IPPP1/4512-1161/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.
IPPP1/4512-1161/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. stawki podatku
 3. usługi finansowe
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe :

Spółka jest domem maklerskim, prowadzącym działalność maklerską w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm., dalej: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”).

Spółka w swojej ofercie posiada m. in. następujące usługi:

 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 2. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 3. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 4. zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
 5. doradztwo inwestycyjne,
 6. oferowanie instrumentów finansowych,
 7. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 8. wymiana walutowa,
 9. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
 10. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 11. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

W ramach usług wymienionych w pkt . 7 powyżej, Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi przechowywania papierów wartościowych, które przybierają jedną z dwóch form:

 1. przechowywania papierów wartościowych w formie zmaterializowanej,
 2. przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację jest ustalenie zasad rozliczeń VAT wyłącznie w zakresie usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Świadczenie przez Spółkę usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej polega na ewidencjonowaniu zdematerializowanych papierów wartościowych należących do klienta, na należącym do niego rachunku, na którym dokonywane są odpowiednie zapisy dotyczące stanu posiadania. W ramach opisywanej usługi Spółka nie przechowuje dokumentów papierów wartościowych (np. obligacji lub akcji) w formie materialnej, lecz prowadzi ewidencję (tj. zapisy w formie elektronicznej) zawierające informacje o zdematerializowanych papierach wartościowych posiadanych przez klienta na rachunku.

Z tytułu świadczenia usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej Spółka pobiera wynagrodzenie od klientów w postaci opłat określonych w tabeli opłat i prowizji maklerskich A. lub negocjowanych indywidualnie z klientem w ramach zawartej z nim umowy.

Spółka uzyskała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-428/11-3/MM), w której potwierdzono prawo do zastosowania zwolnienia z VAT dla kompleksowych usług oferowania akcji kontrahenta oraz podejmowania działań mających na celu ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, których elementem jest m. in. usługa przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Spółka powzięła jednak wątpliwości co do poprawnego sposobu rozliczania VAT od usługi przechowywania zdematerializowanych papierów wartościowych, w sytuacjach, w których usługa przechowywania papierów w formie zdematerializowanej nie stanowi elementu usług związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Opisane wyżej usługi będą przez Spółkę świadczone także w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Czy świadczone przez Spółkę usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

W ocenie Wnioskodawcy, świadczone przez Spółkę usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy :

Uregulowania prawne związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez instrumenty finansowe należy rozumieć m. in. papiery wartościowe.

Art. 4 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje z kolei, że rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzone wyłącznie przez:

 1. domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, oraz Narodowy Bank Polski - jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych;
 2. inne podmioty będące uczestnikami depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, pośredniczące w zbywaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - jeżeli dokonywane przez nie zapisy dotyczą tych papierów i pozwalają na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych.

Mając na względzie przywołane powyżej uregulowania prawne, Spółka prowadzi na rzecz swoich klientów rachunki papierów wartościowych, świadcząc przy tym usługi przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, iż wskazane w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) usługi przechowania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej stanowią usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Ustalenie zasad rozliczeń VAT z tytułu usług świadczonych przez Spółkę wymaga jednak analizy w zakresie możliwości uznania ich za usługi przechowywania instrumentów finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

Zwolnienie z VAT dla usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, zwolnieniem od podatku VAT nie są objęte usługi przechowywania instrumentów finansowych i zarządzania nimi. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia przechowywania, zatem zasadne jest odniesienie się do znaczenia ww. pojęcia w rozumieniu cywilistycznym.

Stosownie do art. 835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.), przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

Z powyższego przepisu wynika, że przedmiotem umowy przechowania mogą być wyłącznie rzeczy ruchome, a więc przedmioty materialne. Ponieważ przedmiotem umowy są rzeczy oddane na przechowanie, z chwilą ich oddania zawsze dochodzi do ich indywidualizacji. Umowa przechowania dotyczy zawsze rzeczy zindywidualizowanych, przechowawca ma bowiem obowiązek zwrotu tej samej rzeczy, która została mu oddana na przechowanie. Należy podkreślić, iż papiery wartościowe w formie zdematerializowanej nie mają charakteru zindywidualizowanego - w szczególności nie da się odróżnić poszczególnych egzemplarzy przechowywanych papierów wartościowych (inaczej niż w przypadku przechowywania papierów wartościowych w formie zmaterializowanej). Identyfikacja zdematerializowanych papierów wartościowych zasadniczo ograniczona jest do określenia numeru serii, w ramach której dany instrument finansowy został emitowany.

Z treści art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT wynika, że przedmiotem usług przechowywania (nieobjętych zwolnieniem z VAT) mogą być jedynie instrumenty finansowe przechowywane w formie materialnej (rzeczy ruchome), tym samym wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT zawarte w treści omawianego przepisu nie dotyczy usług przechowywania zdematerializowanych papierów wartościowych.

Mając na względzie powyższe, wskazane przez Spółkę w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) usługi przechowania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej powinny być objęte zwolnieniem z VAT.

Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Przedstawione powyżej Stanowisko Spółki dotyczące wykładni art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2014 r., sygn. ILPP2/443-736/14-2/SJ, stwierdził, że: „Stosownie do art. 835 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) - przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Zatem z treści tego przepisu wynika, że przedmiotem usług przechowania mogą być jedynie rzeczy ruchome, tym samym więc wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT zawarte w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy nie dotyczy usług prowadzenia rachunku zdematerializowanych instrumentów finansowych”.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2014 r., sygn. IPPP2/443-1102/13-2/DG, wskazał, iż:„(...) w odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących prowadzenia rachunku zdematerializowanych papierów wartościowych funduszy, na których takie papiery przechowywane są w formie zapisów elektronicznych w celu odzwierciedlenia prawa własności oraz dokonywania rozliczeń transakcji na takich aktywach funduszy, należy stwierdzić, że usługi te mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy”.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki zostało również potwierdzone w innych interpretacjach indywidualnych m. in.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2013 roku, sygn. IPPPl/443-603/13-4/MPe,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 roku, sygn. IPPP2/443-552/13-2/DG,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 roku, sygn. 1PPP1/443-1360/11-2/AW.

Podsumowanie.

Jak wskazuje dokonana powyżej analiza przepisów prawa podatkowego, świadczone przez Spółkę usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej nie stanowią usług przechowywania tych papierów w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. W związku z powyższym, należy uznać, że świadczone przez Spółkę usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych przez organy podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

W treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Stosownie do art. 43 ust. 13 ustawy zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przy czym, w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Należy również wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z pózn. zm.) instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe. Ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z pózn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego (art. 3 pkt 1 lit.a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Stosownie do postanowień art. 3 pkt 20 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez depozyt papierów wartościowych rozumie się prowadzony przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. doradztwie inwestycyjnym;
 6. oferowaniu instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających na (art 69 ust 4 ww. ustawy):

 1. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;
 2. udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 3. doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 4. doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 5. wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2;
 6. sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;
 8. wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest domem maklerskim w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W ramach świadczonych przez siebie usług, wymienionych w pkt 7 ( przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych) ,Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi przechowywania papierów wartościowych, które przybierają jedną z dwóch form:

 1. przechowywania papierów wartościowych w formie zmaterializowanej,
 2. przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Świadczenie przez Spółkę usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej polega na ewidencjonowaniu zdematerializowanych papierów wartościowych należących do klienta, na należącym do niego rachunku, na którym dokonywane są odpowiednie zapisy dotyczące stanu posiadania. W ramach opisywanej usługi Spółka nie przechowuje dokumentów papierów wartościowych (np. obligacji lub akcji) w formie materialnej, lecz prowadzi ewidencję (tj. zapisy w formie elektronicznej) zawierające informacje o zdematerializowanych papierach wartościowych posiadanych przez klienta na rachunku.

Z tytułu świadczenia usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej Spółka pobiera wynagrodzenie od klientów w postaci opłat określonych w tabeli opłat i prowizji maklerskich A. lub negocjowanych indywidualnie z klientem w ramach zawartej z nim umowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT usług związanych z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów usług nie wyjaśniają co należy rozumieć pod pojęciem „przechowywania”, dlatego w celu wyjaśnienia powyższej definicji należy posłużyć się przepisami ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Zgodnie z art. 835 KC przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Z powyższego przepisu wynika, że przedmiotem umowy przechowania mogą być wyłącznie rzeczy ruchome, a więc przedmioty materialne. Ponieważ przedmiotem umowy są rzeczy oddane na przechowanie, z chwilą ich oddania zawsze dochodzi do ich indywidualizacji.

Przedmiotem umowy mogą być rzeczy oznaczone zarówno co do tożsamości, jak i co do gatunku, jednak umowa dotyczy zawsze rzeczy zindywidualizowanych, przechowawca bowiem ma obowiązek zwrotu tej samej rzeczy, która została mu oddana na przechowanie.

Zatem należy uznać, że przedmiotem przechowania instrumentów finansowych winny być (zgodnie z powyższym wyjaśnieniem) wyłącznie rzeczy ruchome w postaci materialnej. Oznacza to, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy dotyczy wyłącznie przechowywania instrumentów finansowych w formie materialnej.

Jak wynika z okoliczności sprawy, przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację jest ustalenie zasad rozliczeń VAT wyłącznie w zakresie usług przechowywania papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

Z uwagi na powołane przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego należy uznać, że opisane przez Wnioskodawcę usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych w formie zdematerializowanej korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, gdyż nie stanowią one usług przechowywania tych instrumentów finansowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.