IPPP1-443-362/10-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Świadczone przez Spółkę usługi w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 90.00.2 obejmującym „usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków” stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną do 7%. Nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy fakt, czy powyżej wymienione usługi wykonywane są na budynkach mieszkalnych, czy też gospodarczych.

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2010 r. (data wpływu 29 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kompleksowej usługi polegającej na utylizacji materiałów zawierających azbest - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kompleksowej usługi polegającej na utylizacji materiałów zawierających azbest.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Świadczone usługi przedsiębiorstwo klasyfikuje w grupowaniu PKWIU 90.00.2, jednak opodatkowuje wg stawki 7% budynki mieszkalne, a 22% budynki gospodarcze.

Przedmiotowe czynności są wykonywane kompleksowo tzn. zdemontowane materiały zawierające azbest są przewożone własnym transportem i przekazywane do utylizacji na składowiska, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy na utylizację azbestu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT przy kompleksowej usłudze utylizacji materiałów zawierających azbest, czy w zależności od przeznaczenia budynku (mieszkalny czy gospodarczy) należy stosować różne stawki podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone usługi, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych winny być opodatkowane jedną 7% stawką podatku.

Usługi demontażu, transportu i utylizacji Wnioskodawca klasyfikuje w grupowaniu 90.00.2 obejmującym „usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmierci i odpadów”, co upoważnia go do stosowania obniżonej stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207 poz. 1293 ze zm.) – dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89 poz. 844 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 18 marca 1997 r. pod symbolem PKWiU 90.00.2 wymienione zostały „usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków”.

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. I tak, stosownie do ust. 2 tego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 153 tego załącznika wymieniono usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0, tj. „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowej sprawie wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Świadczone kompleksowo usługi Spółka klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 90.00.2 i opodatkowuje według stawki podatku 7% budynki mieszkalne, a 22% budynki gospodarcze.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stan faktyczny opisany we wniosku stwierdzić należy, iż świadczone przez Spółkę usługi w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 90.00.2 obejmującym „usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania śmieci i odpadków” stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną do 7%. Nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy fakt, czy powyżej wymienione usługi wykonywane są na budynkach mieszkalnych, czy też gospodarczych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszą interpretację wydano wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m. in. swoje produkty (wyroby i usługi), według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania usług.

Tut. Organ zauważa, iż od dnia 20.09.2008r. na podstawie art. 14f § 1 opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wynosi 40zł. Z uwagi na występujący we wniosku 1 stan faktyczny i 1 zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca winien uiścić opłatę w wysokości 80 zł, natomiast dokonana opłata to 82 zł. W związku z powyższym zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej kwota w wysokości 2 zł., zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.