IPPP1/4512-1190/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT dla usług budowlanych.
IPPP1/4512-1190/15-2/AŻinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usług budowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usług budowlanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności Spółka pełniąc funkcję generalnego wykonawcy, wznosi budynki mieszkalno - usługowe, które kwalifikowane są według PKOB do działu 11. W budynkach tych znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe. Udział powierzchni użytkowej mieszkań w powierzchni użytkowej w budynku wynosi powyżej 50%.

Wszystkie prace jakie wykonywane są w danej inwestycji są zlecane podwykonawcom. Umowy są zawierane kompleksowo, bez rozgraniczenia prac na lokale mieszkalne czy też lokale użytkowe bowiem w wielu przypadkach takie rozgraniczenie jest niemożliwe.

Prace te polegają na:

 • budowie domów w stanie surowym, (fundamenty, schody, ściany konstrukcyjne)
 • wykonanie dachów,
 • wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku,
 • wykonanie tynków wewnętrznych,
 • montaż stolarki,
 • montaż windy.

Zakupione od podwykonawców roboty budowlane Spółka sprzedaje etapami osobie fizycznej na zlecenie której buduje budynek na gruncie należnym do tej osoby.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy do wykonania usług budowlano-montażowych w budynku mieszkalno - usługowym, sklasyfikowanym według PKOB do działu 11 w którym powierzchnia mieszkań przekracza 50% powierzchni użytkowej budynku a wykonywane roboty nie są przypisane do poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, podwykonawcy winni stosować stawkę VAT wynoszącą 8%...
 2. Czy do sprzedaży robót budowlano - montażowych osobie fizycznej na zlecenie której Spółka buduje budynek na działce tej osoby pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy Spółka powinna stosować stawkę podatku VAT wynoszącą 8%...

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług stawkę podatku wynoszącą 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowane w PKOB w dziele 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy VAT). Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkaniowych w sytuacji odwrotnej budynek klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie ze stanem faktycznym, Spółka zleca prace budowlano - montażowe, które według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dotyczą budynków mieszkalnych ponieważ udział powierzchni użytkowej budynku wynosi co najmniej 50%.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT, wynoszącej 8%. Stawka ta dotyczy usług budowlanych wyszczególnionych w ustawie i rozporządzeniu. Dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie prawidłowej stawki podatku do budowy budynku uzależnione będzie od zaklasyfikowania wznoszonego budynku jako całości, tj. według przeważającego przeznaczenia danego budynku.

Lokale użytkowe, które znajdują się w budynku nie będą miały znaczenia dla zakwalifikowania budynku do kategorii „mieszkalne” bowiem ich powierzchnia nie przekracza 50% powierzchni budynku, natomiast przepisy prawa pozwalają na zastosowanie preferencyjnej stawki 8% jeżeli przeznaczenie budynku jest mieszkalne.

Podsumowując, podwykonawcy, którzy wykonują usługi budowlano - montażowe w budynku mieszkalno - usługowym (jako całości) sklasyfikowanym w PKOB 11 jako budynek mieszkalny stosować będą stawkę podatku obniżoną 8% w stosunku do całej usługi. Bez znaczenia będzie, że we wznoszonym więc budynku będą lokale mieszkalne i usługowe ponieważ Spółka zawiera umowy na usługi budowlane dotyczące budynku jako całości. Nie ma podstaw do tego by podwykonawcy stosowali inną stawkę podatku VAT niż 8% dla wszystkich robót wykonywanych w takim budynku.

Ad. 2

Spółka Generalny Wykonawca budynku opisanego powyżej dokonuje sprzedaży robót budowlano - montażowych osobie fizycznej, na której zlecenie wykonuje budynek na gruncie należącym do tej osoby, winien stosować stawkę podatku VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ust. 12a art. 41 ustawy o VAT stanowi, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest także od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości – to należna stawka będzie 8%. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – 23% stawka podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję generalnego wykonawcy, wznosi budynki mieszkalno – usługowe, które kwalifikowane są według PKOB do działu 11. W budynkach znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe. Udział powierzchni użytkowej mieszkań w powierzchni użytkowej w budynku wynosi powyżej 50%. Wszystkie prace jakie wykonywane są w danej inwestycji są zlecane podwykonawcom. Umowy są zawierane kompleksowo, bez rozgraniczenia prac na lokale mieszkalne czy też lokale użytkowe, bowiem w wielu przypadkach takie rozgraniczenie jest niemożliwe. Prace polegają na budowie domów w stanie surowym, wykonanie dachów, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku, wykonanie tynków wewnętrznych, montaż stolarki, montaż windy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia czy do wykonania usług budowlano – montażowych w budynku mieszkalno – usługowym sklasyfikowanym według PKOB do działu 11, w którym powierzchnia mieszkań przekracza 50% powierzchni użytkowej budynku podwykonawcy winni stosować stawkę VAT wynoszącą 8%, oraz określenia stawki podatku VAT do sprzedaży robót budowlano – montażowych osobie fizycznej na zlecenie, której Spółka buduje budynek na działce tej osoby pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że podwykonawcy wykonują usługi budowlane w ramach budowy budynku mieszkalno – usługowego sklasyfikowanego w PKOB 11, a zatem stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT.

Roboty budowlano - montażowe wykonywane zarówno w lokalach mieszkalnych jak i w lokalach użytkowych w ramach generalnego wykonawstwa całości budynku sklasyfikowanego w PKOB 11 korzystać będą z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, do jego budowy znajdzie zastosowanie obniżona, tj. 8% stawka podatku od towarów i usług.

Tym samym realizowane przez podwykonawców usługi budowlano – montażowe w budynku mieszkalno – usługowym, sklasyfikowanym według PKOB do działu 11, w którym powierzchnia mieszkań przekracza 50% powierzchni użytkowej budynku a wykonywane roboty nie są przypisane do poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych powinny być opodatkowane stawką VAT 8%.

Wnioskodawca jako Generalny Wykonawca budynku wznosi budynek – mieszkalno usługowy. Prace polegać będą na budowie domów w stanie surowym, wykonanie dachów, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku, wykonanie tynków wewnętrznych, montaż stolarki, montaż windy. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wykonuje usługi budowlane w ramach budowy budynku mieszkalno - usługowego sklasyfikowanego w PKOB 11, a zatem stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Tym samym dla całej usługi zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Dla zastosowania stawki obniżonej, o której mowa, bez znaczenia pozostaje fakt, czy czynności te wykonywane są dla podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT (np. inwestor indywidualny), czy też podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT (np. generalny wykonawca).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/4512-890/15/RH | Interpretacja indywidualna

usługi budowlane
IBPP2/443-893/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.