mając na uwadze, że usługi polegające na pracach remontowo-modernizacyjnych budynku mieszkalnego zaklasyfikowanego w ramach działu 11 PKOB podlegają opodatkowaniu jednolitą stawką 8%, w ocenie Spółki, wszystkie prace remontowo-modernizacyjne objęte umową w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8%.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe w sprawach analogicznych do sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 lutego 2015 r. (znak ILPP2/443-1193/14-4/AD), w której na gruncie stanu faktycznego: „Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) planuje realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-uslugowego z mieszkaniami, komórkami lokatorskimi i lokalami użytkowymi w standardzie deweloperskim oraz miejscami postojowymi w garażu podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (...) Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku (...) Celem Spółki jest nabycie usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku – zgodnie z zawartą umową przedmiotem odbioru końcowego jest gotowy budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych (...) Powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nie będzie przekraczała 150 m2 z wyjątkiem jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 150 m2, przy założeniu że nie zostanie ono przeprojektowane na mniejsze (ewentualny projekt zamienny) (...) obiekt będący przedmiotem opisanej inwestycji będzie posiadał, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - symbol PKOB grupa 112 klasa 1122 „Budynki o trzech i wiecej mieszkaniach.” organ podatkowy zajął stanowisko, zgodnie z którym: „ (...) skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1122 i umowa zawarta jest na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami niemieszkalnymi znajdującymi się wyłącznie w bryle budynku (...) Tym samym dla przedmiotowej inwestycji, polegającej na świadczeniu usług w systemie generalnego wykonawstwa polegających na wykonywaniu robót budowlanych w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym (w tym mieszkania przebaczające 150 m2 ), w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku, znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%”.

Jak wskazał natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z 18 kwietnia 2014 r. (znak IPTPP1/443-103/14-4/MW): „Tym samym skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1122 i umowa zawarta jest na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami niemieszkalnymi znajdującymi się wyłącznie w bryle budynku. Przy realizacji całego zadania inwestycyjnego w odniesieniu do ww. budowy bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania. Fakt, że 48% powierzchni tego budynku jest przeznaczona na cele użytkowe nie zobowiązuje do zastosowania na przedmiotowe prace budowlane proporcji według której 48% wszystkich robót budowlanych ma być opodatkowana stawką 23%, natomiast 52% stawka podatku 8%. W niniejszej sprawie roboty budowlane wykonywane zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i w lokalach usługowych w ramach wykonawstwa całości budynku sklasyfikowanego w PKOB 1122 korzystać będą z obniżonej stawki podatku od towarów i usług”.

Podobnie również w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2015 r. (znak IPPP2/4512-908/15-2/IZ), w której na gruncie stanu faktycznego: „Przedmiotem świadczonych usług jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego (...) Budynek jest klasyfikowany w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (...) Udział powierzchni mieszkalnej do całej powierzchni użytkowej budynku wynosi ponad 50% (...)” organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że: Katalog wyłączeń wymieniony w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT nie znajduje w tym przypadku zastosowania, gdyż zgodnie z opisem stanu faktycznego powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych nie przekroczy 150 m2. Należy zwrócić uwagę, iż przepis też nie miałby zastosowania nawet w przypadku, gdyby powierzchnia lokali mieszkalnych przekroczyła 150 m2. Przedmiotem umowy z inwestorem są bowiem usługi polegające na wybudowaniu całego budynku, a nie konkretnego lokalu mieszkalnego. (...) W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku. iż dla usługi wybudowania wielorodzinnego budynku mieszkalno-uslugowego zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku od towarów i usług (...)”.

Analogicznie także w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 marca 2014 r. (znak IBPP2/443-1148/13/BW), w której organ podatkowy stwierdził, że: w przypadku kompleksowej usługi polegającej na dostawie i montażu drzwi, czy też demontażu starych drzwi i dostawie oraz montażu nowych drzwi. świadczonej w ramach budowy, remontu, modernizacji termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części. zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumienia przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy”.

Podobne stanowisko zostało również przedstawione m.in. w:

 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 lutego 2015 r. (znak ILPP1/443-1040/14-4/AI);
 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2014 r. (znak IBPP2/443-1056/13/WN);
 • interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2013 r. (znak IPPP3/443-1128/12-2/LK).

Mając na uwadze przedstawione powyżej regulacje ustawy o VAT oraz stanowisko prezentowane przez organy podatkowe, w ocenie Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym do usług remontowo-modernizacyjnych wykonywanych przez Spółkę zastosowanie znajduje stawka VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy np. symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy – stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w myśl art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei – w świetle ust. 12b ww. art. 41 ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 – budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy budynków:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – grupa 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – grupa 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – grupa 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

I tak, np. przez budowę – zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) – należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast definicję remontu zawarto w art. 3 pkt 8 powołanej ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja, zgodnie z definicją słownikową, to unowocześnienie i usprawnienie czegoś (Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN).

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części. Po drugie – budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z Kontrahentem, której przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych (usługi remontowo-budowlane) na rzecz Kontrahenta w budynku położonym przy ul. P. Na mocy zawartej umowy Spółka zobowiązała się świadczyć na rzecz Kontrahenta usługę w systemie generalnego wykonawstwa, polegającą na kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wykonania robót remontowo-modernizacyjnych w budynku. Usługa polegająca na realizacji inwestycji obejmuje organizację oraz wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót remontowo-modernizacyjnych. Kwalifikacja robót jako mających charakter remontowy i modernizacyjny (ulepszeniowy) znajduje swe potwierdzenie w opinii techniczno-budowlanej przygotowanej dla Kontrahenta przez rzeczoznawcę budowlanego w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej.

Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa usługa obejmująca roboty w budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy też części budynku. Budynek, w którym prowadzone są przedmiotowe roboty składa się z 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. W budynku, w którym prowadzone są przedmiotowe prace znajdują się zarówno lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 150 m2 jak i o powierzchni do 150 m2, lokale użytkowe oraz hala garażowa.

Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z uwagi na treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), budynek w którym wykonywane są roboty remontowo-modernizacyjne, stanowiące przedmiot umowy zawartej pomiędzy Spółką i Kontrahentem, uznać należy za budynek mieszkalny sklasyfikowany w dziale 11 PKOB.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla usług remontowo-modernizacyjnych świadczonych przez Spółkę.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy należy zauważyć, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi remontowo-modernizacyjne w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 150 m2 jak i o powierzchni do 150 m2, lokale użytkowe oraz hala garażowa, sklasyfikowanym w dziale 11 PKOB, a zatem stanowiącym obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy.

Tym samym skoro przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa obejmująca roboty remontowo-modernizacyjne w budynku – sklasyfikowanym w dziale 11 PKOB – jako całość, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy też części budynku to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami mieszkalnymi o powierzchni powyżej 150 m2 oraz z lokalami użytkowymi znajdującymi się w bryle budynku. Przy realizacji całego zadania inwestycyjnego bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania.

Podsumowując, w niniejszej sprawie usługi polegające na pracach remontowo-modernizacyjne budynku mieszkalnego zaklasyfikowanego do działu 11 PKOB w ramach umowy zawartej na cały budynek podlegają opodatkowaniu preferencyjna stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.