IPPP1/443-728/13-2/AW | Interpretacja indywidualna

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dokonywanych dostaw produktów
IPPP1/443-728/13-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. posiłki
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2013r. (data wpływu 26.07.2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dokonywanych dostaw produktów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dokonywanych dostaw produktów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X działające w formie spółki cywilnej (dalej jako: „Wnioskodawca”) jest producentem szeregu różnych produktów tworzonych zarówno z elementów mięsa zwierzęcego a także z odpadów poubojowych i poprodukcyjnych.

Obecnie Wnioskodawca planuje rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie oferowanych produktów. W tym celu Wnioskodawca stworzył zamkniętą grupę przetworzonych podrobów jadalnych w postaci wątroby, ozorków, serc, płuc, żołądków, żwaczy, nóg, głów, poddanych procesowi obróbki termicznej (suszeniu), nadających się do celów jadalnych (dalej jako: „Podroby”).

Oznacza to, iż do grupy Podrobów, Wnioskodawca przyjmuje te produkty, które spełniają następujące wymogi:

(i) są to podroby o charakterze mięsnym (w postaci m.in. wątrób, ozorków, serc, płuc, żołądków, żwaczy, nóg i głów),

(ii) są to podroby o charakterze jadalnym,

(iii) są one przetworzone w procesie obróbki termicznej (suszenia).

W celu potwierdzenia statusu wyżej wymienionych Podrobów, dnia 9 kwietnia 2013r. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Statystycznego w Łodzi w sprawie uzyskania klasyfikacji wytwarzanych Podrobów na podstawie:

 • klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 (dalej jako: „PKWiU 2008”) oraz
 • klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 (dalej jako: PKD 2007”).

W odpowiedzi z dnia 22 kwietnia 2013r. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował Podroby do następującego grupowania PKWiU: 10.13.13.0 - Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła, jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, na podstawie zmienionych po 1 kwietnia przepisów Ustawy o podatku od towarów usług (Ustawa o VAT) ma prawo stosować preferencyjną stawkę 5% VAT do dostaw Podrobów na terenie Polski, na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 17 załącznika nr 10 do Ustawy o VAT...

Zdaniem wnioskodawcy,

W załączniku nr 10 do Ustawy o VAT pod pozycją 17 wymienione zostały następujące produkty oznaczone symbolem PKWiU (ex 10.1): „Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKW1U ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

Niezależnie od powyższego, poz. 24 Załącznika nr 3 do Ustawy o VAT zawiera to samo zestawienie produktów podlegających opodatkowaniu VAT stawką 8%, które w oparciu opozycję 17 załącznika nr 10 są opodatkowane stawką 5%.

Jednakże objaśnienia do załącznika nr 3 do Ustawy o VAT stwierdzają, iż wykaz towarów opodatkowanych stawką 8% nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 8%. Oznacza to, iż jeżeli jakieś towary np. Podroby są opodatkowane stawką 8% (poz. 24 załącznika nr 3) a jednocześnie zostały wymienione w załączniku nr 10, jako towary opodatkowane stawką 5%. Wówczas w takiej sytuacji stosowanie stawki 8% jest wyłączone na rzecz opodatkowania stawką 5%.

W świetle powyższej regulacji, 5% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy mięsa i wyrobów z mięsa zakonserwowanych, mieszczących się w odpowiedniej klasyfikacji PKWiU (ex. 10.1), z wyłączeniem produktów określonych w pkt 1-6.

Ustawa o VAT nie zawiera żadnych unormowań dotyczących zasad klasyfikacji danego towaru jako produktu mięsnego. Natomiast w celu prawidłowej klasyfikacji produktów, Ustawa o VAT odsyła do klasyfikacji PKWiU, poprzez wskazanie w pozycji 17 załącznika nr 10 do Ustawy o VAT, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 5% będzie miała zastosowanie do produktów oznaczonych symbolem PKWiU (ex 10.1), z uwzględnieniem wyłączeń określonych w tym przepisie.

Oznacza to, iż kwalifikacja wyrobu do kategorii wyżej wymienionych produktów podlegających opodatkowaniu stawką 5% dokonana musi być przez Wnioskodawcę na gruncie przepisów innych niż regulacje wynikające z Ustawy o VAT.

Dlatego też Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z prośbą o pomoc w odpowiednim zaklasyfikowaniu Podrobów na potrzeby Klasyfikacji PKWiU. Wymieniony powyżej Ośrodek Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował Podroby jako Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła, jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów”(PKWiU: 10.13.13.0). Zgodnie z Zasadami Metodycznymi PKWiU, przy klasyfikacji danego produktu wg PKWiU 2008, powinno się określać klasyfikacje możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. za pomocą grupowań końcowych. Dopiero, gdy uzyskane w ten sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb, nożna ustalić mniej szczegółowe posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla.

Reasumując, dokonana klasyfikacja Podrobów do grupowania (PKWiU: 10.13.13.0): „Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła, jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów” jest pozycją w ramach grupy: „Mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane” (PKWiU: 10.1). Tym samym wyroby te mieszczą się w grupie PKWiU 10.1.

W tym miejscu należy nadmienić, iż do Podrobów nie można zastosować żadnego z wyłączeń do pozycji 17 załącznika nr 10. Szczególnie nie znajduje uzasadnienia zakwalifikowanie Podrobów do „odpadów zwierzęcych, surowych niejadalnych”, z uwagi na fakt iż materiał mięsny zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do Podrobów ma charakter jadalny a także jest on przetworzony w wyniku obróbki termicznej.

Odpadami zwierzęcymi surowymi, niejadalnymi dla których stawka podatku VAT wynosi 23% są m.in.: szczecina i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inne szczeciny do wyrobu szczotek i pędzli, odpadki takiej szczeciny lub sierści, - kości (w tym słoniowe) i rdzenie rogów oraz proszek i odpady z tych produktów, - skorupy żółwi, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby. Cechą wspólną produktów tej grupy jest to, że są one odpadami oraz że mają charakter niejadalny.

Ustawodawca uznał, że w związku z tym, że przedmiotowe towary nie stanowią wyrobów z mięsa i mają charakter niejadalny brak jest merytorycznego uzasadnienia do stosowania dla tych produktów obniżonych stawek podatku.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż jadalne produkty mięsne wykorzystywane jako Podroby produkowane przez Wnioskodawcę mieszczą się grupowaniu PKWiU 10.13.13.0, a tym samym należą do grupy PKWiU 10.1, co oznacza, iż w stosunku do tych Podrobów Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę VAT 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., zwanej dalej: „ustawą”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a cyt. ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011r.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy, zmienionej ustawą z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 35), zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 5%, także wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.1 tj. „Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków”

W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że ex - dotyczy tylko wyrobu z danego grupowania.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie, dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca działający w formie spółki cywilnej, jest producentem szeregu różnych produktów tworzonych zarówno z elementów mięsa zwierzęcego a także z odpadów poubojowych i poprodukcyjnych. Obecnie Spółka planuje rozszerzyć działalność i w tym celu stworzył zamkniętą grupę przetworzonych podrobów jadalnych w postaci: wątroby, ozorków, serc, płuc, żołądków, żwaczy, nóg, głów, poddanych procesowi obróbki termicznej (suszeniu), nadających się do celów jadalnych.

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zaklasyfikowanie wytwarzanych produktów do Urzędu Statystycznego w Łodzi. W odpowiedzi ośrodek w Łodzi zaklasyfikował wymienione podroby do grupowania PKWiU z 2008r. 10.13.13.0 – „Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa świń i bydła, jadalne mąki i mączki z mięsa i podrobów”. Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% dla opisanych produktów.

PKWiU nie zawiera definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Natomiast stosownie do art. 98 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ( Dz. Urz. UE L Nr 347 ze zm.) – stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. Z punktu 1 w/w załącznika wynika, że stawki obniżone mogą być stosowane m. in. do środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, str. 1) „żywność” (lub „środek spożywczy”) oznacza substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

Jak wynika ze złożonego wniosku oraz w oparciu o dokonaną klasyfikację przez ośrodek klasyfikacji produkty Wnioskodawcy przypisane do grupowania PKWiU 10.13.13.0 „Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa świń i bydła, jadalne mąki i mączki z mięsa i podrobów” mieszczą się w poz. 17 załącznika Nr 10 do ustawy. Przedmiotowe produkty stanowią podroby o charakterze mięsnym, jadalnym przetworzone w procesie obróbki termicznej, zatem nie mieszczą się w wyłączeniach wskazanych w poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa podrobów opisanych we wniosku zaklasyfikowanych do PKWiU 10.13.13.0 „Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa świń i bydła, jadalne mąki i mączki z mięsa i podrobów” winna być opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, jako wymienione w poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy, obejmującego towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.1 „Mięso i wyroby z mięsa zakonserwowane z wyłączeniem:

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0) – z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków”

Tym samym należy uznać, iż Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.