IPPP1/443-1447/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług zagospodarowania ogrodu oraz usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu
IPPP1/443-1447/14-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi kompleksowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania usługi założenia i zagospodarowania ogrodu oraz prac brukarskich i prac instalatorskich wraz z materiałami jako usługi kompleksowej – jest nieprawidłowe;
 • opodatkowania usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi założenia i zagospodarowania ogrodu oraz prac brukarskich i prac instalatorskich wraz z materiałami jako usługi kompleksowej, a także opodatkowania usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jednoosobowa działalność gospodarcza, sklasyfikowana pod numerem PKD 81.30 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKWiU z 2008 r. to 81.30.10.0) i jest to przeważający (główny) rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Drugą w kolejności usługą jest układanie kostki brukowej, zgodnie z PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane w grupowaniu 42.11.10. oraz PKD 42.11.Z. W ramach działalności firma wykonuje usługi układania kostki brukowej na indywidualne potrzeby mieszkaniowe osób fizycznych lub dla lokali użytku publicznego (restauracje, działalności gospodarczych) tj. podbudowa wykonana z tłucznia lub gruzu bądź podbudowa z piachu i cementu (stabilizacja), odwodniania (studnia chłonna). Układanie kostki wykonywane jest na podjeździe do domu, dookoła domu (w tym taras, schody) chodniki.

Natomiast główna dziedzina działalności to usługi zagospodarowania terenów zielonych mające na celu zakładanie i pielęgnacja ogrodów. Usługi te składają się z następujących elementów; prace ziemne, zmierzające do przygotowania gruntu pod nasadzenia: wycinka drzew i krzewów; wysiewanie lub wykładanie gotowych trawników, sadzenia roślin, zakładanie skalniaków (usypanie skarpy z ziemi, obłożenie jej kostką lub kamieniem i posadzenie odpowiedniej roślinności), montaż systemów drenarskich i systemów nawadniających; układania kostki brukowej w celu utworzenia ścieżek na trawnikach, wyłożenie kamieni ozdobnych, wysypanie kruszywa ozdobnego na części ogrodu pod krzewami, stawianie ozdobnych murków lub schodków z bloczków elewacyjnych bądź kamienia, zamontowanie tarasów lub stopni drewnianych; strzyżenie i nawożenie trawników; montaż systemów nawadniających (składających się z rur zainstalowanych pod powierzchnią trawnika i pomiędzy roślinami) oraz zraszaczy, instalacja systemu oświetleniowego, zakładanie oczka wodnego.

Usługa założenia ogrodu czy innego obiektu zielonego ma charakter kompleksowy i zmierza do zagospodarowania terenu zielonego wraz z usługą ułożenia kostki brukowej na ogrodzie jak i na podwórku (podjazd do garażu, przed domem). Żadna z tych usług nie jest usługą poboczną tylko uzupełniają się wzajemnie, gdyż opisane prace, objęte są jednym zleceniem. Prace wykonywane będą w różnych miejscach np. w parkach i ogrodach, przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych, przy budynkach użyteczności publicznej, na terenach miejskich oraz przy budynkach przemysłowych i handlowych. Prace wykonywane będą dla prywatnych odbiorców ale także dla przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych. Firma będzie kupować materiał potrzebny do wykonania zlecenie zużywając go do wykonania danej usługi.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie świadczył usługi m.in. usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU z 2008 r. – 81.29.12). Usługi polegające na sprzątaniu chodników, utwardzonych placów np. kostką brukową i podwórek (np. zamiatania z piachu i liści, mycie kostki brukowej specjalnie przeznaczonymi do tego preparatami.)

W okresie zimowym usuwanie śniegu z dachów budynków. Usługi zimowego utrzymania chodników i parkingów użyteczności publicznej i prywatnej (odśnieżanie, usuwania oblodzeń, posypywania piaskiem i solą) oraz usługa wywożenia śniegu. Usługi te będą świadczone dla prywatnych podwórkach osób fizycznych jak i użyteczności publicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy całą kompleksową usługę założenia, zagospodarowania ogrodu (terenu zielonego) zawierającą również kompleksowe prace brukarskie (tj. ułożenia kostki brukowej na całej posesji prywatnej, publicznej, wyłożenie chodnika kostką brukową, zbudowanie murka ozdobnego) oraz zawierająca prace instalatorskie (instalacja systemu nawadniającego, oświetleniowego), a także zawierającą materiał opodatkowany różnymi stawkami VAT można opodatkować stawką 8% traktując to jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKWiU z 2008 r. 81.30.10.0...
 2. Czy dla usługi w ramach sprzątania śmieci lub usługi usuwania śniegu z różnych nawierzchni sklasyfikowane w dziale PKD 81.29 można zastosować stawkę 8% ...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Firma Wnioskodawcy wykonuje kompleksowe usługi zagospodarowania terenów zielonych (PKWiU 81.30.10.0). W ramach jednego zlecenia dotyczącego kompleksowej usługi zakładania i pielęgnacji ogrodów, wykonuje również budowania skalniaków, montaż systemów drenarskich i nawadniających oraz układania kostki brukowej w celu utworzenia chodników, ułożenie jej przed domem, gdzie są również skalniaki nasadzenia roślin oraz wjazd do domu w który po obu stronach jest wysadzany krzewami niekiedy drzewami i usypywany ozdobnymi kamieniami. Może zaistnieć sytuacja, w której na podjeździe do domu będzie oczko wodne. Przy wykonywaniu przedmiotowych usług, Wnioskodawca będzie nabywał materiały potrzebne do wykonania tych usług, zużywając je do prac zagospodarowania terenu zielonego jak i do ułożenia kostki brukowej i nie odsprzedając ich zlecającemu, traktując całość jako usługę z wykorzystaniem materiału.

W ocenie Wnioskodawcy usługa będzie usługą złożoną (kompleksową), będzie się składać z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się świadczenia pomocnicze. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. W ocenie Wnioskodawcy szereg tych czynności wykazuje ze sobą tak ścisłe powiązania, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielanie miałoby charakter sztuczny.

Biorąc pod uwagę stan przyszły przedstawiony we wniosku Wnioskodawca stwierdza, iż świadczone usługi należy sklasyfikować wyłącznie pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 jako świadczenia kompleksowe, korzystać będzie mógł z obniżonej stawki podatkowej VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2)

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy (opisania usług sprzątania i usuwania śniegu) Wnioskodawca uznaje, że do ww czynności zaklasyfikowanych do grupowania PKWIU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” może zastosować obniżoną 8% stawkę podatkową podatkową VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania usługi założenia i zagospodarowania ogrodu oraz prac brukarskich i prac instalatorskich wraz z materiałami jako usługi kompleksowej;
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania usług zamiatania śmieci i usuwania śniegu sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), która zastąpiła obowiązującą dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 29a ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnieniem z opodatkowania.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącego „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%”, wymieniono „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”-PKWiU 81.30.10.0.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje:

 • usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów:
  • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
  • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
  • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
  • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 • zieleni:
  • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
  • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
  • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
  • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
 • sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew,
 • pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne
 • renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych,
 • zbiorników burzowych itp.,
 • usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Grupowanie to nie obejmuje:

 • produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 • usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,- usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 • usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,
 • robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

W pierwszym z opisanych zdarzeń przyszłych, Wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi założenia, zagospodarowania ogrodu (terenu zielonego). Usługi te składają się z następujących elementów; prace ziemne, zmierzające do przygotowania gruntu pod nasadzenia: wycinka drzew i krzewów; wysiewanie lub wykładanie gotowych trawników, sadzenia roślin, zakładanie skalniaków (usypanie skarpy z ziemi, obłożenie jej kostką lub kamieniem i posadzenie odpowiedniej roślinności), montaż systemów drenarskich i systemów nawadniających; układania kostki brukowej w celu utworzenia ścieżek na trawnikach, wyłożenie kamieni ozdobnych, wysypanie kruszywa ozdobnego na części ogrodu pod krzewami, stawianie ozdobnych murków lub schodków z bloczków elewacyjnych bądź kamienia, zamontowanie tarasów lub stopni drewnianych; strzyżenie i nawożenie trawników; montaż systemów nawadniających (składających się z rur zainstalowanych pod powierzchnią trawnika i pomiędzy roślinami) oraz zraszaczy, instalacja systemu oświetleniowego, zakładanie oczka wodnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania usługi założenia, zagospodarowania ogrodu oraz prac brukarskich (tj. ułożenia kostki brukowej na całej posesji prywatnej, publicznej, wyłożenie chodnika kostką brukową, zbudowanie murka ozdobnego) oraz prac instalatorskich (instalacja systemu nawadniającego, oświetleniowego) wraz z materiałami jako usługi kompleksowej.

W celu dokonania prawidłowej kwalifikacji opisanych czynności pod kątem określenia stawki podatku, rozważenia wymaga kwestia tzw. świadczeń złożonych. Wskazówki kiedy określone świadczenia należy traktować jako świadczenia złożone, a kiedy jako świadczenia odrębne ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikają z orzecznictwa TSUE.

W orzeczeniu wydanym w sprawie C-349/96 (Card Protection LTD) TSUE odnosząc się do art. 2(1) VI Dyrektywy, uznał że z przepisu tego wynika, po pierwsze, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne, po drugie że świadczenie składające się z jednolitej usługi lub dostawy (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinno być w sztuczny sposób dzielone, gdyż to mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Ponadto, Trybunał podkreślił, że świadczenie jednolite ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy jeden lub więcej elementów może być uznany za tworzący świadczenie główne podczas, gdy jeden lub więcej elementów mogą być uznane za świadczenia dodatkowe, do których stosuje się te same konsekwencje podatkowe, jak w przypadku świadczenia głównego. Świadczenie musi być uznane za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale środek lepszego wykorzystania dostarczonej usługi głównej <tak w wyroku Trybunału w połączonych sprawach C-308/96 i C-94/97 (Madgett i Baldwin)>.

W wyroku tym Trybunał zauważył także, że dla ustalenia, czy mamy do czynienia z jednolitym świadczeniem, czy też z różnymi świadczeniami, fakt ustalenia jednej ceny za świadczenie (świadczenia) nie ma znaczenia decydującego, może jedynie sugerować, że w rzeczywistości mamy do czynienia z jednolitym świadczeniem. Jednakże, jeżeli okoliczności wskazują na to, że nabywca miał zamiar nabyć nie tyle jednolite, kompleksowe świadczenie, ile dwa rożne świadczenia, wówczas cenę należy stosownie, proporcjonalnie rozdzielić i każdemu świadczeniu przypisać stosowną dla niej część.

Jednym z istotniejszych orzeczeń jest sprawa z dnia 27 października 2005 r., C-41/04 (Levob Verzekeringen). W wyroku tym TSUE analizował problem związany z dostarczeniem nabywcy typowego, standardowego oprogramowania oraz – jednocześnie – usługi jego dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta, przy czym klient otrzymywał od dostawcy od razu oprogramowanie dostosowane do jego potrzeb. Powstała więc wątpliwość co do tego, czy podatnik wykonał, de facto, dwa odrębne świadczenia – dostawę typowego oprogramowania i usługę jego dostosowania do potrzeb klienta, czy też świadczenie podatnika miało charakter jednego świadczenia kompleksowego (złożonego).

W wyroku tym TSUE zawarł kilka uwag pozwalających na zidentyfikowanie usług złożonych. Trybunał wskazał mianowicie, że istotne jest założenie, z jakim należy podejść do analizy każdego takiego zdarzenia. Tym założeniem jest to, by – po pierwsze – każda czynność była zwykle uznawana za odrębną i niezależną (pkt 20 uzasadnienia), jednoczenie – po drugie – trzeba mieć na względzie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania systemu podatku VAT (pkt 20).

Warto także zwrócić uwagę na wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07 (RLRE Tellmer), w którym Trybunał rozstrzygał kwestię związaną z opodatkowaniem usługi wynajmu mieszkań i towarzyszącej jej usłudze sprzątania części wspólnych budynku mieszkalnego. W sprawie spółki Tellmer nie występuje w ocenie TSUE jedno świadczenie złożone. Dla takiej oceny kluczowy charakter ma fakt, że: „(...) usługi sprzątania części wspólnych budynku mogą być świadczone na różnych zasadach, to znaczy na przykład przez osoby trzecie wystawiające faktury obejmujące koszt tych usług bezpośrednio lokatorom lub przez wynajmującego zatrudniającego w tym celu własnych pracowników lub posługującego się przedsiębiorstwem zajmującym się sprzątaniem”.

Z przytoczonych wyżej orzeczeń TSUE wynika, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Zatem, świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt analizowanej sprawy, w szczególności biorąc pod uwagę wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zakresu usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że preferencyjna stawka podatku znajdzie zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach opisanego zadania.

W ocenie tut. Organu, mimo że prace opisane przez Wnioskodawcę wykonywane są w ramach jednego zlecenia, należy zakwalifikować je jako grupę niezależnych usług, opodatkowaną właściwymi dla nich stawkami. W omawianym przypadku nie ma znaczenia w jaki sposób strony umówiły się na rozliczenia transakcji, tj. umowa łącząca strony nie może decydować o wysokości stawki podatku. W analizowanej sprawie Wnioskodawca będzie świadczył usługi zagospodarowania terenów zieleni, ale też usługi stricte budowlane, tj. brukarskie i instalatorskie. Usługi te nie są współzależne, nie mają wobec siebie funkcji usługi głównej i usług pomocniczych a także mogą być świadczone odrębnie, bez utraty ich właściwości oraz korzyści dla nabywcy.

W konsekwencji, z obniżonej stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy mogą korzystać wyłącznie prace wymienione w opisie do grupowania PKWiU 81.30.10.0. Grupowanie to nie obejmuje m.in. usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, a także robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

W rezultacie usługi brukarskie oraz instalatorskie, jako czynności których nie obejmuje grupowanie PKWiU 81.30.10.0, należy opodatkować podstawową stawką 23% w myśl art. 41 ust. 1 ustawy.

W odniesieniu do materiałów wykorzystanych do świadczenia ww. usług należy wskazać, że w opisanej sytuacji, jak wskazał Wnioskodawca, nie dokonuje ich odsprzedaży lecz wykorzystuje do świadczenia usług, zatem wartości wykorzystanych materiałów składają się na element kalkulacyjny i wchodzą do podstawy opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Jednocześnie podkreślić należy, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 jest nieprawidłowe.

W opisie drugiego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że będzie świadczył usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU z 2008 r. – 81.29.12). Usługi te polegają na sprzątaniu chodników, utwardzonych placów np. kostką brukową i podwórek (np. zamiatania z piachu i liści, mycie kostki brukowej specjalnie przeznaczonymi do tego preparatami). W okresie zimowym usuwanie śniegu z dachów budynków. Usługi zimowego utrzymania chodników i parkingów użyteczności publicznej i prywatnej (odśnieżanie, usuwania oblodzeń, posypywania piaskiem i solą) oraz usługa wywożenia śniegu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania ww. usługi.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącego „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%”, wymieniono „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” – PKWiU 81.29.12.0.

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.29.12.0 obejmuje:

 • usługi czyszczenia próżniowego pasów startowych,
 • usługi zamiatania i polewania ulic,
 • usługi posypywania dróg piaskiem i solą,
 • usługi usuwania śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” korzystają z preferencyjnej stawki podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 jako wymienione w poz. 174 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 jest prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych przez niego usług według PKWiU, gdyż kwestie dotyczące zaklasyfikowania usług wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IPPP3/4512-116/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

usługi kompleksowe
ILPP2/443-651/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.