IPPP1/443-300/12-4/AW | Interpretacja indywidualna

8% VAT dla dostawy produktu liść laurowy PKWiU 01.28.19.0
IPPP1/443-300/12-4/AWinterpretacja indywidualna
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. stawka preferencyjna
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2012r. (data wpływu 4 kwietnia 2012r.), uzupełnione pismem z dnia 2 maja 2012r. (data wpływu 4 maja 2012r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 kwietnia 2012r. (skutecznie doręczone w dniu 25 kwietnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na produkt o nazwie „liść laurowy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na produkt o nazwie „liść laurowy”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 maja 2012r, (data wpływu 4 maja 2012r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 23 kwietnia 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

K. jest dystrybutorem przypraw i mieszanek przyprawowych na terenie Polski, których producentem jest austriacka firma K. GmbH. K. wprowadzając na rynek nowe produkty w dniu 28.06.1994r. otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie informację odnośnie klasyfikacji produktu „liść laurowy” w grupie SWW 2543-74 co zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r odpowiada stawce VAT w wysokości 22%, a zgodnie z późniejszymi zmianami 23% i z tą stawką VAT produkt ten jest sprzedawany do chwili obecnej.

W dniu 3 lutego 2012r. firma ponownie złożyła wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w sprawie klasyfikacji tego produktu. W korespondencji zwrotnej z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego (pismo z dnia 9 lutego 2012r.) produkt „liść laurowy” został sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, co zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, wskazuje na stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

K. wprowadza do obrotu na rynek polski „liść laurowy” cały wyprodukowany przez K. GmbH w Austrii. Surowiec kupowany jest przez producenta w Turcji, poddawany suszeniu w piecu temperaturze 60 stopni w strumieniu powietrza, pakowany w opakowania handlowe i dostarczany na rynek polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sklasyfikowanie produktu „liść laurowy” w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, co zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, i opodatkowanie stawką podatku VAT w wysokości 8% jest poprawną klasyfikacją...

Zdaniem Wnioskodawcy

Produkt „liść laurowy” sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami powinien być w obrocie na rynku polskim ze stawką VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Zgodnie z obowiązującym art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;
  3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
  4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %.

W pozycji 11 załącznika nr 3, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 01.28.19.0, tj. „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Należy też zauważyć, iż użycie w treści załącznika do ustawy znacznika „ex” przy numerze grupowania oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest dystrybutorem przypraw i mieszanek przyprawowych na terenie Polski, których producentem jest austriacka firma. W lutym 2012 roku Zainteresowany wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w sprawie klasyfikacji produktu „liść laurowy”. W korespondencji zwrotnej Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że produkt „liść laurowy” został sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do stawki podatku VAT dla dostawy w/w produktu.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że sprzedaż produktu o nazwie „liść laurowy” sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie prawidłowość stawki podatku VAT na produkt o nazwie „liść laurowy”, nie rozstrzyga jednak poprawności klasyfikacji wydanej przez Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi dla wyżej wymienionego produktu. Treść dotyczącą produktu „liść laurowy” sklasyfikowaną w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0 potraktowano jako element stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
ILPP1/443-1462/09-3/MK | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
IPPP2/443-1149/11-4/IG | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP1/443-244/12-2/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.